zarządzanie współczesnymi organizacjami

advertisement
Agnieszka Adamczyk
0
Płacowe oraz pozapłacowe formy motywowania pracowników w przedsiębiorstwie
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYMI
ORGANIZACJAMI - UWARUNKOWANIA
STRATEGICZNE, FINANSOWE,
INNOWACYJNE, SPOŁECZNE
Monografia
Redakcja naukowa
Dariusz Wielgórka
Częstochowa 2015
1
Agnieszka Adamczyk
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Zygmunt Przybycin
Prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska
Prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska
Dr Justyna Łukomska-Szarek
Dr inż. Agnieszka Wójcik-Mazur
Redakcja naukowa
Dr inż. Dariusz Wielgórka
Korekta językowa
Anita Ganoun
Redakcja techniczna
Marcin Pilarski
Projekt okładki
Marcin Pilarski
Fotografia
Katarzyna Olejniczak
ISBN 978-83-65179-03-6
©
Copyright by Wydawnictwo Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa 2015
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36 B
tel. 34 325 04 80, dystrybucja 34 325 08 67
e-mail: [email protected]
Wydanie I; B5. Nakład 60 egz.
2
Płacowe oraz pozapłacowe formy motywowania pracowników w przedsiębiorstwie
Spis treści
Wstęp ........................................................................................................ 5
Agnieszka Adamczyk
Płacowe oraz pozapłacowe formy motywowania pracowników
w przedsiębiorstwie ........................................................................................ 7
Alfreda Zachorowska, Tomasz Budzik
Rozwój rynku leasingu w Polsce w latach 2011-2013 .............................. 16
Iwona Herbuś
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako efekt zmian
zachodzących w przedsiębiorstwach .......................................................... 26
Patrycja Kokot-Stępień
Wewnętrzne uwarunkowania procesów inwestycyjnych
przedsiębiorstw .............................................................................................. 34
Patrycja Krawczyk
Zarządzanie przedsiębiorstwem w Polsce, Niemczech
i na Ukrainie w ocenie rankigu Easy of Doing Bussines ........................ 43
Marta Mańko, Dariusz Wielgórka
Public relations w zarządzaniu rozwojem organizacji ............................ 52
Anna Mikołajczyk
Teoretyczne problemy i wyzwania zarządzania organizacjami ............ 63
3
Agnieszka Adamczyk
Martyna Musiał, Marta Wawrzonkowska
Zarządzanie jakością w organizacji w oparciu o zasady
TQM na przykładzie przedsiębiorstw XYZ .............................................. 71
Milena Ociesa, Julia Szlenk
Zarządzanie spółką świadczącą usługi z zakresu marketingu
sensorycznego w Polsce ................................................................................. 81
Monika Piśniak
Podejmowanie decyzji w organizacji w warunkach ryzyka .................. 91
Eliza Sieja, Ewa Sikora
Problematyka kadrowo-płacowa w aspekcie uwarunkowań
prawnych oraz kosztowych .......................................................................... 99
Monika Złoto-Małolepszy
Innowacje ekologiczne przedsiębiorstwa - koncepcja
ich zarządzania ............................................................................................... 108
4
Download