Negocjacje - NetPrace.pl

advertisement
Negocjacje
1. Wstęp:
Negocjacje są dwustronnym procesem komunikowania się partnerów. Jest to proces
podejmowania decyzji, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do korzystnych
dla siebie rozstrzygnięć.
Celem negocjacji jest porozumienie się, podjęcie wspólnej decyzji, co do kupna lub
sprzedaży produktów i usług, ich ilości, ceny, warunków i terminów zapłaty oraz dostawy.
Bardzo
często
kontakty
handlowe
z
przedsiębiorstwami
wymagają
umiejętności
negocjacji. Dwie strony kontraktu muszą osiągnąć porozumienie, co do ceny i innych
warunków sprzedaży. Zadaniem handlowca w tym przypadku jest zdobycie zamówienia,
nie czyniąc poważnych ustęp, które odbiłyby się na rentowności.
Marketing zajmuje się stosunkami wymiany oraz sposobem w jaki ustalane są warunki
wymiany. W przypadku transakcji rutynowej warunki określane są przez ustalane cele i
kanały dystrybucji. W transakcjach negocjowanych cena oraz inne warunki ustalane są
na drodze przetargów.
Najczęściej negocjowanym elementem transakcji jest cena.
2. Analiza literaturowa zagadnienia:
Negocjowanie obejmuje następujące obszary:

Cena

Data wygaśnięcia kontraktu

Jakość oferowanych dóbr i usług

Wielkość zamówienia

Źródła finansowania

Ryzyko

Promocja

Ubezpieczenie produktu
Ogólnie
można
powiedzieć,
że
liczba
zagadnień
poddawanych
negocjacjom
jest
nieograniczona.
Ze względu na zachowania stron i styl wyróżnia się dwa podstawowe typy negocjacji:
1) pozycyjne – strony nastawione są na rywalizację i odniesienie zwycięstwa, nie są
skłonne do ustępstw, za wszelką cenę bronią swoich interesów, stawiają wygórowane
zadania, posługują się groźbą i manifestacją, każda ze stron stara się osiągnąć
sukces kosztem drugiej;
2) rzeczowe – wzajemne dostrzeganie różnych aspektów prowadzonych rozmów
i takie układanie ostatecznego porozumienia, aby przynosiła korzyści wszystkim
zainteresowanym.
Preferowane metody to: perswazja, rzeczowa argumentacja, wspólna analiza różnych
wariantów
rozwiązania
problemu, pozwala
to stopniowo
osiągnąć consensus,
co
w konsekwencji umożliwia polubowne zawarcie umowy.
W polityce międzynarodowej
negocjacje określa się mianem
rokowań, które są
rozmowami dyplomatycznymi mającymi na celu osiągnięcie porozumienia między
państwami. Mogą one dotyczyć spraw gospodarczych, uzgodnień w zakresie wspólnie
prowadzonej polityki, załatwiania sporów między nimi lub problemów rozbrojeniowych
(rokowania rozbrojeniowe).
Targowanie lub negocjowanie są pojęciami, które można stosować zamiennie i posiadają
następujące cechy:

Angażują co najmniej dwie strony

Strony mają sprzeczne interesy w odniesieniu do jednej lub więcej kwestii

Strony
przynajmniej
na
pewien
czas
łączą
się
razem
w
pewien
rodzaj
dobrowolnego związku

Działanie w tym związku ma na celu podział lub wymianę jednego lub więcej
określonych zasobów oraz/ lub decyzję w sprawie jednego lub więcej zagadnień
pomiędzy stronami lub tez pomiędzy tymi, których te strony reprezentują

Działanie to obejmuje prezentację wymagań lub ofert przez jedna stronę i ocenę
ich przez inne strony, po których jest czas na ustępstwa i kontrpropozycje;
działania te następują zazwyczaj po sobie, rzadziej równolegle.
Przedstawiciele firm biorących udział w procesie negocjacji muszą się charakteryzować
określonymi cechami i umiejętnościami. Najważniejszymi cechami dobrego negocjatora
są umiejętności planistyczne, znajomość spraw związanych z przedmiotem negocjacji,
zdolność jasnego i szybkiego myślenia pod presją oraz w warunkach niepewności,
zdolność wyrażania swych myśli za pomocą słów, umiejętność słuchania, oceny oraz
ogólna inteligencja, uczciwość, zdolność przekonywania innych i cierpliwość.
Można
wyróżnić
następujące
okoliczności,
w
których
negocjacje
są
najbardziej
odpowiednim sposobem postępowania prowadzącym do zawarcia umowy:
 Kiedy wiele kwestii spornych dotyczy nie tylko ceny, ale również jakości i serwisu
 Kiedy nie można dokładnie przewidzieć ryzyka transakcji
 Kiedy wymagany jest długi czas na wyprodukowanie nabywanych towarów
 Kiedy produkcja przerywana jest często ze względu na liczne zmiany w
zamówieniu.
Negocjacje są możliwe, jeśli istnieje jakakolwiek płaszczyzna porozumienia, czyli gdy
występują jednocześnie warunki możliwe do zaakceptowania przez obie strony.
Poniżej
przedstawiam
kilka
standardowych
taktyk
wykorzystywanych
w
procesie
negocjacji:
-
zarażenie entuzjazmem- próba wywarcia wrażenia na przeciwniku poprzez
widoczne
manifestowanie
tego
emocjonalnego
przywiązania
do
zajętego
stanowiska, zwiększa to wiarygodność i może dać oponentowi usprawiedliwienie
by przyjąć warunki
-
wysoki pułap- pozostawienie sobie dużego pola na negocjację i dużych wymagań;
po dokonaniu kilku ustępstw korzyści będą większe niż w przypadku zastosowania
na początku niższego pułapu
-
zdobywanie prestiżowego sojusznika- sojusznikiem może być osoba lub prestiżowe
przedsięwzięcie; próba przekonania oponenta, aby zgodził się na gorsze warunki,
ponieważ osoba/ rzecz, w które będzie zaangażowany jest tego warta
-
źródełko wyschło- zajęcie własnego stanowiska i chęć nie zgodzenia się z dalszymi
ustępstwami.
-
ograniczona władza- negocjowanie z oponentem w dobrej wierze, gdy jest się
gotów na podpisanie umowy należy powiedzieć wówczas: „muszę to uzgodnić z
moim szefem”
-
licytacja- pozwalasz by kilku konkurentów dowiedziało się, że prowadzisz z nimi
równocześnie negocjacje; planujesz spotkania z konkurencyjnymi firmami na tę
samą godzinę, tak by razem oczekiwali na spotkanie z tobą
-
dziel i zdobywaj- należy zdobyć aprobatę jednego z członków grupy oponenta,
gdyż osoba ta pomoże przekonać resztę grupy
-
zgub się/ opóźniaj- należy całkowicie odłożyć negocjacje na pewien czas; a powrót
zalecany jest wówczas, gdy okoliczności poprawią się; będzie można zacząć wtedy
od nowa
-
pokerowa twarz- nie powinno się dać poznać oponentowi swojego stanowiska ani
werbalne ani emocjonalne a także poddawać jego presji
-
bądź cierpliwy- poprzez przeczekanie oponenta można zdobyć więcej
-
wypuść sondę- ujawnianie swojej decyzji za pomocą tzw. „wiarygodnych źródeł”
zanim decyzja jest naprawdę podjęta; taktyka ta pozwala sprawdzić reakcję na
twoją decyzję
-
niespodzianki- próba wyprowadzenia oponenta z równowagi poprzez drastyczną,
dramatyczną, nagłą zmianę swojej ogólnej taktyki; nie można dopuścić do tego,
by oponent przewidział posunięcia negocjatora.
Utrzymanie ścisłych więzi z klientami nie jest lekarstwem na wszystkie problemy i daje
dobre rezultaty tylko w konkretnych przypadkach. O wiele bardziej skuteczny w
odniesieniu do klientów jest marketing zorientowany na transakcję.
Celem wielu przedsiębiorstw nie jest sprzedaż detaliczna, ale zdobycie dużego klienta
oraz nawiązanie z nim długotrwałej współpracy. Przedsiębiorstwo chce okazać odbiorcy,
że jest zdolne w odpowiedni sposób zaspokoić, gdy istnieje możliwość nawiązania z nim
ścisłej i długotrwałej współpracy. Metoda sprzedaży wykorzystywana w nawiązaniu
długotrwałej współpracy jest jednak bardziej złożona niż taktyka pojedynczej sprzedaży i
jest czteroetapowym procesem.
Na proces ten składają się:
1. etap przygotowawczy
2. etap badań
3. demonstracja możliwości
4. uzyskanie akceptacji w oczach klienta
Uzyskanie akceptacji w oczach klienta wymaga dużo większych wysiłków niż prosta
finalizacja umowy.
Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna zmieniać metody współpracy z klientami,
ze współpracy przy pojedynczej transakcji na współpracę długotrwałą, opartą na
wzajemnej więzi pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientem.
Dzisiejsi klienci to przede wszystkim wielkie, oparte na tradycji firmy. Preferują oni
dostawców, którzy mogą sprzedawać i dostarczać im spójny zestaw produktów do
znajdujących się w różnych miejscach zakładów. Niestety większość przedsiębiorstw nie
jest w stanie podołać tym wymaganiom, gdyż praca zespołowa (pomimo iż jest
niezbędnym elementem w zdobywaniu i utrzymywaniu długotrwałej współpracy z
klientami) nie działa sprawnie. Przedsiębiorstwa, aby polepszyć istniejącą sytuację, będą
musiały zrewidować system nagradzania handlowców i starać się motywować ich do
wspólnej pracy z klientem. Muszą określić cele i mierniki oceny swego personelu
handlowego oraz podkreślić wagę pracy zespołowej w swych programach szkoleniowych,
nie deprecjonując jednocześnie wagi samodzielności i inicjatywy.
Bardzo pomocnym w tej sytuacji jest system negocjacji zbiorowych, którego celem
jest uzgodnienie umowy zbiorowej pomiędzy kierownictwem i pracownikami korzystnej
dla obu stron. W przypadku dużych przedsiębiorstw pracowników mogą reprezentować
związki zawodowe. Umowa ta zawiera uzgodnienia dotyczące płac, godzin pracy i innych
warunków
zatrudnienia,
włącznie
z
awansami,
zwolnieniami,
dyscypliną
pracy,
świadczeniami, metodami przydziału nadgodzin i procedurą rozpatrywania skarg. Proces
negocjowania może trwać tydzień, miesiąc lub nawet dłużej. Przedstawiciele obu stron
spotykają
się
razem
by
złożyć
propozycje
i
kontrpropozycje.
Wynegocjowane
porozumienie musi być zatwierdzone przez pracowników lub członków związku. Jeżeli
takiej zgody brak, związek może podjąć strajk, by wywrzeć nacisk na kierownictwie.
W negocjacjach zbiorowych często biorą udział niezależni eksperci, rozjemcy, arbitrzy,
przedstawiciele rządu. Rząd lub inne organy administracji państwowej, nawet wówczas,
gdy nie są pracodawcami, są często zainteresowane przebiegiem i wynikami negocjacji
zbiorowych. Wynika to z ich dążenia do zapewnienia zgodności postanowień końcowych
negocjacji
zbiorowych
z linią
polityki
rządowej,
jak
również
do
bezpośredniego
osiągnięcia określonych celów polityki gospodarczej, w szczególności w zakresie polityki
dochodowej.
W dzisiejszych czasach kluczowym zadaniem marketingu dla wielu przedsiębiorstw jest
skupienie uwagi na znaczących klientach. Zakres obowiązków handlowców pracujących z
kluczowymi klientami jest szerszy niż rutynowe wizyty handlowe, wtedy, gdy sądzą, że
klient jest gotowy złożyć zamówienie. Obowiązkiem ich jest również utrzymanie stałego
kontaktu telefonicznego oraz stale monitorować kluczowych klientów, znać ich problemy
oraz oferować pomoc w innych przypadkach.
Główne etapy tworzenia programu utrzymania ścisłych więzi z klientami:


określenie
kluczowych
klientów
i
utrzymanie
z
nimi
ścisłych
więzi-
przedsiębiorstwo może wybrać pięciu lub dziesięciu największych klientów by
głównie z nimi utrzymywać ścisłe więzi. Do listy tej mogą być dołączeni również
klienci, z którymi obroty wykazują wyjątkowy wzrost

wyznaczanie dla każdego kluczowego klienta osobę do utrzymania ścisłych więzihandlowiec, który obecnie obsługuje klienta, powinien zostać przeszkolony w
utrzymaniu ścisłych więzi z klientem lub być wymieniony przez kogoś, kto posiada
w tej dziedzinie wyższe kwalifikacje. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie ścisłych
więzi z klientem powinna posiadać cechy odpowiednio dobrane do konkretnego
klienta

określenie jasno zakresu obowiązków osoby odpowiedzialnej za utrzymanie
ścisłych więzi z klientem- zakres obowiązków powinien zawierać ich stosunki,
zależności, cele działania, obowiązki oraz kryteria oceny. Osoba odpowiedzialna za
utrzymywanie ścisłych więzi z klientem jest punktem skupiającym wszystkie
informacje o kliencie oraz jest czynnikiem mobilizującym obsługę klienta przez
przedsiębiorstwo. Każda taka osoba opiekuje się jednym lub kilkoma klientami

powołaj
dyrektora
do
nadzorowania
pracy
osób
odpowiedzialnych
za
utrzymywanie ścisłych więzi z klientami- do zadań dyrektora należeć będzie
opracowywanie zakresów obowiązków, kryteriów oceny i źródeł wspomagania by
zwiększyć efektywność osób odpowiedzialnych za utrzymywanie ścisłych więzi z
klientami

każda osoba za utrzymywanie ścisłych więzi z klientami musi opracowywać
długofalowe oraz roczne plany współpracy z klientem- plany te określają cele,
strategię działania oraz wymagane zasoby.
Kiedy
program
utrzymywania
ścisłych
więzi
z
klientami
zostanie
poprawnie
wprowadzony zmieni się wiele aspektów współpracy z klientem. Jednocześnie
przedsiębiorstwa muszą sobie zdać sprawę, że chociaż coraz częściej stosowane są
działania marketingowe mające na celu nawiązanie ścisłych więzi z klientem, nie jest
to metoda efektywna w każdym przypadku. Przedsiębiorstwa muszą same osądzić, w
którym segmencie w przypadku jakich klientów tę metodę można zastosować.
Kiedy i jak stosować marketing w związku z klientem?
Utrzymywanie ścisłych więzi z klientami nie jest lekarstwem na wszelkie bolączki i
daje dobre rezultaty tylko w konkretnych przypadkach. Marketing zorientowany na
transakcję jest dużo bardziej skuteczniejszy w odniesieniu do klientów, którzy nie
zamierzają się związać z dostawcą zbyt długo, a koszty związane ze zmianą dostawcy
nie są wysokie. W przypadku lientow „na dobre i na złe” zadania stojące przed
dotychczasowymi dostawcami i dostawcami starającymi się o zamówienie są
diametralnie
różne.
Dostawca
dotychczasowy
stara
się
utrudnić
klientowi
przestawienie się na innego dostawcę. Projektuje, więc swe produkty tak by nie były
one kompatybilne z produktami konkurencyjnymi oraz zainstaluje własne systemy
ponawiania zamówień, które umożliwiają sprawę zarządzania zapasami oraz dostawą.
Z drugiej strony, dostawcy starający się o zamówienie będą produkować produkty
kompatybilne z systemami konkurenta, łatwe w instalacji i w obsłudze, tanie oraz
ciągle usprawniane.
Wybór działań marketingowych przedsiębiorstwa zorientowanych na jednorazową
transakcję lub na długotrwałą współpracę nie zależy w tak dużym stopniu od gałęzi
jak od oczekiwań poszczególnych klientów. Niektórzy klienci cenią sobie wysokiej
jakości obsługę i zostają przy danym dostawcy przez długi czas. Inni klienci chcąc
zmniejszyć
swe
koszty
często
zmniejszają
dostawców
dla
niższych
cen.
Przedsiębiorstwo może próbować nadal utrzymać takiego klienta, zgadzając się na
obniżenie ceny pod warunkiem, że klient zechce zaakceptować gorszy serwis.
Podstawą współpracy z klientem będzie transakcja a nie utrzymywanie więzi. Tak
długo jak przedsiębiorstwo obniża swoje koszty własne w takim samym tempie lub
szybciej niż obniża ceny, klient zorientowany na transakcję będzie nadal rentowny.
Działania marketingowe mające na celu utrzymanie ścisłych więzi z klientami nie są
odpowiednie
dla
wszystkich
klientów
i
poważne
inwestycje
zmierzające
do
zbudowania więzi nie zawsze przynoszą zmierzony efekt. Jest to jednak niezwykle
skuteczna metoda w stosunku do klientów, którzy silnie przywiązują do określonego
dostawcy i oczekują od niego stałej i długotrwałej obsługi.
3. Uwagi własne i wnioski końcowe:
Negocjacje to trudny, złożony i skomplikowany proces podejmowania wspólnej
decyzji, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do umożliwienia sobie
realizacji własnych interesów, którego jednak nadrzędnym celem jest osiągnięcie
porozumienia.
W negocjacjach biorą udział strony zawsze w jakiś sposób od siebie zależne i dlatego
nie
mogą
działać
samodzielnie
i podejmować
decyzji
bez
konsultacji
z zainteresowanymi partnerami. Często negocjacje są niezbędnym elementem
procedury
prowadzącej
do
podpisania
transakcji
gospodarczej,
jak
również
wypracowania określonych stosunków pomiędzy partnerami gospodarczymi. Istnieją
różnorodne techniki negocjacji określające sposób i taktykę prowadzenia rozmów,
dochodzenia do porozumienia oraz podejmowania decyzji w interesującej strony
sprawie.
Z negocjowaniem spotykamy się niemalże codziennie i w każdej dziedzinie życia. W
negocjacjach biorą udział zarówno handlowcy jak i członkowie rządu oraz większość
obywateli. Bardzo ważnym czynnikiem przy negocjowaniu jest kompromis, czyli
ugoda, porozumienie zawarte między stronami konfliktu, polegające na wzajemnych
ustępstwach i obopólnym poświęceniu niektórych swoich celów dla osiągnięcia
innych.
Kompromis
pozwala
znaleźć
sposób
rozwiązania
danego
problemu
z uwzględnieniem wymagań drugiego człowieka czy strony przeciwnej. Jego słabą
stroną przy rozwiązywaniu konfliktu jest to, że przeważnie nie prowadzi do
najefektywniejszego zrealizowania zamierzonego celu.
Marketing wielu przedsiębiorstw nastawiony jest na nawiązywanie ścisłych więzi z
kontrahentem oraz skupienie uwagi na znaczących klientach. Sprzyja to zwiększeniu
efektywności pozyskiwania zleceń. Jednak o wiele lepsze wyniki można uzyskać
dzięki marketingowi zorientowanemu na transakcję w odniesieniu do klienta.
Obecnie, przy dużej konkurencji na rynku, firmy poszukują ludzi, którzy są dobrymi
negocjatorami. Osoby takie muszą posiadać umiejętności dyplomacji i planistyczne,
być
zdolnym
do
odpowiedzialnością
jasnego
i
i
analitycznego
odpornością
na
stres
myślenia,
a
występujący
także
w
cechować
sytuacji
się
ryzyka
i
niepewności. Jednakże nie każdy człowiek posiada takie cechy charakteru niezbędne
przy negocjacjach. Dlatego na naszym rynku istnieje szereg instytucji, które szkolą
handlowców i pracodawców do pełnienia przyszłej roli jako handlowca- negocjatora.
4. Literatura:

Tadeusz Sztucki „Encyklopedia Marketingu”

D. Kottler „Marketing”

R.W.
organizacjami”
Griffin
„Podstawy
zarządzania
Download