Geologia – prace wstępne nad przyszłymi tablicami skróconymi

advertisement
55 GEOLOGIA I NAUKI POKREWNE. METEOROLOGIA.
HYDROLOGIA – przewidywane zmiany w kolejnej edycji tablic
skróconych (symbole dodane i zmodyfikowane)
55 GEOLOGIA I NAUKI POKREWNE. METEOROLOGIA.
HYDROLOGIA
zob. też
502.17 Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
550 Nauki pomocnicze geologii
Geoastronomia. Kosmogonia. Geobiologia. Geochronologia. Datowanie geologiczne
550.4 Geochemia
Występowanie i rozmieszczanie pierwiastków i ich izotopów. Biogeochemia
zob. też
556.1 Właściwości wody (chemiczne)
556.3 Właściwości wód podziemnych (chemiczne)
577 Biochemia
581.1 Chemiczne składniki roślin
551 Geologia ogólna. Meteorologia. Klimatologia. Geologia historyczna.
Stratygrafia. Paleogeografia
551.4 Geomorfologia. Formy powierzchni Ziemi
Topografia Ziemi. Paleogeomorfologia. Kształty kontynentów. Rozmieszczenie lądów
i mórz. Wyspy. Archipelagi. Półwyspy
zob. też
528.425 Terenoznawstwo. Tachimetria. Topografia
911.2 Geografia fizyczna. Fizjografia
551.5 Meteorologia
551.50 Meteorologia praktyczna. Meteorologia synoptyczna
Metody obserwacji i obliczeń. Przyrządy (instrumenty, urządzenia) pomiarowe.
Przewidywania (prognozy) pogody
zob. też
627.7 Znaki żeglugowe. Latarnie morskie
551.51 Struktura, mechanika i termodynamika atmosfery. Meteorologia
dynamiczna
Skład atmosfery. Zanieczyszczenia atmosfery. Warstwa ozonowa
Tornada. Trąby powietrzne. Burze piaskowe. Cyklony tropikalne. Huragany. Tajfuny
zob. też
502.3 Środowisko atmosfery
1
551.57 Para wodna i hydrometeory
Parowanie. Ewapotranspiracja. Rosa. Szron. Gołoledź. Mgła. Chmury. Opady
atmosferyczne. Deszcz. Radioaktywność opadów. Śnieg. Lawiny. Susza. Grad.
Hydrometeorologia. Wilgotność ziemi
zob. też
556 Hydrosfera. Woda (w ogólności). Hydrologia
551.7 Geologia historyczna. Stratygrafia
Poszczególne epoki geologiczne klasyfikuje się za pomocą poddziałów wspólnych
czasu ”61/62”,
np.:
551.7”61” Stratygrafia prekambru
551.7”628” Stratygrafia kenozoiku
551.7”628.6” Stratygrafia plejstocenu
553 Geologia gospodarcza. Nauka o złożach mineralnych
Powstawanie rud. Powstawanie minerałów
zob. też
622.3 Poszczególne gałęzie górnictwa (minerały, rudy, skały)
553.3/.9 Złoża rud, minerałów użytecznych i skał. Zasoby naturalne
553.4 Złoża rud inne niż rudy żelaza i manganu
Złoża chromu, molibdenu, wolframu, wanadu. Złoża ziem rzadkich
Złoża rud złota i srebra. Złoża rud miedzi i miedzionośne. Złoża rud ołowiu i cynku
553.7 Źródła mineralne
Źródła alkaliczne. Szczawy. Źródła jodowe. Źródła żelaziste. Źródła siarkowe.
Solanki. Źródła solankowe. Czyste gorące źródła
zob. też
615.3 Wody mineralne (Farmacja)
622.32 Źródła mineralne (Górnictwo)
628.1 Zasoby wody (Inżynieria sanitarna)
553.9 Złoża skał węglowych i węglowodorów
Grafit. Antracyt. Torf. Węgiel kamienny. Lignit. Węgiel brunatny
zob. też
552.5 Skały węglowe
622.323 Ropa naftowa (Górnictwo)
622.324 Gaz ziemny (Górnictwo)
622.33 Górnictwo węglowe. Torf (Górnictwo)
553.98 Złoża węglowodorów, ropy i gazu
Gaz naturalny. Gaz ziemny. Łupki bitumiczne. Asfalty. Ropa. Oleje mineralne. Złoża
naftowe. Pola naftowe
2
556 Hydrosfera. Woda (w ogólności). Hydrologia
zob. też
502.51 Środowisko hydrosfery
532 Mechanika cieczy. Hydromechanika
551.4 Geomorfologia. Formy powierzchni Ziemi
551.57 Para wodna i hydrometeory
553.7 Źródła mineralne
626/627 Inżynieria wodna. Budownictwo wodne. Hydrotechnika
556.167 Susze
Odpływ minimalny
556.18 Gospodarka wodna. Hydrologia stosowana. Kontrola warunków
hydrologicznych przez człowieka
zob. też
626/627 Inżynieria wodna. Budownictwo wodne. Hydrotechnika
628.1 Woda. Zaopatrywanie w wodę
631.6 Drenowanie. Nawadnianie
556.5 Hydrologia wód powierzchniowych
Zlewnie rzeczne. Działy wodne. Dopływy. Ujścia rzek. Estuaria. Delty. Woda
rzeczno-morska
zob. też
502.51 Środowisko hydrosfery
556.53 Rzeki. Strumienie. Cieki. Kanały
Bilans wodny rzek. Właściwości wody w rzekach. Kształtowanie się koryta i płycizn
556.55 Limnologia. Jeziora, zbiorniki, stawy
Bilans wodny jezior. Właściwości wody w jeziorach. Brzegi jezior
zob. też
627.1 Naturalne wody śródlądowe. Cieki wodne. Wody stojące
627.8 Zapory wodne
3
Download