Obrót bezgotówkowy - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności

advertisement
Program Ramowy na rzecz
konkurencyjności i innowacji
Komponent
„Instrumenty Finansowe dla MSP”
KRAJOWY PUNKT
KONTAKTOWY
PRZY
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH
Warszawa, grudzień 2007r.
I program szczegółowy CIP:
Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
Największy komponent, to
Instrumenty Finansowe dla MSP
budżet 1,13 mld EUR = 31% budżetu CIP
20%
20%
60%
EIP (w tym 1/5 na ekoinnowacje)
ICT
IEE
2
Instrumenty finansowe dla MSP
Beneficjenci bezpośredni: Instytucje finansowe
banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
fundusze kapitałowe, anioły biznesu
Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do
zwiększenia finansowania innowacyjnych MSP, na
różnych etapach ich rozwoju: przy zakładaniu, w fazie
startu i ekspansji, na etapie transferu firmy.
Beneficjenci pośredni: MSP
W rezultacie program ma ułatwić firmom uzyskanie
środków na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i
eko-innowacje, transfer technologii).
3
Instrumenty finansowe dla MSP
Instrumenty oferowane instytucjom
finansowym to:
GIF -
instrument na rzecz wysokiego
wzrostu i innowacji w MSP;
SMEG -
system poręczeń dla MSP;
CBS -
system rozwijania zdolności
instytucji pośrednictwa
finansowego.
4
GIF – Instrument na rzecz wysokiego
wzrostu i innowacji w MSP
Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane
fundusze podwyższonego ryzyka, w tym:
• fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju
firmy (seed capital),
• fundusze działające w skali regionu lub skupione
na określonych sektorach/ technologiach,
• fundusze typu venture capital finansujące działania
badawczo-rozwojowe itp.
Wsparte fundusze udostępniają następnie kapitał
innowacyjnym MSP, umożliwiając im rozpoczęcie i
rozwój działalności, wprowadzenie produktów i usług na
rynek, czy prowadzenie działalności B+R.
5
Instrument na rzecz wysokiego wzrostu
i innowacji w MSP - GIF
GIF składa się z dwóch elementów:
GIF1
inwestycje
w fazie zalążkowej
i w fazie startu firmy
GIF2
inwestycje
w fazie ekspansji firmy
6
PRZYKŁADY
GIF1(1)
Fundusz Podwyższonego Ryzyka „BIT”
inwestuje, bo:
dynamiczny rozwój sektora,
potrzebne finansowanie B+R
Firmy IT trudności z pozyskaniem
kapitału, bo:
- duże ryzyko branży,
- krótko działają,
7
GIF1(2)
Plan „ BITu ”– zwiększenie skali działalności
– kapitał dla nowych, kreatywnych firm
aplikacja do EFI
CIP
GIF1
Spodziewany wynik:
większa skala działalności = większe zyski
8
GIF1(3)
Korzyści Funduszu Podwyższonego Ryzyka „ BIT „
• Pozyskał dodatkowy kapitał
• Rozszerzył prowadzona działalność (inwestycje w nowe
firmy)
• Pozyskał nowych klientów
• Zwiększy generowane zyski (w dłuższej perspektywie),
dzięki inwestycjom w nowe, prężne, obiecujące firmy
• Wspiera powstawanie nowych MSP
• Wspiera wykorzystanie potencjału rozwojowego MSP
• Współpraca z EFI podnosi prestiż i wiarygodność
biznesową FPR „BIT”
9
GIF1(4)
Korzyści MSP
• Otrzymują wsparcie finansowe w trudnej, początkowej
fazie działalności
• Zwiększają swoją konkurencyjność (wdrożenie innowacji
i nowych technologii)
10
GIF2 (1)
Fundusz Podwyższonego Ryzyka
„KAPITAŁ ”
inwestuje w firmy o wysokim potencjale rozwoju
zasilenie kapitałowe umożliwi MSP:
Innowacyjne
firmy
(etap
ekspansji)
- terytorialne rozszerzenie zakresu
działalności
- nowe, nowoczesne usługi/ konkurencyjne
produkty wprowadzane na rynek,
- wdrażanie innowacyjnych technik,
racjonalizację kosztów
11
GIF2 (2)
Plan „ KAPITAŁU ”– pozyskanie
dodatkowego kapitału i jego
zainwestowanie w rozwój i ekspansję
dobrze rokujących MSP
aplikacja do EFI
CIP
GIF2
Spodziewany wynik:
większa skala działalności MSP + większy zysk = większe
zyski Funduszu
12
GIF2 (3)
Korzyści Funduszu Podwyższonego Ryzyka „ KAPITAŁ”
•
•
•
•
Pozyskał dodatkowy kapitał (i inwestycja w kolejne firmy)
Zwiększył skalę i zakres prowadzonej działalności
Pozyskał nowych klientów
Zwiększy generowane zyski (w dłuższej perspektywie),
dzięki inwestycjom w ekspansję innowacyjnych, prężnych
firm
• Wspiera ekspansję i rozwój MSP
• Wspiera wykorzystanie potencjału rozwojowego MSP
• Współpraca z EFI podnosi prestiż i wiarygodność
biznesową FPR „KAPITAŁ”
13
GIF2 (4)
Korzyści MSP
• Otrzymują wsparcie finansowe w fazie ekspansji i
rozwoju firmy
• Zwiększają skalę i zakres działalności
• Zwiększają swoją konkurencyjność (usprawnienie
procesów produkcyjnych oraz poziomu i jakości usług i
produktów)
• Pozyskują nowych klientów, wkraczają na nowe rynki
zbytu
14
SMEG - System poręczeń dla MSP
Zapewnia dodatkowe gwarancje (poręczenia,
regwarancje) dla działających systemów
gwarancyjnych oraz gwarancje bezpośrednie dla
pośredników finansowych.
System obejmuje cztery rodzaje gwarancji:
• dla kredytów/pożyczek/leasingu;
• dla mikrokredytów (instytucje finansowe mogą też
uzyskać dotacje kompensujące część kosztów
administracyjnych obsługi mikrokredytów dla MSP)
• dla inwestycji kapitałowych;
• dla transakcji sekurytyzacyjnych.
15
Przykłady
Instrumenty SMEG
1.1
1.2
2.
3.
4.
Gwarancja portfela kredytów
Gwarancja portfela umów leasingu
Gwarancja portfela mikro-kredytów
Gwarancja inwestycji kapitałowych
Gwarancje sekurytyzacji portfeli
dłużnych
16
1.1. Portfel kredytów
do gwarancji UE
• Beneficjent końcowy – firma transportu
międzynarodowego
• Cel finansowania – powiększenie taboru
– zakup 2 TIR-ów (koszt 400 000 zł)
BANK
Kredyt: 320 000 zł, 5 lat, 1 rok karencji
zabezpieczenie proponowane przez klienta:
niedostateczne w opinii banku
17
WAŻNE !
Możliwe dodatkowe zabezpieczenie w ramach SMEG:
• Gwarancja UE – max. do 50%
zaangażowania banku tj. : do 160 000 zł.
• Wynik – kredyt dostępny dla firmy przy
dodatkowym zabezpieczeniu ze środków UE
• Korzyści dla banku:
- możliwość zwiększenia akcji kredytowej dla
MSP(dostępność kredytów przy
niewystarczającym zabezpieczeniu)
- bezpieczny portfel kredytowy gwarantowany
18
przez UE
1.2. Gwarancja portfela umów
leasingowych (1)
• Beneficjent końcowy – firma produkcji
opakowań, od 15 lat na rynku
• Cel finansowania – leasing nowoczesnej
linii technologicznej (ekologiczne
opakowania produktów żywnościowych)
Firma
leasingowa
• Wynik: podpisana umowa leasingu linii
technologicznej na okres 3 lat (nowa
technologia, podwyższone ryzyko)
19
Gwarancja portfela umów leasingowych (2)
Korzyści dla firmy leasingowej:
• możliwość akceptacji umów leasingu
o podwyższonym ryzyku (inwestycje
innowacyjne)
• zabezpieczenie portfela umów
leasingowych środkami UE w ramach
instrumentu SMEG dla kredytów/
leasingu…
• warunki gwarancji UE – tak jak
gwarancje kredytów
20
Gwarancja portfela kredytów/
umów leasingu c.d.
Korzyści dla przedsiębiorców (MSP)
- Łatwiejszy dostęp firm o wysokim potencjale
rynkowym, do finansowania projektów:
 niosących zwiększone ryzyko (np. nowe
technologie, wdrażanie projektów opartych o
B+R)
lub
 niedostatecznie zabezpieczonych
21
2. Gwarancja portfela mikro-kredytów (1)
• Beneficjent końcowy – mikro-przedsiębiorca, tu –
rodzinny pensjonat agroturystyczny
• Cel finansowania – rozwój pensjonatu:
powiększenie budynku, remont łazienek
Fundusz
Pożyczkowy
• Mikro-kredyt w kwocie 50 000 zł. (do gwarancji UE max. 25 000 EUR)
• Okres kredytowania - 4 lata
22
Gwarancja portfela mikro-kredytów (2)
Korzyści dla Funduszu Pożyczkowego
korzystającego z instrumentu SMEG:
 bezpieczny portfel mikro-kredytów
dzięki
gwarancji UE każdego mikro-kredytu włączonego do
portfela w ramach SMEG - w wysokości do 75%
zaangażowania FP
 możliwa pomoc techniczna ze środków UE
(do 200 € na każdy mikro-kredyt w gwarantowanym portfelu,
ogółem max. 50 000 €/ portfel)
23
Gwarancja portfela mikro-kredytów (3)
Korzyści dla mikro-przedsiębiorców
łatwiejsza dostępność mikro-kredytów dla firm:
 rozpoczynających działalność
lub
 mających kłopot z dostatecznym zabezpieczeniem
finansowania dłużnego
24
3. Re-gwarancja UE
portfela gwarancji kapitałowych (1)
• Beneficjent końcowy – szybko rozwijająca się
firma reklamowa (MSP) szuka dodatkowego
źródła finansowania.
Gwarancja
Fundusz
Venture
Capital
Kapitał
max.
500 000 €
Fundusz
Gwarancyjny
SMEG- re-gwarancja UE*
do 50% zaangażowania FG
*maksymalna zapadalność re-gwarancji – 10 lat (min. 12 mies.)
25
Re-gwarancja UE
portfela gwarancji kapitałowych (2)
Korzyści dla Funduszu Gwarancyjnego
korzystającego z instrumentu SMEG
 re-gwarancja UE umożliwia podział ryzyka
związanego z gwarantowaniem udostępnianego
firmie kapitału, koniecznego do szybkiego
rozwoju firmy
26
Re-gwarancja UE
portfela gwarancji kapitałowych (3)
Korzyści dla firmy (MSP)
 Dzięki uzyskaniu z Funduszu Venture Capital,
koniecznego zasilenia kapitałowego
(gwarantowanego przez FG, a dalej – przez regwarancje UE), firma może być ekspansywna,
konkurencyjna na rynku i dalej szybko się
rozwijać.
27
4. Gwarancje UE
sekurytyzacji portfeli dłużnych (1)
Bank
transakcja sprzedaży
gwarancja UE
aktywów
Kredyty
dla MSP
zobowiązanie Banku wobec UE
nowy portfel
Kredyty
dla MSP
28
Gwarancje UE
sekurytyzacji portfeli dłużnych (2)
Korzyści dla małego banku (bez ratingu)/
instytucji mikro-pożyczkowej, dokonujących
sekurytyzacji portfeli dłużnych
 transfer ryzyka kredytowego
 pozyskanie , na dogodnych warunkach ,
środków na kolejne kredyty dla MSP
 możliwość zwiększenia oferty kredytowej dla
MSP
29
CBS - System rozwijania zdolności
instytucji pośrednictwa finansowego
Obejmuje dwa działania:
• Działanie w zakresie kapitału zalążkowego
Wsparcie instytucji finansowych inwestujących w
innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym potencjale
wzrostu.
Dofinansowanie długoterminowego zatrudnienia
specjalistów z zakresu innowacji i technologii
(zwiększenie specjalistycznej wiedzy w tych
instytucjach).
Maksymalnie 3 osoby, do 100 000 EUR na osobę
30
CBS - System rozwijania zdolności
instytucji pośrednictwa finansowego
• Działanie w zakresie partnerstwa
Poprawa procedur oceny wiarygodności finansowej
przy kredytowaniu MSP, ulepszenie zdolności do
oszacowania ekonomicznej żywotności projektów, w
których znaczącą rolę odgrywają innowacje
ekologiczne.
Obejmuje dotacje na pomoc techniczną (doradztwo,
szkolenia).
Dotyczy instytucji finansowych korzystających z
innych instrumentów EIP.
31
PRZYKŁADY CBS
działanie w zakresie kapitału zalążkowego(1)
Fundusz Zalążkowy NOVUM
Inwestuje w nowopowstające, innowacyjne
firmy o wysokim potencjale wzrostu.
Planuje wejście w sektory: biomedycyna,
biotechnologia.
Konieczna
aplikacja
nowa wiedza
EFI
dofinansowanie
CBS
250 000€
3-osobowy zespół
specjalistów/ 6 lat
32
CBS (2)
•
•
•
•
•
Korzyści Funduszu Zalążkowego NOVUM
Zatrudnił wykwalifikowaną kadrę specjalistów
Rozszerzył prowadzoną działalność (o
biomedycynę, biotechnologię)
Pozyskał nowych klientów
Zwiększy generowane zyski (nowi klienci,
innowacyjna działalność zapewni wyższe
zyski)
Współpraca z EFI podnosi prestiż i
wiarygodność
33
CBS
działanie w zakresie partnerstwa (1)
Fundusz Pożyczkowy PROFIT
chce poszerzyć ofertę i inwestować w firmy B+R
EFI
CBS
konieczna:
aplikacja
o pomoc techniczną -modyfikacja
procedur oceny
ryzyka,
- przygotowanie
aplikacji
biznesowej
34
CBS
działanie w zakresie partnerstwa (2)
Korzyści Funduszu Pożyczkowego PROFIT
• Wsparcie w ramach CBS umożliwiło modyfikację
procedury oceny ryzyka MSP i przygotowanie
aplikacji
• Dzięki współpracy z międzynarodową instytucją
finansowa – wzrost prestiżu i wiarygodności
biznesowej F.P. PROFIT
35
Gdzie aplikować o wsparcie?
Komponent jest wdrażany w imieniu Komisji
Europejskiej
przez
Europejski
Fundusz
Inwestycyjny (EFI) w Luksemburgu – tam
należy składać wnioski
Nabór wniosków do systemu poręczeń
SMEG - JUŻ TRWA
GIF, CBS – prawdopodobnie początek 2008 r.
Nabór ciągły w oparciu o „Zaproszenie do
zgłaszania zainteresowania”, publikowane w
Dzienniku Urzędowym http://eur-lex.europa.eu
36
.
Jak środki trafiają do beneficjentów?
Budżet UE
zapewnia środki
gwarancje
Fundusz poręczeniowy
inwestuje
Fundusz
Venture capital
Bank
inwestuje
pożycza
MSP
MSP
Źródło: prezentacja Ministerstwa Gospodarki , maj 2007
37
Rola Krajowego Punktu Kontaktowego
przy Związku Banków Polskich
Krajowy Punkt Kontaktowy działa pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki i jest koordynowany
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Zadaniem KPK przy ZBP jest prowadzenie
działalności informacyjno-konsultacyjnej oraz
stymulowanie aktywnego udziału
potencjalnych beneficjentów w komponencie
„Instrumenty Finansowe MSP”
Infolinia mailowa: [email protected]
www.zbp.pl oraz www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp
tel/fax: (+22) 696 64 95
38
Download