Krzysztof Andrzej Wojcieszek

advertisement
Krzysztof Andrzej Wojcieszek – doktor habilitowany nauk społecznych w
dyscyplinie pedagogika, profesor nadzwyczajny Pedagogium WSNS (wiosna
2016) (droga rozwoju naukowego: mgr biologii molekularnej, mgr filozofii
(etyka), doktor nauk humanistycznych – filozofia).
Pełnione funkcje:
- Kierownik Zakładu Resocjalizacji, następnie Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej,
Pracy Socjalnej i Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- członek Rady Naukowej Pedagogium;
- członek Komisji ds. Jakości Kształcenia, od 2016 Przewodniczący Komisji.
Inne:
- członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk;
- ekspert PARPA ds. profilaktyki dzieci i młodzieży;
- współpracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
- prezes (2010 - 2011) Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR);
- członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego;
- konsultant i członek Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu
Polski.
WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ (lata 2012 – 2016)
Prace zwarte:
W oj ci esz e k
K . (2013). Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych.
Pedagogiczne
implikacje
grupowych
interwencji
krótkoterminowych,
Kraków:
Wydawnictwo Rubikon, ss. 407.
W oj ci esz e k K . (2014). ARS czyli jak dbać o miłość. Podręcznik programu
profilaktycznego Warszawa: Wyd. GIS, ss. 112.
W oj ci esz e k K. (2016). Nasze dzieci w dżungli życia. Jak pomóc im przetrwać. Kraków :
Wyd. Rubikon.
Teksty w wydawnictwach zwartych (pod redakcją):
W oj ci esz e k K . (2012), Dydaktyka Filozofii w wiekach średnich. Model św. Tomasza z
Akwinu (streszczenie referatu), A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąba (red.), IX Polski Zjazd
Filozoficzny. Księga Streszczeń, Gliwice – Katowice : Politechnika Śląska/Uniwersytet
Śląski, s. 192-193.
W oj ci esz e k K . (2012). Czy rozpacz może prowadzić do wiary w Boga? [w:] J.
Machnacz. M. Małek, K. Serafin (red.), Wokół myśli Edyty Stein św. Teresy Benedykty do
Krzyża. Szkice filozoficzne, Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, s.113 – 120.
W oj ci esz e k K . (2012). Odkrywcze sytuacje edukacyjne w nauczaniu filozofii:
happeningi, wspólne zadania, wizualizacje i zabawy, [w:] A. Pobojewska (red.), Filozofia
- edukacja interaktywna. Metody – środki – scenariusze, Warszawa : Wydawnictwo
Stentor, s. 37-58.
W oj ci esz e k K . (2013). Filozofia dla studentów zarządzania: dylematy dydaktyki, [w:]
T. Oleksyn (red.), Filozofia a zarządzanie, Warszawa : Wydawnictwo Wolters Kluwer
Polska, s. 267-302.
W oj ci esz e k K ., (2013). Obecność jako podstawa terapii uzależnień, [w:] Terapia
uzależnień w izolacji więziennej – możliwości i ograniczenia, Warszawa: Wyd. Fundacji
Stefana Batorego. s. 65-75.
W oj ci esz e k K . (2013). Rodzice – kim są i co mogą robić w sprawach swoich dzieci?,
[w:] M. Kolankiewicz, M. Nowak (red.), Rodzinne domy dziecka – w stronę rozwoju
kompetencji, Warszawa ; Wyd. Fundacja Orlen, s. 59-68.
W oj ci esz e k K . (2013). Rozpacz jako pierwotny czynnik ryzyka używania substancji
psychoaktywnych, w: Z. Gaś (red.) Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc, Lublin
: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, s.195-212.
W oj ci esz e k K . (2014). Dlaczego jest konieczna i na czym polega optymalizacja
profilaktyki problemów alkoholowych, [w:] Nowak B.M., Krawczyk J. (red.) Problemy i
wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, Warszawa: wyd. Pedagogium, s. 113-137.
W oj ci esz e k K . , (2014). Miłość jako najgłębsza ludzka potrzeba: antropologiczne
warunki trwałości więzi osobowych, [w:] Gaś Z. (red.), Młodzież w poszukiwaniu
szczęścia, Lublin : Wyd. Naukowe Innovatio Press, s. 57-74.
Wojcieszek K., (2014). Piotr Semenenko, [w:] B. Listkowska, A. Andrzejuk (red.),
Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów, Warszawa: Wyd. von Borowiecky, s. 137151.
W oj ci esz e k K . , (2014). Współczesna filozofia człowieka. Propozycje metod nauczania w
perspektywie realizacji podstawy programowej, [w:] Wanda Kamińska (red.), Jak uczyć
by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, Warszawa : Wyd. UKSW, s. 227-240.
W oj ci esz e k K., (2016). Abstynencja jako właściwy cel profilaktycznych oddziaływań
wychowawczych. [w:] Zbigniew Gaś (red.), Nowe wyzwania profilaktyki. Lublin: Wyd.
WSEI, s. 81-98.
W oj ci esz e k K. (2016). Can despair lead to belief in God? The case of Edith Stein.[w:]
Jerzy Machnacz, Monika Małek – Orłowska, Krzysztof Serafin (red.). The Hat and teh Veil.
The Phenomenology of Edith Stein. Seria: Studien zur fruhen Phaenomenologie.
Nordhausen : Verlag Traugott Bautz. S. 258-267.
W oj ci esz e k K. (2016). Profilaktyka problemów alkoholowych młodzieży. Zasady i
warunki skuteczności. [w:] Apostoł Trzeźwości. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości.
Oskar Puszkiwicz (red.). Łomża : Wydawnictwo Spes. s. 106-115.
W oj ci esz e k K. (2016). Model ZZL – casus Niepokalanowa. [w:] Tadeusz Oleksyn,
Barbara A. Sypniewska (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne,
kwestie praktyczne. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s.
405-419.
Artykuły w czasopismach naukowych:
- „Prawo do mamy i taty” w resocjalizacji. Jak rozwijać duchowość „trudnych”
wychowanków? , „Resocjalizacja Polska”, nr 3 /2/12, s. 237-252.
- Dydaktyka filozofii w wiekach średnich. Model św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd
Filozoficzny. Nowa Seria”2013, v. 21, nr 3 (83), s. 381-398.
- Niedoceniane możliwości profilaktyki – krótkie interwencje profilaktyczne (esej
profilaktyczny). Resocjalizacja Polska, nr 6/2014, s. 175-183.
- Praktyka dydaktyczna Profesor Iji Lazari - Pawłowskiej jako egzemplifikacja ideału
opiekuna spolegliwego. Refleksje ucznia., Przegląd Pedagogiczny, 2014, nr 1, (Studia i
rozprawy). s.110-122
- Czy kryzys psychiczny może być elementem duchowego rozwoju? Analiza wybranych
studiów przypadku. Kwartalnik naukowy Fides et Ratio, nr 2 (22), 2015, s.159-174
- Święty Albert Wielki jako wzór nauczyciela filozofii. ‘Przegląd Filozoficzny’ 2016, Nowa
Seria. (przyjęte do druku).
- Przebaczenie. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2016. (przyjęte do druku w wersji
elektronicznej).
- Is alcohol abstinence a good proposal for adolescents? Data from the “Debata” project,
III International Conference and Members Meeting EUSPR “Common risk and protective
factors, and the prevention of multiple risk behaviours”, 6-7.12.2012, Kraków,
organizator: EUSPR.
- w w e sp ół au t o rs t wi e z M . W oj ci e sz e k M . , Evaluation of „Korekta” alkohol
prevention program In Young policemen group, komunikat na konferencji dorocznej
EUSPR w Paryżu, listopad 2013.
- Positive motives in prevention - the case of polish prevention program „ARS – how to
take care for love”, Internetowy zbiór komunikatów/posterów i streszczeń z VI
konferencji EUSPR w Ljubljanie, 2015.
Scenariusze (podręczniki) programów profilaktycznych:
W oj ci esz e k K . (2014), ARS czyli jak dbać o miłość. Podręcznik programu
profilaktycznego Warszawa: Wyd. GIS, s. 112 ] – wymieniony w pozycji : druki zwarte,
recenzowany]
Podręczniki szkolne:
W oj ci esz e k K. (2013). Kim jestem? Rozdział I w podręczniku „Wędrując ku dorosłości”
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod red. M. Ryś i
T. Król, Kraków : Wyd. Rubikon, s. 12-20.
Prace popularyzatorskie:
- Nieznane skutki inicjacji alkoholowej. Uzależnienie jako proces z dodatnim sprzężeniem
zwrotnym (tezy wykładu), XVI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe,
Mikołów 2012, Materiały seminaryjne, marzec 2012, s.34-37.
- Pierwsze kroki w szkole i znaczenie pierwszych spotkań. Dlaczego Korczak miał rację?
ORE „Trendy”. Edukacyjne czasopismo internetowe, nr 1/2012, s. 1-4.
http://bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=329&from=&dirids=1
- Kompetencje nauczyciela w rozwiązywaniu problemów uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, ORE „Trendy”, czasopismo internetowe, nr 4/ 2012, s. 17. http://bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=329&from=&dirids=1
- Abstynencja? Ależ tak! Eleuteria, nr 93, 1/2013, s. 4-9.
- Moc rodzicielskiej obecności. Spojrzenie profilaktyka i filozofa, „Wychowawca”2013, nr
1 (240), s.14-15.
- Moc rodzicielskiej obecności. Spojrzenie profilaktyka i filozofa, „Wychowawca”2013, nr
1 (240), s.14-15.
- Doświadczenie radości pomagania. Refleksje profilaktyka i filozofa, „Trzeźwymi
Bądźcie”2013, nr 4 (150), s.15 -18.
- Czy jesteśmy im coś winni? Rzecz o profilaktyce szkolnej. Internetowe Czasopismo
Edukacyjne „Trendy”, jesień 2013, wyd. ORE MEN, s. 59-65.
- Patron. Trzeźwymi Bądźcie, nr 1 (153), 2014, s.36-37.
- Tak zwane dopalacze, „Trzeźwymi Bądźcie”2015, Dwumiesięcznik OAT, nr 6 (164), s.
23- 27.
- Uroki hazardu, Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej, nr 16 (663), 2015, s. 10-11
- Krótkie interwencje profilaktyczne. Czym są i jak działają? Streszczenie wykładu. [w:]
Strategie profilaktyczne ograniczające zjawiska dysfunkcji społecznych wśród młodzieży.
XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe. Mikołów
2016, s. 31-34.
Download