Konspekt lekcji matematyki w klasie V Temat

advertisement
Konspekt lekcji matematyki w klasie V
Temat: Utrwalenie wiadomości o trójkątach.
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości o trójkątach w rozwiązywaniu
zadań.
Cele operacyjne:
-uczeń potrafi:
- wyjaśnić, kiedy z trzech odcinków można zbudować trójkąt
-zdefiniować kąty :ostry, prosty, rozwarty, kąty przyległe, wierzchołkowe
-wymienić nazwy trójkątów ze względu na długości boków i kąty
-nazywać boki w trójkątach
-podać miarę kątów trójkąta
-wymienić własności poszczególnych trójkątów
- uczeń umie:
- sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt
-wskazać w trójkącie równoramiennym podstawę, ramiona, kąty przy podstawie, kąt między ramionami
-wskazać w trójkącie prostokątnym przyprostokątne i przeciwprostokątną
-sprawdzić czy trójkąt o podanych katach jest prostokątny
-obliczać miary nieznanych kątów w trójkątach
-klasyfikować trójkąty
Metody:
• pytania i odpowiedzi
• ćwiczenia
Środki dydaktyczne:
• karty pracy
• tablica służąca do klasyfikacji trójkątów ze względu na długości boków i miary kątów
• przyrządy geometryczne
Przebieg lekcji:
1.Przywitanie i sprawdzenie obecności uczniów, podanie celu i tematu lekcji.
2. Uczniowie przypominają warunek budowy trójkąta , ile wynosi wartość sumy kątów wewnętrznych w
trójkącie , jak nazywają się poszczególne boki w trójkącie równoramiennym i prostokątnym, jakie znają rodzaje
trójkątów i czym one się charakteryzują.
Po tym powtórzeniu rozwiązują zadania 1, 2, 3, 4, 5,6 na kartach pracy.
Następnie przypominają definicje i własności kątów przyległych i wierzchołkowych, które są potrzebne do
rozwiązania zadania 7 z karty pracy.
W celu podsumowania lekcji, po rozwiązaniu zadań, nauczyciel wiesza tablicę służącą do klasyfikacji
trójkątów. Uczniowie zawieszają na niej modele trójkątów.
Tablica klasyfikacji trójkątów:
ostrokątny
Miary kątów
Długości boków
prostokątny
rozwartokątny
różnoboczny
równoramienny
równoboczny
Karta pracy:
Zadanie 1
Sprawdź , czy można zbudować trójkąt z odcinków o podanych długościach boków:
a)3cm, 6cm,1cm b) 8cm, 7cm, 4cm
Zadanie 2
Dwa kąty w trójkącie wynoszą 1200 i 250. Oblicz rozwartość trzeciego kąta. Jaki to trójkąt?
Zadanie 3
Trójkąty na rysunku są równoramienne. Wskaż w każdym z nich:
a) ramiona
b) podstawę c) kąt między ramionami
d) kąty przy podstawie
T
L
A
K
O
W
S
W
E
L
Zadanie 4
Wykreśl trójkąt prostokątny OLA o przyprostokątnych 5 cm i 4,5 cm. Nazwij boki w tym trójkącie , wskaż kąt
prosty.
Zadanie 5.
Czy trójkąt o podanych kątach ostrych może być trójkątem prostokątnym?
a) 480 i 320
b) 160 i 740
Zadanie 6
Jak nazywa się trójkąt, który ma wszystkie boki równe po 6cm? Ile stopni maja jego kąty wewnętrzne? Jak
można to obliczyć?
Zadanie 7
Oblicz miary nieznanych kątów:
1300
b
820
p
k
c
1350
Download