Prezentacja Biblia

advertisement
Z artykułu Agnieszki Krzemińskiej –”Kopanie pod Biblią”
dowiadujemy się, że:
1
Nie zawsze badania archeologiczne potwierdzają prawdziwość
faktów opisanych w Biblii.
2
Biblii nie można i nie należy traktować dosłownie, jako źródła
historycznego.
3
Biblia jest świętą księgą judaizmu i jej intencją jest potwierdzenie
faktu, że Bóg zawarł przymierze z ludem Izraela.
4
Biblia powstawała przez wiele wieków –
od XIII wieku przed naszą erą, do I wieku naszej ery i ma wielu autorów.
5
Biblia zawiera w sobie różnego typu dzieła napisane w rozmaitych
gatunkach literackich.
Gdzie powstała Biblia?
Ziemia, którą obiecał Bóg Izraelitom to – w
ogólnych zarysach – tereny dzisiejszego państwa
Izrael.
Ponieważ jest to ziemia obiecana przez Boga,
obowiązkiem Izraelitów jest strzeżenie jej.
Biblia jest świętą księgą judaizmu – pisana była
pod wpływem boskiego natchnienia.
Odkrycia archeologiczne nie zawsze są
potwierdzeniem faktów z opowieści biblijnych.
Biblia w zamyśle autorów nie miała być księgą
historyczną w dzisiejszym znaczeniu tego słowa.
Biblia miała dowodzić, że Bóg zawarł
przymierze z Izraelem – narodem wybranym i
wielokrotnie w historii ingerował osobiście w
dzieje Żydów.
Kiedy powstała Biblia?
XVIII w pne – Abraham – twórca religii monoteistycznej –
przodek Izraelitów.
XIII-XII w pne – Izraelici w niewoli egipskiej
XIII w pne – powstanie „Pięcioksiągu Mojżesza”
1220-1200 pne – zdobycie Kanaanu – ziemi obiecanej.
X w pne – Salomon królem – buduje pierwszą świątynię.
VI w pne – zniszczenie świątyni (587) i jej odbudowa
(515).
Tak wyglądała Świątynia Jerozolimska w czasach Chrystusa
III w pne – ustalenie tekstu Pisma Świętego,
I w ne – ustalenie kanonu Starego Testamentu,
działalność Jezusa Chrystusa,
powstanie Nowego Testamentu –
(4 ewangelie, listy świętego Pawła,
dzieje apostolskie),
70 r. ne – zburzenie Świątyni Jerozolimskiej
przez Rzymian,
II w ne – Rzymianie pokonują powstanie żydowskie i
wyganiają Żydów z Izraela,
Od tego czasu aż do XX wieku Żydzi nie posiadają
własnego państwa i żyja w diasporze.
W centralnym miejscu dawnej świątyni żydowskiej (najświętszym ze świętych)
wznosi się dzisiaj złota kopuła. –
Jest to miejsce, w którym Abraham miał złożyć w ofierze swego syna.
Ze świątyni żydowskiej pozostał jedynie mur zachodni zwany ścianą płaczu.
W chwili obecnej jest to najświętsze miejsce judaizmu.
Modlący się wierni wkładają karteczki ze swymi modlitwami w szczeliny
muru.
Kto i w jakim języku napisał Biblię?
Jak wiemy Biblia powstawała przez ponad tysiąc lat. Jasnym jest
więc, że miała wielu autorów. Wskazuje na to także tytuł dzieła. „Biblia” to liczba mnoga słowa biblos w języku greckim
oznaczającego księgę. Tak więc Biblia to zbiór ksiąg zebranych w
jedną księgę.
Biblia, tak jak miała wielu autorów, tak i pisana była w różnych
językach.
Księgi najstarsze napisane zostały w języku hebrajskim. Inne –
nowsze - w języku aramejskim. Większość Nowego Testamentu
powstała w języku greckim.
Tłumaczenia Biblii
Aby z Biblii mogli korzystać wszyscy, trzeba było
przetłumaczyć ją na znane języki.
W III-II w pne dla Żydów żyjących poza Izraelem przetłumaczyło
Biblię siedemdziesięciu tłumaczy na język grecki. To
tłumaczenie nazywane jest SEPTUAGINTĄ.
W IV w ne – gdy językiem kościoła stała się łacina Biblię
przetłumaczył na ten język święty Hieronim. Jego tłumaczenie
nazywamy WULGATĄ.
Posługując się Wulgatą tłumaczono Biblię na języki narodowe.
Najbardziej znanym tłumaczeniem Biblii na język polski było
XVI-wieczne tłumaczenie dokonane przez księdza Jakuba
Wujka.
Następny przekład Biblii na język polski ukazał się dopiero po
ponad 300 latach.
Dokonali go dla uczczenia 1000-lecia chrztu Polski benedyktyni
z klasztoru w Tyńcu pod Krakowem. Tłumaczyli oni Biblię z
języków oryginału.
Tłumaczenie to nazywane jest –”Biblią Tysiaclecia”.
Z czego składa się Biblia?
Stary Testament
Nowy Testament
Święte księgi Judaizmu
Święte księgi chrześcijaństwa
Pięcioksiąg Mojżesza
Księgi historyczne
Księgi mądrościowe
Pięcioksiąg Mojżesza
Księgi historyczne
Księgi mądrościowe
Księgi prorocze
Księgi prorocze
W Pięcioksiągu Mojżesza znajdują się
m.in.:
Ewangelie:
(Marka, Mateusza, Łukasza, Jana),
Księga Rodzaju (Genezis)
Dzieje Apostolskie,
opowiadająca o stworzeniu i historii
świata do Mojżesza i -
Listy św. Pawła,
Księga Wyjścia (Exodus)
Apokalipsa – objawienie św. Jana.
w której najważniejszym wydarzeniem
jest objawienie przez Boga praw
Dekalogu (dziesięciorga przykazań).
Na Biblię składają się modlitwy, kazania, dialogi, podania,
legendy, mity, a także gatunki zasadniczo nieliterackie (na
przykład zbiory przepisów prawnych. Szczególne znaczenie
mają:
PSALM – pieśń religijna,
PROROCTWO – zapis prawdy objawionej, często losów
narodu,
APOKALIPSA – proroctwo szczególne traktujące o losach
całego świata,
OPOWIEŚĆ – historia, utwór narracyjny,
PRZYPOWIEŚĆ – utwór narracyjny, który w następstwie
interpretacji alegorycznej ujawnia głębszy i bardziej ogólny
sens.
Download