Religie_Afryki

advertisement
RELIGIE AFRYKI
WYKONAŁA: OLIWIA KWAŚNIAK
RELIGIE TRADYCYJNE
 Zdecydowana większość ludności z Bantu w Afryce
Południowej, w pierwszym tysiącleciu nie wierzyli w
Najwyższą Istotę, bóstwo, które posiadało moc
twórczą. To bóstwo było w zasadzie uważane za
nieosiągalne dla człowieka, a także wykraczające poza
ludzkie zrozumienie. O wiele ważniejsze i wpływowe w
życiu duchowym narodu Bantu były duchy przodków.
Uważali, że duchy te mogą komunikować się i
wpływać na świat żywych i działać jako pośrednicy
między nimi a bóstwem.
CHRZEŚCIJAŃSTWO
 Prawie 40% czarnej ludności Południowej Afryki to członkowie
niezależnych kościołów afrykańskich, powszechnie znanych jako
syjonistyczne kościoły chrześcijańskie, które obejmują nie mniej
niż 4000 zborów. Największym takim kościołem jest
Chrześcijański Kościół Syjonu. Ta nazwa reprezentuje mieszankę
tradycyjnych wierzeń afrykańskich i protestanckich wierzeń
chrześcijańskich[1].
 Wiele protestanckich denominacji miało swój początek w dniu
kiedy pierwsi holenderscy osadnicy, w tym misjonarze, postawili
swoją stopę na południowej afrykańskiej ziemi pod
dowództwem Jana van Riebeecka w 1652 roku. Pierwszym
aktywnym kościołem był Holenderski Kościół Reformowany.
ISLAM
 Przenikanie islamu do „czarnej” Afryki rozpoczęło się
w XII w. (na wschodnim wybrzeżu już VIII w.), gdy
pierwsi kupcy z północnej Afryki przebywali pustynię.
Pierwszymi czarnymi muzułmanami byli władcy
dawnego Sudanu i Czadu ( królestwo Kanem ), którzy
nawrócili swych poddanych. Czarni uczeni kształcili
się na dworach królewskich, u mistrzów
przybywających z Północy i Wschodu.
SYMBOL ISLAMU
SYKRETYZM
 Charakter synkretyzmu jest uzależniony od współistnienia
dwóch grup odmiennych religijnie. Nieczęsto synkretyzm
przyjmuje charakter symetryczny, kiedy to grupy
wchodzące w interakcje są w podobnej sytuacji, najczęściej
dochodzi do silnej konfrontacji z wyraźną dominacją jednej
ze stron. W wypadku gdy kontakt nie przyjmuje formy
konfliktu, dochodzi do wzajemnego oddziaływania.
Synkretyzm opiera się nie tylko na przenikaniu, lecz także
łączeniu się elementów odrębnych kultur w jeden system,
najczęściej eklektyczny z przewagą jednego z kultów.
AFRYKA
 Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.
Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni
lądowej świata. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa
zwrotniki i równik.
 Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1 070 mln ludzi,
co stanowi 1/7 ludności świata[2]. Afryka ma najwyższy na
świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym”
kontynentem na Ziemi – dzieci (0–14 lat) stanowią ok. 44%
populacji. Afryka ma też najniższy PKB na 1 mieszkańca (895
dolarów USA), najniższą średnią długość życia (47 lat), a także
największą liczbę zakażonych wirusem HIV (ok. 24,9 mln, czyli
ok. 64,3% zakażonych na całym świecie).
MAPA AFRYKI
WODU
 Rytualne rysunki oraz skrapiane alkoholem ofiary z
pożywienia, składane w blasku świec, mają skłonić loa
(„duchy”) do ukazania się.
WODU
TANIEC DOGOŃSKI KANAG
 Taniec odtwarzający stworzenie świata: pod
maskami widnieją elementy symbolizujące
człowieka- oś świata, wyciągającego ręce ku niebu, a
nogi ku ziemi.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!
ŹRÓDŁO:ENCYKLOPEDIA MEMO
Larousse
Download