pieniadz-i-zagregowany-popyt-na-pieniadz-wyklad-2

advertisement
TEMAT: PIENIĄDZ I ZAGREGOWANY POPYT NA PIENIĄDZ.
GENEZA I HISTORIA PIENIĄDZA.
Kluczowe pojęcia:
- MONOMETALIZM - bicie monety tylko z jednego rodzaju kruszcu, np. ze złota.
- BIMETALIZM - równolegle występujące monety bite z różnych kruszców.
- PIENIĄDZ TOWAROWY - pierwotna forma pieniądza, powstała przez wyłonienie się spośród
wszystkich bezpośrednio na siebie wymienianych dóbr, takich, które ze względu na swą
przydatność w zaspokajaniu potrzeb były częściej niż inne przedmiotem wymiany i chętnie były
przez wszystkich przyjmowane; na pewnym etapie rozwoju społecznego pieniądz występował pod
postacią towarów, np. muszelki, sól, bydło.
- PIENIĄDZ WARTOŚCIOWY - to pewna postać pieniądza, charakteryzująca się tym, że pieniądz
posiadał taką samą wartość, jaką nominalnie reprezentował.
- PIENIĄDZ KRUSZCOWY - forma pieniądza towarowego, powstała wskutek wyparcia przez
kruszce, zwłaszcza szlachetne, innych - pełniących wcześniej funkcje pieniądza - towarów.
-PIENIĄDZ FIKCYJNY - niepełnowartościowy, niewymienialny na złoto, funkcjonujący i
spełniający swe funkcje w oparciu o umowę społeczną (odpowiedni akt prawny).
- SYSTEM MONETARNO - SZTABOWY - wymienialność pieniądza na złoto; dokonywane było
od pewnego poziomu posiadania pieniędzy. Jedna sztabka złota odpowiadała określonej ilości
pieniądza. Ograniczało to tzw. każdą wymienialność.
- FUNKCJA POPYTU NA PIENIĄDZ -pieniądz jest towarem, a zatem podlega tym samy prawom
jak towar na rynku. Jest to wielkość zapotrzebowania na pieniądz.
- SZYBKOŚĆ OBIEGU PIENIĄDZA - ile razy w danym czasie pieniądz jest przedmiotem
transakcji kupna i sprzedaży.
- FUNKCJA PODAŻY PIENIĄDZA - oferowanie łącznej ilości pieniądza w określonym czasie i po
odpowiedniej cenie.
- WEKSEL - dokument kredytowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba)
zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w
oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana
płatność).
PIENIĄDZ, FUNKCJE ORAZ ŹRÓDŁA EMISJI.
SYSTEM PIENIĘŻNY:
- nazwa waluty,
- wartość waluty,
- kruszec,
- parytet nominalny,
- skala waluty.
Kluczowe pojęcia:
- KURS WALUTOWY - współczynnik wymiany waluty jednego kraju na walutę innego kraju.
- DEPRECJACJA PIENIĄDZA - rynkowe obniżenie wartości waluty.
- DEWALUACJA PIENIĄDZA - decyzja władz monetarnych o obniżeniu wartości waluty w
stosunku do innej waluty.
- REWALORYZACJA (rewaluacja) PIENIĄDZA - decyzja władz monetarnych o podniesieniu
wartości waluty w stosunku do innej waluty.
(…)
… bezgotówkowy,
- szybkość obiegu pieniądza.
ILOŚCIOWA TEORIA POPYTU.
Podstawowy przedmiot sporów w teorii ekonomii:
Ilość pieniądza,
Granice emisji.
Dwa główne nurty:
Szkoła bankowa (ceny decydują o ilości pieniądza),
Szkoła obiegowa (pieniądz wchłaniany jest do obiegu w zależności od stopy dyskontowej).
Irving Fisher (1867 - 1942) - sformułowane teorii ilościowej;
równanie wymienne:
Suma cen towarów; poziom…
… towarów,
- środek umożliwiający dokonywanie jakichkolwiek transakcji,
- środek płatniczy (może być używany do gromadzenia oszczędności),
- ułatwia wymianę międzynarodową,
- środek tezauryzacji (gromadzone pieniądze nie przynoszą żadnej wartości dodanej).
OBIEG PIENIĄDZA:
- gotówkowy - realizowany przy pomocy znaków pieniężnych,
- bezgotówkowy - realizowany poprzez przenoszenie depozytów z rachunku…
Polityka pieniężna wykład 1
Czym jest pieniądz-oparcowanie
Ekonomia wykład III
pieniądz
Definicja pieniądza - Inflacja - wykład
Pieniądz kruszcowy-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download