wzór umowy na organizację konferencji

advertisement
Projekt „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej”, umowa nr
FSS/2009/II/D5/W/0048/U/0011 z dnia 31.07.2009 r. realizowany w ramach Działania V, Rozwój Polskich Uczelni.
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
UMOWA nr …………………
zawarta w dniu ……………………….r. pomiędzy firmą
…………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ………………………………………………………………………………………...,
NIP …………………………………
reprezentowaną przez:
1. …………………………….. jako Wykonawcą
a
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
NIP 725-184-37-39, Regon 473073308
reprezentowanym przez:
1. prof. Jana Wilczyńskiego – kierownika III Katedry Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
2. mgr Małgorzatą Ochman – Kwestor UM, jako Zamawiający
§1
Niniejszą umowę zawiera się bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 z dnia 25.06.2010 r. Nr 113 poz. 759) na podst. art. 4 pkt. 8
cytowanej ustawy.
§2
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na organizację konferencji „I Łódzkie Dni
Medycyny Matczyno-Płodowej” w ramach realizacji projektu PL0270 „Zakażenia prenatalne i
perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii”, nr umowy: E039/P01/2009/02/85 z dnia 20 lipca 2009 r.
obejmujące:
a)
b)
c)
organizacja biura konferencji - przyjęcie zgłoszeń uczestników, obsługa sekretariatu konferencji
w czasie jej trwania
przygotowanie materiałów konferencyjnych (notes, długopis, teczka, ulotki)
organizacja konferencji dla 100 osób, w tym:
- wynajem sali z nagłośnieniem i obsługą,
- obsługa cateringowa (propozycje menu - serwis kawowy, lunch, kolacja),
- stałą opiekę organizatorską podczas konferencji
Biuro Projektu
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź | ul. Sporna 36/50
tel. (042) 617 77 50| fax. (042) 617 77 98
e-mali: [email protected]
www.umed.lodz.pl |
Projekt „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej”, umowa nr
FSS/2009/II/D5/W/0048/U/0011 z dnia 31.07.2009 r. realizowany w ramach Działania V, Rozwój Polskich Uczelni.
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
§3
1. Zamawiający oświadcza, że w imprezie weźmie udział w dniu 20-21 kwietnia 2011 r. około
100 osób - dokładna ilość uczestników znana będzie po przyjęciu zgłoszeń nie więcej jednak niż
120 osób.
2. Minimalna ilość uczestników imprezy nie może być mniejsza niż 80 osób, jednak Zamawiający
zastrzega, iż z ważnych powodów liczba uczestników może ulec zmniejszeniu.
§4
1. Wartość zamówienia opisanego w § 1 powyżej nie przekroczy kwoty …………….. zł (słownie:
………………………………… złotych) łącznie z podatkiem VAT.
2. Całkowitej zapłaty za realizację zamówienia opisanego w § 1 powyżej Zamawiający zobowiązuje się
dokonać po realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
konto wskazane w fakturze VAT.
1.
-
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
przygotowania usługi gastronomicznej,
przygotowanie materiałów konferencyjnych,
zabezpieczenie logistyczne zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego,
inne niezbędne czynności wcześniej ustalone z Zamawiającym.
2. Szczegółowy zakres usługi oraz cenę strony ustalą w załączniku nr 2 do umowy, który będzie
stanowił integralną część umowy nie później niż na 10 dniu przed terminem imprezy.
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że w czasie trwania imprezy organizowanej na rzecz Zamawiającego
nie będzie odbywać się inna impreza
2. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
osobom trzecim na skutek działania lub zaniechania uczestników szkolenia jak również za
szkody wyrządzone uczestnikom szkolenia z przyczyn obciążających Wykonawcę (działania i
zaniechania).
§7
1. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 20% wartości brutto umowy.
2. W przypadku braku realizacji któregokolwiek ze świadczeń wskazanych w umowie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
umowy za każdorazowy brak któregokolwiek ze świadczeń.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
Biuro Projektu
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź | ul. Sporna 36/50
tel. (042) 617 77 50| fax. (042) 617 77 98
e-mali: [email protected]
www.umed.lodz.pl |
Projekt „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej”, umowa nr
FSS/2009/II/D5/W/0048/U/0011 z dnia 31.07.2009 r. realizowany w ramach Działania V, Rozwój Polskich Uczelni.
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonych kary umownych.
§8
Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji imprezy z ważnych powodów po uzgodnieniu
między stronami.
§9
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
….................................................
Zamawiający
...................................................
Wykonawca
Biuro Projektu
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź | ul. Sporna 36/50
tel. (042) 617 77 50| fax. (042) 617 77 98
e-mali: [email protected]
www.umed.lodz.pl |
Projekt „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej”, umowa nr
FSS/2009/II/D5/W/0048/U/0011 z dnia 31.07.2009 r. realizowany w ramach Działania V, Rozwój Polskich Uczelni.
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Załącznik nr 1
Menu na spotkanie 20.04.2011
Kawa i herbata na powitanie
Menu Przerwy kawowej;
Kawa, mleko, herbata, ciasteczka koktajlowe, owoce
Lunch:
Kolacja:
Menu na spotkanie 21.04.2011
Kawa i herbata na powitanie
Menu Przerwy kawowej;
Kawa, mleko, herbata, ciasteczka koktajlowe, owoce
Lunch:
Kolacja:
Biuro Projektu
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź | ul. Sporna 36/50
tel. (042) 617 77 50| fax. (042) 617 77 98
e-mali: [email protected]
www.umed.lodz.pl |
Projekt „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej”, umowa nr
FSS/2009/II/D5/W/0048/U/0011 z dnia 31.07.2009 r. realizowany w ramach Działania V, Rozwój Polskich Uczelni.
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
Załącznik nr 2
Oferta na organizację konferencji
Biuro Projektu
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
91-738 Łódź | ul. Sporna 36/50
tel. (042) 617 77 50| fax. (042) 617 77 98
e-mali: [email protected]
www.umed.lodz.pl |
Download