Ks. Wolak - Historia filozofii współczesnej

advertisement
Historia filozofii współczesnej
Rok studiów: 2, semestr zimowy.
Wymiar: 30 h wykładu.
ECTS:
pkt.
Prowadzący wykład: ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII.
Forma zaliczenia wykładu: kolokwia i egzamin.
Opis przedmiotu:
Przedmiotem wykładu są poglądy najbardziej znanych współczesnych filozofów i szkół
filozoficznych. Szczególny nacisk położono na te rodzaje współczesnej filozofii, które mogą
mieć związek z refleksją teologiczną oraz te, które mają znaczący wpływ na współczesną
kulturę.
Wymagane teksty:
Podstawową pomocą dla studentów jest skrypt w formie notatek i wypisów zawierający
wiadomości przekazywane na wykładach oraz takie, które wykraczają poza ich zakres.
Pozwala to poszerzyć zakres nabywanej wiedzy i zapoznać się w szerszym zakresie z różnymi
stylami uprawiania filozofii współczesnej.
Zamierzone cele dydaktyczne:
Celem wykładów jest ukazanie możliwie bogatej gamy poglądów, szkół i stylów
filozoficznych, których współcześni filozofowie dostarczyli w obfitości. Istotne jest również
pokazanie wielorakich związków filozofii z kulturą i teologią oraz nabycie umiejętności
zrozumienia wartości filozoficznej myśli. Może to posłużyć pomocą w rozwijaniu własnej
refleksji filozoficzno-teologicznej zgodnej z najlepszymi wzorcami.
Program:
Przedmiotem wykładów są następujący filozofowie lub systemy filozoficzne:
Empiryzm Milla,
Feurebach i naturalizm,
Marks i Engels, materializm dialektyczny, marksizm-leninizm,
Filozofia życia: Nietzsche, Dilthey, Bergson,
Psychoanaliza: Freud,
Filozofia wiary: Newman,
Neokantyzm,
Empiriokrytycyzm: Avenarius, Mach,
Metafizyka Wundta i Renouviera, Franz Brentano,
Filozofia polska w XIX wieku,
Pragmatyzm: Peirce, James,
Zagadnienia filozoficzne w nowej logice,
Szkoła Lwowsko-Warszawska,
Roman Ingarden, Henryk Elzenberg,
Zagadnienia filozoficzne w fizyce, psychologii, socjologii,
Idealizm Szkoły Marburskiej,
Fenomenologia i filozofia wartości: Husserl i Scheller,
Filozofia analityczna: Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell,
Pozytywizm Koła Wiedeńskiego,
Filozofia procesu i krytyczny racjonalizm: Whitehead, Popper,
Odnowienie scholastyki, neotomizm, Koło Krakowskie: Bocheński, Drewnowski,
Salamucha.
Personalizm katolicki: Mounier, Maritain, Wojtyła,
Egzystencjalizm ateistyczny (Sartre, Camus, Heidegger) i teistyczny (Kierkegaard,
Marcel, Jaspers),
Antropologia personalistyczna,
Filozofia sensu życia i logoterapia,
Strukturalizm i filozofia lingwistyczna,
Filozofia nauki: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend.
Hermeneutyka.
Dekonstrukcjonizm i postmodernizm.
Wymagania i daty:
.
Krótka bibliografia pomocnicza:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1978.
U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 2003.
E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, Kęty 2004. W.
Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1994.
A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 2007.
S. Opara, Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 1994.
Download