2013 Styczeń - Instytut Afrykański

advertisement
Styczeń, 2013 r.
INSTYTUT AFRYKAŃSKI - KRONIKI – NR 1 / 2013 (49)
Fundacja Studiów Afrykańskich – Instytut Afrykański, KRS Nr 0000313315, Regon
100574376, NIP 7282-709-781. Skrz. Poczt. 478, 90-950 Łódź, ul. Kilińskiego 177,
90-353 Łódź, Tel. 698 854 777, Konto bank. – 33 1020 3378 0000 1102 0172 9474
______________________________________________________________________
1. W siedzibie Fundacji dla Somalii, ul. Chmielna 26/19 w Warszawie, w sobotę
19.12.2012 r. miała miejsce zorganizowana przez Fundację Afryka Connect
(www.afrycon.org, t. 530 544 920) interesująca konferencja nt. wyzwań stojących
przed afrykańską diasporą i potrzeby jej ściślejszej integracji; chodzi tu m.in. o
większe zaangażowanie w rozwiązywanie problemów rozwoju, zarówno w krajach pochodzenia jak i
zamieszkania. Referat pt.: „Towards the Realisation of a United and Integrated Africa and its Diaspora”,
przedstawił Ambasador RPA w Warszawie, dr LS Ted Pekane ([email protected]). Obecna była
także Counsellor, Z-ca Szefa Misji, pani Rasheeda Adam. Głos zabrali posłowie na Sejm: Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, Prezes Instytutu Afrykańskiego, John A. Godson, oraz Z-ca
Przewodniczącego Zespołu, dr hab. Killion Munyama. Podkreślono m.in. znaczącą rolę Zespołu w
aktywizowaniu różnych środowisk w szerzeniu wiedzy o Afryce oraz w rozwijaniu współpracy polskoafrykańskiej. W ożywionej dyskusji wypowiadali się m.in. b. polscy ambasadorzy w Afryce, mieszkający w
Polsce Afrykańczycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, wskazując na duże zainteresowanie, dobry
klimat, znaczny potencjał i wzajemne korzyści w rozwoju wszechstronnych stosunków z Afryką. Finalizowane
są formalności związane z utworzeniem Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej (PAIG), jak też trwają
przygotowania, m.in. w szkołach i na uczelniach, do obchodów przypadającego w maju Dnia Afryki. W tych i
innych działaniach aktywny udział biorą zamieszkali w Polsce Afrykańczycy. Przebywająca w grudniu 2012 r. w
Kenii, ekipa telewizyjna Leader Film (ul. Robotnicza 45/29, 82-300 Elbląg, www.leaderfilm.pl,
[email protected]), kończy prace nad najnowszym filmem o tym jakże atrakcyjnym kraju.
2. Przyjęciem 231 rezolucji i 63 decyzji, 24.12.2012 r. zakończyła się w Nowym Jorku główna część 67. Sesji
ZO. Po raz pierwszy (w formie rezolucji) przyjęto Deklarację Spotkania Wysokiego Szczebla ZO ws. rządów
prawa na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej (rez. 67/1 z 24.09.12). Inne istotne decyzje dot. m.in.
poprawy przestrzegania praw człowieka, wolności religii lub wyznania, zwalczania nietolerancji, wzmocnienia
ONZ-owskiego mechanizmu rozbrojeniowego i tzw. „omnibusowej rezolucji humanitarnej”. W ocenie
przewodniczącego sesji Vuk Jeremić’a (Serbia) w dzisiejszym globalizującym się świecie o głębokich
powiązaniach sieciowych cokolwiek by się nie wydarzyło w jednej części świata odbija się na nas wszystkich. Stąd
też sesja, w toku której zgłoszono szereg inicjatyw i propozycji, przebiegała pod hasłem ‘pilnej potrzeby dalszego
usprawniania pokojowych metod rozwiązywania sporów i konfliktów’. Niestety, mimo zaawansowanych
negocjacji, nie udało się w tej części sesji przyjąć projektu rezolucji co do utworzenia Grupy Roboczej dot.
celów trwałego rozwoju po roku 2015 – jednego z głównych postulatów Konferencji Rio+20. Prace w tym
względzie będą kontynuowane. Na przedyskutowanie w formie debat tematycznych wysokiego szczebla
oczekiwać też będą w dalszej części sesji sprawy dot.: - jakiejś formy bardziej systematycznej interakcji między
ZO a G-20 w sprawach ekonomicznych; - wspólnie z Organizacją Państw Amerykańskich (OAS), kwestii
nierówności społecznej; - roli międzynarodowego sądownictwa karnego w działaniach na rzecz pojednania
narodowego; - kultury i rozwoju; - instrumentów pokojowego rozwiązywania konfliktów w Afryce; - zmian
klimatu, zielonej energii i trwałego zaopatrzenia w wodę. Zdaniem Jeremcić’a, o ile wymienione tematy
zasługują niewątpliwie na omówienie przez Zgromadzenie, to kraje członkowskie powinny koncentrować się
na bezwzględnej realizacji tego co zostało już uzgodnione, jako podstawowej zasady (core principle)
skutecznego multilateralizmu w XXI w. Przesądzać to będzie bowiem o sile Zgromadzenia Ogólnego NZ.
(www.un.org?News/Press/docs//2012/ga11335.doc.htm z 24.12.12).
3. Oceniając burzliwy rok 2012, Sekretarz Generalny NZ Ban Ki-moon powiedział na konferencji prasowej
19.12.12 r. m.in., że generalnie uzyski roku 2012 pozwalają na budowanie na nich dalszego postępu.
Wykorzystaliśmy niektóre szanse, choć ponieśliśmy i wiele porażek. Zbyt dużo z dorobku trwonione jest przez
konflikty, bądź pozostaje niewykorzystanych z niedostatku inwestycji, czy niedotrzymywania zobowiązań. Zbyt
mały nacisk kładziony jest na prewencję, wiarę w geniusz człowieka, czy poczucie globalnej obywatelskości. Zbyt
często myślenie na krótką metę przesłania wizję w dłuższej perspektywie. Dobiegający końca rok był świadkiem
napięć od Syrii po Sahel, i od Wsch. Konga po Półwysep Koreański. Zawirowania polityczne wystawiały na
próbę nasze podstawowe zadanie jakim jest neutralizowanie konfliktów i budowanie pokoju. Jednocześnie ONZ
kładała podwaliny pod dalszy postęp w zmaganiu się z głównym wyzwaniem XXI w. – walką o trwały rozwój.
2
Warto skonfrontować te oceny z ogłoszoną przez Ban Ki-moon’a 25.01.12 Action Agenda (s.12) na drugie jego
pięciolecie (2012-16). www.un.org Czytaliśmy w niej m.in.: Prądy zmian przekształcają naszą ludzką i fizyczną
geografię.Transformacja demograficzna, wyłanianie się nowych centrów dynamizmu gospodarczego, postępujące
rozwarstwienie wewnątrz i między narodami, wyzwania wobec istniejącej umowy społecznej formułowane przez
pozbawione iluzji, aktywizujące się społeczeństwa, technologiczne i organizacyjne innowacje bezpośrednio
jednoczące ludzi jak nigdy dotąd, i zmiany klimatu, stawiają fundamenty naszego świata i naszego globalnego
systemu pod bezprecedensowo silnym pręgierzem. Prowadzą nie do stopniowych (incremental), lecz gwałtownie
zwielokrotnionych w swym wymiarze zmian (exponential change). Ponadto, są one ściśle ze sobą powiązane i w
swej naturze coraz bardziej kompleksowe. Po to by nasze i przyszłe pokolenia mogły wykorzystać szanse jakie
kryją się w tej rzeczywistości i były w stanie ograniczyć związane z nimi ryzyka, globalna społeczność musi
zgodnie ze sobą współpracować i to w sposób nie mający dotychczas precedensu.
Wydaje się, że celowe byłoby spoglądać na mający miejsce rozwój sytuacji także przez pryzmat ocen i sposobów
postępowania przedstawionych w powyższej Agendzie, tak na płaszczyźnie indywidualnej, lokalnej, krajowej,
regionalnej czy globalnej – sporządzając przy tym okresowy bilans zysków i porażek, jak to czyni SG NZ.
(www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=43807)
4. Przechodząc na grunt spraw afrykańskich, na szczególną uwagę zasługiwałyby następujące dokumenty:
- „Joint Communication” Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa z 19.12.12 r. w sprawie ściślejszej współpracy i integracji regionalnej Maghreb’u: Algieria.
Libia, Mauretania, Maroko i Tunezja (s. 17). (20121219_joint_comm.pdf)
- Rezolucja Rady Bezpieczeństwa NZ, S/RES/2085(2012) z 20.12.12 r. ws. Mali (s.7), przewidująca m.in. w p. 9
ustanowienie Afrykańskiej Międzynarodowej Misji Wsparcia w Mali (African-led International Support Mission
in Mali – AFISMA).
Obydwa akty, odnoszące się do newralgicznego ostatnio regionu Afryki, zawierają elementy zarówno oceny
sytuacji, jak i jej możliwych implikacji, mogą być przydatne m.in. przy rozważaniu ew. zaangażowania się w
przedstawione w nich inicjatywy, odpowiednio UE i NZ, jak i w trybie dwustronnym.
5. Wybrane publikacje, spotkania, projekty, w tym dot. Afryki:
- Główne punkty zakończonej 19.12.12 r. w Doha 18. Konferencji Stron (COP-18) Ramowej Konwencji Zmian
Klimatu (UNCCC) to: - zobowiązanie do zawarcia do 2015 r. nowego powszechnego porozumienia dot. redukcji
gazów cieplarnianych obowiązującego od 2020 r.; - przedstawienie do marca 2013 r. inicjatyw i propozycji
zwiększenia zobowiązań w okresie przed 2020 r.; - potwierdzenie zobowiązań krajów rozwiniętych wpłaty do
Green Climate Fund w wysokości $100md rocznie przed 2020 r.; - utworzenie Climate Technology Center przy
konsorcjum kierowanym przez UNEP; - przedłużenie Protokołu z Kyoto na okres 8 lat (2013-20), z pierwszym
przeglądem zobowiązań redukcji gazów cieplarnianych w 2014 r.; - odłożenie dalszych szczegółów do
Konferencji COP-19 w Warszawie w grudniu 2013 r. www.devex.com/en/news/79953/print
- Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie w ramach cyklu Naukowych Spotkań z Afryką zaprasza na
Spotkanie nt. Konteksty Bezpieczeństwa w Afryce. Termin: 20-21.05.2013 r. (poniedziałek-wtorek).
Problematyka do zaprezentowania w szerokiej perspektywie badawczej. Zainteresowani proszeni są o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 30.01.2013 r. na adres: dr Wojciech Kotowicz (emeil: [email protected]) lub pocztą na INP UWM w Olsztynie. Opłata 250 lub 300 zł.(do 1.05.2013).
- Lesław Michnowski: „Konieczność ekohumanistycznego dialogu i współpracy”, www.kte.psl.pl/wpubllm.htm
6. Ogłoszenia: - Organizacja imprez i warsztatów afrykańskich – www.karibupolska.pl, [email protected]
t.696 831 687; 608 246 691, S 0513 540 114; - Specjalista drobiarstwa - [email protected] - z ponad 20-letnią
praktyką w Afryce poszukuje inwestorów (w Polsce i Afryce) do produkcji chrupek kukurydzianych w Kenii.
Redakcja Kronik IA zaprasza do dzielenia się uwagami i wspierania działalności Instytutu
[email protected], www.ia.org.pl, [email protected]
Download