Mieszkańcy Afryki i ich problemy

advertisement
Historia i warunki naturalne
Afryki
Afryka jest terenem najstarszych
cywilizacji i organizmów
państwowych. Najdawniejsze
wiadomości o tym lądzie posiadali
Egipcjanie. Jest kontynentem
położonym w strefie zwrotnikowej,
dlatego posiada bujną i różnorodną
roślinność. Na „Czarnym lądzie”
możemy spotkać również wiele
bardzo interesujących zwierząt.
W efekcie, ląd ten jest bardzo
ciekawy, ale i niezwykle
niebezpieczny.
Susze i klęski głodu
Susza niszczy plony i wypala pastwiska.
W krajach, gdzie los ludzi zależy od
zbiorów z przydomowych poletek,
długotrwałe susze wywołują klęski głodu
i śmierć tysięcy osób. Niedożywienie
i głód są niemal stałym problemem
mieszkańców Afryki. Wielu ludzi
z zamożnych krajów stara się pomagać
mieszkańcom Afryki, lecz pomoc ta
stanowi zwykle kroplę
w morzu potrzeb.
Choroby, brak opieki zdrowotnej
Rozmieszczenie obszarów występowania określonych
chorób zależy w dużym stopniu od warunków
środowiskowych oraz od poziomu życia na tych
terenach. W Afryce, choroby, którym sprzyja brak
higieny oraz niedożywienie to: beri beri, pelagra, trąd,
szkorbut czy ospa. Inna choroba, wynikająca
z braku wiedzy o możliwości zakażenia to AIDS.
Wszystkie są bardzo poważnym zagrożeniem dla
mieszkańców Afryki.
Brak dostępu do oświaty,
analfabetyzm
Wykształcenie pozwala ludziom podnosić poziom swojego życia,
a kraje, w których ludzie są lepiej wykształceni, są też silniejsze
gospodarczo. Na razie jednak wielu dorosłych mieszkańców
świata nie potrafi czytać ani pisać. W Afryce, liczba analfabetów
wynosi ok. 53%. Ponad połowa afrykańskich dzieci nie uczęszcza
do szkoły. Kraje „czarnego lądu” o najniższym odsetku ludzi
potrafiących czytać i pisać to: Niger, Erytrea i Sierra Leone.
Różnice językowe
Kraje organizujące system
oświaty napotykają na
wielki problem jakim jest
kwestia języka
wykładowego. Wydaje się
oczywiste, że zajęcia
powinny odbywać się
w języku urzędowym
danego państwa. W Afryce
jednak wiele krajów to
państwa wielonarodowe,
w których językiem
urzędowym jest język
większości etnicznej.
Prowadzi to do zakłóceń
tożsamości kulturowej
mniejszości społeczeństwa
co w sumie nie daje
korzyści żadnej ze stron.
Przyrost naturalny,
budowle mieszkalne
Gwałtowny wzrost liczby ludności w Afryce w ostatnim czasie
wywołuje niepokój związany z możliwymi konsekwencjami
przeludnienia oraz brakiem miejsc mieszkalnych. Wielu specjalistów
uważa, że kontrola przyrostu naturalnego jest konieczna, aby
zapobiec całkowitemu zniszczeniu życia na tym terenie. Na terenach
przylegających do Sahary można wyróżnić kilka typów budownictwa
- co z tego skoro każdy z nich nie jest godnym egzystowania w nim
człowieka XXI wieku.
Prezentację
wykonał:
Mateusz
Olejnik
Kl. I TI
Download