Wybrane tendencje rozwoju systemów informatycznych

advertisement
Wybrane tendencje rozwoju
systemów informatycznych
Agenda
•
•
•
•
•
BUSINESS INTELLIGENCE (analityka biznesowa)
Rozwój systemów SCM
Rozwój systemów CRM
Technologia SOA
Cloud computing
BUSINESS INTELLIGENCE (analityka
biznesowa)
• Proces przekształcania danych w informacje, a
informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do
zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
• Korzystanie z BI jest uzależnione od utworzenia
hurtowni danych, która pozwala na ujednolicenie i
powiązanie danych gromadzonych w różnorodnych
systemach informatycznych stosowanych w
przedsiębiorstwie (np. systemów FK i CRM)
• Generowanie raportów, narzędzie menadżerów,
techniki prezentacyjne
Koncepcja systemu BI
• System BI generuje standardowe raporty lub
wylicza kluczowe wskaźniki efektywności
działania przedsiębiorstwa (Key Performance
Indicators) na podstawie których stawia się
hipotezy
• Hipotezy weryfikuje się je poprzez wykonywanie
szczegółowych „przekrojów” danych
• Do tego służą różnego rodzaju narzędzia
analityczne (np. OLAP, data mining)
Koncepcja systemu BI
• Business Intelligence stanowi narzędzie
menedżerów i specjalistów zajmujących się
analizami i strategią
• Dla menedżerów „liniowych” przeznaczone są
rozwiązania Business Activity Monitoring (BAM)
• Wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w
postaci graficznej
• Kokpit menedżerski (management dashboard) to
sposób prezentacji wyników – wizualizacja
danych i raportów w postaci podobnej do
pulpitów sterowniczych
Koncepcja systemu BI
• Do BI zalicza się również rozwiązania
podejmujące decyzje na podstawie zadanych
algorytmów postępowania
• Są to wbudowane w systemy transakcyjne funkcje
automatycznego reagowania na stwierdzone
zaszłości, np. wysłanie klientowi zawiadomienia o
wykonaniu zamówienia, lub wygenerowanie
zamówienia po stwierdzeniu obniżenia zapasu
materiału poniżej wyznaczonego minimum (tego
rodzaju działania z reguły realizowane są za
pomocą systemów EDI)
Koncepcja systemu BI
• Do technik, jakimi posługuję się BI można
zaliczyć m.in.:
– data mining (eksploracja danych)
– process mining (eksploracja procesów)
– systemy ekspertowe
– sieci neuronowe
– algorytmy genetyczne
COMARCH BUSINESS INTELIGENCE –
analityka biznesowa
COMARCH BUSINESS INTELIGENCE –
rozwiązania mobilne
COMARCH BUSINESS INTELIGENCE –
portale społecznościowe
COMARCH BUSINESS INTELIGENCE –
zaawansowana analityka
COMARCH BUSINESS INTELIGENCE –
konsolidacja finansowa
COMARCH BUSINESS INTELIGENCE –
budżetowanie
Systemy SCM (Supply Chain
Management)
• Dostarczają metod i narzędzi informatycznych
oraz informacji, niezbędnych dla podejmowania
optymalnych decyzji prowadzących do
usprawnienia i optymalizacji procesów
logistycznych w zintegrowanym łańcuchu dostaw
• Głównym ich działaniem jest zapewnienie
planowania i koordynacji działań w całym
łańcuchu dostaw oraz maksymalne skrócenie
długości tego łańcucha, a tym samym czasu
oczekiwania na produkt przez klienta
Rodzaje SCM
• Systemy eSCM (electronic Supply Chain
Management – elektroniczne zarządzanie
łańcuchem dostaw)
• iSCM (intelligent Supply Chain – inteligentne
zarządzanie łańcuchem dostaw)
Obszary funkcjonalne SCM
• rozwój produktu, który obejmuje wszystkie zadania związane z
powstaniem produktu, począwszy od fazy projektu, poprzez testowanie, aż
do opracowania pełnego cyklu produkcyjnego
• projektowanie łańcucha dostaw
• planowanie, w tym prognozowanie sprzedaży i planowanie produkcji oraz
zaopatrzenia
• sprzedaż, dystrybucja i logistyka, w tym zarządzanie zapasami i stanami
magazynowymi, transportem, dystrybucją, zleceniami oraz informacją o
partnerach handlowych
• zakupy, czyli wspomaganie zaopatrzenia w surowce do przetwarzania i
podzespoły przeznaczone do montażu zespołów lub montażu finalnego
• produkcja, w której następuje realizacja zleceń produkcyjnych, czyli
wytwarzanie półproduktów i montaż wyrobów finalnych
• integracja partnerów, w której odbywa się wymiana komunikatów i
informacji oraz budowanie relacji między dostawcami, producentami,
kooperantami i odbiorcami
• pomiar wydajności łańcucha dostaw
W ramach platformy Comarch EDI
zapewniamy pełną obsługę procesów
w całym łańcuchu dostaw:
Rozwój systemów CRM (Customer
Relationship Management)
• Relacje klient - firma stanowią przedmiot
systemów CRM
• Systemy CRM wspomagają gromadzenie,
przetwarzanie i dostęp do informacji
• Gromadzenie danych o kliencie, pomiar
interakcji klient - firma oraz ocena satysfakcji
klienta
Kategorie danych w CRM
• Dane demograficzne (statyczne)
• Dane behawioralne – zachowania klienta (dynamiczne i
statyczne)
• Dane pochodne – wynik analizy
• Gromadzone dane są nieustannie aktualizowane i służą
do sporządzania statystyk i prognoz, tworzenia
sylwetek klientów, a w konsekwencji oceny ich
zapotrzebowań i zaproponowania odpowiedniego
towaru lub usługi
• CRM pozwala na segmentację rynku, np. ze względu na
dochody, przyzwyczajenia i opracowanie odpowiedniej
do danej grupy polityki sprzedaży
W skład CRM Analitycznego
wchodzą:
• budowanie profili klientów (segmentacja, ryzyko,
skłonności do różnego rodzaju zachowań)
• zarządzanie kampaniami (analiza efektywności
projektów)
• troska o klienta (analiza kontaktów z klientem poprzez
serwis klienta)
• lojalność klienta (badanie trwałość stosunków z
klientem, próba utrzymania klienta)
• analiza sprzedaży i perspektyw rozwoju (analiza
sprzedaży ze względu na: produkty, kategorie, sklepy,
kanały sprzedaży)
Znajomość „historii klienta”
umożliwia:
• oszacowanie opłacalności relacji z danym klientem dla firmy
• dokonanie oceny na jakie formy reklamy jest on najbardziej
podatny
• określenie popytu na poszczególne produkty firmy
• określenie „kto” kupuje „co” – zależność koszyka od profilu
klienta
• oszacowanie kosztów utrzymania klienta i poziomu jego
lojalności
• personalizacja klienta dokonana w oparciu o dane zapisane
podczas wizyt w serwisach samoobsługowych, np. zapisanych
podczas odwiedzin klienta na witrynie internetowej firmy
CRM obejmuje m.in.:
• ƒ
mierzenie kosztów marketingu, sprzedaży i usług, oraz zysków
•
•
•
•
z poszczególnych klientów
nabywanie i ciągła aktualizacja wiedzy o potrzebach i
zachowaniu klientów
wykorzystanie wiedzy o kliencie do ciągłego poprawiania
wyników organizacji w procesie uczenia się na podstawie
sukcesów i porażek
integracja działań sektorów marketingu, sprzedaży i usług do
osiągania wspólnych celów
implementacja systemów, które wspierają nabywanie, analizę
i współdzielenie wiedzy o kliencie oraz mierzą efektywność
CRM
CRM ogranicza:
• utratę wiedzy o klientach, którą zabiera ze
sobą odchodzący pracownik
• wielokrotne rozwiązywanie tych samych
problemów/przypadków (90% problemów już
było rozwiązanych w przeszłości)
CRM umożliwia
• śledzenie rozwiązywania zgłaszanych przez
klientów problemów
• tworzenie aktualnej listy FAQ
• zarządzanie dystrybucją materiałów
reklamowych
• ewidencję kosztów reklamy
• ocenę skuteczność kampanii reklamowych
• wdrożenie od 3 do 6 miesięcy
CRM w Outlook’u
• bezpłatna aktualizacja Business Contact Manager –
BCM dla Outlooka
• BCM ułatwia kontrolowanie i zarządzanie kontaktami
przez kontrolę, w jednym miejscu wszystkich
związków z partnerami: zadania, zapisy telefonów,
maile, spotkania, notatki i inne dokumenty,
• po uruchomieniu BCM w poszukiwaniu określonego
kontaktu ukazuje się tabelarycznie pełna historia
tego kontaktu
Jak działa Eclix CRM w modelu
usługowym?
• klient korzystający z systemu CRM ma dostęp tylko
do interfejsu, z którego wywołuje wszystkie
oferowane funkcje
• całe oprogramowanie odpowiedzialne za
przetwarzanie danych znajduje się po stronie
dostawcy aplikacji
• serwer e-usługi wykonuje szereg czynności
związanych z przetworzeniem zadania
• dostawca gwarantuje bezpieczeństwo
przechowywanych danych
Dynamics CRM 2011 CRM w
chmurze
• CRM na żądanie, oferowane za cenę (44
USD/miesiąc za wersję dla jednego
użytkownika)
• wizualizacja kluczowych wskaźników
wydajności (KPI), dostępne z poziomu
pulpitów nawigacyjnych aktualizowanych w
czasie rzeczywistym
• mobilny dostęp
CRM w reklamie społecznościowej
• kombinacja znajomości oczekiwań
konsumentów, rzeczywistości, ponoszonych
wysiłków na istniejące media online.
• COSMIC (Comprehensive Observation of Social
Media Integrated with CRM) to nowe
rozwiązanie w pakiecie CRM update.seven
Wartość fana w Facebooku
• fani wydają rocznie na swoje ulubione produkty o
71,84 USD więcej niż użytkownicy, którzy nie należą
do grupy fanów
• prawdopodobieństwo dalszego korzystania z
produktów danej marki jest o 28% większe w
przypadku fanów, niż innych użytkowników
• prawdopodobieństwo polecania ulubionych
produktów przyjaciołom jest o 41% większe w
przypadku fanów, niż wśród użytkowników spoza ich
grupy
• średnia roczna wartość jednego fana to 136,38 USD
CRM7 firmy more7 Polska
Praca grupowa
Marketing
Kreator raportów
Raporty sprzedaży
Architektura oparta na usługach
• SOA (ang. Service Oriented Architecture) to architektura dla
aplikacji biznesowych tworzonych jako zestaw samodzielnych
komponentów, organizowanych tak, aby dostarczyć usługi,
działające według określonych kryteriów, wspierające
realizację procesów biznesowych
• Usługa w ujęciu SOA jest pojedynczym komponentem
dostarczanym przez IT do biznesu, wspierającym realizację
określonego zadania występującego w jednym lub więcej
procesów biznesowych
• System w architekturze SOA to kolekcja usług, świadczonych
przez niezależne komponenty, które realizują jakąś funkcję
biznesową
• SOA to koncepcja a nie technologia
43
Architektura zorientowana na
usługi
Architektura oparta na usługach
• Sposób działania każdej usługi jest w całości zdefiniowany
przez interfejs ukrywający szczegóły implementacyjne niewidoczne i nieistotne z punktu widzenia klientów
• Interfejsy usług są zazwyczaj definiowane w sposób
abstrakcyjny i niezależny od platformy programistycznej
• Istnieje wspólne medium komunikacyjne, umożliwiające
swobodny przepływ danych pomiędzy komponentami
• Usługi są często implementowane na bazie różnych
technologii i udostępniane za pomocą niezależnego protokołu
komunikacyjnego
Web services
• Web services (czyli usługi sieciowe) –
realizacja wizji jaką proponuje model SOA
• Usługi sieciowe to komponenty programowe
(obiekty) reprezentujące funkcje biznesowe
dostępne dla innych aplikacji (klienta, serwera,
czy innej usługi) za pośrednictwem sieci
publicznej i przy użyciu ogólnie dostępnych,
powszechnych protokołów (np. HTTP)
Web services
• Usługi sieciowe wykorzystują standard XML do
definiowania danych i operacji
• Standardy:
– SOAP – protokół komunikacyjny
– WSDL – język opisu usług
– UDDI – język do opisu infrastruktury do
wykrywania usług
– WS-BPEL – język opisujący integrację usług
Web services
• SOAP (Simple Object Acces Protocol) definiuje protokół
komunikacyjny XML dla podstawowych operacji wymiany
komunikatów pomiędzy komponentami za pośrednictwem
tzw. kopert zawierających instrukcje dla poszczególnych żądań
• WSDL (Web Services Description Language) to opracowany
przez firmę Microsoft specjalny język opisu usług
• UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) jest
standardem opisującym infrastrukturę do publikowania i
przeszukiwania usług w uporządkowany sposób
• WS-BPEL - deklaratywny język znaczników XML służący do
opisu wykonywania procesów biznesowych korzystających z
usług sieciowych
Web services
• Z usługami sieciowymi związanych jest szereg organizacji
standaryzacyjnych, takich jak W3C, OASIS (Organization for
the Advanced of Structured Information Standards)
• Wszystkie znaczące firmy (Microsoft, Sun, IBM, Oracle,
Hewlett-Packard, BEA Systems) uczestniczą w rozwoju nowej
technologii i każda z nich chce dostarczać w miarę kompletną
platformę dla usług sieciowych
Web services
• Implementacja systemu w technologii usług sieciowych jest
możliwa w dowolnym z języków programowania
• W celu ułatwienia implementacji obsługi protokołu SOAP,
programiści Java mogą korzystać z biblioteki Java API for XMLbased RPC (JAX-RPC), która wyręcza ich z konieczności
konstrukcji, przesyłania i parsowania XML-owych
komunikatów SOAP
• Analogiczne biblioteki są dostępne dla innych popularnych
języków programowania (np. SOAP::Lite dla Perla, gSOAP dla
C/C++, ZSI dla Pythona, WCF dla .NET).
Web services
• Usługi sieciowe umożliwiają budowę prostych, rozproszonych
aplikacji, niezależnych od platformy
• Dostęp do usług sieciowych jest również niezwykle prosty,
dzięki zastosowaniu standartowych protokołów, takich jak
HTTP czy SOAP
• sługi sieciowe mogą być wykorzystywane do integracji
aplikacji tworzonych w rozmaitych językach programowania,
na różnych platformach deweloperskich
Web Services
• Jedną z ich najważniejszych zalet jest fakt, że aplikacja
kliencka, która chce skorzystać z udostępnianej usługi, nie
musi być stworzona w tym samym języku co usługa sieciowa,
co więcej – nie musi nawet posiadać wiedzy na temat budowy
usługi
• Jedyne co jest potrzebne do wykorzystywania tej technologii
to internetowy adres usługi oraz nazwy metod przez nią
udostępnianych
Co to jest Cloud Computing?*
• IBM
• Cloud Computing jest nowym (?) modelem
wykorzystania (IT) i stylem przetwarzania, w
którym procesy biznesowe, aplikacje, dane i
zasoby IT są dostarczane do użytkowników w
formie usług.
*Cloud Computing – Co to jest
Jarosław Łagowski
IBM Polska
Modele dostarczania Usług CC
• Private Cloud
– Zasoby potrzebne dla usługi IT należą do jednego
przedsiębiorstwa. Dostawca i Odbiorca to jednostki
organizacyjne tego samego przedsiębiorstwa.
• Community Cloud
– „Chmura” obsługuje określoną grupę Odbiorców (np. tylko
państwowe wyższe uczelnie).
• Public Cloud
– Dostawca oferuje usługi „w chmurze” publicznie, dla wielu
Odbiorców.
• Hybrid Cloud
– Kombinacja przedstawionych wyżej
Typy Usług CC
• Infrastructure as a Service (IaaS) - odbiorca dostaje wirtualny
serwer (serwery) z określonymi zasobami (CPU, RAM, Dyski) z
zainstalowanym (lub nie) systemem operacyjnym. Opcją IaaS
może być również tylko przestrzeń dyskowa
• Platform as a Service (PaaS) – odbiorca dostaje gotową
platformę do rozwoju aplikacji zgodnie ze specyfikacją (baza
danych, serwer aplikacji, narzędzia programistyczne), np.
kompletne środowisko SOA.
• Software as a Service - odbiorca dostaje gotową aplikację lub
platformę biznesową, np. CRM, eCommerce, e-mail
• Business Process as a Service - odbiorca zleca wykonanie
określonego procesu biznesowego np., Help Desk, eLearning,
księgowość, pozostawiając sobie funkcje kontrolne
Cloud Computing - za i przeciw
CC w AGH – system zarządzania
projektami
CC w AGH – system zarządzania
projektami
CC w AGH – system zarządzania
projektami
CC w AGH – system zarządzania
projektami
Download