Filologia polska - Instytut Filologii Polskiej

advertisement
Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
Filologia polska
Nauka humanistyczna,
badająca polski język i polską
literaturę. Głównym przedmiotem
jej badań jest tekst, a celem – jego
komentarz i interpretacja.
Studia pierwszego stopnia

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne
(zaoczne)
 specjalności:
- nauczycielska
- dziennikarska
- komunikacja kulturowa i media
- edytorsko-redaktorska
Studia drugiego stopnia

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne
(zaoczne)
 specjalności:
- nauczycielska
- dziennikarska
- komunikacja kulturowa i media
- logopedia oświatowa
Sylwetka absolwenta
Absolwent otrzymuje pogłębioną wiedzę
humanistyczną oraz uzyskuje ugruntowaną
i rozszerzoną o wielorakie konteksty wiedzę
kierunkową w zakresie literatury,
językoznawstwa, polskiego i europejskiego
dziedzictwa kulturowego. Potrafi dostrzegać
związki literatury, języka ze współczesną
kulturą, wartościować zjawiska z
wykorzystaniem różnych metodologii, form
gatunkowych wypowiedzi; umie opisać
tendencje rozwojowe języka polskiego,
literatury, obiegi kultury.
Specjalność nauczycielska
kwalifikacja do nauczania języka
polskiego w placówkach oświatowych
(szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
ponadgimnazjalna)
 poszerzona wiedza w zakresie dydaktyki
literatury i języka polskiego
 znajomość metod samokształcenia
i samodoskonalenia
 umiejętność oryginalnego
opracowywania zajęć dydaktycznych

Specjalność dziennikarska
umiejętności związane
z przygotowywaniem i opracowywaniem
tekstów medialnych w zakresie redakcji,
korekty i komputerowej edycji tekstu
 poznanie warunków i metod pracy
w mediach i szeroko rozumianej sferze
komunikacji publicznej
 umiejętność rozumienia i analizy
dyskursów medialnych

Komunikacja kulturowa i media
umiejętność interpretowania znaczeń
procesów komunikacyjnych
 kompetencje związane z planowaniem
i tworzeniem projektów medialnych oraz
innymi sferami działań w kulturze
o charakterze animacyjnym czy reklamowym
 umiejętność analizowania funkcji instytucji
tworzących, rozpowszechniających
i przechowujących informacje

Specjalność
edytorsko-redaktorska

kompetencje teoretyczne i praktyczne z
zakresu edytorstwa i redakcji wydawnictw
książkowych i elektronicznych
 uzyskanie wiedzy na temat specyfiki i
funkcjonowania współczesnego rynku
wydawniczego, komunikacji publicznej,
tekstologii i zasad edytorstwa
 umiejętności z zakresu merytorycznego i
komputerowego przygotowania publikacji
oraz prac redaktorskich
Logopedia oświatowa
możliwość podjęcia pracy nauczyciela
logopedy w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, w placówkach
wychowania przedszkolnego i placówkach
oświatowych, w świetlicach
środowiskowych
 możliwość uczestniczenia w działaniach
zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
 możliwość samodzielnej pracy z dziećmi
i młodzieżą

Specjalność nauczycielska
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do
pracy w szkolnictwie i placówkach
oświatowych.
Specjalność dziennikarska
Absolwent jest przygotowany do
funkcjonowania na rynku mediów
w zakresie przekazu informacji
w instytucjach, urzędach i innych
placówkach, a także przy obsłudze
medialnej różnego typu placówek.
Komunikacja kulturowa i media
Absolwent jest przygotowany do
uczestniczenia w animowaniu wydarzeń
kulturalnych, tworzenia społecznych
strategii komunikacyjnych, kształtowania
wizerunku podmiotów społecznych,
generowania procesów twórczych ze
szczególnym uwzględnieniem tekstów
medialnych, wykorzystywania
elektronicznych środków przekazu,
obsługi systemów multimedialnych.
Specjalność
edytorsko-redaktorska
Absolwent jest przygotowany do pracy w
wydawnictwach jako: edytor, korektor,
redaktor oraz w sferze komunikacji
publicznej: instytucjach, działach
promocji firm, redakcjach jako redaktor
czasopism, biuletynów, portali
internetowych.
Logopedia oświatowa
Absolwent jest przygotowany do działań
podejmowanych przez logopedę w zakresie:
- prowadzenia badań określających stan mowy
- diagnozy
- prognozowania terapii
- prowadzenia terapii (indywidualnej i grupowej)
- doradztwa logopedycznego
- współpracy z nauczycielami, pedagogami
i psychologami
- usprawniania procesu komunikacji
- rozwijania i uzupełniania wiedzy fachowej
poprzez uczestnictwo w różnego typu
szkoleniach.
Nasi
absolwenci
Po ukończeniu studiów na kierunku
filologia polska możesz być kim tylko
zechcesz. 
Wielu naszych absolwentów realizuje się
w życiu zawodowym. Spójrzmy na nich:
Robert Dorosławski
Dyrektor naczelny
częstochowskiego Teatru
im. Adama Mickiewicza
Reżyser i scenarzysta
Laureat wielu nagród
Arkadiusz Frania
Poeta
Prozaik
Krytyk literacki
Członek Związku
Literatów Polskich
Dzieła:
na przykład mnie nie
ma, powiedz mi
siebie, na zimnym
uczynku
Beata Grzanka
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr.
Władysława Biegańskiego
Łukasz Sośniak
Dziennikarz muzyczny
Fotograf, fotoreporter
Twórca portalu muzycznego
Publikacje pracowników
Instytutu Filologii
Polskiej
Adam Regiewicz, Katechezy
w obrazach. Kerygmatyczne
czytanie filmu, Kraków 2012
Artur Żywiołek, Mesjański LOGOS
Europy. Mariana
Zdziechowskiego i Stanisława
Brzozowskiego dyskursy
o kulturze Zachodu, Częstochowa
2012
Adam Regiewicz, Kino a kultura
w świecie antropologii
współczesnej. Próba interpretacji
kerygmatycznej, Lublin 2011
Lucyna Rożek, Paradygmaty
lekturowe. Szkice o literaturze
polskiej i rosyjskiej, Częstochowa
2011
Dariusz Kosiński, Anna WypychGawrońska, Anna Stafiej, Agnieszka
Marszałek, Małgorzata Sugiera,
Joanna Leśnierowska, Słownik
wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała
2005
Anna Wypych-Gawrońska,
Lwowski teatr operowy
i operetkowy w latach 1872-1918,
Universitas, Kraków 1999 - Nagroda
„Teatralna Książka Roku 1999”
Agnieszka Czajkowska, Artur
Żywiołek, Prze - pisane i za pisane. Wybrane problemy
współczesnej literatury polskiej,
Częstochowa 2005
Elżbieta Wróbel, Dwudziestolecie
znane i nieznane. Szkice o prozie
międzywojennej, Częstochowa
2012
Adam Regiewicz, Joanna Warońska,
Widowiskowość i audiowizualność
w dobie ponowoczesności,
Częstochowa 2012
Poradnia językowa
Celem poradni jest pomoc
studentom, pracownikom
naszej uczelni oraz
wszystkim zainteresowanym
częstochowianom
w problemach
w posługiwaniu się
polszczyzną, m.in.
w zakresie ortografii,
interpunkcji, odmiany
wyrazów, użycia
frazeologizmów, a także
objaśniania znaczenia
i pochodzenia wyrazów.
Studenckie konferencje naukowe
Studenci filologii polskiej biorą udział
w międzyuczelnianych konferencjach
naukowych. Często sami są ich
organizatorami. Tak było w przypadku
X Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej
Język-Teatr-Literatura.
Studenckie Koło Teatralne
„naJana”
-
Przedstawienia
teatralne
Warsztaty teatralne dla
dzieci i młodzieży
Czytanie dramatu
Sekcje: aktorska,
muzyczna i techniczna
Koło Literackie „Anafora”
Spotkania i dyskusje
literackie
Działalność
wydawnicza
Konkursy literackie
Promocje książek
Popularyzacja inicjatyw
artystycznych
Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza


Urządzanie
odczytów
publicznych, zebrań,
sesji i innych imprez
naukowych
i kulturalnych
Inspirowanie
rozwoju lokalnego
życia kulturalnego
„Częstochowa do kryminału” –
cykl spotkań w Cafe Belg


Poszukiwanie
związków literatury
i geografii
w kontekście
przestrzeni
w badaniach
kulturowych
i literaturoznawczych
Spotkania z autorami
kryminałów
Muzyczna strona IFP
Pracownicy naszego
instytutu są
wszechstronnie
uzdolnieni. Jedną z ich
wielu pasji jest muzyka,
czego efektem jest
zespół „oldschoolblues”
(prof. Adam Regiewicz,
dr hab. Artur Żywiołek
i in.).
FILOLOGIA POLSKA
ZAPRASZA
Przygotowały:
Katarzyna Kopcik, Katarzyna Kowal
studentki II roku 2°
Download