SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

advertisement
Warszawa, dnia 29.04.2016 r.
„ZATWIERDZAM”
DOWÓDCA OPERACYJNY
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
gen. broni. Marek TOMASZYCKI
DOWÓDZTWO OPERACYJNE
RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
Numer sprawy 29/2016/DO RSZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej powyżej 135 000 euro,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Dowództwo Operacyjne
Rodzajów Sił Zbrojnych
na:
program ubezpieczeniowy obejmujący:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) żołnierzy
i pracowników poza granicami państwa:
 skierowanych do pełnienia służby wojskowej / pracy w polskich
kontyngentach wojskowych (PKW) i misjach obserwacyjnych organizacji
międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 czasowo przebywających w rejonach działania polskich kontyngentów
wojskowych
(PKW)
i
misjach
obserwacyjnych
organizacji
międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 skierowanych do udziału w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych,
humanitarnych, antyterrorystycznych, ćwiczeniach i szkoleniach;
 czasowo przebywających w rejonach działania akcji ratowniczych,
poszukiwawczych, humanitarnych, antyterrorystycznych, ćwiczeń i szkoleń.
1
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający:
DOWÓDCA OPERACYJNY RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
Adres: DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa
REGON: 140797671
NIP: 522-283-20-92

nr tel. + 48 261 855 338,

nr fax + 48 261 855 310
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
Godziny otwarcia Kancelarii: od 8.00 do 10.30 i od 13.00 do 15.15 (w dni robocze
od poniedziałku do piątku).
zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie „przetargu
nieograniczonego” (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie do Dziennika
Urzędowego UE Nr 2016/S 089-158415 z dnia 07.05.2016 r.
2. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 „SIWZ” – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
 „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
 „Zamawiający” – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;
 „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego;
 „Osoba uprawniona” – osoba uprawniona do składania oświadczeń
woli, zawierania umów, podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
Art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r.
poz. 380, z późn. zm.);
3) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
4) Ustawa z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.);
2
5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231);
6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254);
7) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 2263);
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia
zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa § 28 pkt 1 oraz § 29
(Dz. U. z 2015 r. poz. 479);
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie
należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy
niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa
oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych
wykonujących zadania poza granicami państwa § 11 pkt 3 ppkt 4 oraz § 18
(Dz.U. poz. 351);
10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania
jednostek wojskowych poza granicami państwa, § 4 i 5 (Dz.U. z 2015 r.
poz. 84, z późn. zm.);
11) Decyzja nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie podziału kompetencji w zakresie przygotowania, kierowania
i wycofania polskich jednostek wojskowych / polskich kontyngentów
wojskowych, a także kierowania żołnierzy zawodowych do pełnienia służby
poza granicami państwa, pkt. 2 ppkt. 12 (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 5,
poz. 51).
4. Postanowienia ogólne
1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi
w treści niniejszej specyfikacji, w celu prawidłowego przygotowania swojej
oferty;
2) W kwestiach nie omówionych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają
przepisy aktów prawnych wskazanych w pkt. 3.
III. Przedmiot zamówienia:
Program ubezpieczeniowy obejmujący:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) żołnierzy
i pracowników wojska poza granicami państwa:
 skierowanych do pełnienia służby wojskowej / pracy w polskich
kontyngentach wojskowych (PKW) i misjach obserwacyjnych organizacji
międzynarodowych i sił wielonarodowych;
 czasowo przebywających w rejonach działania polskich kontyngentów
wojskowych
(PKW)
i
misjach
obserwacyjnych
organizacji
międzynarodowych i sił wielonarodowych;
 skierowanych do udziału w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych,
humanitarnych, antyterrorystycznych;
 skierowanych do udziału w ćwiczeniach i szkoleniach;
3
 czasowo przebywających w rejonach działania akcji ratowniczych,
poszukiwawczych, humanitarnych, antyterrorystycznych, ćwiczeń i szkoleń.
Kod CPV:
- Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – 66512100-3.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) żołnierzy
i pracowników poza granicami państwa (liczba osób podana została szacunkowo
i służy wyłącznie do wyliczenia ceny ofertowej, w trakcie trwania umowy może ulegać
zmianom):
1. Ochroną ubezpieczeniową objęci są żołnierze i pracownicy poza granicami
państwa:
1) skierowani do pełnienia służby wojskowej / pracy w polskich kontyngentach
wojskowych (PKW) i misjach obserwacyjnych organizacji międzynarodowych
i sił wielonarodowych;
2) czasowo przebywający w rejonach działania polskich kontyngentów
wojskowych (PKW) i misjach obserwacyjnych organizacji międzynarodowych
i sił wielonarodowych;
3) skierowani do udziału w akcjach ratowniczych, poszukiwawczych,
humanitarnych, antyterrorystycznych;
4) skierowani do udziału w ćwiczeniach i szkoleniach;
5) czasowo przebywający w rejonach działania akcji ratowniczych,
poszukiwawczych, humanitarnych, antyterrorystycznych, ćwiczeń i szkoleń.
6) w szczególności:
a) polskie kontyngenty wojskowe
-
PKW EUFOR w Republice Bośni i Hercegowiny
50 osób
-
PKW KFOR w Kosowie i Macedonii
300 osób
-
PKW w Afganistanie
200 osób
-
PKW Orlik w Republice Litewskiej
100 osób
-
PKW RŚA w Republice Środkowoafrykańskiej
5 osób
-
PKW w Jordanii
180 osób
b) misje obserwacyjne ONZ
- UNAMA (Afganistan)
2 osoby
- UNMIK (Kosowo)
2 osoby
- MINURSO (Sahara Zachodnia)
2 osoby
- MONUSCO (Kongo)
3 osoby
- UNOCI (Wybrzeże Kości Słoniowej)
3 osoby
- UNMIL (Liberia)
2 osoby
- UNMISS (Sudan)
2 osoby
- w gotowości do wysłania (cały świat)
do14 osób
4
c) misje w ramach NATO, UE oraz innych organizacji
międzynarodowych
- EUMM (Gruzja)
do 16 osób
- misja NATO Air Policing (Bułgaria/Rumunia)
do 120 osób
- misja obserwacyjna NATO Active Fence (Turcja)
do 10 osób
- EUNAVFOR MED (Włochy)
do 2 osób
- Stały Zespół Sił Morskich NATO - SMNG1 (Morze Śródziemne) do 2 osób
- NATO Emergency Response Mission (Irak)
do 18 osób
- Misja Unii Europejskiej na Ukrainie w ramach wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony
do 10 osób
- wizyty, inspekcje i obserwacje związane z Dokumentem Wiedeńskim (Europa)
do 9 osób
- inspekcje związane z traktatem CFE (Europa)
do 33 osób
- loty obserwacyjne związane z Traktatem TOP (Europa i całe terytorium Rosji)
do 42 osób
- inspekcje związane z porozumieniem z Dayton (była Jugosławia)
do 2 osób
d)
szkolenia i ćwiczenia wojskowe
- rejony Europy
156692 osobodni
- rejony Azji
1575 osobodni
- rejony Ameryki Płn.
7541 osobodni
- rejony Ameryki Płd.
50 osobodni
- rejony Australii
50 osobodni
- rejony Afryki
50 osobodni
d)
akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
- w gotowości do wysłania (cały świat)
e)
do 300 osobodni
akcje antyterrorystyczne
- w gotowości do wysłania (cały świat)
do 300 osobodni
2. Umowa
może
być
rozszerzona,
po
dodatkowych
ustaleniach
z Ubezpieczycielem, o dodatkowe kontyngenty oraz misje organizowane
w trakcie trwania umowy.
3. W okresach rotacji stanów osobowych w PKW liczba osób może być
zwiększona na czas określony.
4. Użycie PKW Orlik jest planowane na okres ok. 6 m-cy w 2017 r.
5. Użycie PKW w Jordanii jest planowane na okres ok. 6 m-cy w 2016 r.
5
6. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie trwania umowy, możliwość zmian
liczebności stanów osobowych w PKW i misjach obserwacyjnych, a także
osobodni
w
szkoleniach,
ćwiczeniach,
akcjach
ratowniczych,
poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych, wynikających
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć
(wycofanie, redukcja lub zwiększenie stanów, nowe zobowiązania państwa).
7. Misje kontroli rozbrojenia w ramach OBWE są misjami organizowanymi
doraźnie zgodnie z postanowieniami:
- Traktatu CFE – należy przez to rozumieć Traktat o konwencjonalnych siłach
zbrojnych w Europie podpisany w Paryżu w dniu 19 listopada 1990 r.
(Dz. U. z 1995 r. Nr 15 poz. 73) oraz dokumenty z nim związane;
- Traktatu TOP – należy przez to rozumieć Traktat o Otwartych
Przestworzach (TOP) sporządzony w Helsinkach 24 marca 1992 r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 103 poz. 1127) oraz decyzje Komisji Konsultatywnej Otwartych
Przestworzy, dotyczące jego implementacji;
- Dokumentu Wiedeńskiego – należy przez to rozumieć Dokument Wiedeński
2011 z negocjacji w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa
przyjęty w Wiedniu w dniu 30 listopada 2011 r. oraz jego kolejne edycje, jak
również dotyczące go decyzje Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie oraz Forum Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa;
- Porozumienia z Dayton – należy przez to rozumieć porozumienie o subregionalnej kontroli zbrojeń na terenie państw byłej Jugosławii, podpisane
we Florencji w dniu 14 czerwca 1996 r.
8. Misje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne i antyterrorystyczne są
misjami organizowanymi doraźnie zgodnie z postanowieniami Prezydenta
RP, decyzjami Rady Ministrów lub Ministra Obrony Narodowej.
Warunki ubezpieczenia:
1. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego:
a. dla żołnierzy i pracowników w misjach obserwacyjnych ONZ –
130 000 zł;
b. dla żołnierzy i pracowników w PKW i misjach obserwacyjnych UE oraz
innych osób z resortu obrony narodowej kierowanych w podróże
służbowe w rejony działania PKW – 280 000 zł;
c. dla żołnierzy i pracowników biorących udział w akcjach ratowniczych,
poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych oraz innych
osób z resortu obrony narodowej kierowanych w podróże służbowe
w
rejony
działania
akcji
ratowniczych,
poszukiwawczych,
humanitarnych, antyterrorystycznych – 280 000 zł;
d. dla żołnierzy i pracowników biorących udział w ćwiczeniach
i szkoleniach wojskowych oraz innych osób z resortu obrony narodowej
kierowanych w podróże służbowe w rejony ich działania – 280 000 zł.
6
2. Suma ubezpieczenia dla 100 % stałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego:
a.
dla żołnierzy i pracowników w misjach obserwacyjnych ONZ 100 000 zł. (to jest 1000 zł za każdy 1 % uszczerbku);
b.
dla żołnierzy i pracowników w PKW i misjach obserwacyjnych UE oraz
innych osób z resortu obrony narodowej kierowanych w podróże
służbowe w rejony działania PKW – 180 000 zł. (to jest 1800 zł
za każdy 1 % uszczerbku);
c.
dla żołnierzy i pracowników biorących udział w akcjach ratowniczych,
poszukiwawczych, humanitarnych, antyterrorystycznych, ćwiczeniach
i szkoleniach oraz innych osób z resortu obrony narodowej
kierowanych w podróże służbowe w rejony ich działania – 180 000 zł.
(to jest 1800 zł za każdy 1 % uszczerbku).
3. Dodatkowy zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie nw. chorób (zdiagnozowanych u Ubezpieczonego w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej bez określania stopnia uszczerbku na
zdrowiu):
a. zawał serca - w wysokości 40 000 zł;
b. udar mózgu - w wysokości 40 000 zł;
c.
choroba nowotworowa - w wysokości 40 000 zł;
d. niewydolność nerek- w wysokości 40 000 zł;
e. paraliż kończyn - w wysokości 40 000 zł;
f. choroba tropikalna – wysokości 40 000 zł;
g.
PTSD (zespół stresu pourazowego) związany z działaniami bojowymi –
zdiagnozowany u Ubezpieczonego i potwierdzony orzeczeniem
właściwej komisji lekarskiej lub orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS
jako mający związek ze służbą wojskową/pracą poza granicami
państwa w okresie do 3 lat od powrotu do kraju - w wysokości
40 000 zł;
h. dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 360 zł za każdy następny
dzień pobytu w szpitalu poza granicami państwa począwszy od
trzeciego dnia pobytu, nie dłużej niż za łączny pobyt w szpitalu przez
180 dni;
i.
dzienne świadczenie z tytułu porwania / zaginięcia w wysokości 360 zł
za każdy następny dzień porwania / zaginięcia poza granicami
państwa, począwszy od dnia porwania / zaginięcia, do dnia
odnalezienia porwanego / zaginionego, ale nie więcej niż do
wyczerpania kwoty 280 000 zł (dla misji ONZ 130 000 zł). W przypadku
stwierdzenia śmierci osoby porwanej / zaginionej świadczenie należne
z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest pomniejszane o kwotę wypłaconą
z tytułu porwania / zaginięcia;
7
umożliwienie, za zgodą Zamawiającego, wykupienia indywidualnego
ubezpieczenia (na takich samych zasadach i warunkach jak dla
żołnierzy i pracowników skierowanych do służby / pracy w PKW, akcji
ratowniczej, poszukiwawczej, humanitarnej, antyterrorystycznej,
ćwiczeniach i szkoleniach) osobom spoza resortu obrony narodowej
świadczącym poza granicami państwa usługi na rzecz PKW, akcji
ratowniczej, poszukiwawczej, humanitarnej, antyterrorystycznej,
ćwiczeń i szkoleń.
W załączeniu - projekt umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) żołnierzy i pracowników poza granicami państwa, uwzględniający warunki
ubezpieczenia bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego – załącznik nr 3
do SIWZ.
j.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający planuje Umowę ubezpieczenia zawrzeć w terminie: od godz. 00.00
dnia 24.07.2016 r. do godz. 24.00 dnia 23.07.2018 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełniania tych warunków:
1. Zgodnie z przepisem art. 22 Ustawy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
WARUNKI UDZIAŁU:
2. Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
do oferty dołączy nw. dokumenty. Ocena warunków udziału w postępowaniu
odbędzie się wg kryterium: spełnia/nie spełnia.
Wymagane dokumenty:
1) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Oświadczenie,
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
8
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,
4) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia bądź inny dokument urzędowy
potwierdzający prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
9) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).
W wyżej wymienionym przypadku zamiast dokumentów, o których mowa
w ppkt. 3) - 6) i ppkt. 8) – Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9
W przypadku ppkt. 7) – Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 Ustawy. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ppkt. 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty wymienione w ppkt. 3) – 9) należy przedstawić w formie
oryginałów (dokument opisany w ppkt. 1) i 2) - tylko w tej formie) lub
kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10)w przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23
ust. 1 Ustawy mogą oni wspólnie spełniać warunki, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy. Warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy każdy
z Wykonawców musi spełniać samodzielnie.
Ponadto, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający
pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
11)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
12)dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
13)Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości
w inny sposób.
3. Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
do oferty dołączy nw. dokumenty. Ocena warunków udziału w postępowaniu
odbędzie się wg kryterium: spełnia/nie spełnia.
10
Wymagane dokumenty:
1) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres
nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres,
2) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług (min. 1 usługi) w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (w zakresie ubezpieczenia NNW
min. 1 000 osób) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Wzór wykazu załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
do oferty dołączy nw. dokumenty. Ocena warunków udziału w postępowaniu
odbędzie się wg kryterium: spełnia/nie spełnia.
Wymagane dokumenty:
Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednia kadrą, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. oddeleguje do obsługi zamawiającego
minimum 2 osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem.
5. Zgodnie z zapisem art. 23 Ustawy:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) w przypadku, o którym mowa w ppkt. 1) Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa wyżej,
4) jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zgodnie z zapisem art. 24 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
11
2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie kazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie
skazano
za
przestępstwo
popełnione
w
związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
12
9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) –
przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) –
przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców,
którzy:
11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych
podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 Ustawy, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
12) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy,
albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
13) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania;
14) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
15) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
16) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
który w okresie trzech lat przed wszczęciem postepowania, w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie
wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
17) Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy;
18) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
13
19) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy, istniejących między przedsiębiorcami w celu ustalenia, czy zachodzą
przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia,
bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz
Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy.
7. Zgodnie z zapisem art. 89 Ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z Ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
Ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny.
9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający
zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję Europejską
o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę
z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem
w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.
14
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.
44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednia kadrą, która
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. oddeleguje do obsługi
zamawiającego minimum 2 osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
5. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
obejmującym przedmiot zamówienia bądź innym dokumentem urzędowym
potwierdzającym prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844).
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
15
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).
11. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23
ust. 1 Ustawy mogą oni wspólnie spełniać warunki, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy.
12. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
13. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres
nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
14. Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług (min. 1 usługi) w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (w zakresie ubezpieczenia NNW
min. 1 000 osób) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Wzór wykazu - załącznik nr 6 do SIWZ .
15. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
16. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód dokonania przelewu, w przypadku wniesienia wadium w innych
formach określonych Ustawą – kopię dowodu wniesienia wadium
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną).
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Zgodnie z zapisem art. 38 Ustawy:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ.
16
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje zgodnie
z art. 38 ust. 2 Ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść SIWZ (dokonać zmian, które nie prowadzą do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu). Dokonaną zmianę SIWZ
Zamawiający przekazuje niezwłocznie zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy.
8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania
się z Wykonawcami są:
 Anna SZYMCZYK
tel. + 48 261 855 338,
 Leszek GNATOWSKI
tel. + 48 261 855 243
Godziny urzędowania: od godz. 7.30 do godz. 15.30 (w dni robocze
od poniedziałku do piątku).
1) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania
w sprawie postępowania;
2) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia,
zawiadomienia, zapytania i odpowiedzi, odwołania oraz wszelkie
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie ww. pism za pośrednictwem faxu
Nr + 48 261 855 310;
3) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, odwołania oraz inne informacje faksem, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4) wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
VIII. Wymagania dotyczące wadium:
1. Wadium w wysokości:
- 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
wnosi się przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XI
pkt 1.
17
2. Zgodnie z zapisem art. 46 Ustawy wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804,
z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Narodowy Bank Polski O/Warszawa,
nr rachunku: 66101010100034501391200000
z dopiskiem:
“Wadium w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) żołnierzy i pracowników poza
granicami państwa”
Dowód wniesienia wadium (przelew na rachunek bankowy) należy dołączyć
do oferty.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
6. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 2 ppkt 2) – 5) należy złożyć
w formie oryginału w Kasie Zamawiającego.
Kasa znajduje się pod adresem: Warszawa (00-908), ul. Radiowa 2, budynek
nr 86 (II piętro), pokój nr 223. Kasa jest czynna w dni robocze (od poniedziałku
do piątku) w godzinach 10.00 – 13.00.
Numer telefonu do kasy: + 48 261 855 524.
7. Kopię wadium wniesionego w formach określonych w pkt. 2 ppkt. 2) – 5)
należy dołączyć do oferty. Kopia ma być poświadczona „za zgodność
z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.
9. Zgodnie z zapisem art. 46 Ustawy:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
18
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza;
5) Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po
jego stronie.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 2 Ustawy wykluczy
z postępowania Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy, albo nie zgodzili się
na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IX. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty
wadium.
4. Przedłużenie
terminu
związania
ofertą
jest
dopuszczalne
tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
19
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności
w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
4. Oferta powinna być kompletna i sporządzona w sposób przejrzysty oraz
powinna zawierać wymagane w SIWZ załączniki. Wskazane jest, aby
dokumenty lub oświadczenia były ułożone w kolejności według spisu treści
załączonego na początku oferty.
5. Oferta powinna być złożona w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji
oferty (wskazane jest, aby była zszyta lub zabindowana).
6. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych istotnych zmian we wzorach
załączników dołączonych do SIWZ.
7. Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
c) akceptacja treści projektu umowy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków żołnierzy i pracowników wojska (NNW)
poza granicami państwa – podpisany załącznik nr 3 do SIWZ,
d) dowód wniesienia wadium – (kopia),
e) dokumenty, oświadczenia wymienione Rozdziale VI SIWZ - wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
g) dokument(y) potwierdzający(e), że usługi, których mowa w lit. f)
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
h) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
(o ile dotyczy).
8. Wszystkie zapisane strony oferty, oraz strony wszystkich załączników,
powinny być ponumerowane (zalecana numeracja ciągła wszystkich
dokumentów od pierwszej do ostatniej kartki). Wszystkie zapisane strony
oferty muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań do
wysokości odpowiadającej cenie oferty, wymienioną(e) w dokumentach
rejestracyjnych Wykonawcy lub posiadającą(e) pełnomocnictwo do
dokonywania określonych czynności prawnych.
20
9. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie
błędnego zapisu i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna
zawierać żadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych
(korektorowanych) ani nadpisanych poza niezbędnymi do poprawy.
W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana
i datowana własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
12. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
13. Inne uwagi dotyczące przygotowania oferty:
1) Oferta powinna znajdować się w trwale zamkniętej, nieprzejrzystej
kopercie, którą należy zaadresować następująco:
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
ul. Radiowa 2,
00-908 Warszawa
i opatrzyć napisem:
„Oferta w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) żołnierzy i pracowników
poza granicami państwa”
– sprawa nr 29/2016/DO RSZ
z dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem 22.06.2016 r. przed godz. 11.00”
2) Oferta składana pocztą powinna być zapakowana w dodatkowe
opakowanie (kopertę), tak aby jej rozpakowanie w miejscu składania ofert
nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do
tego zalecenia może spowodować przypadkowe otwarcie i zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem składania oferty z winy leżącej po stronie
Wykonawcy;
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi
Wykonawca;
4) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp.
przed
ustalonym
terminem
składania
ofert.
Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu
(kopercie) opatrzonym adresem Wykonawcy (ostemplowanym pieczęcią
firmową Wykonawcy), z napisem:
„ZMIANA OFERTY – Sprawa Nr 29/2016/DO RSZ”;
5) Koperty oznakowane napisem:
„ZMIANA OFERTY – Sprawa Nr 29/2016/DO RSZ”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostaną dołączone do oferty;
6) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg tych
samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na
kopercie: „WYCOFANIE OFERTY – Sprawa Nr 29/2016/DO RSZ”;
21
7) Koperty z ofertami Wykonawców, którzy wycofali się z postępowania nie
będą otwierane.
14. Wykonawca, który złoży ofertę bezpośrednio w kancelarii (blok 2, pok. 130),
otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem nadanym
przez kancelarię Zamawiającego, jakim została oznakowana oferta.
15. W związku z wejściem w życie nw. dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady:

Nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
(Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28.03.2014 r., str. 65),
 Nr 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 94 z dnia 28.03.2014 r., str. 243)
Zamawiający dopuszcza użycie przez Wykonawców standardowego formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w celu potwierdzenia:
 spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
 braku podstaw wykluczenia,
 spełnienia kryteriów selekcji.
Wzór formularza JEDZ wraz z instrukcją wypełniania zawiera załącznik nr 8.
XI. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 22.06.2016 r. do godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego:
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH,
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa,
blok 2, pokój 130
2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem innych
doręczycieli, Zamawiający jako termin złożenia oferty (data, godzina) uzna
termin otrzymania przesyłki (oferty), a nie termin nadania przesyłki (oferty)
w urzędzie pocztowym (innego doręczyciela).
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert drogą elektroniczną.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH,
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa,
blok nr 3, pokój nr 13
dnia 22.06.2016 r. o godz. 11.00
6. Sesja otwarcia ofert:
1) bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający przekaże zebranym
Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww.
informacji;
22
3) podczas otwierania ofert przekazane zostaną następujące informacje:
nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena
ofertowa;
4) informacje, o których mowa w ppkt. 1) i 3) przekazuje się niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich
wniosek.
XII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczania ceny:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do
oceny i badania jeżeli:
1) Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone
w SIWZ.
2) Złożone dokumenty lub oświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione.
3) Oferta została złożona w terminie określonym przez Zamawiającego.
4) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 3, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Kryterium oceny ofert – najniższa cena – waga kryterium 100 pkt.
Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza
liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty
wg poniższego wzoru:
C of.n.
Co = ----------------------- x 100
C of.b.
gdzie: Co – liczba otrzymanych punktów za kryterium cena
C of.n. - najniższa cena oferty
C of.b. – cena oferty badanej
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
23
7. Wynik – oferta, spełniająca wszystkie warunki i przedstawiająca najniższą
cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia
zostanie
powierzona
Wykonawcy,
który
zaoferuje
najkorzystniejszą ofertę.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty:
Zgodnie z zapisem art. 92 Ustawy:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię
i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy.
4. Po zakończeniu postępowania, przed zawarciem umowy, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do
wyznaczenia osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania
współpracy oraz przebiegu realizacji warunków umowy.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy:
Postanowienia umowy zostały przedstawione w projekcie umowy – załącznik
nr 3 do SIWZ.
XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
24
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z zapisem art. 180 Ustawy:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2
Ustawy.
5. Zgodnie z zapisem art. 181 Ustawy:
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy;
2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując
o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej
czynności;
3) na czynności, o których mowa w ppkt. 2) nie przysługuje odwołanie.
6. Zgodnie z zapisem art. 182 Ustawy odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec postanowień SIWZ Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
25
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
XVIII. Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
ramową:
Zamawiający nie przywiduje zawarcia umowy ramowej.
XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:
Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
XXI. Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XXII.
Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
oferty
XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIV. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy tych
podwykonawców.
XXV. Postanowienia końcowe:
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich
otwarcia.
2. Udostępnienie zainteresowanym treści Protokołu postępowania odbywać się
będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu przez
zainteresowanego pisemnego wniosku;
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych
dokumentów;
3) Zamawiający wyznaczy członków komisji, w których obecności
udostępnione zostaną dokumenty;
4) Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
26
XXVI. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik Nr 1 – wzór formularza ofertowego;
Załącznik Nr 2 – formularz cenowy;
Załącznik Nr 3 – projekt umowy ubezpieczenia NNW ...;
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia dot. art. 22 Ustawy;
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia dot. art. 24 Ustawy;
Załącznik Nr 6 – wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej.
Załącznik nr 8 – formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ) wraz z instrukcją wypełniania.
Komisja Przetargowa
27
Download