Załącznik Nr1

advertisement
Załącznik Nr 1
Do decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 5/2013 z dnia 14 kwietnia 2013r.
znak: WKS.6220.5.2013.WWs
(zgodnie z wymogiem art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Projektowana eksploatacja i przeróbka kopaliny ze złoża granitu „Rogoźnica-Północ”.
Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 27
lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do przedsięwzięć, dla których
wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i tym samym
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji odkrywkowego wydobycia granitu w
Kopalni „Rogoźnica – Północ”. W ramach przedsięwzięcia planowane jest obniżenie dolnej
granicy złoża z poziomu +170 m n.p.m. do poziomu +120 m n.p.m. Zasoby złoża
„Rogoźnica-Północ” eksploatowane będą w dotychczasowym wyrobisku, poszerzonym
jedynie w części zachodniej do granic własności. Powierzchnia obszaru górniczego
„Rogoźnica – Północ” wynosić będzie 25,9576 ha, natomiast terenu górniczego 210,2828 ha.
Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność wydobywczą w granicach działek lub
części działek nr 2/2, 40/1, 46, 47, 129 obręb geodezyjny Rogoźnica, które dotychczas objęte
obszarem górniczym „Rogoźnica V”, a przewidziane są do objęcia obszarem górniczym
„Rogoźnica-Północ”. Ponadto obszar górniczy „Rogoźnica-Północ” obejmuje zwałowiska
przerostów złożowych, odpadów przeróbczych, zlokalizowane w granicach działek nr 2/2,
2/4, 47 obręb ewidencyjny Rogoźnica. Działalność przeróbcza (kruszenie i sortowanie
surowca) prowadzona będzie w granicach działek nr 47, 48/1, 48/2, 88/1, 50/2, 50/3, obręb
geodezyjny Rogoźnica.
Aktualne wydobycie granitu ze złoża wynosi od 800 000 Mg do 1 000 000Mg
w
skali
roku.
Przewidywane
docelowe
wydobycie
wzrośnie
do
maksymalnie
1 500 000 Mg/rok.
Złoże
„Rogoźnica-Północ”
eksploatowane
będzie
sposobem
odkrywkowym
wielopoziomowym, systemem ścianowym schodowym z równoległym postępem frontu
eksploatacyjnego, przy użyciu materiałów wybuchowych. Wielopoziomowe wyrobisko
będzie posiadało charakter stokowo-wgłębny. Obecnie eksploatacją objęte są poziomy
o rzędnych 195 i 180 m n.p.m. Celem okonturowania wyrobiska, planuje się wybranie
pozostałych zasobów w części południowej, południowo wschodniej i zachodniej z poziomu
195 m n.p.m. Następnie udostępnione zostaną poziomy 165, 150, 135 i 120 m n.p.m. Niższe
poziomy będą udostępniane w północnej części złoża wkopami.
Surowiec ze złoża „Rogoźnica-Północ” przerabiany jest w stacjonarnym zakładzie
przeróbczym zlokalizowanym poza wyrobiskiem, ale częściowo w obszarze górniczym
„Rogoźnica-Północ”. Mobilny zakład przeróbczy zostanie zastosowany pomocniczo, jedynie
w
przypadku
poważniejszych
awarii
stacjonarnego
zakładu
przeróbczego
lub w przypadku modernizacji albo przebudowy, tylko wtedy gdy nie będzie możliwe
zatrzymanie produkcji. Przewidywane jest stosowanie mobilnego zakładu przeróbczego
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące w skali roku. Produktem handlowym są w zależności
od zapotrzebowania rynkowego wszelkiego rodzaju mieszanki mineralne, kamień wodny,
tłucznie, klińce oraz grysy w różnych frakcjach. Przewiduje się również produkcję grysów
płukanych.
Kopalina urabiana będzie z wykorzystaniem techniki strzelniczej metodą długich
otworów pionowych i odchylonych od pionu nie więcej niż 200. Pomocniczo stosowane będą
otwory krótkie. Bryły nadgabarytowe rozdrabniane będą za pomocą młota. Załadunek urobku
z przodka wydobywczego na środek transportowy odbywać się będzie koparkami lub
ładowarkami. Urobek transportowany będzie do zakładu przeróbczego zlokalizowanego poza
wyrobiskiem.
Skały nadkładowe na obszarze złoża przewidzianym do eksploatacji zostały
już usunięte w wyniku długotrwałej działalności górniczej. Zwałowisko nadkładu
zlokalizowane jest poza północną i północno wschodnią granicą udokumentowanego złoża.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 250 m od granicy
zakładu i ok. 400 m od miejsca lokalizacji kruszarek – w kierunku wschodnim od granicy
kopalni. Na granicy kopalni, w kierunku zabudowy mieszkaniowej, zbudowany został wał
ochronny o długości ok. 300m i wysokości 10 m.
W sąsiedztwie złoża nie ma ujęć wód podziemnych, ani ustanowionych stref
ochronnych. Złoże także nie znajduje się w granicach GZWP.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich
dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków
Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów uchwalonego uchwałą
nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r., ogłoszonego w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 9 z dnia 18 stycznia 2005 r., poz. 255, działki
2/2, 40/1, 46, 47 leżą w obszarze przeznaczonym pod tereny powierzchniowej eksploatacji
surowców mineralnych i zakładów górniczych, natomiast działka 129 przeznaczona jest pod
tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych i zakładów górniczych oraz
częściowo pod tereny użytków rolnych.
Na południe od planowanego przedsięwzięcia znajduje się eksploatowane złoże
granitu „Rogoźnica-Las”. Odległość przedmiotowej inwestycji od granic Kopalni Granitu
„Rogoźnica –Las” wynosi od 140 m do 600 m. Roczne wydobycie kopaliny
w tym zakładzie wynosi kilka tysięcy ton w skali roku. Złoże to urabiane jest w celu
uzyskania bloków skalnych. Nie ma tam zakładu przeróbczego, który służy do przerobu
kopaliny na kruszywo. Roboty strzałowe w obu kopalniach wykonywane są w różnych
porach.
Na etapie realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie będzie występował proces
inwestycyjny. Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi pogłębienie obszaru wydobycia
w eksploatowanym już złożu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie
na zmianę rodzaju technologii wydobycia i przeróbki kopaliny.
Transport gotowych produktów z kopalni prowadzony będzie głównie transportem
kolejowym. (ok. 70% produktów kopalni). W odległości 1,2 km od północno-wschodniej
granicy złoża przebiega linia kolejowa relacji Strzegom-Jawor ze stacją w Rogoźnicy,
z którą rejon złoża połączony jest bocznicą kolejową. Wyroby gotowe ze stożków ładowane
są na środki transportowe przy pomocy przenośników taśmowych (na wagony),
a na samochody ciężarowe przy pomocy ładowarki. Załadunek kruszywa na wagony
oraz transport kolejowy kruszywa prowadzony będzie trzyzmianowo, również w porze
nocnej.
Negatywne oddziaływanie na środowisko wiąże się z emisją pyłów i spalin
oraz emisją hałasu podczas eksploatacji złoża. Ponadto mogą występować uciążliwości
związane z urabianiem złoża za pomocą materiałów wybuchowych. Eksploatacja
przedsięwzięcia będzie wiązała się także z wytwarzaniem odpadów i ścieków bytowych.
W związku z planowaną eksploatacją złoża przewiduje się, że emisja zanieczyszczeń
do atmosfery oraz emisja hałasu mogą występować na wszystkich etapach inwestycji
tj. podczas urabiania złoża, technologi eksploatacji, transportem kopaliny, przeróbki kopaliny,
rekultywacji po zakończeniu eksploatacji.
Na emisję zanieczyszczeń do powietrza wynikającą z pracy kopalni składać się będzie
emisja z wyrobiska (praca koparki, sprężarki młota, wiertnicy), emisja z zakładu
przeróbczego, emisje z zaworów oddechowych zbiorników magazynowych, emisje podczas
przyjęcia oleju napędowego na stację paliw oraz podczas jego dystrybucji, emisja
z transportu urobku z wyrobiska do zakładu przeróbczego, emisja z transportu kruszywa
z kopalni (droga wyjazdowa). Rzeczywista wielkość emisji zależeć będzie od wielu
czynników, m.in. od stanu technicznego pojazdów, rodzaju, pojemności silnika, jakości
paliwa, rzeczywistej prędkości. Emisje związane z eksploatacją kopalni będą miały charakter
emisji zbliżonej do zorganizowanej (urządzenia spalinowe mobilne pracujące stacjonarnie,
emisje węglowodorów alifatycznych z zaworu oddechowego zbiornika magazynowych, z
odmierzaczy paliwa podczas tankowania pojazdów) oraz niezorganizowanej – pylenie o
różnym natężeniu i zasięgu w trakcie pracy zakładu przeróbczego oraz emisja produktów
spalania paliw płynnych w silnikach samochodów i pojazdów pracujących w kopalni, czyli
emisja komunikacyjna. Przeróbka granitu będzie prowadzona w zmodernizowanym
stacjonarnym zakładzie przeróbczym. Urządzenia zakładu przeróbczego będą zasilane
elektrycznie, natomiast większość procesów wyposażone będzie w zraszanie. Woda do celów
przemysłowych pobierana będzie z poniemieckiego wyrobiska zlokalizowanego w
południowej części wyrobiska górniczego i tłoczona rurociągiem na teren zakładu
przeróbczego. Woda ta zużywana będzie w instalacji zraszającej w zakładzie przeróbczym
oraz w okresach suchych do polewania dróg i placów wewnątrzzakładowych.
Z funkcjonowaniem przedsięwzięcia będzie związana emisja hałasu wywoływana:
wierceniem otworów strzałowych i wykorzystywaniem materiałów wybuchowych, produkcją
kruszywa w zakładzie przeróbczym oraz transportem kruszywa. Na granicy kopalni, w
kierunku zabudowy mieszkaniowej, zbudowany został wał ochronny o długości ok. 300m i
wysokości 10 m. Ponadto, prowadzenie prac wydobywczych w wyrobisku o dużej
głębokości, którego ściany tworzą naturalne ekranowanie będzie sprzyjać utrzymaniu jakości
klimatu akustycznego wspomnianych terenów.
W związku ze stosowaniem materiałów wybuchowych podczas wykonywania robót
strzałowych powstaną trzy strefy zagrożeń: strefa rozrzutu odłamków skalnych, strefa
działania powietrznej fali uderzeniowej, strefa szkodliwych drgań sejsmicznych.
W czasie funkcjonowania kopalni powstawać będą ścieki socjalno – bytowe. Ścieki
z budynku administracyjnego odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika - osadnika
(żelbetowy zbiornik podziemny o objętości 49 m3), a następnie odbierane przez uprawnione w
tym zakresie firmy.
W zakładzie powstają odpady niebezpieczne, takie jak: oleje przepracowane,
świetlówki i lampy wysokoprężne rtęciowe, akumulatory, czyściwo, filtry olejowe, odpady
komputerowe, kondensatory zawierające PCB. Z odpadów innych niż niebezpieczne
powstają: kondensatory nie zawierające PCB, złom, zużyte opony, taśmy i odpady gumowe,
kable, odpady komunalne.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych,
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009
r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony
obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany Specjalny
Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 znajduje się w
odległości ok. 9 km.
Skały nadkładowe na obszarze złoża przewidzianym do eksploatacji zostały
już usunięte w wyniku długoletniej działalności górniczej. Obszar złoża objęty
jest wyrobiskiem eksploatacyjnym w powierzchni ok. 20 ha i pozbawiony jest szaty roślinnej.
Z uwagi na realizację przedsięwzięcia w miejscu zdegradowanym wieloletnią działalnością
górniczą oraz uwzględniając planowaną sukcesywną rekultywację terenów pokopalnianych o
kierunku wodno–leśnym lub wodno–leśno–rolnym, należy uznać, że nie powinno
oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.
W celu oceny wpływu przedsięwzięcia na nieosiągnięcie celów środowiskowych
organ
przeanalizował
możliwość
jego
wpływu
na
jakość
wód
podziemnych
i powierzchniowych. Złoże położone jest w regionie wodnym Środkowej Odry, na obszarze
zlewni rzeki Wierzbak, będącej prawym dopływem rzeki Kaczawy, w obrębie scalonej części
wód
powierzchniowych
nr
SO0708
oraz
jednolitej
części
wód
podziemnych
nr PLGW631092.
Rzeka Wierzbak, na obszarze zlewni której położone jest złoże „Rogoźnica – Północ”
należy do silnie zmienionych. Zlewnia tej rzeki została zaliczona do wód powierzchniowych i
podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód
należy ograniczyć.
Obszar złoża nie wykazuje obecności wód podziemnych w zakresie rozpoznania
wgłębnego. Ponieważ złoże jest aktualnie eksploatowane, więc wcześniej został już zdjęty
nadkład, w którym formują się zasoby płytkich wód podziemnych na tym obszarze. Dopływ
wód do wyrobiska następuje jedynie z wód opadowych.
Wyrobisko jest suche i nie oddziałuje bezpośrednio na wody powierzchniowe
i podziemne. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni
się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planach gospodarowania wodami
dorzecza Odry.
Planowane
przedsięwzięcie
ze
wzglądu
charakter
lokalny
nie
spowoduje
transgranicznego oddziaływania, zatem nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Download