Przedstawienie najlepszej strategii

advertisement
Przerzutniki
Przerzutniki
Podstawowe przerzutniki

Przerzutniki są podstawowymi elementami pamięci.
Najkrócej mówiąc, przerzutnik ustawia odpowiedni
stan wyjścia w zależności od otrzymanego sygnału
na wejściu i pamięta go, dopóki nie zostanie
wymuszona jego zmiana. Przerzutniki posiadają dwa
wyjścia: Q oraz wyjście -Q, na którym jest sygnał
zaprzeczony w stosunku do Q.
Danuta Stanek
Przerzutnik monostabilny i bistabilny:


Przerzutnik zapamiętuje zmianę stanu logicznego
wejścia. Stan zapamiętania sygnalizowany jest
zmianą stanu wyjścia. Stan zapamiętania może być
skasowany:
przez podanie na wejście kasujące odpowiedniego
sygnału - przerzutnik bistabilny;
samoistnie, po czasie założonym przez konstruktora przerzutnik monostabilny.
Danuta Stanek
Najprostszym rodzajem przerzutnika
jest przerzutnik RS
S (Set) jest wejściem sygnałów przeznaczonych
do zapamiętania. R (Reset) jest wejściem
kasującym.
Po podaniu na wejście Set zera ustawia on
wyjście Q na 1, natomiast po podaniu zera na
wejście Reset ustawia on zero na wyjściu Q.
Danuta Stanek
Bardziej złożonym typem przerzutnika
jest przerzutnik D

posiada on dodatkowo wejścia sygnałowe D
oraz zegara C, w momencie narastającego
zbocza sygnału C na wyjściu Q ustawiana jest
wartość D.
Danuta Stanek
Kolejnym typem jest przerzutnik JK

zamiast wejścia D posiada wejścia J i K, sczytuje on
stany wejść J i K w momencie nadejścia
narastającego zbocza zegara (C), a wyjście ustawia
przy zboczu opadającym. Jeżeli J i K są w stanie
zero, to stan wyjścia nie zmieni się, jeżeli są w stanie
1, to wyjście zostanie zaprzeczone; jeżeli mają różne
wartości, to na wyjście zostanie przepisany stan J.
Danuta Stanek
Schematy

Na schematach przerzutniki oznaczamy
jako prostokąty z odpowiednio
oznaczonymi wyprowadzeniami.
Poprzez łączenie kolejnych przerzutników
jesteśmy w stanie uzyskać liczniki
impulsów.
Danuta Stanek
Inne bramki logiczne i przerzutniki


W przypadku standardowych bramek niedopuszczalne jest
łączenie ich wyjść – jest to możliwe po zastosowaniu bramek z
otwartym kolektorem (oznaczanych przez dodanie kółka
wewnątrz symbolu). Wymagane jest wtedy podłączenie do
wyjścia zasilania przez odpowiedni rezystor. Należy jeszcze
wspomnieć o bramkach Schmita – wyróżniają one kierunek
zmian sygnału (pętla histerezy – poziom sygnału powodujący
zmianę stanu wyjścia zależy od tej zmiany) i służą głównie do
wprowadzania sygnałów analogowych. Wyróżnia się także
bramki trójstanowe – załączają one wyjście pod wpływem
dodatkowego impulsu sterującego.
Oprócz opisywanych przerzutników bistabilnych istnieją również
przerzutniki monostabilne – podają one sygnał wejściowy na
wyjście, jednak z opóźnieniem wynikłym ze stałej czasowej RC
oraz astabilne – generują one sygnał prostokątny o częstości
ustalanej przez stałą RC.
Logika dodatnia a ujemna

W elektronice wyróżnić możemy dwie postaci
logiki: dodatnią, gdzie logicznej jedynce
odpowiada stan wysoki (zazwyczaj realizowany
przez brak napięcia), a logicznemu zeru stan niski
(zazwyczaj brak napięcia) oraz logikę ujemną,
gdzie jest na odwrót, jak łatwo zaważyć,
tłumaczenia jednej logiki na drugą może dokonać
bramka NOT.
Danuta Stanek
Przetworniki analogowo-cyfrowe
i cyfrowo-analogowe


Poprzez odpowiedni układ sterowanych cyfrowo linii
obciążonych różnymi rezystorami jesteśmy w stanie
zamienić liczbę zapisaną binarnie na odpowiadające jej
napięcie – jest to przetworzenie sygnału cyfrowego na
analogowy (przetwornik DAC).
Do przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe
służyć mogą kompaktory analogowe – gdy napięcie na
wejściu + przekroczy napięcie na wejściu odniesienia
(oznaczanym –) na wyjściu pojawia się 1. Z ich
wykorzystaniem (oraz opcjonalnie z wykorzystaniem
przetwornika DAC) jesteśmy w stanie próbkować sygnał
analogowy i zamieniać go na liczbę binarną.
Danuta Stanek
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards