zmiany w organizacji w warunkach niepewności

advertisement
1
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
ZMIANY W ORGANIZACJI
W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
Monografia
Redakcja naukowa
Wioletta Skrodzka
CZĘSTOCHOWA 2013
2
Recenzenci
Prof. dr hab. Agata Mesjasz - Lech
Prof. dr hab. Elżbieta Sobczak
Prof. dr hab. Marek Szajt
Redakcja naukowa
Dr Wioletta Skrodzka
Korekta językowa
Joanna Jasińska
Redakcja techniczna
Marcin Pilarski
Projekt okładki
Marcin Pilarski
ISBN 978-83-63500-68-9
©
Copyright by Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa 2013
Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36 B
tel. 34 325 04 80, dystrybucja 34 325 08 67
e-mail: [email protected]
Wydanie I; B5. Nakład 100 egz.
3
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
5
Roman Olejnik
7
Ryzyko a nieprzewidywalność w relacji do wolnej woli i determinizmu
– aspekt filozoficzny w naukach o zarządzaniu
21
Anna Wallis
Kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku
w warunkach niepewności
35
Ismena Furman
Wdrażanie innowacji jako zarządzanie zmianą w organizacji
43
Maja Skiba
Początki podziału zawodowego wyznacznikiem współczesnego
zarządzania wiedzą
54
Andrzej Bielecki
Czynniki ryzyka w sektorze wytwarzania energii elektrycznej
67
Izabela Jonek-Kozłowska
Środowiskowe i społeczne aspekty ryzyka prowadzenia działalności
gospodarczej w perspektywie cyklu życia kopalni węgla kamiennego
79
Jan Kowalik
Sytuacja cementowni w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego
91
Monika Ostrowska
Specyfikacja oraz znaczenie ryzyka w obszarze logistyki zaopatrzenia
przedsiębiorstw branży mleczarskiej na przykładzie OSM Włoszczowa
105
Jolanta Urbańska
Strategie marketingowe stosowane przez przedsiębiorstwo Inglot
w kreowaniu marki globalnej
116
Joanna Mądra
Ryzyko działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP
129
Wojciech Okularczyk
System planowania działań handlowych w okresie spowolnienia
gospodarczego na podstawie doświadczenia firmy z grupy MŚP
– rozważania teoretyczne
140
Hanna Radke-Kozłowska
Risk: threat or opportunity for companies investing in the Eastern Europe
4
Alfreda Zachorowska, Sylwia Stachera-Włodarczyk
153
Płynność finansowa w procesie zarządzania ryzykiem w banku
166
Zuzanna Ostraszewska
Analiza kształtowania się strat operacyjnych w skali światowej według
kategoryzacji bazylejskiej
181
Wioletta Skrodzka, Agnieszka Strzelecka
Badanie powtarzalności wyników wybranych akcyjnych funduszy
inwestycyjnych w latach 2007-2008
196
Aneta Włodarczyk
Ewaluacja ryzyka inwestycyjnego portfeli OFE na podstawie wskaźników
Sharpe’a przełączanych łańcuchem Markowa
212
Krzysztof Ratman
Management of the media composition in the image creation
221
Agata Mesjasz – Lech, Marlena Wilk
Wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej
231
Ewa Stroińska
Telepraca elementem wspierającym rynek pracy w warunkach niepewności
5
Download