PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

advertisement
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
PODYPLOMOWE STUDIA
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
(Project Management)
Płock, 2017 r.
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
PROPOZYCJA PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
PODYPLOMOWE STUDIA
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Studia organizowane są we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (I miejsce w rankingu
niepublicznych szkół wyższych) oraz Gdańską Fundacją Kształcenie Menedżerów.
Profil uczestnika:
Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak też
osoby, które przygotowują się prowadzenia projektów.
Korzyści dla uczestników studiów:
Uczestnik studiów nabędzie praktyczną wiedzę z zakresu:



















zrozumienia integralności grup procesów w ramach zarządzania projektem
właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w firmie
wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w najbardziej efektywny sposób
skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami
zapewnienia efektywnego informowania osób zaangażowanych w projekt
stworzenia planu bazowego projektu będącego punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania
oraz kontroli projektu
bycia liderem w projekcie
działań związanych są z aktywnym budowaniem zespołu
angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań
umiejętnego radzenia sobie z konfliktami
prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych
generowania rozwiązań
zrozumienia zastosowania wybranych systemów jakości w zarządzaniu projektami
analizowania opłacalności projektu
tworzenia budżetu projektu
przyspieszania realizacji zadań projektowych
identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany projekcie
zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone
właściwego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektami
Wykładowcy i trenerzy
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem
szkoleniowym i konsultingowym.
Wiodący trenerzy Studiów są członkami Project Management Institute (U.S.A).
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
2
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Metody realizacji programu:
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) realizowane są w formie warsztatowej,
gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych – w formie
zadań indywidualnych i zespołowych.
Metodyka działań w projekcie prezentowana na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami (Project
Management) jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute – organizacji, która wprowadziła
obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami.
Dyplomy ukończenia Studiów
Ukończenie Podyplomowych Studiów Zarządzania Zakupami poświadczone jest dwoma dokumentami:


świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, wystawionym przez Akademię Leona
Koźmińskiego,
zaświadczeniem o ukończeniu profesjonalnych studiów podyplomowych wystawionym przez GFKM.
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
3
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Zakres tematyczny:
SEMESTR I
MODUŁ I, 2 dni
WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Czas trwania
Zakres tematyczny
2 dni 







Definicja projektu i zarządzania projektami
Typy projektów i cykl życia projektów
Główne procesy w ramach zarządzania projektami
System zarządzania projektem w firmie
Kluczowe osoby zaangażowane w projekty
Zarządzanie projektem zmiany
Motywacja do zmian
Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi
Osoba prowadząca
Janusz Kawiak
MODUŁ II, 3 dni
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Czas trwania
3 dni
Zakres tematyczny



o
o
o
o
o

o
o

Metodyka zarządzania projektami wg Project
Management Institute
Skuteczne inicjowanie projektów
Planowanie projektów
Metoda WBS
przydzielanie zasobów
Metoda Ścieżki Krytycznej
analiza ryzyka
tworzenie harmonogramu
Realizacja i kontrola projektów
techniki kontroli prac projektowych
analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
Efektywne zamknięcie projektów
Osoba prowadząca
Janusz Kawiak
MODUŁ III, 2 dni
TECHNIKI PRACY W PROJEKCIE
Czas trwania
Zakres tematyczny
2 dni  Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu
projektowego
 Prezentowanie wyników prac projektowych
 Wykorzystywanie metod wizualizacji
 Wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań
i prezentacji
 Podejmowanie decyzji
 Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu
projektami
Osoba prowadząca
Danuta Żak
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
4
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
MODUŁ IV, 2 dni
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Czas trwania
2 dni
Zakres tematyczny

o
o
o
o
o

Komunikacja w zespole projektowym:
Komunikacyjne narzędzia zarządzania zespołem
projektowym
Sztuka budowania czytelnych komunikatów
Budowanie pozytywnych relacji w zespole
Asertywność w pracy kierownika zespołu - trudne
sytuacje komunikacyjne
Efektywna prezentacja
Techniki argumentacji idei i pomysłów
Osoba prowadząca
Beata Bednarczyk
MODUŁ V, 3 dni
PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W PROJEKTACH
Czas trwania
3 dni
Zakres tematyczny













Lider a kierownik
Atrybuty lidera
Budowanie autorytetu lidera
Zespół projektowy (zachowania konstruktywne
i destruktywne)
Skład zespołu – preferowane role w zespole
Etapy budowy zespołu projektowego
Style kierowania, a poziom dojrzałości zespołu
projektowego
Wpływ hierarchii potrzeb na zaangażowania zespołu
Czynniki higieniczne i motywujące do pracy
Rodzaje konfliktów w zespołach projektowych
Geneza konfliktów (podłoże funkcjonalno-organizacyjne,
podłoże psychologiczne)
Zapobieganie konfliktom
Techniki łagodzenia / likwidacji konfliktów – rola przywódcy
projektu
Osoba prowadząca
Beata Bednarczyk
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
5
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
SEMESTR II
MODUŁ I, 2 dni
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW
Czas trwania
2 dni
Zakres tematyczny







Finansowe elementy budowy modelu projektu
Zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych
generowanych przez projekt (strumienie przychodów
i kosztów; strumienie wpływów i wydatków)
Zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju
kosztów generowanych przez projekt
Budżet przychodów i kosztów
Budżet przepływów pieniężnych
Wykonanie i analiza odchyleń
Kontrola finansowa – propozycja formularzy
Osoba prowadząca
Sławomir Lasota
MODUŁ II, 2 dni
RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW
Czas trwania
2 dni
Zakres tematyczny
Osoba prowadząca
 Wartości, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość
rezydualna
 Narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza
strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR)
 Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza
opłacalności
 Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu
(projektowanie i analiza rentowności projektu;
projektowanie i analiza płynności)
 Analiza wrażliwości
 Źródła finansowania projektu
 Źródła finansowania a płynność
Lucjan Śledź
MODUŁ III, 2 dni
ZWINNE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (Agile PM)
Czas trwania
2 dni
Zakres tematyczny





Czym jest Agile PM i na jakie trudności projektowe
odpowiada
SCRUM – na czym polega jedna z najbardziej znanych
metod zwinnych
Najpopularniejsze praktyki i techniki
wykorzystywane
w realizacji projektów w sposób zwinnych
KANBAN – czym jest i jak go używać do koordynacji
projektów, zadań w projektach, zespołach czy też
własnej aktywności
Agile PM i Critical Chain PM – kiedy takie połączenie
Osoba prowadząca
Michał Kisza
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
6
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
ma sens i jak to zrobić
MODUŁ IV, 3 dni
MS PROJECT – PROGRAM KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Czas trwania
3 dni
Zakres tematyczny
 Planowanie projektu
o przydzielanie zasobów
o poprawna sieć powiązań między zadaniami
projektowymi
o Ścieżka Krytyczna
o tworzenie harmonogramu – wykres Gantta
 Realizacja i kontrola projektu
o metody kontroli prac projektowych
o wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty,
tabele, itp.)
o wprowadzanie zmian do projektu
 Symulacje planowania i realizacji projektów
Osoba prowadząca
Janusz Kawiak
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
7
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Czas trwania studiów:
21 dni, w formie 6 sesji 2-dniowych i 3 sesji 3-dniowych
Zajęcia w godz. od 8.30 do 16.30
Inauguracja:
Wrzesień 2017r.
Warunki przyjęcia
Ukończone studia wyższe
Obowiązuje kolejność zgłoszeń
Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy

CV

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
8
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Trenerzy prowadzący zajęcia:
Janusz Kawiak
Współpracował z GFKM w charakterze konsultanta przez 5 lat, a w 1999 roku został stałym członkiem
naszego zespołu Zarządzanie Projektami. Opracował i wdrożył programy TQM oraz systemy i procedury
zarządzania projektami w szeregu polskich przedsiębiorstw.
W latach 1991-1993 pracował w Computer Sciences Corporation, gdzie pełnił kluczową rolę w wielu
projektach realizowanych przez firmę na terenie Polski. Zagraniczne doświadczenie zdobył w Republice
Południowej Afryki, gdzie przez 10 lat pracował jako konsultant techniczny w ESCOM
(południowoafrykańska firma elektroenergetyczna) i był aktywnie zaangażowany w programy TQM. W 1976
roku ukończył wydział budownictwa lądowego na Politechnice Gdańskiej, zaś w roku 1997 studia
podyplomowe w dziedzinie TQM i Zarządzania Technologią na Loyola Marymount University.
Jest ponadto wykładowcą na podyplomowych studiach Master of Business Administration, prowadzonych
przez GFKM we współpracy Rotterdam School of Management i członkiem Project Management Institute.
Lucjan Śledź
Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących zarządzania strategicznego i finansowego. Ukończył Uniwersytet
Gdański. W roku 1994 rozpoczął współpracę z GFKM jako konsultant, a w roku 1999 objął stanowisko
dyrektora ds. rozwoju. Zajmuje się rozwijaniem nowego podejścia do użycia informacji finansowych
w programach szkoleniowych i doradczych w zakresie zarządzania projektem.
Unikalny styl prezentacji oraz praktyczne podejście do pracy z uczestnikami szkoleń stawiają go w pozycji
jednego z czołowych konsultantów finansowych.
Jest wykładowcą na Profesjonalnym Studium Finansów dla Menedżerów oraz podyplomowych studiach
Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy z Rotterdam School of
Management.
Michał Kisza
Od ponad 8 lat jest związany z branżą IT w szczególności z projektami, w których tworzy się
oprogramowanie. Pasjonat zwinnego podejścia do realizacji projektów (Agile PM), które stosuje w różnych
przedsięwzięciach od ponad 4 lat. Przeprowadził szereg programów szkoleniowych z różnych aspektów
zarządzania projektami - Agile PM, diagnoza potrzeby projektu, modelowanie projektu, zarządzanie zmianą,
narzędzia myślowe teorii ograniczeń. Współzałożyciel AgileAddicted, wrocławskiej grupy profesjonalistów
zainteresowanych usprawnieniami realizowanych przez nich przedsięwzięć.
Sławomir Lasota
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i studiów na Wydziale Ekonomiki
Produkcji Otto - Friedrich - Universitet w Bambergu, Niemcy.
Jest członkiem Zespołu Finanse GFKM od 1995 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości
zarządczej oraz controllingu finansowego. Przez trzy lata zatrudniony w Grupie LOTOS S.A. prowadził
wdrożenie systemu controllingu. Obecnie zajmuje się działalnością trenerską i konsultingową, dzieląc się
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
9
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
swoim doświadczeniem, projektuje
w przedsiębiorstwach różnych branż.
i
wdraża
systemy
budżetowania
i kontroli
kosztów
Beata Bednarczyk
Rozpoczęła współpracę z GFKM w 1997 roku, obejmując funkcję konsultanta ds. zarządzania ludźmi, po
pięcioletnim okresie pracy w Departamencie Kadr w Centrali Banku Gdańskiego S.A., jako specjalista ds.
polityki i planowania. Od 1997 roku była samodzielnym konsultantem ds. sprzedaży w Tracy College
i zajmowała się prowadzeniem warsztatów z zakresu sprzedaży.
Wcześniej po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim, odbyła staż w Notingham
Trent University, ufundowany przez British Council Fellowship, w ramach którego ukończyła podyplomowe
studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto skończyła podyplomowe studia dla kadry
kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na wydziale Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej.
Obecnie specjalizuje się w zarządzaniu ludźmi i technikach sprzedaży. Jest konsultantem w obu dziedzinach,
służąc wiedzą i doświadczeniem firmom działającym w Polsce. Ponadto jest wykładowcą na
podyplomowych studiach menedżerskich we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego oraz
Profesjonalnym Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich.
Danuta Żak
Danuta jest konsultantem i certyfikowanym trenerem UE. Ukończyła Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w dziedzinie TQM i Zarządzania
Technologią na Loyola Marymount University. Doskonaliła wiedzę z TQM na Uniwersytecie w Cranfield w
Wielkiej Brytanii i praktyczne umiejętności doradcze w Holandii, w ramach pracy w funduszach PHARE Unii
Europejskiej. Zanim rozpoczęła pracę trenera i doradcy, nabyła kilkuletnią, praktyczną wiedzę jako osoba
współzarządzająca jedną z pierwszych firm doradczych w kraju. Od kilkunastu lat jest konsultantem w
ramach autorskiego programu “Training for Quality”.
Głównym obszarem jej pracy doradczej jest prowadzenie projektów doskonalenia efektywności działania
firm zgodnie z filozofią TQM. Zajmuje się wypracowaniem strategii firm ukierunkowanych na doskonalenie
systemów jakości i budową modeli kompetencji, projektowaniem i doskonaleniem map procesów, analizą
ryzyk, opracowaniem systemów obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego, wprowadza systemy
optymalizujące organizację pracy w ramach programów KAIZEN, wspiera kadrę zarządzającą w rozwoju ich
umiejętności menedżerskich
Pracowała m.in. dla takich organizacji jak: Atlas, Bauer, Brauunion, BASF, Centertel, Cergia, Commercial
Union, Energa, Ergo Hestia, Farm Frites International, Flextronics, Hochtief, International Paper, JAGO, LG
Philips-Displays Poland, Pfleiderer Prospan, PKN Orlen, PKO Bank Polski, PZU, Skoda Auto Poland, Sits,
Stena Line, Shell, Urząd Miejski w Gdańsku, Wirtualna Polska, Vector, VW Bank, QS Dom Finansowy.
Jest autorką publikacji zamieszczanych w „Personelu”, „Serwisie HR” i „Meritum”.
©Centrum Edukacji Grupa ORLEN I Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, 2017
10
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards