Powiatowy Inspektorat Weterynarii w *rodzie Wlkp

advertisement
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.
ul. Kosynierów 48, 63-000 Środa Wlkp., tel./fax 061 285 34 76
e-mail: [email protected], www.piwsrodawlkp.pl
Środa Wlkp., dnia 21.11.2013 r.
PIW.PLW.610.S-1.2013
RADA POWIATU
ŚRODA WLKP.
Ocena stanu sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu średzkiego za
rok 2012 i 2013.
Profilaktyka chorób zakaźnych zwierząt prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami wykonano badania monitoringowe w kierunku następujących chorób
zwierząt:
2012 r.
30.10.2013 r.
- enzootyczna białaczka bydła
899 szt. w 41 stadach
1 053 szt. w 160 stadach
- bruceloza bydła
900 szt. w 41 stadach
1 024 szt. w 148 stadach
2 256 szt. w 69 stadach
3 397 szt. w 220 stadach
- pomór świń
15 szt. w 15 stadach
12 szt. w 12 stadach
- pryszczyca bydła
10 szt. w 10 stadach
10 szt. w 10 stadach
- choroba pęcherzykowa świń
10 szt. w 10 stadach
10 szt. w 10 stadach
- pomór dzików
12 szt.
5 szt.
- wścieklizna lisów
43 szt.
49 szt.
- gruźlica bydła
W 2012 r. zaszczepiono łącznie 3 668 psów i 173 koty
W 2013 r. zaszczepiono łącznie 3 195 psów i 90 kotów
W 2012 r. pobrano 121 prób od bydła powyżej 48 miesiąca życia padłego w gospodarstwach z
wynikiem ujemnym w kierunku gąbczastej encefelopatii bydła – BSE, 3 próby – autoliza. Zbadano 1
próbę od owcy w kierunku gąbczastej encefelopatii – wynik ujemny.
W 2013 r. (do dnia dzisiejszego) pobrano 143 prób od bydła powyżej 48 miesiąca życia padłego
w gospodarstwach z wynikiem ujemnym w kierunku gąbczastej encefelopatii bydła – BSE, 6 prób –
autoliza.
Zbadano 1 próbę od owcy w kierunku gąbczastej encefelopatii – wynik ujemny.
Zarówno w 2012 i 2013 r. nie stwierdzono urzędowo salmonellozy.
Od maja 2011 r. powiat średzki został decyzją wykonawczą Komisji uznany za oficjalnie wolny od
enzootycznej białaczki bydła.
W chwili obecnej istnieje 1 stado zakażone wirusem choroby Aujeszky’ego, na terenie gminy Nowe
Miasto. Po wyeliminowaniu tego stada powiat średzki będzie mógł zostać uznany za urzędowo wolny
od wirusa.
W 2013 r. wzrosło zagrożenie wystąpienia choroby ASF – afrykańskiego pomoru świń, w związku z
potwierdzeniem wystąpienia ogniska ASF na terenie Białorusi.
Jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz
dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza
zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub
pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.
Pisma informacyjne dotyczące ASF zostały przesłane na adresy urzędów gmin i starostwa 25.06.2013r. oraz 02.07.2013 r. We wrześniu 2013 r.
zostały rozwiezione również ulotki
informacyjne z prośbą o rozpropagowanie poprzez sołtysów do każdego gospodarstwa utrzymującego
trzodę chlewną.
Informacje dostępne są również na stornach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii,
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Środzie Wlkp.
Obecnie wprowadzono program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń. W ramach tego programu ma zostać pobrana krew od dzików odstrzelonych
na terenie powiatu średzkiego. W związku z powyższym Inspektorat zwrócił się z pismem do Kół
Łowieckich o pomoc w realizacji tego zadania.
Wszelkie informacje na temat padłych dzików, świń – w przypadku gdy padnięcia w stadzie wynoszą:
u prosiąt powyżej 20%, u warchlaków – powyżej 10 % i u tuczników powyżej 5 % powinny być
niezwłocznie zgłaszane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W ciągu całego roku 2012 oraz do chwili obecnej 2013 r. sytuację epizootyczną na terenie powiatu
średzkiego uznać należy za dobrą.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Środzie Wlkp.
lek. wet. Dariusz Karczewski
Download