Uzasadnienie - Gmina Mirów

advertisement
Mirów, dnia 01.09.2010r.
RŚRW-7670-7/3/10
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 63,64 ust. 1 pkt. 1 art. 65 z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach, oddziaływania na
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ”ustawą ooś”) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcie
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.
2573, ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
w związku
z wnioskiem złożonym w dniu 12.07.2010r uzupełnionym w dniu 21.07.2010r. przez Pana Jerzy Adamski, zam.
Radom 26-600 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża „Bieszków Dolny” w miejscowości Bieszków
Dolny, gm. Mirów.
w oparciu o:
opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu
wyrażonego przez:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie RDOŚ-14-WOOŚ-II-IA-6614-1470/10 z dnia
12 sierpnia 2010r.
postanawiam:
1. Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża „Bieszków Dolny” w miejscowości
Bieszków Dolny, gmina Mirów, przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko,
2. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi być zgodny z art. 66 ustawy „ooś”,
3. Określam elementy wymagające szczegółowej analizy:
1) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151, poz. 1220,
ze zm.);
2) opis analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego
wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich
wyboru,
3) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
4) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania
na środowisko, a w szczególności na rośliny, siedliska przyrodnicze i stosunki wodne,
5) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujący bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i chwilowe
oddziaływania na środowisko,
6) opis działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko.
1
Uzasadnienie
Wnioskodawca w dniu 12.07.2010r złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża
„Bieszków Dolny” w miejscowości Bieszków Dolny uzupełniony w dniu 21.07.2010r. Wójt Gminy Mirów w dniu
26.07.2010r zwrócił się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie
opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-IA-6614-1470/10 z dnia 12.08.2010r. ustalił zakres
raportu zgodny z art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”)
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy „ooś” oraz w §3 ust. 1 pkt. 40 lit. a) rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań na środowisko ( Dz. U. Nr 257, póz. 2573,
ze zm.).
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś”, Wójt Gminy w Mirowie postanowił
o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to
w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji piasku ze złoża” Bieszków Dolny”,
Gmina Mirów. Piasek wydobywany będzie w obrębie całego złoża. Podczas eksploatacji pozostawione
będą pasy ochronne o szerokości 6m dla sąsiednich gruntów rolnych przy północno-zachodniej
i południowo-wschodniej granicy złoża. Złoże „Bieszków Dolny” posiada powierzchnię 62 570m2.
Przewiduje się wydobywanie ok. 25 000 ton/rok (15 000m3/rok) do ok. 43 000 ton/rok (25 000m3/rok)
piasku. Teren złoża pokrywają wyłącznie grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej.
Eksploatacja piasków ze złoża „Bieszków Dolny” odbywać się będzie w wyrobisku wgłębnym
z jednego poziomu eksploatacyjnego wysokości urabianego piętra od ok. 2m do ok. 8m. Urabianie złoża
odbywać się będzie przy użyciu ładowarki lub koparki. Do prac pomocniczych przy usuwaniu nakładu
może być okresowo stosowana spycharka. Eksploatacja złoża prowadzona będzie od północnowschodniej granicy złoża w kierunku południowo-zachodnim.
Złoże piasku położone jest w powiecie szydłowieckim, w gminie Mirów, we wsi Bieszków Dolny.
Złoże
„Bieszków
Dolny”
udokumentowane
zostało
w
granicach
działek
Nr ew. 189,190,191,192,193,194,195,196/2,197,198,199,798,200,201,202,203,204. Złoże położone jest
na północ od zabudowy wsi Bieszków Dolny, a działki w granicach których udokumentowane złoże
graniczą z gruntami wsi Bieszków Górny. Złoże „ Bieszków Dolny” jest złożem suchym,
udokumentowanych do pyłów), piasków pylastych i piasków gliniastych oraz do glin.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Na północny-zachód od przedmiotowego złoża znajduję się eksploatowane złoże piasku
„Bieszków Górny”, dlatego możliwe jest kumulowanie się jego oddziaływań z planowaną inwestycją
c) wykorzystania zasobów naturalnych, eksploatacja złoża będzie wiązała się z wydobyciem ok. 25 000
ton/ rok( 15 000 m3/rok) do ok. 43 000ton/rok (25 000 m3/rok) piasku.
2
d) emisji i występowania innych uciążliwości, w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w wyniku
pracy koparki, ładowarki oraz samochodów ciężarowych emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe,
gazowe oraz hałas. W trakcie prowadzenia prac wydobywczych może dojść do zanieczyszczenia gleby
oraz wód gruntowych substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi ze sprzętu eksploatującego
kruszywo.
Eksploatacja przedsięwzięcia może powodować zmianę stosunków wodnych na analizowanym terenie.
e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii: planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania
poważnej awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy
istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów
naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
a ) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano informacji na temat występowania w miejscu
realizacji inwestycji lub w jej pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód
podziemnych.
b) obszary wybrzeży, przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
c) obszary górskie lub leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym
strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony
przyrody.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa
w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 , Nr 151, poz. 1220, ze zm.)
Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia bezpośrednio graniczy z obszarem
Chronionego Krajobrazu „ Lasy przysusko szydłowieckie” które znajdują się w odległości około 250m od rzeki
Iłżanki. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się z realizacja planowanego przedsięwzięcia może mieć
negatywny wpływ na przyrodę ww. obszaru oraz może wpływać na zaburzenie stosunków wodnych, a także na
gatunki roślin i siedliska przyrodnicze,
f)
Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Z informacji zawartej we wniosku nie wynika aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu
występowały obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone.
g) Obszary o krajobrazie mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Z przedłożonych materiałów nie wynika aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej najbliższym otoczeniu
występowały krajobrazy mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
h) Gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia gminy Mirów wynosi 71,84os./m2
3
i)
Obszary przylegające do jezior
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
j)
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych
w punkcie 1 i 2 wynikające z :
a) Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może
oddziaływać.
Raport OOŚ umożliwi określenie zasięgu przestrzennego oddziaływania przedsięwzięcia.
b) trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystąpi transgraniczne
oddziaływanie na środowisko.
c) wielkość i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
Na podstawie informacji zawartej w kracie informacyjnej przedsięwzięcia nie można stwierdzić braku
możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przeprowadzenie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wielkość i zasięg oddziaływania inwestycji.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia. Raport OOŚ pozwoli na określenie wielkości tych oddziaływań.
e) Czas trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli określić czas trwania i odwracalności
oddziaływania planowanej inwestycji.
Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe
uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.
4
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za
pośrednictwem Wójta Gminy w Mirowie w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć
w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach
danych.
Powyższe postanowienie wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Mirów oraz wysłano sołtysom wsi Bieszków Górny,
Bieszków Dolny i Rogów celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie UG Mirów.
Otrzymują:
1.
2.
3.
Pan Adamski Jerzy zam. Radom
Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa,
a/a.
Do wiadomości:
1.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
5
Download