BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM Wykaz działów UKD

advertisement
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM
Wykaz działów UKD
0(045/046) DZIAŁ OGÓLNY
00(045/046)
Naukoznawstwo.
Informacja.
Dokumentacja.
Rodzaje
pisma. Cybernetyka
004(045/046) Informatyka i technika komputerowa. Technika obliczeniowa.
Przetwarzanie danych. Algorytmy. Utajnianie (szyfrowanie) informacji
004.2(045/046) Architektura komputerów
004.3(045/046) Sprzęt komputerowy
004.4(045/046) Oprogramowanie. Języki programowania
004.6(045/046) Dane. Bazy danych
004.7(045/046) Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe
004.8(045/046) Sztuczna inteligencja
004.92(045/046) Grafika komputerowa
005(045/046) Zarządzanie. Biurowość. Logistyka gospodarcza
006(045/046) Normalizacja. Metrologia
008(045/046) Kultura
01/02(045/046) Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia
050+070(045/046) Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo
06(045/046) Organizacje. Wystawy. Muzea
1(045/046) FILOZOFIA. Logika. Metodologia
159.9(045/046) Psychologia
17(045/046) Etyka
2(045/046) RELIGIA. TEOLOGIA
27(045/046) Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie
272(045/046) Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki
1
3(045/046) NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
30(045/046) Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci
308(045/046) Socjografia. Sytuacja społeczna poszczególnych krajów,
narodów. Reportaże dotyczące różnych zagadnień społecznych
311(045/046) Statystyka
314(045/046) Demografia. Migracja (Emigracja, Imigracja. Wysiedlanie.
Repatriacja)
316(045/046) Socjologia
32(045/046) Nauki polityczne. Polityka
322(045/046) Państwo a Kościół. Polityka wyznaniowa
323/324(045/046) Polityka wewnętrzna. Wybory
323/324(438)(045/046) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce
327(045/046) Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa
327(4-67)(045/046) Polityka Unii Europejskiej
327(438)(045/046) Polityka zagraniczna Polski
328(045/046) Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy
329(045/046) Partie i ruchy polityczne
33(045/046) Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość
331(045/046) Praca
332(045/046) Gospodarka regionalna i terytorialna
336(045/046) Finanse. Podatki
338(045/046) Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny
338(438)(045/046) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza
Polski
338.48(045/046) Turystyka
339.1/.5(045/046) Handel wewnętrzny i zagraniczny
339.7/.9(045/046) Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki
gospodarcze
339.7/.9(4-67)(045/046) Finanse Unii Europejskiej. Gospodarka Unii
Europejskiej
34(045/046) Nauki prawne. Prawo
2
341(045/046) Prawo międzynarodowe
342(045/046) Prawo państwowe. Prawo administracyjne
343(045/046) Prawo karne
346(045/046) Prawo gospodarcze
347(045/046) Prawo cywilne
349(045/046) Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo
socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska
351+354(045/046) Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
352/353(045/046) Samorząd terytorialny. Administracja terenowa
355/359(045/046) Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
36(045/046) Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych.
Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm
364(045/046) Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna
364.3(045/046) Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze
368(045/046) Ubezpieczenia dobrowolne
37(045/046) Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie
wolnego czasu
37.016(045/046) Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i
typów
373(045/046) Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły
średnie
374(045/046) Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa
376(045/046) Szkolnictwo specjalne
377(045/046) Szkolnictwo zawodowe
378(045/046) Szkolnictwo wyższe
39(045/046) Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5(045/046) MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502/504(045/046) Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenia środowiska.
51(045/046) Matematyka
510(045/046) Filozofia matematyki. Teoria zbiorów. Logika matematyczna
3
511(045/046) Teoria liczb
512(045/046) Algebra
514(045/046) Geometria
515.1(045/046) Topologia
517(045/046) Analiza matematyczna
519.1(045/046) Kombinatoryka. Teoria grafów
519.2(045/046) Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna
519.6(045/046) Matematyka obliczeniowa. Analiza numeryczna
519.7(045/046) Cybernetyka matematyczna
519.8(045/046) Badania operacyjne
520/524(045/046)
w
astronomii.
Astronomia.
Astronomia
Astrofizyka.
teoretyczna.
Instrumenty
Mechanika
i
nieba.
techniki
Układ
Słoneczny. Gwiazdy. Układy gwiazd. Wszechświat
528(045/046) Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria. Kartografia
53(045/046) Fizyka. Fizyka statystyczna. Teoria względności. Fizyka
relatywistyczna. Fizyka kwantowa. Fizyka materii skupionej
531/534(045/046) Mechanika. Mechanika ogólna. Mechanika cieczy.
Hydromechanika. Mechanika gazów. Aeromechanika. Fizyka plazmy.
Drgania. Akustyka
535(045/046) Optyka
536(045/046) Ciepło. Termodynamika
537(045/046)
Elektryczność.
Magnetyzm.
Elektromagnetyzm.
Elektrodynamika
539(045/046) Fizyczna istota materii. Trybologia
54(045/046) Chemia
542(045/046) Chemia laboratoryjna. Preparatyka chemiczna
543(045/046) Chemia analityczna
544(045/046) Chemia fizyczna
546(045/046) Chemia nieorganiczna
547(045/046) Chemia organiczna
548/549(045/046) Krystalografia. Mineralogia
4
55(045/046) Geologia i nauki pokrewne. Nauki pomocnicze geologii.
Geofizyka
551.1/.8(045/046) Geologia ogólna. Meteorologia. Klimatologia. Geologia
historyczna. Stratygrafia. Paleogeografia. Oceanologia (Oceanografia)
552(045/046) Petrografia. Skały
553(045/046) Geologia gospodarcza. Nauka o złożach mineralnych
556(045/046) Hydrosfera. Woda (w ogólności). Hydrologia
56(045/046) Paleontologia
57(045/046)
Nauki
Biologia
biologiczne.
ogólna
i
teoretyczna.
Antropologia. Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia.
Genetyka ogólna. Cytogenetyka ogólna. Immunogenetyka. Biologia
komórki. Cytologia. Materialne podstawy życia. Biochemia. Biologia
molekularna. Biofizyka. Bioenergetyka. Wirusologia. Mikrobiologia
58(045/046) Botanika. Botanika ogólna. Biologia roślin. Botanika
systematyczna
59(045/046) Zoologia.
Zoologia ogólna. Biologia zwierząt. Zoologia
systematyczna
6(045/046) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE.
ROLNICTWO
60(045/046) Biotechnologia. Bioetyka
61(045/046) Medycyna
611(045/046) Anatomia
612(045/046) Fizjologia
613(045/046) Higiena ogólna i osobista
614(045/046) Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Służba zdrowia
614.8 (045/046) Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo
osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa
615(045/046) Farmacja. Farmakologia. Toksykologia
615.8(045/046) Fizjoterapia. Radioterapia i inne bezlekowe metody
leczenia
5
616(045/046) Patologia. Choroby. Medycyna kliniczna. Onkologia ogólna
616-053.2(045/046) Pediatria
616-053.9(045/046) Geriatria
616-057(045/046) Medycyna pracy
616.1(045/046) Choroby układu krążenia i naczyń krwionośnych.
Kardiologia
616.2(045/046) Choroby narządów oddechowych. Laryngologia
616.3(045/046) Choroby narządów trawienia. Gastrologia. Stomatologia
Choroby
616.4(045/046)
układu
krwiotwórczego,
limfatycznego
(chłonnego) i gruczołów dokrewnych. Endokrynologia
616.5(045/046) Choroby skóry. Dermatologia
616.6(045/046) Choroby moczowo-płciowe. Urologia
616.7(045/046) Choroby narządów ruchu
616.8(045/046) Choroby układu nerwowego. Neurologia. Psychiatria
616.9(045/046) Choroby zakaźne
617(045/046) Chirurgia. Ortopedia
617.7(045/046) Choroby oczu. Okulistyka
618(045/046) Ginekologia. Położnictwo
62(045/046) Inżynieria. Technika w ogólności. Sterowanie i regulacja
maszyn. Napędy
620(045/046)
Badanie
materiałów.
Inżynieria
materiałowa.
Towaroznawstwo. Gospodarka energetyczna. Źródła energii odnawialnej
621(045/046)
Ogólna
budowa
maszyn.
Technika
jądrowa.
Elektroenergetyka. Elektrotechnika. Elektronika. Technologia mechaniczna
w ogólności
622(045/046) Górnictwo
623(045/046) Technika wojskowa
624(045/046) Inżynieria lądowa i mechanika konstrukcji
625(045/046)
Technika
dróg
komunikacyjnych
(lądowych).
Drogi
kolejowe. Budowa dróg
626/627(045/046) Inżynieria wodna. Budownictwo wodne. Hydrotechnika
6
628(045/046) Inżynieria sanitarna. Gospodarka odpadami. Technika
oświetlenia
629(045/046) Technika środków transportu. Technika astronautyczna
63(045/046) Rolnictwo
630(045/046) Leśnictwo
631(045/046) Ogólne zagadnienia rolnictwa. Organizacja gospodarstwa
rolnego. Maszyny i narzędzia rolnicze. Gleboznawstwo. Agrotechnika
632(045/046) Choroby i ochrona roślin uprawnych
633(045/046) Uprawa poszczególnych roślin polowych
634(045/046) Sadownictwo. Uprawa winorośli
635(045/046) Ogrodnictwo. Uprawa warzyw i roślin ozdobnych
636(045/046) Chów i hodowla zwierząt domowych. Weterynaria
637(045/046) Produkty pochodzenia zwierzęcego
638(045/046) Hodowla owadów i innych stawonogów. Pszczelarstwo
639(045/046) Łowiectwo. Rybołówstwo. Rybactwo
64(045/046) Gospodarstwo domowe. Hotelarstwo. Gastronomia
654+656(045/046) Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
655(045/046) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Działalność wydawnicza.
Księgarstwo
657(045/046) Rachunkowość. Księgowość
658.1/.5(045/046) Organizacja przedsiębiorstwa
659(045/046) Reklama. Informacja biznesowa. Public relations
66(045/046) Przemysł chemiczny i pokrewne gałęzie przemysłu.
Technologia chemiczna. Materiały wybuchowe. Paliwa. Mikrobiologia
techniczna. Mikologia przemysłowa. Przemysł fermentacyjny. Napoje.
Używki. Przemysł spożywczy. Oleje. Tłuszcze. Woski. Przemysł szklarski
i ceramiczny. Przemysł materiałów wiążących. Przemysł farbiarski.
Metalurgia. Hutnictwo
67/68(045/046) Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła. Wyroby z metali
i kamieni szlachetnych. Wyroby z żelaza i stali. Wyroby z metali
nieżelaznych (z wyjątkiem metali szlachetnych). Przemysł drzewny.
7
Przemysł
skórzany.
Przemysł
Garbarstwo.
włókienniczy.
Przemysł
Przemysły
celulozowo-papierniczy.
oparte
na
tworzywach
wielkocząsteczkowych. Przemysł gumowy. Przemysł tworzyw sztucznych.
Mechanika precyzyjna. Mechatronika. Kuźnictwo. Kowalstwo. Ślusarstwo.
Meblarstwo.
Siodlarstwo.
Rymarstwo.
Kaletnictwo.
Introligatorstwo.
Szewstwo.
Metalizacja.
Wyrób
Rękawicznictwo.
luster.
Artykuły
piśmiennicze i biurowe. Przemysł odzieżowy. Gabinety kosmetyczne.
Wyroby
galanteryjne
i
dekoracyjne.
Majsterkowanie.
Rzemiosło
amatorskie
69(045/046) Przemysł budowlany. Rzemiosła budowlane
691(045/046) Materiały i elementy budowlane
692(045/046) Części budynku. Elementy konstrukcyjne
693(045/046) Roboty murarskie. Murarstwo i rzemiosła pokrewne
694(045/046) Roboty ciesielskie. Stolarstwo budowlane
696(045/046) Wyposażenie. Obsługa urządzeń. Instalacje w budynkach
(sanitarne, gazowe, parowe, elektryczne). Rzemiosło w zakresie robót
instalacyjnych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych,
drenarskich,
blacharskich, elektrotechnicznych i innych
697(045/046) Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynków
698(045/046) Roboty wykończeniowe i dekoracyjne
699.8(045/046)
Ochrona
budynków.
Urządzenia
zabezpieczające.
Izolacja budynków
7(045/046) SZTUKA. REKREACJA. ROZRYWKI. SPORT
7.03(045/046) Historia sztuki (w ogólności)
7.096/.097(045/046) Radio i telewizja. Programy telewizyjne. Audycje
radiowe
711(045/046) Planowanie przestrzenne. Planowanie krajowe, regionalne
i miejscowe (urbanistyka)
712(045/046) Architektura terenów zielonych. Architektura ogrodów.
Założenia parkowe. Krajobraz naturalny i kształtowany. Parki. Ogrody
8
718(045/046)
Architektura
cmentarna.
Cmentarze.
Krematoria.
Grobowce (planowanie, projektowanie, konserwacja itd.)
719(045/046) Ochrona krajobrazu miast i wsi
72(045/046) Architektura. Historia architektury w ogólności. Budynki ogólnie.
Budynki użyteczności publicznej, usługowe, handlowe i przemysłowe.
Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Budynki do celów
oświaty, nauki i kultury. Budynki mieszkalne
73(045/046) Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne
74(045/046) Rysunek. Rzemiosło artystyczne
75(045/046) Malarstwo
76(045/046) Grafika
77(045/046) Fotografia i procesy pokrewne
78(045/046) Muzyka
791(045/046) Film
792(045/046) Teatr. Opera
793/794(045/046) Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
796/799(045/046) Sport
8(045/046)
JĘZYKOZNAWSTWO.
NAUKA
O
LITERATURZE.
LITERATURA PIĘKNA
80/81(045/046) Językoznawstwo. Filologia. Języki
82(091)+82.0(045/046) Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria
literatury
821.162.1(091)(045/046) Historia literatury polskiej
82-1/-9(045/046) Literatura piękna
821.162.1-1/-9(045/046) Literatura polska
82-93(045/046) Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
9(045/046) GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904(045/046) Archeologia
91(045/046) Geografia. Opisy krajów. Podróże
9
913(4/9)(045/046)
Geografia
poszczególnych
krajów
świata
nowożytnego
913(438)(045/046) Geografia Polski
929(045/046) Biografie. Genealogia. Heraldyka
93/94(045/046) Historia
930(045/046) Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka
94(045/046) Historia powszechna. I wojna światowa (1914-1918).
II wojna światowa (1939-1945)
94(3)(045/046) Historia poszczególnych krajów starożytna
94(4/9)(045/046) Historia poszczególnych krajów średniowieczna
i nowożytna
94(438)(045/046) Historia Polski
94(438).01(045/046) Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny
94(438).02/.06(045/046)
Dynastia
Piastów.
Dynastia
Jagiellonów.
Królowie elekcyjni (1573-1763). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory
(1764-1795).
94(438).07(045/046) Okres zaborów (1795-1918). Zabór austriacki.
Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa (1914-1918)
94(438).08(045/046) Okres od 1918 r.
94(438).081(045/046) Okres międzywojenny (1918-1939)
94(438).082(045/046) II wojna światowa (1939-1945)
94(438).083(045/046) Polska Ludowa (1944/1945-1989)
94(438).084(045/046) Rzeczpospolita Polska 1990-
10
Download