Wniosek o nadanie/zmianę uprawnień* do bazy danych o ocenach

advertisement
Wniosek o nadanie/zmianę uprawnień* do bazy danych o ocenach
oddziaływania na środowisko
Nazwa instytucji wnioskującej
Imię i nazwisko użytkownika
Funkcja użytkownika
w Systemie **
Adres poczty elektronicznej
Oświadczenie użytkownika***
Ja, niżej podpisany/a …………………………. ………………….…………… oświadczam, że zostałem/am
Imię
Nazwisko
przeszkolony/a w zakresie obsługi bazy danych o ocenach na środowisko podczas
szkolenia stacjonarnego/e-learningowego* oraz zapoznałem/am się z regulaminem
użytkownika systemu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
………………………………..
Data, Podpis
* Niepotrzebne skreślić
** Administrator Lokalny/Zwykły Użytkownik/Obserwator
*** Należy wypełnić w przypadku wniosku o nadanie uprawnień
Uprawnienia do funkcji systemu (wpisać TAK/NIE)
Nazwa funkcji Systemu
Postępowania w sprawie strategicznych ooś
Postępowania grupy I
Postepowania grupy II
Postępowania Natura 2000 3
Ponowna ooś 3
Import danych z arkuszy xls 1
Funkcja dostępna wyłącznie dla Administratorów Lokalnych
Funkcja dostępna wyłącznie dla Obserwatorów
3 Funkcja dostępna wyłącznie dla rdoś
1
2
Data sporządzenia wniosku
Podpis kierownika jednostki organizacyjnej
Wprowadzanie danych,
Usuwanie danych1
Obserwacja2
Download