ewolucja układu oddechowego kręgowców

advertisement
EWOLUCJA
UKŁADU
ODDECHOWEGO
KRĘGOWCÓW
Autor pracy:
Flawia Szczepaniak
Medicus-3
1
Co to jest układ oddechowy i do czego służy?
Definicja układu oddechowego mówi, że jest to zespół narządów
umożliwiających organizmowi oddychanie. W jego skład wchodzi narząd oddechowy.
Metabolizm komórek zwierzęcych wymaga ciągłego dostarczania tlenu oraz
usuwania jego produktów końcowych (dwutlenku węgla i wody). Zwierzęta
wykształciły w drodze ewolucji układy oddechowe o różnym stopniu skomplikowania:
od form najprostszych (oddychanie przez powłokę ciała), przez uproszczone
pojedyncze narządy po rozbudowane systemy z parzystymi narządami.
Wymiana gazowa pomiędzy organizmem a jego otoczeniem może odbywać się po
spełnieniu pewnych warunków:
 błona przepuszczalna dla gazów musi być wystarczająco wilgotna,
 odpowiednio wysoka musi być prężność tlenu w otoczeniu,
 odpowiednio wysoka musi być prężność dwutlenku węgla w płynach
ustrojowych.1
Ogólnie o ewolucji budowy układu oddechowego
kręgowców
Pierwotnym narządem wymiany gazowej kręgowców są skrzela złożone
zwykle z licznych blaszek skrzelowych rozmieszczonych po bokach gardzieli. Skrzela
wsparte są na szkieletowych łukach skrzelowych, między którymi znajdują się
szczeliny (szpary) skrzelowe. Zawiązki tych struktur występują u zarodków nawet
tych kręgowców, które nie oddychają skrzelami. Z pierwszego łuku skrzelowego
powstaje łuk szczękowy, drugi łuk – gnykowy – pierwotnie wspiera łuk żuchwowy i
wypycha go ku przodowi (np. u rekinów). Kość gnykowo-żuchwowa, podwieszająca
szczęki pod mózgoczaszką, staje się kostką słuchową (strzemiączkiem). Pierwsza
szpara skrzelowa (tryskawka) u kręgowców lądowych zarasta skórą – błoną
bębenkową. Resztą tryskawki jest trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza) i ucho
środkowe. Dolna część łuku gnykowego zaś trafia ostatecznie do krtani (jako kość
gnykowa). Kręgowce lądowe oddychają nowym narządem oddechowym – płucami
(zwykle parzystymi). Powstały one z parzystego pęcherza pławnego – wypełnionego
gazem uchyłka przewodu pokarmowego służącego rybom do regulacji wyporności.2
1
Wikipedia: wolna encyklopedia [online]. Modyfikowane w dniu 12.03.2011. [dostęp: 12.03.2011]. Układ
oddechowy. Dostępny: http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy
2
Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo Operon, Gdynia, 2008., s. 261
Rys. 1.Budowa układu oddechowego poszczególnych gromad kręgowców
Narządy oddechowe kręgowców
Narządami oddechowymi u kręgowców są skrzela i płuca. Skrzela są
narządami oddechowymi występującymi u zwierząt pierwotnie wodnych Mają one
rozbudowaną powierzchnię oddechową, są zawsze cienkościenne i pokryte
nabłonkiem przepuszczalnym dla gazów oddechowych. Ich powierzchnie wymiany
gazowej są zwykle proporcjonalne do wielkości zwierzęcia. W zależności od tego,
czy wystają one poza powłoki ciała, czy są ukryte w różnego rodzaju komorach,
wyróżnia się skrzela zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne są filogenetycznie
starsze i cechuje je ogromne zróżnicowanie strukturalne. Wśród kręgowców skrzela
zewnętrzne są znane m.in. u nielicznych dorosłych płazów (np. odmieńca
jaskiniowego) i kijanek. Ich wentylacja odbywa się najczęściej dzięki przemieszczaniu
się zwierzęcia. Jednak obecność skrzeli zewnętrznych stwarza wiele niedogodności,
takich jak utrudnienie w poruszaniu się z powodu oporu i dużej lepkości wody,
niebezpieczeństwo uszkodzenia podczas ruchu czy przez drapieżnika. Dlatego w
procesie ewolucji można zaobserwować tendencję do ukrycia skrzeli w specjalnych
komorach. U ryb skrzela są ukryte pod specjalnymi pokrywami utworzonymi z
cienkich kości. Schowanie skrzeli ponadto umożliwiło zwierzętom zachowanie
opływowego kształtu ciała oraz pozwoliło na większą zwinność. Wentylacja takich
ukrytych skrzeli odbywa się bądź dzięki ruchom gałązek lub blaszek skrzelowych,
bądź dzięki ruchom zaciskającym i rozciągającym płaszcz, bądź, jak u ryb, dzięki
ruchom jamy gębowej i pokryw skrzelowych.
Wymiana gazowa przez powłoki ciała oraz za pomocą skrzeli oznaczała
prawdopodobnie maksymalne wykorzystanie właściwości wody i kres możliwości
ewolucyjnych organizmów żyjących w tym środowisku. Być może dlatego w żadnej
grupie zwierząt wodnych nie spotykamy innych, hipotetycznie doskonalszych,
narządów oddechowych (typu wodnego). Nie dotyczy to organizmów, które wtórnie
3
weszły do wody, a więc już z narządami wymiany gazowej typu lądowego. Ten kres
możliwości ewolucyjnych dotyczy również tych nielicznych zwierząt, które opuściły
środowisko wodne.
Na ewolucję narządów wymiany gazowej w istotny sposób wpłynęły warunki
środowiska lądowego. Jego odmienność w stosunku do środowiska wodnego wyraża
się m.in. mniejszą zawartością wody w powietrzu, mniejszą lepkością i gęstością
powietrza, większym współczynnikiem dyfuzji i oczywiście większą dostępnością
tlenu. Na lądzie wymiana gazowa przez powłoki ciała jest możliwa jedynie wówczas,
kiedy powierzchnia wymiany gazowej jest wilgotna (tlen może dyfundować tylko
przez wilgotne powierzchnie). Wyjście zwierząt na ląd stwarzało niebezpieczeństwo
wysychania powierzchni oddechowych, a tym samym uniemożliwienia wymiany
gazowej. Można było tego uniknąć, wykształcając ochronną powłokę – u kręgowców
zrogowaciały naskórek. Wprawdzie zabezpieczało to organizm przez wyschnięciem,
ale eliminowało wymianę gazową przez powłokę ciała i skrzela. Te ostatnie można
zamknąć w wilgotnych komorach, ale czynnikiem ograniczającym doskonale tego
typu narządów była wielkość zwierzęcia – duże zwierzę musiałoby nie tylko
udźwignąć wilgotne skrzela, ale również wynaleźć efektywny mechanizm wentylacji
tak dużych konstrukcji. Prawdopodobnie z tego powodu w procesie ewolucji ten
kierunek nie był już doskonalony, a u zwierząt lądowych wykształciły się i rozwinęły
nowe rozwiązania konstrukcyjne. Pojawiły się narządy wymiany gazowej typu
lądowego: płuca oraz tchawki. Mogą być one wspomagane przez stale wilgotne,
pokryte śluzem powłoki ciała – jak to się dzieje u płazów prowadzących ziemnowodny tryb życia. Obecność śluzu nie chroni przed wysychaniem, lecz umożliwia
dyfuzję gazów w cienkiej warstewce wody. Płuca są workami powietrznymi,
będącymi wpukleniami powłoki ciała (u niektórych pajęczaków, ślimaków
płucodysznych) lub wypukłościami początkowych odcinków przewodu pokarmowego
(u kręgowców). Kręgowce mają płuca wentylacyjne, w których wymiana gazowa
opiera się na wentylacji, czyli na wymuszonym przed odpowiednie mięśnie
przepływie powietrza. W rozwoju zarodkowym płuca powstają jako uchyłek przełyku.
Dzieli się on na dwa worki, które przekształcają się w płuca. Odcinek łączący płuca z
układem pokarmowym różnicuje się na krtań i tchawice. Uważa się, że płuca
wszystkich kręgowców wyewaluowały z parzystych pęcherzy płucnych (płuc) ryb
dewońskich. Takie płuca zachowały się u współczesnych dwudysznych – prapłetwca
i prapłaźca. 3
Rys. 2. Ewolucja pęcherza
pławnego ryb oraz płuc ryb
dwudysznych
i
kręgowców
lądowych.
3
Praca zbiorowa pod redakcją Czubaja A., Biologia, część 1, tom drugi, Kształcenie w zakresie rozszerzonym,
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa, 2003, s. 7679
4
Rys.
3.
Zwiększanie
powierzchni
wymiany gazowej w procesie ewolucji
płuc u kręgowców lądowych
Układ oddechowy
bezżuchwowców i ryb
Podstawowym
narządem
oddechowym bezżuchwowców i ryb są
skrzela. U bezżuchwowców mają postać
pofałdowanych worków – u minoga jest
ich 7 par i każde skrzele otwiera się na
zewnątrz osobnym otworem. Skrzela
śluzic mają po każdej stronie ciała
wspólne ujście.
Rys. 4. Skrzela workowate minoga: A – całość w rzucie z góry, B – schemat
przekroju podłużnego przez worek skrzelowy, C – rzut przestrzenny fragmentu
układu
Skrzela ryb są blaszkowatymi wyrostkami osadzonymi na łukach skrzelowych.
Ryby chrzęstne mają pierwszą szczelinę skrzelową zmienioną w tak zwaną
tryskawkę. U płaszczek otwiera się ona na grzbietowej stronie ciała, za okiem i
pozwala pobierać czystą wodę oddechową, kiedy ryba spoczywa na dnie. Pozostałe
szpary skrzelowe służące do wyrzucania wody, znajdują się po stronie brzusznej. U
ryb kostnych skrzela okryte są kostnym wieczkiem skrzelowym.
5
Rys. 5. Skrzela ryb kostnoszkieletowych
Liczne gatunki ryb mogą też pobierać tlen z wody przez skórę, a także tlen
atmosferyczny przez ściany przewodu pokarmowego. Radzą sobie w ten sposób na
przykład węgorze, piskorze i niektóre sumy. Ryby dwudyszne oddychają głównie
przez płuca.
Niektóre gatunki ryb mają tak zwany labirynt (błędnik), narząd nadskrzelowy
złożony z blaszek kostnych w sklepieniu gardzieli pokrytych cienkim nabłonkiem.
Umożliwia on oddychanie powietrzem rybom łaźcowatym (przykładem może być
akwariowy bojownik czy gurami, które regularnie podpływają pod powierzchnię, by
zaczerpnąć powietrza).4
Rys. 6. Mechanizm przepływu wody przez skrzela ryb kostnoszkieletowych
4
Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo Operon, Gdynia, 2008., s. 273
6
Układ oddechowy płazów
Dorosłe płazy oddychają parzystymi płucami, mającymi postać słabo
pofałdowanych, silnie ukrwionych worków. Ponieważ płazy nie mają klatki piersiowej,
wentylacja płuc odbywa się za pomocą pompy gardzielowej – żaba czy ropucha
pobiera powietrze nozdrzami do jamy gębowo-gardzielowej dzięki obniżeniu jej dna.
Następnie zamyka nozdrza zewnętrzne klapkami i dzięki skurczom mięśni podnosi
dno jamy gębowo-gardzielowej i wtłacza powietrze krótką tchawicą do płuc.
Znaczna część wymiany gazowej odbywa się u płazów przez nagą, wilgotną
skórę. Żyjące w dobrze natlenionych strumieniach salamandry bezpłucne pokrywają
nawet całe zapotrzebowanie na tlen, oddychając przez skórę i nabłonek jamy
gębowej (płazy mają dość wolny metabolizm). Salamandry te są oczywiście
niewielkich rozmiarów. Kijanki i dorosłe osobniki niektórych wodnych płazów
oddychają skrzelami. U larw płazów ogoniastych skrzela są zewnętrzne, mają postać
pierzastych wyrostków po bokach głowy. Starsze kijanki płazów bezogonowych mają
natomiast skrzela ukryte wewnątrz jamy skrzelowej zaopatrzonej w rurkę oddechową
(później skrzela są resorbowane).5
Rys. 7. Mechanizm aktywnej wentylacji
płuc żaby
Rys. 8. Schemat organizacji układu oddechowego żaby
Układ oddechowy gadów
Gady – nawet wodne – oddychają wyłącznie płucami (przez zrogowaciałą
skórę nie odbywa się wymiana gazowa). U niektórych gadów, na przykład krokodyli,
wykształciło się wtórne podniebienie, oddzielające jamę nosową od gębowej, co
pozwala na oddychanie, nawet kiedy pysk jest wypełniony wodą – nozdrza
wewnętrzne otwierają się daleko z tyłu podniebienia, wprost do gardzieli.
5
Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo Operon, Gdynia, 2008., s. 290
7
Powietrze trafia z gardła przez krtań do tchawicy (wzmocnionej chrzęstnymi
pierścieniami, dzięki czemu się nie zapada), stąd oskrzelami do obu płuc (węże mają
zwykle tylko prawe płuco). Workowate płuca są gąbczaste. Niekiedy na ich końcach
występują worki powietrzne, pozwalające niektórym gatunkom nadymać ciało (mogą
też służyć jako narząd hydrostatyczny, ułatwiając unoszenie się na wodzie). Na ogół
wentylacja płuc odbywa się dzięki ruchom żeber współtworzących klatkę piersiową.6
Rys. 9. Schemat
jaszczurki
układu
oddechowego
Układ oddechowy ptaków
Układ oddechowy ptaków reprezentuje
szczególnie
zaawansowane
rozwiązania
usprawniające wymianę gazową. Przede
wszystkim wymiana gazowa zachodzi w ciągu
całego cyklu oddechowego (wdech i wydech).
Jest to możliwe, ponieważ płuca nie mają postaci worków ze ślepo zakończonymi
rozgałęzieniami w postaci pęcherzyków, lecz są zbudowane z kanalików, przez które
powietrze stale przepływa w tym samym kierunku. Ptak cyklicznie wdycha świeże
powietrze i wydycha zużyte (korzystając z ruchów żeber, a podczas lotu także ze
zmian objętości klatki piersiowej podczas ruchów skrzydeł).
Rys. 10. Schemat budowy
systemu
oddechowego
ptaka.
W układzie oddechowym
ptaków
oprócz
płuc
występują
także
worki
powietrzne,
które
wypełniają
przestrzenie
między narządami oraz
większość kości. To one
umożliwiają owo „podwójne
oddychanie”:
podczas
wdechu przez kanaliki płucne przepływa świeże powietrze z oskrzela głównego,
trafiając do przednich worków powietrznych, jednocześnie napełniają się świeżym
powietrzem tylne worki powietrzne. Z kolei podczas wydechu worki powietrzne się
zapadają. Zużyte powietrze z przednich worków trafia do oskrzeli i tchawicy, a
6
Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo Operon, Gdynia, 2008., s. 302
8
świeże powietrze z tylnych worków – do kanalików płuc. Worki powietrzne odgrywają
też rolę w termoregulacji, umożliwiając chłodzenie narządów wewnętrznych. 7
Rys.
11.
Schemat
mechanizmu wentylacji płuc
ptaka: wdech (A) i wydech
(B). Powietrze przepływa od
ogona do głowy (objętość
zmieniają
tylko
worki
powietrzne
–
linie
przerywane).
Układ oddechowy
ssaków
W
skład
układu
oddechowego ssaków, w skład układu oddechowego człowieka wchodzą górne i
dolne drogi oddechowe, którymi transportowane jest powietrze, oraz narząd
oddechowy właściwy, w którym odbywa się wymiana gazowa, czyli płuca. Do
górnych dróg oddechowych zaliczamy jamę nosową i gardło, będące jednocześnie
częścią układu pokarmowego. Początkowym odcinkiem układu oddechowego może
być także jama ustna, jednak nie jest ona do tego przystosowana – jej błona śluzowa
szybko wysycha, a słabe ogrzewanie i oczyszczanie w niej powietrza może być
przyczyną wielu schorzeń. Do dolnych dróg oddechowych należą krtań, tchawica i
oskrzela. Drogi oddechowe kończą się w
płucach.8 Ssaki są płucodyszne, a w związku z
intensywnym metabolizmem wymiana gazowa
musi zachodzić bardzo sprawnie. Służy temu
powiększenie powierzchni płuc przez powstanie
drobnych pęcherzyków płucnych, znajdujących
się
na
końcach
oskrzelików,
cienkich
rozgałęzień oskrzeli, stanowiących rozwidlenie
tchawicy. Za sprawną
wentylację płuc
odpowiada mocno rozbudowana i elastyczna
klatka piersiowa oraz liczne mięśnie ją
pokrywające. Specyficzną dla ssaków strukturą
jest przepona – mięsień, którego skurcze i
rozkurcze odpowiadają za zmiany objętości
klatki piersiowej.9
7
Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo Operon, Gdynia, 2008., s. 315
8
Praca zbiorowa pod redakcją Maćkowiak M., Michalak A., Biologia, Jedność i różnorodność, Wydawnictwo
Szkolne PWN, Warszawa, 2008, s. 325
9
Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1, Zakres rozszerzony, Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo Operon, Gdynia, 2008., s. 336-337
9
Rys. 12. Schemat budowy układu oddechowego ssaków na przykładzie człowieka
Bibliografia:
1. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008.
2. Praca zbiorowa pod redakcją Czubaja A., Biologia, część 1, tom drugi,
Kształcenie
w
zakresie
rozszerzonym,
Podręcznik
dla
liceum
ogólnokształcącego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa,
2003
3. Wikipedia: wolna encyklopedia [online]. Modyfikowane w dniu 12.03.2011.
[dostęp:
12.03.2011].
Układ
oddechowy.
Dostępny:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy
Spis ilustracji:
1. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008., s. 406
2. Praca zbiorowa pod redakcją Czubaja A., Biologia, część 1, tom drugi,
Kształcenie
w
zakresie
rozszerzonym,
Podręcznik
dla
liceum
ogólnokształcącego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa,
2003, s. 77
3. Praca zbiorowa pod redakcją Czubaja A., Biologia, część 1, tom drugi,
Kształcenie
w
zakresie
rozszerzonym,
Podręcznik
dla
liceum
ogólnokształcącego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2003,
s. 78
4. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008., s. 273
5. Praca zbiorowa pod redakcją Maćkowiak M., Michalak A., Biologia, Jedność i
różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2008, s. 321
6. Praca zbiorowa pod redakcją Maćkowiak M., Michalak A., Biologia, Jedność i
różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2008, s. 321
7. Praca zbiorowa pod redakcją Maćkowiak M., Michalak A., Biologia, Jedność i
różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2008, s. 323
8. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008., s. 290
9. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008., s. 306
10
10. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008., s. 315
11. Balerstet J., Lewiński W., Prokop J., Sabath K., Skirmuntt G.: Biologia 1,
Zakres rozszerzony, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Wydawnictwo
Operon, Gdynia, 2008., s. 315
12. Grafika
dostępna
w
Internecie:
http://sciaga.onet.pl/_i/Biologiasciaga/budowa_ukladuoddechowego.jpg
11
Download