Politechnika Warszawska 2008-2012

advertisement
Politechnika Warszawska 2008-2012
Otwarte Zebranie Przedwyborcze, 19.03.2008 r.
Włodzimierz Kurnik
Zarys programu
Motto:
“Tylko rozumiejąc świat współczesny i mając wizję przyszłości, uczelnia
akademicka może pełnić funkcję centrum intelektualnego - ośrodka refleksji nad
coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością”
(Misja Politechniki Warszawskiej, 2001 r.)
Hasło programu:
Konsekwentna kontynuacja, zrównoważony rozwój
1
Wprowadzenie
Założenia fundamentalne
• Politechnika Warszawska – centrum edukacji, nauki i kultury
• Cel – pomnażanie potencjału intelektualnego
Najważniejsze osiągnięcia w kadencji 2005-2008
• Uchwalenie nowego Statutu
• Uruchomienie Uczelnianych Programów Badawczych
• Rozpoczęcie wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego
• Przyjęcie założeń do Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
• Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
• Uniwersytet Trzeciego Wieku
• Nowe kierunki studiów (3)
• Uruchomienie studiów w języku angielskim na 3-ch kierunkach
• Utworzenie Centrum Studiów Zaawansowanych
• Utworzenie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
2
Wprowadzenie
Główne punkty programu na kadencję 2008-2012
• Rozwój oferty kształcenia i zapewnienie wysokiej jego jakości
• Wzrost efektywności badań naukowych i transferu technologii
• Współpraca międzynarodowa i wizerunek zewnętrzny Uczelni
• Rozwój kadr i doskonalenie zawodowe pracowników
• Wsparcie naukowej, sportowej i kulturalnej aktywności studentów
• Kształcenie i poprawa sytuacji materialnej doktorantów
• Modernizacja i rozwój bazy materialnej Uczelni
• Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
• Uporządkowanie systemu przepisów wewnętrznych i informacji
• Kultywowanie tradycji akademickich
3
Kształcenie – główne zadanie Politechniki
Wybrane plany na kadencję 2008-2012
• Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
• Uelastycznienie kształcenia na studiach niestacjonarnych
• Udoskonalenie ankietyzacji zajęć i jej wykorzystanie
• Przygotowanie pełnej oferty programowej w języku angielskim
• Rozwój mobilności studentów - w PW, w kraju i w Europie
• Rozwój kształcenia ustawicznego – studia podyplomowe i inne
• Rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Oferta kształcenia w ramach Centrum Studiów Zaawansowanych
• Kolejne szkoły statutowe – ściślejsza współpraca wydziałów
Projekt rozwoju kształcenia w ramach programu „Kapitał Ludzki”
Wniosek na kwotę 95 mln zł
4
Badania naukowe i transfer technologii
Wybrane plany na kadencję 2008-2012
• Rozwój Uczelnianych Projektów Badawczych
• Poprawa wyników kategoryzacji jednostek podstawowych
• Wdrożenie Systemu Transferu Technologii
• Utworzenie Parku Technologicznego PW (Kampus Służewiecki)
• Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jako inkubator akademicki
• Wsparcie administracyjne wykonawców projektów europejskich
• Udział w realizacji projektów CePT i CEZAMAT (środki UE)
• Nagroda specjalna Rektora za publikacje w „Nature” i „Science”
Konieczne jeszcze w tej kadencji
• Uregulowanie zasad wynagradzania w projektach FP-6 i FP-7
5
Współpraca międzynarodowa
Wybrane plany na kadencję 2008-2012
• Współpraca z Politechniką Kijowską – doroczne warsztaty naukowe,
pilotażowa wymiana studentów, współpraca związków zawodowych
• Warsztaty naukowe m.in. z TU Berlin, NTNU Trondheim, Shizuoka Univ.
• Zwiększenie wymiany studentów w ramach SOCRATES-a
• Rozwój Centrum Współpracy Międzynarodowej (obsługa wymiany)
• Wsparcie aplikowania o granty europejskie
• Promocja Uczelni za granicą – program Study in Poland, Study in Warsaw
• Zwiększenie liczby profesorów wizytujących
• Międzynarodowe szkoły letnie
• Porozumienie z HEC Paris, London Business School, NSEBA Bergen
6
Sprawy studentów i doktorantów
Wspierana aktywność studentów i doktorantów 2008-2012
• Kontynuowanie imprez studenckich z kadencji 2005-2008 (Targi Kół
Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”, Targi Stypendiów
Zagranicznych, Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych,
Bal „Karnavauli”, Koncerty „Wielka Muzyka w Małej Auli”, Juvenalia, ...)
• Poprawa bazy mieszkaniowej studentów i doktorantów, sieci strukturalne
• Studenckie wydawnictwa informacyjne
• Koła naukowe
• Własny Fundusz Stypendialny i wymiana studentów w programie Socrates
• Klub sportowy AZS PW
• Centrum Kultury Studenckiej, media studenckie
• Doroczna konferencja doktorantów „Młodzi naukowcy wobec wyzwań ...”
• Stypendia, udział w projektach badawczych i zatrudnienie doktorantów
• Studencki i doktorancki inkubator przedsiębiorczości
7
Sprawy pracownicze
Wybrane plany na kadencję 2008-2012
• Kontynuacja Programu Pracowniczego i jego udostępnienie nauczycielom
• Ponadstandardowe badania lekarskie
• Wykorzystanie Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni do:
- poprawy warunków pracy
- wsparcia rozwoju kadr nauczycieli akademickich
• Doskonalenie zawodowe pracowników współfinansowane przez Uczelnię
- studia wyższe i podyplomowe (wydziały)
- kursy językowe (SJO)
- szkolenia specjalistyczne (Dział Szkoleń w AC)
• Porozumienie w sprawie wykorzystania ośrodków Politechniki Kijowskiej
8
Inwestycje
Projekty kontynuowane
• Dokończenie inwestycji w Sarbinowie
• Centrum Kultury Studenckiej w DS. Riviera
• Schronisko Koliba
Nowe duże projekty na kadencję 2008-2012
• Gmach Wydziału MiNI na terenie centralnym
• Hala sportowa na Polu Mokotowskim
• Projekt „Rewitalizacja ekologiczna PW” (JASPERS)
• Projekt CEZAMAT - gmach na terenie południowym
Strategiczny plan inwestycyjny
• Gmach na potrzeby rozwoju Wydziałów EiTI oraz IL
• Gmach Wydziału Elektrycznego (teren centralny bis)
• Gmach nowej Szkoły Biznesu (teren południowy)
• Zabudowa Parku Technologicznego PW przy ul. Poleczki
• Projekt rozwoju ośrodka w Wildze
9
Inwestycje
Gmach Wydziału MiNI – wizja lokalizacji
10
Inwestycje
Hala sportowa na Polu Mokotowskim – koncepcja
11
Inwestycje
Wizja Parku Technologicznego PW przy ul. Poleczki
12
Historia i tradycja
Niektóre plany na kadencję 2008-2012
• Rozwój Muzeum PW – koncepcja nowej lokalizacji
• Otwarcie Klubu Absolwenta w Gmachu Głównym
• Integracja środowiska absolwentów PW i ich współpraca z Uczelnią
• Utworzenie Fundacji Politechniki Warszawskiej
• Upamiętnienie 90-lecia Legii Akademickiej
• Wydanie opracowań:
- Dzieje Politechniki Warszawskiej do 1939 r.
- Miejsca pamięci narodowej na terenie Politechniki
• Pomnik Stanisława Staszica na placu przed Gmachem Głównym
13
Dziękuję za uwagę
14
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards