program szkolenia - Elf Centrum Mowy i Ruchu

advertisement
Praktyczny kurs alternatywnych
i wspomagających metod porozumiewania
się (AAC) cz. 1
Szkolenie z zakresu AAC przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy
metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli i
innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością powodującą brak lub
ograniczenie komunikacji werbalnej: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego),
niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie
psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i in.), w stanach
po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadku, wylewu, niepełnosprawnością sprzężoną.
Wykłady trwające ok. 4 godzin, pozwalają odpowiedzieć na pytania:
 Co to jest AAC i dla kogo jest przeznaczone?
 Kto może korzystać z AAC?
 Jak zacząć pracę z różnymi grupami niepełnosprawnych?
 Czy AAC hamuje mowę?
 Jakie zestawy symboli i gestów dostępne są w Polsce?
 Jak dobrać symbole dla konkretnego użytkownika (Piktogramy, symbole PCS, Makaton,
symbole Blissa, gesty i in.)?
 Jak planować terapię z użyciem komunikacji wspomagającej?
 Jak formułować cele terapii komunikacji?
Warsztaty praktyczne (ok. 9 godzin) obejmują:
 Wspieranie komunikacji przedintencjonalnej i przedsymbolicznej – czyli co robić, jeśli
dziecko nie jest gotowe na użycie symboli.
 Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych
 Wykorzystanie technik AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi
problemami w zachowaniu.
 Naukę korzystania z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się: GoTalk, step-bystep, Talara.
 Użycie formularzy do oceny umiejętności komunikacyjnych i planowania terapii.
 Wdrażanie nauki porozumiewania się w codzienne życie ucznia, podopiecznego, dziecka w
placówce i w domu.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe na płycie CD zawierające m.in. fotografie
pomocy komunikacyjnych, fotografie urządzeń do porozumiewania się, tablice i symbole używanie na
kursie, wersję próbną programu komputerowego do edycji symboli.
Koszt szkolenia: 330 zł
Prowadzący: Ewa Przebinda – pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych
studiów „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC
(m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dot wykorzystania technologii komputerowej
w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić
bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we
współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów – przeszkoliła już
kilkaset osób.
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Zgłoszenia: e-mail:[email protected], tel. 608 840 849
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards