ZATWIERDZAM Nr sprawy 1/SZKOL/2016

advertisement
ZATWIERDZAM
DOWÓDCA
10 BRYGADY LOGISTYCZNEJ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
...........................................
Dnia ……….2016 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
10 BRYGADA LOGISTYCZNA
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
tel. 261 62 59 77
fax. 261 62 59 11
e-mail: [email protected]
REGON – 532213882
NIP – 754-27-01-518
Wszelkie pisma w sprawie niniejszego postępowania Wykonawca adresuje:
10 Brygada Logistyczna
45 – 820 Opole,
ul. Domańskiego 68
i opatruje: nr sprawy 1/SZKOL/2016.
2.
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju materiałów, sprzętu i artykułów
biurowych zgodnie z „FORMULARZEM CENOWYM”, stanowiącym załącznik nr 2,3,4,5
do siwz.
Zadanie nr 1 :
Dostawa materiałów , sprzętów i artykułów biurowych.
Zadanie nr 2:
Dostawa materiałów , sprzętów i artykułów biurowych.
1
Zadanie nr 3:
Dostawa materiałów , sprzętów i artykułów biurowych.
Zadanie nr 4:
Dostawa papieru do drukarek.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:22830000-7, 24910000-6,
30190000-7, 39292500-0, 44424200-0, 30197644-2,
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Ilość części, zadań: 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do 5
4.
Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do 15.10.2016 r., zadanie
nr 4 do 30.05.2016 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wypełniony druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku
załączonego przez Zamawiającego - załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełniony druk „FORMULARZ CENOWY”, który należy sporządzić ściśle wg
wzoru druku załączonego przez Zamawiającego – załączniki nr 2, 3,4,5 do SIWZ;
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
z art. 44 i 22 ust. 1 ustawy na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
zgodnie
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust.1
ustawy, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
e) oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy, na druku stanowiącym załącznik
nr 8 do SIWZ;
f) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione
w pkt. 6 SIWZ.
2
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy
dokumentów, jakie Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie
powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia,
na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6
SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia formularzy druków na kopiach
zawierających dokładnie ich treść.
Sporządzenie ww. dokumentów w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku załączania do oferty materiałów reklamowych lub informacyjnych należy
załączyć je w taki sposób, by nie stanowiły zawartości oferty.
6.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6 lit. a - składa
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia (dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert).
3
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty
muszą być złożone przez każdy podmiot.
7.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a także
wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.
Każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie zobowiązana jest potwierdzić fakt
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji przekazanych
za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) w sprawie SIWZ w zakresie proceduralnym:
p. Krzysztof MRÓZ – e-mail: [email protected]
b) w sprawie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
kpt. Waldemar KOWALSKI - tel 261 62 51 25
8.
Wymagania dotyczące wadium.
b)
a) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w formie określonej
w art. 45 ust. 6 ustawy przed upływem terminu składania ofert i dołącza do oferty
kopię dokonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku
wniesienia wadium w innej formie Wykonawca załącza do oferty oryginał tego
dokumentu.
Wadium wymagane w wysokości:
część nr 1: – 2 000,00 zł
część nr 2: –
część nr 3:
część nr 4: Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek:
NBP oddział Opole nr rachunku 81101014010010231391201000 z adnotacją
„wadium, nr sprawy 1/SZKOL/2016”.
4
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.04.2016 r.
do godz.: 11.00.
b) wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach
unormowanych w art. 46 ustawy.
c) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy.
9.
Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert-warunki formalne sporządzenia oferty, których
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty:
1)
Wykonawca składa jedną ofertę.
2)
Wykonawca składa ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3)
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4)
Oferta musi być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ,
pismem maszynowym, komputerowym lub niezmywalnym atramentem, w sposób
trwały i czytelny. Druk ten powinien stanowić pierwszą stronę oferty.
5)
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia formularzy druków na kopiach
zawierających dokładnie ich treść.
6)
Oferta musi być podpisana i opieczętowana pieczęcią imienną i firmową przez
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania
firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty dokumencie
upoważniającym Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.
7)
Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy.
8)
Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
9)
Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany
w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
10) Wykonawca może przedstawić dokumenty określone w SIWZ w formie oryginału
lub kserokopii. Załączniki do oferty, będące kserokopiami dokumentów muszą być
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i parafowane przez osobę (osoby)
5
podpisującą ofertę z tym, że pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Wykonawcy należy złożyć w oryginale lub potwierdzonej przez notariusz kopii.
11) Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty lub strony nieczytelne lub budzące
wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający ma prawo zażądać okazania
oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, których kopie zostały
załączone do oferty.
12) Sporządzenie ww. dokumentów w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
13) Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, nienaruszonej, zaadresowanej na
adres Zamawiającego, z nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem zawierającym
tytuł postępowania:
„Oferta na dostawę różnego rodzaju materiałów, sprzętu i artykułów biurowych” – nie
otwierać przed 14.04.2016 r. godz.12.00 z dopiskiem sprawa nr 1/SZKOL/2016
14) Każda oferta otrzyma swój numer.
15) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
16) Zmiana oferty wymaga postępowania zgodnego z wymaganiami dla złożenia oferty
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem: „ZMIANA”.
17) W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
18) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną
ofertę, składając odpowiednie oświadczenie w kopercie, jak o tym stanowi pkt 13,
dodatkowo z napisem „WYCOFANIE”.
19) W przypadku załączenia do oferty materiałów reklamowych lub informacyjnych
należy załączyć je w taki sposób, by nie stanowiły zawartości oferty.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)
ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 10 Brygada Logistyczna,
45-820 Opole, ul. Domańskiego 68, budynek nr 1, w kancelarii jawnej sztabu do
godz. 11.00 do dnia 14.04.2016r.;
2)
w przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę;
3)
oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali planowania, budynek nr 1
o godz. 12.00 w dniu 14.04.2016r.;
4)
przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
5)
podczas otwarcia ofert zostaną podane:

nazwy i adresy Wykonawców,
6

informacje dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert.
6)
informacje, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek;
7)
Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy.
12. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
2) Wszystkie ceny jednostkowe i wartości określone w „Formularzu cenowym” oraz
w formularzu „ Oferta” oraz ostateczną cenę oferty należy ustalić w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
3) Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
13. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny ofert:
1) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Cena oferty – 79%
 Termin dostawy – 21%
1. Termin dostawy = w zadaniu nr : 1,2 i 3 - 7 pkt. za każdy miesiąc skrócenia terminu
dostawy jednak nie więcej niż 21 pkt. .( nie dotyczy : Zadanie nr 1, poz. 65-72, Zadanie
nr 2 i 3, poz. 30-35).
W zadaniu nr 4 - 7 pkt. za każdy tydzień skrócenia terminu dostawy nie więcej niż 21
pkt.
Najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie po zastosowaniu wzoru :
 X

 n

Y 
 79   t
of
 Xof
 d


Gdzie:
Yof – liczba punktów przyznanych ofercie
Xn – najniższa cena spośród złożonych ofert
td – termin dostawy
7
gdzie zadanie nr : 1,2,3:
do
15.09.2016 r. – 7 pkt.
15.08.2016 r. – 14 pkt.
15.07.2016 r. – 21 pkt.
zadanie nr : 4:
do
23.05.2016 r. - 7 pkt.
16.05.2016 r. - 14 pkt.
09.05.2016 r. - 21 pkt.
Liczba punktów przyznanych ofercie zostanie zaokrąglona do pełnych jednostek.
( zasada zaokrąglania jak w pkt 12 ppkt 2 SWIZ)
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ustawy.
3) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegające odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy, na stronie internetowej, na której
zamieszczono SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
2) Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie
określonym w pisemnym zawiadomieniu w celu uzgodnienia miejsca i terminu
zawarcia umowy, a także ustalenia innych kwestii koniecznych do zawarcia umowy.
3) Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ustawy.
4) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8
15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ projekt umowy – załącznik
Nr 9 do SIWZ.
2) Wybrany Wykonawca akceptuje projekt umowy bez zastrzeżeń i zobowiązuje się
do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie może być przekazana drogą elektroniczną,
faksem lub pisemnie.
2) Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego zapytanie wpłynie do niego
nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i umieści na stronie
internetowej, na której jest umieszczona SIWZ.
3) O terminie złożenia zapytania świadczy data potwierdzenia przyjęcia pisma. Jeżeli
zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie ww. terminu, nie będzie on miał
obowiązku udzielania wyjaśnień.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
5) Każda
wprowadzona
zmiana
stanie
się
integralną
częścią
SIWZ
i zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6) Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom
uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji
treści SIWZ.
7) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieści na stronie
internetowej, na której umieszczono SIWZ.
8) Wykonawcom przysługuje, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, odwołanie
zgodnie z art. 180 ustawy.
17. Wykaz załączników:
9
Zamawiający dołącza do SIWZ niżej wymienione załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – druk formularza oferty,
2) Załącznik Nr 2 – druk formularza cenowego nr 1,
3) Załącznik Nr 3 – druk formularza cenowego nr 2,
4) Załącznik Nr 4 – druk formularza cenowego nr 3,
5) Załącznik Nr 5 - druk formularza cenowego nr 4,
6) Załącznik Nr 6 - Załącznik NR 8 - oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 44 i 22
ust.1,
7) Załącznik Nr 7 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- art. 24 ust. 1,
8) Załącznik Nr 8 – oświadczenie w trybie art. 26 ust.2d Ustawy,
9) Załącznik Nr 9 - projekt umowy.
SZEF SŁUŻBY
(DYSPONENT PLANU)
………………………………..
RADCA PRAWNY
…………………………………..
KIEROWNIK SEKCJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
………………………………..
GŁÓWNY KSIĘGOWY
…………………………………………
10
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
10 Brygada Logistyczna, 45-820 Opole, ul. Domańskiego 68
OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę różnego rodzaju materiałów, sprzętu i artykułów
biurowych
…………………………………………………………………………………………………
nazwa firmy
…………………………………………………………………………………………………
adres
REGON - ……………………………………….
……………………………………….
NIP -
PESEL1 - ……………………………………….
Adres zamieszkania2 - …………………………………………………………………………..
Numery:
tel. ……………………………..
fax …………………………….
e-mail …………………………
1. Oferujemy wykonanie w/w zamówienia, w związku z czym wartość złożonej przez nas
oferty wynosi:
Zadanie nr 1:
1) cena ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
1
2
dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych;
dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych.
11
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) termin dostawy ……………
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym.
Zadanie nr 2:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) termin dostawy ……………
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym
Zadanie nr 3:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
2) termin dostawy……………
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym
Zadanie nr 4:
1) cena : ....................................................... zł netto,
słownie ………………………………………………………………………… zł netto,
kwota podatku VAT…………………….. zł
………………………………….. zł brutto,
słownie …………………………………………………………………… zł brutto
12
2) termin dostawy……………
zgodnie ze złożonym formularzem cenowym
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz
z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach
i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że nasza/moja firma spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 44 i 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Oświadczamy, że do podpisania umowy upoważniony jest
……………………………….......................................................................................................
7. Nr konta na które należy zwrócić wadium
……………………………….......................................................................................................
8. Nr konta do regulowania zobowiązań wynikających z ewentualnego podpisania umowy:
…………………………………………………………………………………………………
9.Integralną częścią oferty są:
Lp.
1.
Nazwa dokumentu
Numer
załącznika
Nr
strony
Formularz cenowy:
Zadanie nr 1……………………
Zadanie nr 2……………………
Zadanie nr 3……………………
Zadanie nr 4……………………
2.
Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 44 i 22 ust.1
ustawy.
3.
Oświadczenie o braku podstaw do
z postępowania - art. 24 ust. 1 ustawy.
4.
Oświadczenie w trybie art. 26 ust.2d Ustawy
5.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. i 24 ust.
wykluczenia
13
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
7.
*
* wpisać inne, jeżeli wystąpią
…………………….dnia….…….2016r.
…. . .. . …. .………………
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
14
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 1
Lp.
Przedmiot
J.m.
Ilość
1
Bindownica typu Fellowes Galaxy 500,
jednorazowe dziurkowanie do 25-28
kartek A4 (80 g), możliwość
oprawiania dokumentów o grubości do
500-510 arkuszy, maks. średnica
grzbietu 51 mm, system dziurkowania
pionowego umożliwiający niezależne
dziurkowanie i nakładanie
dokumentów na grzbiet, ułatwiający
wyrównanie dokumentów, metalowy
mechanizm, specjalna, osobna
szuflada do przechowywania
grzbietów z opatentowanym
systemem mierzenia grubości
dokumentów i doboru odpowiedniego
grzbietu, szybka oprawa dużej ilości
dokumentów - System Satellite,
wyjmowana kaseta z platformą
bindującą umożliwia pracę 2 osobom
jednocześnie, regulacja odległości linii
dziurkowania od krawędzi - 2 pozycje:
szt.
2
Cena jedn.
netto w zł
Wartość
netto w zł
Kwota Wartość brutto Nazwa i parametry
podatku
asortymentu
Vat
zaoferowane przez
Wykonawcę.
15
min. 2,5 mm, maks. 4,5 mm, 3
przyciski dostosowujące linię
dziurkowania do formatu dokumentu
(A5, A4, Letter), obustronna dźwignia
ułatwiająca proces dziurkowania i
zmniejszająca siłę nacisku potrzebną
do przedziurkowania dużej ilości
kartek.
2
Blok do flipchardów formatu A1, 10
kartek w opakowaniu, otwory do
zawieszania, perforacja ułatwiająca
odrywanie kartek, gładki
op
80
3
Blok techniczny A4, 25k min.120g/m²
stopień bieli CIE: min.146.
szt.
50
szt.
30
szt.
20
4
5
Datownik samotuszujacy typu
TRODAT 4810 ISO
Długopis z ciężką podstawą typu
Fellowes, długi łańcuszek umożliwia
swobodne operowanie, kolor niebieski
6
Klipsy do papieru 19mm (12 szt.)
op
300
7
Klipsy do papieru 32mm (12 szt.)
op
200
8
Kostka kolor klejona 8,5x8,5x4 cm
szt.
400
16
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kreda biała 6szt./op
Kredki ołówkowe typu ''CONTE
EVOLUTION'' 12 kolorów (wykonane
z żywicy syntetycznej o dużej
elastyczności, grafit odporny na
złamania)
Laminator A3 typu LEITZ ILAM easy,
w pełni automatyczny - system
automatycznego zarządzania
temperaturą, zależnie od grubości folii,
grubość folii do 125mic., przycisk
"photo" dla bezpiecznej i
zoptymalizowanej laminacji zdjęć,
funkcja ręcznego cofania, boczne
uchwyty dla wygodnego przenoszenia.
Naboje do pióra Parker Quick (5 szt.)
czarny zmywalny
Naboje do pióra Parker Quick (5 szt.)
niebieski zmywalny
Naboje atramentowe (krótkie 6szt)
czarny
Naboje atramentowe (krótkie 6szt)
turkusowe
Naboje do pióra Waterman (8 szt./op.)
długie, fioletowe
Nici bielone matowe dratwa, grube 25 dkg.
Koszulka groszkowa A4, grubość
48mic, typ ET1171, opakowanie
100szt w folii
op
300
op
100
3
op
100
op
400
op
100
op
50
op
20
szt.
140
op
100
17
19
20
21
22
23
24
Elegancka okładka kanałowa AA
twarda czarna pionowa, wykonana z
grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a wewnątrz
białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa AA
twarda granatowa pionowa, wykonana
z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a wewnątrz
białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa A twarda
czarna pionowa, wykonana z grubej
tektury, która z zewnątrz wykończona
jest wysokiej jakości okleiną o fakturze
płótna a wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa A twarda
granatowa pionowa, wykonana z
grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a wewnątrz
białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa B twarda
czarna pionowa, wykonana z grubej
tektury, która z zewnątrz wykończona
jest wysokiej jakości okleiną o fakturze
płótna a wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa B twarda
granatowa pionowa, wykonana z
grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a wewnątrz
białą wykleiną.
szt.
80
szt.
100
szt.
80
szt.
100
szt.
80
szt.
100
18
25
26
27
28
29
Elegancka okładka kanałowa C
twarda czarna pionowa, wykonana z
grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a wewnątrz
białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa C
twarda granatowa pionowa, wykonana
z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a wewnątrz
białą wykleiną.
Okładka kanałowa twarda do
systemów METALBIND, składająca
się z dwóch okładek twardych typu
O.HC Classic o wymiarach
217x300mm, czarnych oraz kanału
metalowego oklejanego typu
O.Chanel Classic o grubości 10mm i
wysokości 217mm, czarnego
Okładka kanałowa twarda do
systemów METALBIND, składająca
się z dwóch okładek twardych typu
O.HC Classic o wymiarach
217x300mm, niebieskich oraz kanału
metalowego oklejanego typu
O.Chanel Classic o grubości 10mm i
wysokości 217mm, niebieskiego
Okładka kanałowa twarda do
systemów METALBIND, składająca
się z dwóch okładek twardych typu
O.HC Classic o wymiarach
217x300mm, czarnych oraz kanału
metalowego oklejanego typu
O.Chanel Classic o grubości 13mm i
szt.
80
szt.
100
szt.
40
szt.
50
szt.
40
19
30
31
32
33
34
wysokości 217mm, czarnego
Okładka kanałowa twarda do
systemów METALBIND, składająca
się z dwóch okładek twardych typu
O.HC Classic o wymiarach
217x300mm, niebieskich oraz kanału
metalowego oklejanego typu
O.Chanel Classic o grubości 13mm i
wysokości 217mm, niebieskiego
Pinezki do tablicy korkowej 50 szt. w
opakowaniu plastikowym
Pióro wieczne stalówkowe na naboje
typu Ambition Rhombus na naboje,
czarny korpus wykonany z żywicy, z
rytym wzorem, zakończenie z
chromowanego metalu, elastyczny
klips, wysokiej jakości stalówka ze
stali nierdzewnej o grubości lini F
Poduszka do stempli typu LACO
7X11cm (obudowa z tworzywa
sztucznego w kolorze tuszu, pokrywka
metalowa, nasączona niebieska)
Segregator A4 2-ringowy, szerokość
grzbietu 35mm, wykonany z kartonu
pokrytego na zewnątrz i od wewnątrz
poliolefiną, posiada dwustronną
wymienna etykietę (czarny,
szary,bordo, niebieski).
szt.
50
op
300
szt.
10
szt.
50
szt.
50
20
35
36
37
Segregator biurowy A4 50mm z
mech.dzwigniowym typu LEITZ 180
Active Bebop, wykonany z wysokiej
jakośco PP, na grzbiecie otwór na
palec, wewnątrz na okładce
zintegrowana koszulka na drobne
notatki, zaokrąglony grzbiet oraz
wewnętrzny uchwyt na długopis,
wygodne zapięcie segregatora na
gumkę, (czarny, pomarańczowy,
czerwony, niebieski,)
Segregator biurowy A4 75mm z
mech.dzwigniowym typu LEITZ 180
Active Bebop, wykonany z wysokiej
jakośco PP, na grzbiecie otwór na
palec, wewnątrz na okładce
zintegrowana koszulka na drobne
notatki, zaokrąglony grzbiet oraz
wewnętrzny uchwyt na długopis,
wygodne zapięcie segregatora na
gumkę, (czarny, pomarańczowy,
czerwony, niebieski,)
Segregator biurowy o formacie
poziomym A3, wykonany z grubego
kartonu, posiada mechanizm
dźwigniowy otwierający się o 180
stopni,
szt.
100
szt.
200
szt.
40
38
Skoroszyt oczkowy biały
szt.
300
39
Spinacz okrągły R 28 (100 szt./op)
op
650
40
Stojak informacyjny z ramą składaną
DIN A3 poziomy, rama z profilu
aluminiowego, osłona z folii
szt.
5
21
antyrefleksyjnej, noga z aluminiowego
profilu, stabilna podstawa
41
Nici lniane (dratwa) 0,5 kg.
szt.
80
42
Sznurek jutowy 0,5 kg
szt.
10
szt.
3
szt.
40
szt.
25
szt.
40
43
44
45
46
Tablica flipchart na trójnogu,
powierzchnia suchościeralna,
lakierowana (magnetyczna), tablica o
wymiarach 100x70 cm i stałym kącie
nachylenia, możliwość zawieszenia
bloku A1 oraz EURO.
Tablica korkowa 120 x 90cm typu 2x3,
powierzchnia tablicy wykonana z
materiału korkowego, rama MDF,
montaż tablicy w pionie lub poziomie,
w komplecie elementy mocujące.
Tablica korkowa 180x120cm typu 2x3,
powierzchnia tablicy wykonana z
materiału korkowego, rama MDF,
montaż tablicy w pionie lub poziomie,
w komplecie elementy mocujące.
Tablica korkowa 90 x 60cm,
powierzchnia tablicy wykonana z
materiału korkowego, rama
drewniana, montaż tablicy w pionie lub
poziomie, w komplecie elementy
mocujące.
22
47
48
49
50
51
52
53
54
Tablica obrotowo-jezdna 180x120cm
typu 2X3 lakierowana, powierzchnia
suchościeralno-magnetyczna,
obustronna powierzchnia użytkowa
możliwość obrotu tablicy w poziomie,
stojak z kólkami, mobilny, rama
aluminiowa, półka na markery
Taśma typu DYMO D1 6mm x 7m
Żółta / Czarny nadruk 43618
Taśma typu DYMO D1 12mm x 7m
Biała / Czarny nadruk 45013
Taśma typu DYMO D1 19mm x 7m
Żółta / Czarny nadruk 45808
Taśma typu DYMO D1 19mm x 7m
Zielona / Czarny nadruk 45809
Taśma typu DYMO D1 19mm x 7m
Czerwona / Czarny nadruk 45807
Taśma typu DYMO D1 19mm x 7m
Biała / Czarny nadruk 45803
Taśma dwustronna montażowa 18mm
x 3m, klejąca taśma piankowa o
grubości 1 mm zapewniająca
długotrwałe połączenie
szt.
6
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
20
55
Taśma klejąca dwustronna 50mm
x10m
szt.
400
56
Książka do podpisu typu LEITZ,
format A4, laminowana błyszcząca
okładka, 18 sztywnych przegródek,
przekładki z otworami do podglądu
zawartości, przekładki wyposażone w
dolne indeksy ułatwiające
przekładanie stron, kolor niebieski
szt.
20
23
57
58
Teczka skrzydłowa z rzepem A4
(wykonana z wielobarwnej
powlekanej polipropylenem barwionej
tektury, wyposażona w dwa
zamknięcia z rzepu)
Komplet markerów z gąbką typu
Pentel MW L5S – 4N (zestaw
wyposażony w 4 suchościeralne
markery z płynnym tuszem
dozowanym za pomocą specjalnego
tłoczka, okrągła końcówka, długość
linii pisania 1200m do pisania po
białych tablic + magnetyczna gąbka).
szt.
200
op
170
59
Maczałka -zwilżacz wodny do palców.
Plastikowy okrągły pojemnik z gąbką
do nasączania wodą
szt.
20
60
Wytłaczarka przemysłowa typu 3M by
Dymo RHINO DE272941068, odlana z
metalu, wytwarza etykiety o
szerokości 12 mm, z zaokrąglonymi
krawędziami, które mogą być
wykonane ze stali nierdzewnej lub z
aluminium - z klejem lub bez, posiada
zintegrowany dziurkacz, dzięki
któremu jesteśmy w stanie stworzyć
etykiety, które możemy przykręcić,
przynitować lub przybić, ma
wbudowany wykrojnik, który umożliwia
montowanie etykiety przy pomocy
opasek zaciskowych, zintegrowana
miarka, posiada funkcję wyrabiania
etykiet w odbiciu lustrzanym, dzięki
tarczy tłoczącej z odwróconymi
znakami, posiada dźwignie do cięcia
szt.
1
24
etykiet. Całość zamknięta w
przenośnym futerale.
61
Taśma aluminiowa bez kleju do
wytłaczarek typu Dymo RHINO,
wymiary: 12mm x 4,8m
szt.
10
62
Taśma typu DYMO RHINO winylowa
12mm Biała / Czarny nadruk 18444
szt.
10
63
Taśma typu DYMO RHINO winylowa
12mm Czarna / Biały nadruk 1805435
szt.
10
64
Taśma typu DYMO RHINO winylowa
12mm Żółta / Czarny nadruk 18432
szt.
10
szt.
6
szt.
6
szt.
240
szt.
340
szt.
180
65
66
67
68
69
Kalendarz książkowy A4 MENAGER
tygodniowy, tydzień na dwóch
stronach, strona lewa - kratka, strona
prawa - cały tydzień na stronie,
oprawa twarda z gąbką, materiał
oprawy typu Bicolor.
Kalendarz książkowy A4TN,
tygodniowy, okładka Nebraska
(imitacja skóry, połysk), mapy, kolor
brązowy
Kalendarz na biurko (terminarz) na
podstawce na 2017 rok
Kalendarz ścienny planszowy B-1 na
2017 rok, zakończenie krótkich boków
w postaci listw metalowych z
zawieszką.
Podkładka na biurko - kalendarz na
2017 rok, A2, 52 karty, wyposażony w
plastikową listwę ochronną.
25
70
Terminarz TEPOL /MORO/ na 2017
rok
szt.
430
71
Terminarz TEWO - WOJSKOWY na
2017 rok
szt.
580
72
Kalendarz trójdzielny na 2017 rok,
dzielone kalendarium z możliwością
odrywania każdego miesiąca z
osobno, Przesuwane okienko daty,
blok min. dwukolorowy
szt.
380
-
Razem
Termin dostawy……………………………
…………………… dnia………..2016r.
………………………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
26
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 2
Lp
.
Przedmiot
J.m.
Ilość
szt.
20
szt.
10
szt.
5
4 Klipsy do papieru 19mm (12 szt.)
op
100
5 Klipsy do papieru 32mm (12 szt.)
op
50
6 Kostka kolor klejona 8,5x8,5x4 cm
szt.
100
Blok techniczny A4, 25k
1 min.120g/m² stopień bieli CIE:
min.146.
Datownik samotuszujący typu
2
TRODAT 4810 ISO
Długopis z ciężką podstawą typu
Fellowes, długi łańcuszek
3
umożliwia swobodne operowanie,
kolor niebieski
Cena jedn.
netto w zł
Wartość
netto w
zł
Kwota
podatku
Vat
Wartość
brutto
Nazwa i parametry
asortymentu zaoferowane
przez Wykonawcę.
27
7
8
9
10
11
12
Kredki ołówkowe typu ''CONTE
EVOLUTION'' 12 kolorów
(wykonane z żywicy syntetycznej
o dużej elastyczności, grafit
odporny na złamania)
Nici bielone matowe dratwa, grube
- 25 dkg.
Elegancka okładka kanałowa AA
twarda czarna pionowa, wykonana
z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a
wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa A
twarda czarna pionowa, wykonana
z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a
wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa B
twarda czarna pionowa, wykonana
z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a
wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa C
twarda czarna pionowa, wykonana
z grubej tektury, która z zewnątrz
wykończona jest wysokiej jakości
okleiną o fakturze płótna a
wewnątrz białą wykleiną.
op
50
szt.
50
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
10
28
Okładka kanałowa twarda do
systemów METALBIND,
składająca się z dwóch okładek
twardych typu O.HC Classic o
13 wymiarach 217x300mm, czarnych
oraz kanału metalowego
oklejanego typu O.Chanel Classic
o grubości 10mm i wysokości
217mm, czarnego
Okładka kanałowa twarda do
systemów METALBIND,
składająca się z dwóch okładek
twardych typu O.HC Classic o
14 wymiarach 217x300mm, czarnych
oraz kanału metalowego
oklejanego typu O.Chanel Classic
o grubości 13mm i wysokości
217mm, czarnego
szt.
5
szt.
5
Pinezki do tablicy korkowej 50 szt.
w opakowaniu plastikowym
op
100
Segregator biurowy A4 50mm z
mech.dzwigniowym typu LEITZ
180 Active Bebop, wykonany z
wysokiej jakości PP, na grzbiecie
otwór na palec, wewnątrz na
okładce zintegrowana koszulka na
16
drobne notatki, zaokrąglony
grzbiet oraz wewnętrzny uchwyt
na długopis, wygodne zapięcie
segregatora na gumkę, (czarny,
pomarańczowy, czerwony,
niebieski,)
szt.
50
15
29
Segregator biurowy A4 75mm z
mech.dzwigniowym typu LEITZ
180 Active Bebop, wykonany z
wysokiej jakości PP, na grzbiecie
otwór na palec, wewnątrz na
okładce zintegrowana koszulka na
17
drobne notatki, zaokrąglony
grzbiet oraz wewnętrzny uchwyt
na długopis, wygodne zapięcie
segregatora na gumkę, (czarny,
pomarańczowy, czerwony,
niebieski,)
Segregator biurowy o formacie
poziomym A3, wykonany z
18 grubego kartonu, posiada
mechanizm dźwigniowy
otwierający się o 180 stopni,
szt.
50
szt.
5
19 Spinacz okrągły R 28 (100 szt./op)
op
200
20 Nici lniane (dratwa) 0,5 kg.
szt.
10
21 Sznurek jutowy 0,5 kg
szt.
5
szt.
1
szt.
10
Tablica flipchart na trójnogu,
powierzchnia suchościeralna,
lakierowana (magnetyczna),
22 tablica o wymiarach 100x70 cm i
stałym kącie nachylenia,
możliwość zawieszenia bloku A1
oraz EURO.
Tablica korkowa 120 x 90cm typu
2x3, powierzchnia tablicy
23
wykonana z materiału korkowego,
rama MDF, montaż tablicy w
30
pionie lub poziomie, w komplecie
elementy mocujące.
Tablica korkowa 90 x 60cm,
powierzchnia tablicy wykonana z
materiału korkowego, rama
24
drewniana, montaż tablicy w
pionie lub poziomie, w komplecie
elementy mocujące.
Taśma dwustronna montażowa
18mm x 3m, klejąca taśma
25 piankowa o grubości 1 mm
zapewniająca długotrwałe
połączenie
26
Taśma klejąca dwustronna 50mm
x10m
Książka do podpisu typu LEITZ,
format A4, laminowana
błyszcząca okładka, 18 sztywnych
przegródek, przekładki z otworami
27
do podglądu zawartości,
przekładki wyposażone w dolne
indeksy ułatwiające przekładanie
stron, kolor niebieski
Teczka skrzydłowa z rzepem A4
(wykonana z wielobarwnej
28 powlekanej polipropylenem
barwionej tektury, wyposażona w
dwa zamknięcia z rzepu)
szt.
10
szt.
5
szt.
50
szt.
5
szt.
50
31
29
30
31
32
33
34
35
Komplet markerów z gąbką typu
Pentel MW L5S – 4N (zestaw
wyposażony w 4 suchościeralne
markery z płynnym tuszem
dozowanym za pomocą
specjalnego tłoczka, okrągła
końcówka, długość linii pisania
1200m do pisania po białych tablic
+ magnetyczna gąbka).
Kalendarz na biurko (terminarz)
na podstawce na 2017 rok
Kalendarz ścienny planszowy B-1
na 2017 rok, zakończenie krótkich
boków w postaci listw metalowych
z zawieszką.
Podkładka na biurko - kalendarz
na 2017 rok, A2, 52 karty,
wyposażony w plastikową listwę
ochronną.
Terminarz TEPOL /MORO/ na
2017 rok
Terminarz TEWO - WOJSKOWY
na 2017 rok
Kalendarz trójdzielny na 2017 rok,
dzielone kalendarium z
możliwością odrywania każdego
miesiąca z osobno, Przesuwane
okienko daty, blok min.
dwukolorowy
op
10
szt.
20
szt.
30
szt.
10
szt.
60
szt.
60
szt.
30
Razem
-
32
Termin dostawy……………………………
…………………… dnia………..2016r.
……………………………………………….
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
33
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 4/CZ-SAM/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 3
Lp.
1
2
3
Przedmiot
Blok techniczny A4, 25k min.120g/m²
stopień bieli CIE: min.146.
Datownik samotuszujący typu TRODAT
4810 ISO
Długopis z ciężką podstawą typu
Fellowes, długi łańcuszek umożliwia
swobodne operowanie, kolor niebieski
J.m.
Ilość
szt.
30
szt.
10
szt.
5
4
Klipsy do papieru 19mm (12 szt.)
op
100
5
Klipsy do papieru 32mm (12 szt.)
op
50
6
Kostka kolor klejona 8,5x8,5x4 cm
szt.
100
Cena
jedn.
netto w zł
Wartość
netto w zł
Kwota
podatku
Vat
Wartość
brutto
Nazwa i
parametry
asortymentu
zaoferowane
przez
Wykonawcę
34
7
Kredki ołówkowe typu ''CONTE
EVOLUTION'' 12 kolorów (wykonane z
żywicy syntetycznej o dużej elastyczności,
grafit odporny na złamania)
op
50
8
Nici bielone matowe dratwa, grube - 25
dkg.
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
10
szt.
5
9
10
11
12
13
Elegancka okładka kanałowa AA twarda
czarna pionowa, wykonana z grubej
tektury, która z zewnątrz wykończona jest
wysokiej jakości okleiną o fakturze płótna
a wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa A twarda
czarna pionowa, wykonana z grubej
tektury, która z zewnątrz wykończona jest
wysokiej jakości okleiną o fakturze płótna
a wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa B twarda
czarna pionowa, wykonana z grubej
tektury, która z zewnątrz wykończona jest
wysokiej jakości okleiną o fakturze płótna
a wewnątrz białą wykleiną.
Elegancka okładka kanałowa C twarda
czarna pionowa, wykonana z grubej
tektury, która z zewnątrz wykończona jest
wysokiej jakości okleiną o fakturze płótna
a wewnątrz białą wykleiną.
Okładka kanałowa twarda do systemów
METALBIND, składająca się z dwóch
okładek twardych typu O.HC Classic o
wymiarach 217x300mm, czarnych oraz
kanału metalowego oklejanego typu
O.Chanel Classic o grubości 10mm i
wysokości 217mm, czarnego
35
Okładka kanałowa twarda do systemów
METALBIND, składająca się z dwóch
okładek twardych typu O.HC Classic o
14 wymiarach 217x300mm, czarnych oraz
kanału metalowego oklejanego typu
O.Chanel Classic o grubości 13mm i
wysokości 217mm, czarnego
15
Pinezki do tablicy korkowej 50 szt. w
opakowaniu plastikowym
Segregator biurowy A4 50mm z
mech.dźwigniowym typu LEITZ 180 Active
Bebop, wykonany z wysokiej jakości PP,
na grzbiecie otwór na palec, wewnątrz na
16 okładce zintegrowana koszulka na drobne
notatki, zaokrąglony grzbiet oraz
wewnętrzny uchwyt na długopis, wygodne
zapięcie segregatora na gumkę, (czarny,
pomarańczowy, czerwony, niebieski,)
Segregator biurowy A4 75mm z mech.
dzwigniowym typu LEITZ 180 Active
Bebop, wykonany z wysokiej jakości PP,
na grzbiecie otwór na palec, wewnątrz na
17 okładce zintegrowana koszulka na drobne
notatki, zaokrąglony grzbiet oraz
wewnętrzny uchwyt na długopis, wygodne
zapięcie segregatora na gumkę, (czarny,
pomarańczowy, czerwony, niebieski,)
Segregator biurowy o formacie poziomym
A3, wykonany z grubego kartonu, posiada
18
mechanizm dźwigniowy otwierający się o
180 stopni,
szt.
5
op
100
szt.
50
szt.
50
szt.
5
36
19 Spinacz okrągły R 28 (100 szt./op)
op
150
20 Nici lniane (dratwa) 0,5 kg.
szt.
10
21 Sznurek jutowy 0,5 kg
szt.
5
szt.
1
szt.
5
szt.
20
Taśma dwustronna montażowa 18mm x
25 3m, klejąca taśma piankowa o grubości 1
mm zapewniająca długotrwałe połączenie
szt.
5
26 Taśma klejąca dwustronna 50mm x10m
szt.
50
Tablica flipchart na trójnogu, powierzchnia
suchościeralna, lakierowana
(magnetyczna), tablica o wymiarach
22
100x70 cm i stałym kącie nachylenia,
możliwość zawieszenia bloku A1 oraz
EURO.
Tablica korkowa 180x120cm typu 2x3,
powierzchnia tablicy wykonana z materiału
23 korkowego, rama MDF, montaż tablicy w
pionie lub poziomie, w komplecie
elementy mocujące.
Tablica korkowa 90 x 60cm, powierzchnia
tablicy wykonana z materiału korkowego,
24 rama drewniana, montaż tablicy w pionie
lub poziomie, w komplecie elementy
mocujące.
37
Książka do podpisu typu LEITZ, format
A4, laminowana błyszcząca okładka, 18
sztywnych przegródek, przekładki z
27 otworami do podglądu zawartości,
przekładki wyposażone w dolne indeksy
ułatwiające przekładanie stron, kolor
niebieski
Teczka skrzydłowa z rzepem A4
(wykonana z wielobarwnej powlekanej
28
polipropylenem barwionej tektury,
wyposażona w dwa zamknięcia z rzepu)
Komplet markerów z gąbką typu Pentel
MW L5S – 4N (zestaw wyposażony w 4
suchościeralne markery z płynnym tuszem
29 dozowanym za pomocą specjalnego
tłoczka, okrągła końcówka, długość linii
pisania 1200m do pisania po białych tablic
+ magnetyczna gąbka).
Kalendarz na biurko (terminarz) na
podstawce na 2017 rok
Kalendarz ścienny planszowy B-1 na 2017
31 rok, zakończenie krótkich boków w postaci
listw metalowych z zawieszką.
Podkładka na biurko - kalendarz na 2017
32 rok, A2, 52 karty, wyposażony w
plastikową listwę ochronną.
30
33 Terminarz TEPOL /MORO/ na 2017 rok
34
Terminarz TEWO - WOJSKOWY na 2017
rok
Kalendarz trójdzielny na 2017 rok,
35 dzielone kalendarium z możliwością
odrywania każdego miesiąca z osobno,
szt.
5
szt.
50
op
20
szt.
40
szt.
30
szt.
10
szt.
10
szt.
60
szt.
40
38
Przesuwane okienko daty, blok min.
dwukolorowy
Razem
-
termin dostawy………………
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
39
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 4/CZ-SAM/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
Formularz cenowy zadanie nr 4
Lp. Przedmiot
1
2
Papier ksero A-3
80g/m², min. stopień
bieli CIE: 146, min.
grubość 104mic.
Papier do plotera
gramatura 90 1067mm
x 50mb ( biały ) min.
stopień bieli CIE: 167
J.m.
Ilość
ryza
125
rolka
10
ryza
3900
rolka
15
Cena jedn.
netto w zł
Wartość
netto w zł
Kwota
podatku Vat
Wartość
brutto
Nazwa i parametry
asortymentu
zaoferowane przez
Wykonawcę
* Papier ksero A-4
3
4
80g/m², min. stopień
bieli CIE: 146, min.
grubość 104mic
Papier do plotera
gramatura 130 /m²
(biały) 1067mm x 30mb
40
5
6
7
Papier do plotera
fotograficzny gramatura
od 240 do 300g /m² (
papier gllas - połysk )
1067mm x 20mb
Papier samoprzylepny
do plotera 140g/m2
1076x20m typu Canon
HIGH RESOLUTION
CF9521A002AA
Papier PICOFILM P275-m2 SRA3/100
rolka
15
rolka
5
ryza
10
Razem
-
Papier dostarczany na bezzwrotnych Paletach typu EURO 80x120cm, pakowany po 60 kartonów (300ryz), ładunek zabezpieczony za pomocą
min. 4szt. zgrzewanych lub zaciskanych spinkami taśm do opasywania z Polipropylenu, dodatkowe zabezpieczenie ładunku przed warunkami
atmosferycznymi: 1) Powierzchnia ładunkowa Palety pokryta szczelnie jednoczęściową płachtą folii, 2) Całość ładunku, od dołu do góry
szczelnie owinięta rozciągliwą, elastyczną jednostronnie przylegającą folią typu STRETCH, 3) Wierzchnia część bryły ładunku szczelnie
zabezpieczona pokrywą z jednoczęściowej płachty folii, oraz kapturem wykonanym z grubej tektury zaopatrzonej w dodatkowe narożne
kantowe wzmocnienia, w postaci przyklejonych pasków płyty pilśniowej, tworzących usztywnienie i osłonę zapobiegającą wcinanie się taśmy do
opasywania z Polipropylenu w zawartość ładunku podczas spinania i długotrwałego transportu. Każda spakowana Paleta musi być zaopatrzona w
trwale przyklejoną etykietę zwierającą podstawowe informacje: a) Nazwa ładunku, b) ilość, c) jednostka miary, d) waga ładunku brutto wraz z
paletą, e) data produkcji
Termin dostawy………………….
…....……………………… ……
…………………… dnia………..2016r.
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
41
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego
z art. 44 i 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
dostawę różnego rodzaju materiałów, sprzętu i artykułów biurowych
Ja ( imię i nazwisko )
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentując firmę ( nazwa firmy ) …………………………………………………………….
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
………………………., dnia …………..
……...……………………………
podpis osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika
42
Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
dostawę różnego rodzaju materiałów, sprzętu i artykułów biurowych
Ja ( imię i nazwisko )
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentując firmę ( nazwa firmy ) …………………………………………………………….
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
………………………., dnia …………..
………..………………………
podpis osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika
43
Załącznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
…………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 26 UST. 2d
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
zamówienia
publicznego
dostawę różnego rodzaju materiałów, sprzętu i artykułów biurowych
będąc przedstawicielem
firmy..............................................................................................................................................
(nazwa firmy)
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy)
Oświadczam/y/, że:
Należę/nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184), o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W skład grupy kapitałowej wchodzą:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.
………………………., dnia …………..
………………………………………
podpis osoby/osób uprawnionych
reprezentacji Wykonawcy
do
str. 44
Załącznik nr9 do SIWZ
Nr sprawy 1/SZKOL/2016
PROJEKT
UMOWA Nr ..........
zawarta w dniu ……………. w Opolu
pomiędzy:
10 Brygadą Logistyczną,
z siedzibą w 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68,
REGON 532213882,
NIP 754–27–01–518,
reprezentowaną przez:
płk Adam SŁODCZYK – Dowódca,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………..
zam. ……………, PESEL …………………………….
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………
wpisanym do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: ……………………; REGON: ……………….. ;
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”.
lub
………………………………….
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………,
NIP: ……………………; REGON: ……………….. ; KRS: …………..…..;
reprezentowaną przez:
………………….. – ……………..,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
§1
Przedmiot umowy
str. 45
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów, sprzętu i artykułów biurowych oraz
papieru do drukarek, zwanych dalej „towarem”, zgodnie z załącznikami nr 1-4.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar we własnym zakresie i na własny koszt
w terminie do ……………., z wyłączeniem papieru do drukarek (Zadanie nr 4), który
zostaną dostarczony do …………….. 2016 r.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje dostawy
będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza,
że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
4. Jakość jednostek asortymentowych musi spełniać wymagania jakościowe określone
w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar do momentu jego
przekazania Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru według
przyjętych
w umowie norm jakościowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego
we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do
powiadomienia
Zamawiającego w formie fax-u pod nr 261-62-59-11 o terminie dostawy z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem.
§2
Nadzór nad wykonywaniem umowy
1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę upoważnioną za nadzór nad realizacją
umowy: …………………………………….., tel. ……………………..
2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: kpt. Waldemar
KOWALSKI, tel. 261-62-51-25.
3. Wszelkie zawiadomienia oraz inne wiadomości przekazywane pomiędzy Stronami
w związku z niniejszą Umową powinny mieć formę pisemną i będą dostarczane osobiście
lub listem poleconym na podane poniżej adresy:
Zamawiający: 10 Brygada Logistyczna, 45 – 820 Opole, ul. Domańskiego 68, fax.:
261625911;
Wykonawca: ………………………………………………………………………...
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
a. za zadanie nr 1:
netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………........)
VAT: …………….. zł (słownie: …………………………………..…………………)
str. 46
brutto: …………… zł (słownie: ………………………………………………………);
b. za zadanie nr 2:
netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………........)
VAT: …………….. zł (słownie: …………………………………..…………………)
brutto: …………… zł (słownie: ………………………………………………………);
c. za zadanie nr 3:
netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………........)
VAT: …………….. zł (słownie: …………………………………..…………………)
brutto: …………… zł (słownie: ………………………………………………………);
d.za zadanie nr 4:
netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………........)
VAT: …………….. zł (słownie: …………………………………..…………………)
brutto: …………… zł (słownie: ………………………………………………………);
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie,
na podstawie faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr
4.
5.
6.
7.
który będzie ponadto wskazany w fakturze VAT.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę
do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej pod względem formalnym
i merytorycznym faktury VAT.
Podstawą wystawienia i opłacenia faktury VAT będzie protokół odbioru, o którym mowa
w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wymienione w ust. 1 wartości są stałe oraz obejmują wszelkie należności Wykonawcy
wynikające z niniejszej umowy powstałe w okresie jej obowiązywania.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1.
2.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy będącej przedmiotem niniejszej
umowy z należytą starannością i dokładnością.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy
prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej
właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez
Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania
umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe i terminowe
wykonanie niniejszej umowy.
§5
Odbiór przedmiotu umowy
str. 47
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ilościowy i jakościowy odbiór towaru odbywał się będzie w magazynie Zamawiającego.
Z czynności tej sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar
1) jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające użytkowanie, a wady i uszkodzenia
te nie powstały z winy Zamawiającego,
2) nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy,
3) w postaci produktów równoważnych nie odpowiada pod względem zastosowanych
materiałów, jakości, trwałości, funkcjonalności produktom wskazanym przez
Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad, na własny koszt.
Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo ukrytych wad pozostawi
towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie
o stwierdzonych brakach lub wadach oraz prześle Wykonawcy protokół reklamacyjny
w formie pisemnej bądź faxem.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego
dostarczy towar wolny od wad i bez żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.
Towar dostarczony w miejsce wadliwego podlega ponownemu odbiorowi ilościowemu
i jakościowemu.
Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji rozstrzygnięcie sporu nastąpi w drodze
postępowania sądowego.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu
umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami,
3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
5) likwidacji Wykonawcy, zawieszenia lub zakończenia działalności Wykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w wypadku nieterminowej realizacji dostawy, niezgodności cen na
fakturze z cenami określonymi umową, a także naruszenia norm jakościowych
określonych w umowie. Rozwiązanie umowy w tych przypadkach następuje z dniem
powiadomienia Wykonawcy o wypowiedzeniu umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
str. 48
4. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
1) za odstąpienie od umowy lub jej części albo rozwiązanie umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które otrzymałby
Wykonawca z tytułu wykonania umowy lub jej części od której odstąpiono lub
ją rozwiązano,
2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, należnego za przedmiot umowy, którego opóźnienie dotyczy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia,
2. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie
pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury VAT.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
5. Wykonawca nie może się zwolnić od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem
okoliczności, za które odpowiadają jego kooperanci.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu kumulują się.
§8
Postanowienia końcowe
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
2. Wszelkie inne, niż wskazane w ust. 1 zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
str. 49
4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Umowa została zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia …………..2016 r.
7. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załączniki:
 załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1)
 załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 2)
 załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 3)
 załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 4)
WYKONAWCA:
………………………………
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………
str. 50
Download