prezentacja 2 (.Prezentacja_na_matme)

advertisement
Figury płaskie, układ
współrzędnych.
Figurą
geometryczną
płaską
nazywamy
każdy zbiór
punktów na
płaszczyźnie.
Trójkąty
 Trójkątem nazywamy figurę geometryczną,
składającą się z trzech odcinków. Kąty wewnętrzne
trójkąta mają 180 stopni. Podział trójkątów ze
względu na boki:
-trójkąt równoboczny
-trójkąt równoramienny
-trójkąt różnoboczny
I ze względu na kąty:
-trójkąt ostrokątny
-trójkąt prostokątny
-trójkąt rozwartokątny
Trójkąt równoboczny
Ma
wszystkie
boki
jednakowej
długości.
Kąty
wewnętrzne
są równe
60°.
Trójkąt równoramienny
Ma co
najmniej
dwa boki tej
samej
długości.
Kąty przy
podstawie
mają taką
samą miarę.
Trójkąt różnoboczny
Ma
wszystkie
boki
różnej
długości.
Rodzaje trójkątów ze względu na
kąty
Trójkąt ostrokątny
Ma wszystkie
kąty ostre.
(, , <90°)



Trójkąt prostokątny
Ma jeden kąt
prosty i dwa
kąty ostre.
Trójkąt rozwartokątny
Ma jeden kąt
rozwarty, a
pozostałe ostre.
Czworokąty
 Czworokąt to wielokąt płaski, posiadający cztery boki.
Każdy czworokąt ma dwie przekątne, czyli odcinki łączące
wierzchołki.
Suma kątów wewnętrznych to 360°.
Wśród czworokątów można wyróżnić m.in.:
-kwadraty
-prostokąty
-równoległoboki
-trapezy
-romby
-deltoidy
Kwadrat
Prostokąt
Czworokąt mający wszystkie
Wszystkie jego boki są tej samej
długości, a wszystkie kąty mają po wewnętrzne kąty proste. Dwa krótsze
i dwa dłuższe boki. Jego przekątne
90°.
są równe i przecinają się dokładnie w
połowie.
Równoległobok
Czworokąt o dwóch parach
równoległych i równych boków. Jego
przekątne po przecięciu nie zawsze
tworzą kąt prosty, jednak ich punkt
przecięcia za każdym razem jest w
połowie. Miary sąsiadujących kątów po
zsumowaniu tworzą kąt półpełny.
Trapez
Czworokąt, posiadający podstawę i
ramiona. Podstawę tworzą
równoległe boki. Wysokość trapezu
to odległość między podstawami.
Wyróżnia się trapez
równoramienny i trapez
prostokątny.
Romb
Równoległobok o bokach o tej samej
długości. Punkt przecięcia się
przekątnych rombu tworzy kąt prosty.
Powstają wówczas cztery przystające
trójkąty prostokątne.
Deltoid
Czworokąt posiadający dwie
pary boków sąsiednich równych,
w którym żadne dwa boki nie są
wzajemnie równoległe.
Wielokąty
Wielokątem
nazywamy figurę
płaską będącą sumą
łamanej zwyczajnej
zamkniętej i obszaru
ograniczonego
wyciętego z
płaszczyzny przez tę
łamaną. Odcinki,
tworzące wielokąt,
nazywamy
jego bokami, a punkty
ich przecięcia
wierzchołkami wielo kąta. Sumę wszystkich
boków
nazywamy obwodem
wielokąta.
Układ współrzędnych
kartezjańskich.
Układ
współrzędnych
kartezjańskich ( na
płaszczyźnie ) to
dwie prostopadłe
do siebie osie
liczbowe.
Ćwiartki układu współrzędnych
Osie
układu współrzędnych
kartezjańskich dzielą
płaszczyznę na cztery
ćwiartki .
Gdy opisywana
sytuacja mieści się w
pierwszej ćwiartce
tego układu,
stosowany jest
uproszczony rysunek
obejmujący tylko
interesujące nas
obiekty i osi
zaczynające się od
zera.
KONIEC
Prezentację przygotowała Malwina Umińska.
Download