Język SQL. Rozdział 1. Wprowadzenie do baz danych

advertisement
Język SQL. Rozdział 1.
Wprowadzenie do baz danych
Model danych, architektura systemu bazy
danych, funkcje systemu zarządzania bazą
danych, relacyjny model danych.
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
1
Model danych
Obiekty świata
rzeczywistego
Obiekty modelu danych
danych
Relacja A
Relacja B
?
Klasa obiektów A
Klasa obiektów B
Klasa obiektów C
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
2
Architektura systemu bazy danych
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
3
Funkcje systemu zarządzania bazą danych
Wymagania:
• spójność bazy danych
po awarii,
• trwałość danych,
• wielodostęp,
Funkcje SZBD:
• odtwarzanie bazy danych,
•
•
•
poufność danych,
•
•
wydajność,
•
•
rozproszenie danych.
•
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
archiwizacja bazy danych,
zarządzanie współbieżnością
transakcji,
identyfikacja użytkowników,
autoryzacja dostępu,
szyfrowanie danych, kontrola
dostępu,
fizyczne struktury danych,
optymalizacja zapytań,
dwufazowe zatwierdzanie
transakcji, replikacja danych.
4
Relacyjny model danych
Historia
Podstawy teoretyczne:
• E.Codd: „A Relational Model for Large Shared Data
Banks”, rok 1970.
Projekty badawcze (lata siedemdziesiąte):
• IBM System R, SEQUEL (1978),
• Berkley Ingres.
Produkty komercyjne:
• Oracle, Ingres, IBM DB2, Sybase, Informix, Microsoft SQL
Server, ...
• Paradox, dBase, ...
• Postgres, MySQL, ...
Standard:
• od 1986.
• aktualnie: SQL:2016.
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
5
Model relacyjny
Baza danych
Struktury
Dane
Operacje
Ograniczenia
integralnościowe
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
6
Nazewnictwo
Relacja
nazwa relacji
nazwa atrybutu (kolumny)
PRACOWNICY
NAZWISKO
ETAT
ID_PRAC
ZATRUDNIONY
PLACA_POD
rekord/
krotka
KONOPKA
ASYSTENT
220
1-10-1993
480
dziedzina
atrybut (kolumna)
{ASYSTENT, ADIUNKT, PROFESOR}
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
7
Podejście relacyjne
Własności bazy danych:
Własności relacji:
• Widziana jako zbiór relacji.
• W relacji nie ma żadnych
powtarzających się krotek.
• Nazwy relacji nie mogą się
powtarzać.
• W relacji nie ma atrybutów o
powtarzających się nazwach.
• Operatory: selekcja, projekcja,
iloczyn kartezjański, połączenie,
• Kolejność krotek w relacji
suma, przecięcie, różnica.
jest całkowicie nieokreślona.
• Dane nie są powiązane za pomocą
• Wartościami atrybutów są
żadnych wskaźników, powiązania
dane atomowe.
między danymi tylko przez
• Krotki są identyfikowane
porównywanie wartości atrybutów.
tylko i wyłącznie na
• Nieproceduralny język
podstawie wartości
komunikowania się z bazą danych.
atrybutów, lokalizacja krotki
nie ma żadnego wpływu na
• Użytkownik nie określa sposobu
tożsamość krotki.
dostępu do danych i nie zna ich
fizycznej organizacji.
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
8
Schemat ćwiczebny
(c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej
9
Download