Postanowienie

advertisement
KRO.6220.11.11.2011
Pilzno, dnia 05.12.2011 r.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), w związku z art. 63 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko / Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/, a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit.
a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ) po
rozpatrzeniu wniosku Firmy Handlowo-Usługowej „AGA” Ewa Kałuża z/s ul. Lwowska 64
39-220 Pilzno z dnia 01.09.2011 r. oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie.
postanawiam
nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny
pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Pilzno” udokumentowanego w granicach
części działek nr ewid. 877 i 878 w Pilźnie”.
Uzasadnienie
Firma Handlowo-Usługowa „AGA” Ewa Kałuża z/s ul. Lwowska 64 39-220 Pilzno
złożyła dnia 01.09.2011r. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
polegającego wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego „Pilzno”
udokumentowanego w granicach części działek nr ewid. 877 i 878 w Pilźnie”.
W myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U Nr 199, poz. 1227/ uzyskano opinię
właściwego organu ochrony środowiska.
Zgodnie z aktualnym zapisem art. 64 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
póz. 1227 z późn. zm.) - zasięgania opinii organu inspekcji sanitarnej przed wydaniem
postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
wymagają jedynie przedsięwzięcia wymagające decyzji o których mowa w art. 72 ust. l pkt 1-3,
10, 11, 13 i 15.
Natomiast z przedłożonych materiałów wynika , iż inwestor stara się o uzyskanie decyzji
środowiskowej przed złożeniem wniosku o koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż
kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych- wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (art. 72 ust. l pkt 4
1
cytowanej powyżej ustawy z dnia 3 października 2008r.) dlatego też nie zwracano się o wydanie
opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinią z dnia 28.11.2011r. (data
wpływu 02.12.2011r.) znak: WOOŚ.4240.2.66.2011.GJ-12 wyraził brak konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Do wniosku dołączono wymagane prawem dokumenty, m.in. wniosek Inwestora
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia
zawierającą dane określone w art. 3 ust. l pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem.
W trakcie przeprowadzonego postępowania zostało przedłożone w dniu 22.11.2011r. uzupełnienie
do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzona będzie eksploatacja kopaliny pospolitej
ze złoża kruszywa naturalnego Pilzno udokumentowanego w granicach części działek nr 877
i 878 w Pilźnie. Powierzchnia terenu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie
wynosi ok. 1,95 ha. Złoże zbudowane jest z czwartorzędowych piasków drobnoi średnioziarnistych oraz pospółek i żwirów o średniej miąższości ok. 3,5 m. Nadkład stanowią
osady gliniasto - pylaste o zmiennej miąższości wynoszącej od ok. 0,5 do ok. 2,5 m, średnio 1,63
m. Rozpoznane zasoby złoża wynoszą ok. 68 257 m , natomiast eksploatacji podlegać będzie
jedynie ok. 32 083 m3. Planowana wielkość wydobycia wynosić będzie od ok. 15 000 do ok. 20 000
m3/rok. Teren na którym planowane jest przedsięwzięcie obejmuje grunty orne, na których
produkcja rolna została zaniechana i obecnie grunty te są nieużytkowane. Na omawianym
terenie brak jest roślinności wysokiej i średniej. Pojedyncze zadrzewienia (stanowiska wierzby
iwy) znajdują się na obrzeżach działki nr ew. 878, na wschód od terenu przeznaczonego do
eksploatacji. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 75 m od granicy
projektowanego zakładu górniczego. Obszar przewidziany do eksploatacji położony jest
w odległości ok. 350 m od rzeki Wisłoki, w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego
wodami Ql%. Północno zachodnia część tego obszaru znajduje się również w zasięgu wód
Q5%. Lokalne warunki hydrogeologiczne kształtowane są głównie przez reżim wód
powierzchniowych w rzece Wisłoce, na który zasadniczy wpływ wywiera istniejący jaz piętrzący
w miejscowości Mokrzec. Jednocześnie przez teren złoża przebiegają napowietrzne linie
elektroenergetyczne o napięciu 15 kV, od których również zostaną wyznaczone pasy ochronne.
Rzędne terenu udokumentowanego złoża Pilzno wynoszą od ok. 194 m n.p.m. do ok. 195,4 m
n.p.m. Jak wynika z dokumentacji złoże jest częściowo zawodnione. Zwierciadło wód
gruntowych na terenie planowanego wydobycia występuje na głębokości ok. 2,9 - 4,7 m p.p.t.
Kopalina eksploatowana będzie dwoma poziomami, metodą ścianowo - wgłębną, częściowo spod
wody, do głębokości ok. 6,5 m p.p.t. Szacuje się, że wydobycie kopaliny z przedmiotowego złoża
trwać będzie ok. 2 lata. Nie przewiduje się przeróbki kopaliny w obrębie obszaru i terenu
górniczego, jak również jego odwadniania. Urobiona kopalina będzie bezpośrednio ładowana na
środki transportu i wywożona z terenu zakładu górniczego przez odbiorców. Przekształcony
w wyniku eksploatacji teren, zostanie zrekultywowany. Projektuje się powstanie w obrębie
terenu poeksploatacyjnego trzech akwenów, przedzielonych pasami ochronnymi, przebiegającymi
wzdłuż istniejących linii energetycznych średniego napięcia. Łączna powierzchnia omawianych
akwenów wynosić będzie ok. l ,4 ha
Przedmiotowe
zamierzenie
planowane
jest
do
realizacji
poza
granicami
wielkopowierzchniowych krajowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220 z późn. zm.).
Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się także
poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 względem
terenu przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Wisłoka z Dopływami"
(PLH180053) położony w odległości ok. 2,5 km. Wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą
2
ścianowo - wgłębną, częściowo spod lustra wód gruntowych, bez użycia materiałów
wybuchowych. W obrębie działki o nr ewid. 877 (poza granicami planowanego przedsięwzięcia)
występuje niewielki sad z wiśnią pospolitą i jednym egzemplarzem wierzby iwy. Inwentaryzacja
przyrodnicza, którą przeprowadzono w czerwcu 2011 r. wykazała, iż na terenie przedsięwzięcia brak
jest gatunków roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową. Planowane przedsięwzięcie
nie obejmuje swym zasięgiem cieków powierzchniowych oraz wód stojących. Najbliższe
sąsiedztwo terenu złoża stanowią tereny użytkowane rolniczo. W odległości ok. 200 m na północ
przebiega pas drogowy drogi krajowej Nr 4. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok.
75 m na zachód i południowy - zachód. Przedmiotowy teren znajduje się w odległości ok. 350 m
w kierunku wschodnim od koryta rzeki Wisłoki. Jak wynika z dokumentacji przewiduje się, iż
prace związane z usuwaniem nadkładu rozpoczną się poza głównym okresem lęgowym ptaków
przypadającym poza okresem l marca - 31 lipca. Roboty odkrywkowe wykonywane będą
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanych robót górniczych związanych
z wydobyciem złoża. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy stałych
dróg dojazdowych. Fragmenty tras przejazdowych, będą utwardzone.
Przewidziany do ukształtowania w ramach rekultywacji terenu zbiornik wodny, wykształcony będzie
w formie trzech akwenów (z uwagi na konieczność zachowania pasów ochronnych wzdłuż
istniejących linii energetycznych średniego napięcia). Łączna powierzchnia ww. akwenów
wyniesie ok. 13761 m2. Do basenu poeksploatacyjnego przylegać będą tereny rolne. Mając powyższe
na uwadze, w tym m.in. zakres przedsięwzięcia, wyżej przedstawiony dotychczasowy sposób
zagospodarowania przedmiotowego terenu i terenów stanowiących jego sąsiedztwo stwierdzono,
iż eksploatacja złoża Pilzno nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
a tym samym oceny oddziaływania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory.
Aby wykluczyć ewentualne zanieczyszczenie gruntu i wód substancjami ropopochodnymi
urządzenia wykorzystywane do eksploatacji będą sprawne pod względem technicznym. Teren
wyrobiska nie będzie miejscem remontów maszyn wydobywczych. Działania te wykonywane
będą poza zakładem górniczym. Serwis i naprawa sprzętu urabiającego złoże następować będzie
w autoryzowanych warsztatach. Tankowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem hermetycznego
urządzenia do tankowania pojazdów. Miejsce tankowania sprzętu wykorzystywanego do urabiania
kopaliny urządzone będzie na utwardzonym podłożu, poza obszarem górniczym.
Wytworzone odpady będą magazynowane w wyznaczonym, oznakowanym miejscu
i przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku bądź unieszkodliwiania.
Magazynowanie i transportowanie odpadów będzie prowadzone w taki sposób, aby nie
dochodziło do ich rozprzestrzeniania się w środowisku. Nadkład planowanego do eksploatacji złoża
przemieszczany będzie na hałdy zlokalizowane na obrzeżu złoża, a po zakończeniu eksploatacji
powstały nadkład w całości zostanie wykorzystany w celu rekultywacji wyrobiska.
Ze względu na ochronę kopalni przed skutkami ewentualnych wezbrań powodziowych, a także
w celu ochrony koryta rzeki Wisłoki przed dewastacją spowodowana negatywnymi skutkami
prowadzonej eksploatacji, Inwestor zachowa filar ochrony o szerokości 50 m licząc od zasięgu
wody Q5%, zgodnie z warunkami wydobywania kruszywa określonymi w Polskiej Normie PN-G02100 „Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych." Filary
ochronne będą również ustanowione od linii elektroenergetycznych, traktu dojazdowego do drogi
gminnej oraz od gruntów sąsiednich, które nie stanowią własności przedsiębiorcy. Użytkowy poziom
wód podziemnych na tym terenie związany jest z osadami wieku czwartorzędowego, które
wykształcone są w postaci żwirów i piasków. Miąższość warstwy wodonośnej nie jest duża
i wynosi w granicach od ok. 3 do ok. 6 m. Zwierciadło wody tego poziomu ma charakter
swobodny. Jak wynika z dokumentacji eksploatacja złoża Pilzno będzie prowadzona bez
odwodnienia terenu. W związku z tym eksploatacja przedmiotowego złoża nie będzie powodem
istotnej zmiany zalegania i równowagi wód gruntowych. Ponadto z przedłożonej dokumentacji
wynika, że w sąsiedztwie przedmiotowego złoża, tj. w odległości ok. 530 m od terenu złoża
3
zlokalizowana jest studnia S-4A wchodzącą w skład zespołu studni eksploatowanych wraz ze stacją
uzdatniania wody przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pilzno na potrzeby zaopatrzenia
w wodę wodociągu komunalnego dla miasta Pilzno (położone na lewym brzegu rzeki Wisłoki).
Odległość przedsięwzięcia od ustanowionej strefy ochrony pośredniej zewnętrznej tego ujęcia wynosi
ok. 335 m, jednakże, napływ wód podziemnych do ujęcia miejskiego Pilzno (strefa zasilania ujęcia
Pilzno) następuje od strony południowo - zachodniej, tj. poza terenem złoża. Ze względu na
naturalną barierę hydrauliczną, tworzoną przez rzekę Dulcza (dno rzeki jest głęboko wcięte i oparte
na podłożu osadów trzeciorzędowych) poziom wody podziemnej na obszarze złoża Pilzno nie
stanowi powiązania hydraulicznego z poziomem wód podziemnych w obrębie gminnego ujęcia
wody w Pilźnie. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na
zasoby ujęcia gminnego Pilzno. Ponadto teren zalegania analizowanego złoża kruszywa naturalnego
położony jest poza granicami obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Eksploatacja złoża oraz rekultywacja terenu po eksploatacji powodować będzie
wprowadzenie do powietrza substancji zawartych w spalinach powstałych ze spalania paliwa
w silnikach maszyn budowlanych, tj. koparki oraz pojazdy transportowe. Maszyny w obrębie
planowanego przedsięwzięcia pracować będą okresowo, wyłącznie w porze dziennej i w dni
powszednie. Ze względu na bardzo mały obszar złoża występująca emisja spalin będzie miała
charakter lokalny, okresowy i nie wpłynie w stopniu odczuwalnym na stan środowiska
w rejonie lokalizacji projektowanego zakładu górniczego.
Jak wynika z przedłożonych materiałów emisja hałasu powstała wskutek działalności
górniczej nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na środowisko. Źródłem emisji hałasu
będzie sprzęt górniczy, tj. koparka i ładowarka, a także samochody używane do transportu
pozyskiwanego kruszywa. Najbliżej występujące obszary podlegające ochronie pod względem
akustycznym znajdują się w odległości ok. 75 m na zachód od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
Zakłada się ze natężenie ruchu pojazdów transportowych wynosić będzie ok. 30 pojazdów na dobę.
Transport prowadzony będzie od wyrobiska górniczego własną drogą umocnioną płytami
żelbetowymi) w kierunku drogi publicznej, tj. ul. Lwowskiej, a następnie odcinkami dróg
powiatowych do pobliskiej obwodnicy Pilzna. Oddziaływanie akustyczne maszyn w trakcie
realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
na otaczającym terenie, podlegającym ochronie pod względem akustycznym.
Na terenie przedsięwzięcia nie zakłada się lokalizacji zaplecza socjalnego dla
zatrudnionych pracowników, gdyż zaplecze to będzie urządzone w istniejącym budynku
mieszkalnym, zlokalizowanym w odległości ok. 200 m od miejsca złoża Pilzno, należącym do
Inwestora, wyposażonym w podstawową infrastrukturę techniczną, m.in. przyłącz wodociągowy
i kanalizacyjny. Teren wyrobiska nie będzie miejscem remontów maszyn kopalnianych.
Działania te wykonywane będą w warsztatach zewnętrznych, poza zakładem górniczym.
Nie wystąpi także oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie
środowiska. Z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływań
wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii. Teren złoża oddalony jest o ok.
120 km na północ od granicy ze Słowacją, oraz o ok. 110 km na zachód od granicy z Ukrainą.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych
w podstawie prawnej, postanowiono jak w osnowie.
POUCZENIE
1.Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia
istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 142 Kpa.
4
Otrzymują:
1. Firma Handlowo-Usługowa „AGA” Ewa Kałuża z/s ul. Lwowska 64 39-220 Pilzno
2. Strony postępowania wg wykazu
3. strona internetowa UM Pilzno
4. a/a
Do wiadomości :
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Al. Józefa Piłsudskiego 38,35-001 Rzeszów
5
6
Download