Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej

advertisement
Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej Paneuropejskie formy przedsiębiorstw
Wpisany przez dr Aneta Sokół
Przedsiębiorcy z krajów UE mogą zawiązywać spółki ponadnarodowe, które podlegają
regulacjom prawnym ustawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego.
Jedną z zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest swoboda
przedsiębiorczości, czyli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnym
państwie UE, przez wszystkich obywateli państw członkowskich. Działalność
gospodarcza na obszarze innego państwa członkowskiego może polegać na założeniu i
prowadzeniu przedsiębiorstw głównych, a także na tworzeniu firm podległych, czyli filii,
agencji, oddziałów oraz spółek córek.
Swoboda przedsiębiorczości - w zakresie wynikającym z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską (TWE) - dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem korzystania z tej
swobody jest obywatelstwo UE, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE), jak również
osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających siedzibę w UE).
Przedsiębiorca z krajów Unii Europejskiej może również zawiązywać spółki ponadnarodowe,
które podlegają regulacjom prawnym ustawodawstwa wspólnotowego oraz krajowego.
Zaliczamy do nich np.:
-
Spółdzielnię Europejską (European Cooperative Society),
Europejską Spółkę Akcyjną (Societas Europaea),
Europejską Spółkę Prywatną (EPC),
Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG).
Spółdzielnia Europejska
Spółdzielnia taka powinna podlegać wpisowi do rejestru na zasadach określanych dla spółek
akcyjnych. Zgłoszenie dokonywane jest na podstawie Kodeksu Handlowego (art. 318). Ta
1/4
Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej Paneuropejskie formy przedsiębiorstw
Wpisany przez dr Aneta Sokół
forma działalności gospodarczej stwarza możliwość przenoszenia siedziby pomiędzy krajami
członkowskimi UE, bez jej likwidacji.
Spółdzielnię europejską mogą utworzyć osoby fizyczne zamieszkałe w różnych państwach
członkowskich lub osoby prawne założone według różnych praw krajów wspólnoty. Spółdzielnia
może także powstać poprzez połączenie już istniejących form działalności lub przekształcenie
istniejącej spółdzielni krajowej w nową formę.
Spółdzielnia europejska powinna mieć na celu zaspokajanie potrzeb jej członków lub rozwój ich
działań ekonomicznych bądź społecznych. Jej zarządzanie może odbywać się według systemu
dualistycznego (zarząd lub rada nadzorcza) lub systemu monistycznego (jeden organ
administrujący). Zarządzanie powinno być sprawowane przez jej członków. Wypracowany zysk
będzie dzielony w proporcji do obrotów spółdzielni lub zatrzymany dla zaspokojenia potrzeb jej
członków.
Spółdzielnia europejska jest osobą prawną. Posiada zmienny kapitał podzielony na udziały.
Kapitał wymagany to 30 tys. euro. Członkowie spółdzielni nie są zobowiązani do wnoszenia
kapitału w identycznej wielkości i nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania.
Spółdzielnia jest zobligowana do zwoływania raz w roku walnego zgromadzenia. Decyzje
podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 proc. członków.
Europejska Spółka Akcyjna
Utworzenie Europejskiej Spółki Akcyjnej pozwala przedsiębiorcy działać swobodnie na terenie
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ta forma działalności stanowi rozwiązanie dla segmentu
dużych spółek kapitałowych. Została wprowadzona do obrotu prawno-ekonomicznego
Dyrektywą Wspólnoty w 2001 r.
Ułatwieniem jest to, że jeśli z jakichkolwiek względów bardziej korzystne dla przedsiębiorcy
będzie ulokowanie spółki w innym kraju niż dotychczas, będzie on mógł bez utrudnień zmienić
siedzibę. Dzięki temu może uniknąć wielu kosztów związanych z przeniesieniem spółki z kraju
macierzystego do innego państwa UE. Ograniczeniem może być jedynie żądanie wykupu akcji
przez akcjonariuszy, którzy mogą nie wyrazić zgody na zmianę siedziby.
Spółkę europejską mogą założyć podmioty - głównie spółki akcyjne, których siedziba znajduje
się w różnych państwach wspólnoty. Prezentowaną strukturę mogą utworzyć także podmioty
prowadzące działalność w skali całej wspólnoty, poprzez oddziały lub podmioty zależne. Spółka
europejska podlega przepisom prawa wspólnotowego - w przypadku, gdy przewidują to
rozporządzenia szczególne, stosuje się prawo krajowe.
2/4
Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej Paneuropejskie formy przedsiębiorstw
Wpisany przez dr Aneta Sokół
Kapitał zakładowy takiej spółki powinien wynosić co najmniej 120 tys. euro. Wniosek o jej
założenie należy składać w sądzie rejestrowym. Rejestracja kosztuje do kilku tysięcy złotych, a
firma w swym oznaczeniu dodaje „SE".
Pracownicy spółki mają takie same prawa do udziału w kontroli i władzach, jakie mieli wcześniej
w podmiotach ją tworzących.
Europejska Spółka Prywatna
Koncepcja Europejskiej Spółki Prywatnej (EPC) pojawiła się jako rozwiązanie oferowane
głównie małym i średnim przedsiębiorstwom zainteresowanym podjęciem działalności w wielu
państwach. Projekt tej formy działalności zrodził się w Paryskiej Izbie Handlu Pracodawców w
1998 r.
Jest to forma działalności niezależna od prawa krajowego. Z chwilą rejestracji nabywa ona
osobowość prawną, a jej założycielami mogą być osoby prawne, jak również fizyczne.
Powstanie spółki wymaga sporządzenia pisemnej umowy pomiędzy stronami oraz jej rejestracji
w kraju, w którym ma swoją siedzibę.
Spółka nie posiada obligatoryjnie organów zarządzających, a wspólnicy swobodnie określają
zakres swoich obowiązków. Kapitał założycielski takiej spółki powinien wynosić 10 tys. euro.
Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
Od 1995 r., na terenie wspólnoty działa kolejna forma paneuropejskiej działalności
3/4
Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej Paneuropejskie formy przedsiębiorstw
Wpisany przez dr Aneta Sokół
gospodarczej - Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG). Regulacje
dotyczące tej formy działalności dotyczą tylko Rozporządzeń Rady Europy (2137/85) z 25 lipca
1985 r., które weszło w życie 1 lipca 1989 r. Głównym celem EZIG jest wzmocnienie
ponadgranicznej współpracy przedsiębiorców w zakresie wypracowywania i prezentowania
wspólnych stanowisk w kwestiach gospodarczych. EZIG nie sprawuje kontroli nad
wchodzącymi w jego skład przedsiębiorstwami, nie jest ich właścicielem, ani nie udziela im
wsparcia finansowego. W ramach EZIG nie dokonuje się także inwestycji publicznych.
Warunkiem powołania takiego zgrupowania jest jego ponadnarodowy skład, w ramach którego
dochodzi do zawarcia umowy, a w dalszym etapie proceduralnym - do jego rejestracji.
Następnie powołuje się organy zarządzające. Obowiązkowymi organami EZIG są kolegium
członków oraz organ administracyjny. EZIG reprezentowane jest na zewnątrz przez
Zarządzającego lub Zarządzających. Inne wspólne organy mogą być ustanowione
fakultatywnie. Członkami zgrupowania mogą być zarówno spółki, jak również osoby prawne
prawa publicznego lub prywatnego oraz osoby fizyczne. Każdy członek zgrupowania posiada
jeden głos, choć zdarzają się wyjątki, że członkowie mają ich więcej. Mimo to musi być
zachowana zasada, że nie mogą oni dysponować większością głosów. Prawo krajowe określa
czy powołane zgromadzenie będzie miało osobowość prawną.
Szansa dla Polski
Reasumując - należy stwierdzić, że współczesna globalizacja życia społeczno-gospodarczego
wpływa na zakres funkcjonowania przedsiębiorstw. Narastająca konkurencja, brak stabilizacji
czy ciągła zmienność otoczenia wymuszają na przedsiębiorcy poszukiwanie coraz bardziej
udoskonalonych form działalności.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło możliwość korzystania z ponadnarodowych
form przedsiębiorstw, które wprowadzają wiele ułatwień w procesie zakładania firmy, jak
również prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie wszystkie spośród omówionych form działalności
zostały uregulowane prawnie w Polsce. Jest to jednak krok do przodu dla polskiego
przedsiębiorcy. Należy podkreślić fakt, że nadal trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem
pozostałych form.
4/4
Download