Java i JavaScript

advertisement
Java i JavaScript
Krishna Tateneni
Polskie tłumaczenie: Suse Polska
Aktualny opiekun tłumaczenia: Marcin Kocur
Java i JavaScript
2
Java i JavaScript
Spis treści
1
Java™ i JavaScript
4
1.1
Java™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2
JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3
Java i JavaScript
1
1.1
Java™ i JavaScript
Java™
Java™ pozwala na ściaganie
˛
i uruchamianie programów przez przegladark˛
˛
e, o ile tylko zainstalowane jest niezb˛edne oprogramowanie. Wiele stron używa j˛ezyka Java™ (na przykład banki,
czy serwisy z grami online). Powinieneś mieć na uwadze, że uruchamianie programów z niepewnych źródeł może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego komputera, nawet jeśli
potencjalny rozmiar szkód jest niewielki.
Pole Włacz
˛ obsług˛e Javy pozwala domyślnie właczyć
˛
wsparcie dla Javy na wszystkich stronach.
Możesz także właczyć
˛
lub wyłaczyć
˛
Jav˛e dla wybranych serwerów. Aby dodać polityk˛e dla
wybranego serwera, kliknij przycisk Nowa..., a pojawi si˛e okno dialogowe, w którym b˛edziesz
mógł podać nazw˛e serwera, a później zdecydować, czy pozwalać, czy zabraniać mu uruchamiania apletów Javy, co spowoduje dodanie domeny do listy ustawień.
Możesz także wybrać serwer z listy i kliknać
˛ przycisk Zmień... aby wybrać inna˛ polityk˛e dla tego
serwera. Klikni˛ecie przycisku Usuń usuwa polityk˛e dla wybranego serwera. Po skasowaniu
pozycji, dla tego serwera zastosowana b˛edzie domyślna polityka.
Grupa ustawień oznaczonych jako Ustawienia Javy pozwala na dostosowanie sposobu, w jaki
Java™ powinna działać.
Użyj Menedżera bezpieczeństwa jest zwykle domyślnie właczone.
˛
To ustawienie spowoduje,
że JVM b˛edzie uruchamiać Menedżera bezpieczeństwa. Zapewni to, że aplety nie b˛eda˛ mogły
czytać i zapisywać Twoich plików, tworzyć gniazd, czy wykonywać innych akcji, mogacych
˛
prowadzić do włamania. Wyłaczaj
˛
t˛e opcj˛e na własne ryzyko. Możesz zmodyfikować swój plik
$HOME /.java.policy przy użyciu narz˛edzia polityki Java™, aby dać programom pobranym z
pewnych źródeł nieco wi˛ecej uprawnień.
Użyj KIO spowoduje, że JVM b˛edzie używać wtyczki protokołu z KDE (KIO - KDE Input/Output) dla połacze
˛ ń sieciowych.
Pole Wyłacz
˛ bezczynny serwer apletów po: pozwala zaoszcz˛edzić zasoby, zamykajac
˛ serwer
apletów Java™, gdy ten jest bezczynny, zamiast pozostawiać go pracujacego
˛
w tle. Pozostawienie tej opcji wyłaczonej
˛
sprawi, że aplety Java™ b˛eda˛ si˛e uruchamiały szybciej, ale serwer
apletów b˛edzie wykorzystywał zasoby systemowe nawet wtedy, gdy nie b˛edzie używany. Jeśli
właczysz
˛
t˛e opcj˛e, możesz w sekundach ustawić limit czasu, po którym serwer apletów zostanie
wyłaczony.
˛
Możesz wybrać, czy chcesz aby Konqueror automatycznie wykrywał instalacj˛e Javy na Twoim
komputerze, czy wolisz podać ścieżk˛e do instalacji samodzielnie, wybierajac
˛ Ścieżka do programu Javy lub ’java’. Możesz chcieć użyć tej drugiej metody na przykład wtedy, gdy masz
wiele instalacji Javy na swoim komputerze, a chcesz podać której należy używać. Jeśli wirtualna
maszyna Javy, której używasz, wymaga specjalnych opcji uruchomieniowych, możesz je tutaj
wpisać w polu tekstowym, oznaczonym Dodatkowe argumenty Javy.
1.2
JavaScript
Pomimo nazwy, JavaScript nie jest w żaden sposób zwiazany
˛
z Java™.
Pierwsza cz˛eść tej strony działa tak samo, jak ustawienia Javy.
Pole Włacz
˛ obsług˛e JavaScript pozwala domyślnie właczyć
˛
wsparcie dla JavaScript na wszystkich stronach. Możesz także właczyć
˛
lub wyłaczyć
˛
JavaScript dla wybranych serwerów. Aby
dodać polityk˛e dla wybranego serwera, kliknij przycisk Nowa..., a pojawi si˛e okno dialogowe, w
którym b˛edziesz mógł podać nazw˛e serwera, a później zdecydować, czy pozwalać, czy zabraniać
mu uruchamiania kodu JavaScript, co spowoduje dodanie domeny do listy ustawień.
Możesz także wybrać serwer z listy i kliknać
˛ przycisk Zmień... aby wybrać inna˛ polityk˛e dla tego
serwera. Klikni˛ecie przycisku Usuń usuwa polityk˛e dla wybranego serwera. Po skasowaniu
pozycji, dla tego serwera zastosowana b˛edzie domyślna polityka.
4
Java i JavaScript
Ostatni zestaw opcji na tej stronie (Globalna polityka JavaScript określa co si˛e dzieje, gdy strona
usiłuje użyć JavaScript do pewnych szczególnych czynności.
Możesz osobno właczać
˛
lub wyłaczać
˛
zdolność JavaScript do manipulowania oknami poprzez
przesuwanie, zmienianie ich rozmiaru, czy przywoływanie. Możesz także zabronić zmieniania
tekstu na pasku stanu, aby np. zawsze widzieć dokad
˛ prowadza˛ odnośniki. Wszystkie te ustawienia posiadaja˛ dwie możliwe wartości: Tak oraz Nie.
Przy otwieraniu nowych okien kontrola jest jeszcze wi˛eksza. Możesz wybrać spośród opcji Tak,
aby Konqueror zawsze na to pozwalał, Pytaj, aby za każdym razem pytał, kiedy strona chce
otworzyć nowe okno oraz Nie, aby Konqueror zabraniał otwierania niechcianych okien.
Ustawienie Inteligentnie pozwoli otwierać tylko te okna, których zażadałeś,
˛
klikajac
˛ na łaczu
˛
otwierajacym
˛
takie okno.
5
Download