Atmosfera

advertisement
V. ATMOSFERA
Znajomość faktów
245. Zakreśl liczbę określającą zawartość tlenu w suchym i czystym powietrzu przy powierzchni
Ziemi.
1 p.
a) 78.08 %
b) 49,7 %
c) 20,95 %
246. Wymień warstwy atmosfery (łącznie z przejściowymi) w kolejności od najniższej do najwyższej.
1 p.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
247. Podaj nazwy warstw atmosfery, w których występują prądy strumieniowe.
……………………………………, …………………………………….
1 p.
248. Uzupełnij zdanie.
1 p.
Wraz ze wzrostem wysokości temperatura wilgotnego powietrza w troposferze maleje o około
….................... °C na każde 100 m.
249. Zakreśl poprawne zakończenie zdania: Deszcze zenitalne należą do opadów
a) konwekcyjnych.
b) orograficznych.
c) cyklonalnych.
1 p.
250. Wpisz nazwy mas powietrza przy ich skrótach.
1 p.
PA ............................................................................................................................................
PPm ..........................................................................................................................................
PPk ...........................................................................................................................................
PAk ..........................................................................................................................................
PZm .........................................................................................................................................
PR ............................................................................................................................................
251.W Wymienionym elementom pogody przyporządkuj określenia lub jednostki, wpisując w miejscu
kropek odpowiednie litery.
1 p.
A. śnieg
E. °C
I. zachodni
B. całkowite
F. m/s
J. wyż
C. mm
G. grad
K. godziny rocznie
D. hPa
H. Silny
L. wysokie
Temperatura powietrza ............................ Opady .............................................
Zachmurzenie .......................................... Wiatr ..............................................
Ciśnienie atmosferyczne .......................... Usłonecznienie ..............................
252. Uzupełnij tabelę.
1 p.
Element pogody
Temperatura powietrza
Opady
Ciśnienie atmosferyczne
Przyrządy rejestrujące
Nazwa izolinii na mapie
1.
2.
1.
2.
1.
1
2.
253.W Zakreśl termin oznaczający huraganowy wiatr występujący na wybrzeżu w Dalmacji.
1 p.
a) halny
b) mistral
c) bora
d) cyklon
254.W Uzupełnij tabelę. Symbole chmur wybierz spośród podanych.
Ac As Cc Cb Ci Cs Cu Ns Sc St
Piętro chmur
Symbole
c
h
m
u
r
Nazwy łacińskie
3 p.
Nazwy polskie
Piętro wysokie
Piętro średnie
Piętro niskie
Chmury o
budowie
pionowej
255. Wymień trzy przykłady klimatów astrefowych.
1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
1 p.
Znajomość terminów geograficznych
256.PW Przyporządkuj warstwom atmosfery wymienione cechy, wpisując nazwy warstw w miejscu
kropek.
2 p.
A. odbija fale radiowe ...............................................
B. w jej dolnej części występują prądy strumieniowe ...................................................
C. temperatura wzrasta w niej wraz z wysokością od –55 oC do około 0oC ..............................
D. jej część stanowi ozonosfera ...........................................
E. powstają w niej zorze polarne ..........................................
F. ciśnienie atmosferyczne spada wraz z wysokością od około 1000 hPa do 200 hPa
G. zawiera większość atmosferycznej pary wodnej ...........................................
H. składa się głównie z wodoru i helu ...........................................
I. kształtuje się w niej pogoda ............................................
257. Zakreśl termin oznaczający fizyczny stan atmosfery w danym miejscu i czasie.
a) klimat
b) pogoda
c) element pogody
258. Zakreśl termin oznaczający charakterystyczny dla danego obszaru układ stanów pogody
powtarzający się w cyklu rocznym.
a) klimat
b) układ baryczny
c) front atmosferyczny
1 p.
1 p.
2
259. Zakreśl termin oznaczający strefę ścierania się mas powietrza o różnej temperaturze i
wilgotności.
a) ośrodek baryczny
b) układ baryczny
c) front atmosferyczny
1 p.
260.W Zakreśl termin odpowiadający następującemu opisowi pogody w Polsce: małe zachmurzenie,
brak opadów, duże dobowe amplitudy temperatury, latem upały, zimą mrozy.
1 p.
a) pogoda antycyklonalna
b) pogoda cyklonalna
261. W Zakreśl rysunek przedstawiający mechanizm powstawania monsunu letniego.
1 p.
262.PW Przyporządkuj wymienione cechy klimatowi morskiemu lub klimatowi kontynentalnemu,
wpisując w miejscu kropek odpowiednie litery.
2 p.
a) duże dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza
b) małe dobowe i roczne amplitudy temp. powietrza
c) duża wilgotność powietrza
d) mała wilgotność powietrza
e) duże zachmurzenie
f) małe zachmurzenie
g) małe sumy opadów rocznych z maksimum w lecie
h) duże sumy opadów rocznych
i) gorące i suche lato
j) chłodne i wilgotne lato
k) mroźna i sucha zima
l) łagodna i wilgotna zima
Klimat morski ………………………………. Klimat kontynentalny ………………………
Znajomość zależności
263. Uzasadnij stwierdzenie, że powstanie warstwy ozonowej wpłynęło na pojawienie się organizmów
lądowych.
2 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
264. Wyjaśnij, dlaczego strefy klimatyczne na Ziemi układają się równoleżnikowo.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................……….
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1 p.
3
265.P Uzupełnij tabelę (według wzoru), wpisując w puste komórki po jednym przykładzie zależności
między wymienionymi czynnikami a warunkami klimatycznymi na Ziemi.
2 p.
Czynniki kształtujące klimat
Przykład zależności
Oświetlenie powierzchni
Strefowe zmiany oświetlenia (wraz z szerokością
Ziemi przez Słońce
geograficzną) wpływają na temperaturę powietrza.
Rozmieszczenie oraz wielkość
lądów i oceanów
Wysokość n.p.m.
Rzeźba terenu
Prądy morskie
Szata roślinna
Działalność człowieka
Dostrzeganie i formułowanie prawidłowości
266.P Korzystając z wykresu, sformułuj prawidłowości dotyczące zmian temperatury i zmian ciśnienia
wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
2 p.
4
Zmiany temperatury:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Zmiany ciśnienia:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
267. Stosunek ilości światła odbitego do ilości światła padającego na powierzchnię terenu nosi nazwę
albedo. Korzystając z tej informacji, wykonaj polecenia.
A. Zakreśl rodzaj podłoża o najwyższej wartości albedo.
a) świeży śnieg
d) zaorane pole uprawne
b) powierzchnia oceanu e) asfaltowa nawierzchnia drogi
c) roślinność
1 p.
B. Napisz, według jakiej cechy uporządkowano rodzaje powierzchni w zadaniu A.
..................................................
1 p.
268.PW Skreśl w zdaniach zbędne określenia, tak aby zdania były prawdziwe.
2 p.
A. Na półkuli północnej pasaty są wiatrami północno-wschodnimi / południowo-zachodnimi.
5
B. Im większa jest różnica ciśnień między ośrodkami barycznymi, tym większa / mniejsza jest
prędkość wiatru.
C. Monsuny są wiatrami stałymi / okresowymi.
D. Ruch obrotowy Ziemi oddziałuje / nie oddziałuje na kierunki wiatrów.
269. Przeanalizuj tabelę, odszukaj widoczną w niej prawidłowość i wpisz w puste komórki nazwy
dominujących mas powietrza.
2 p.
Odczytywanie, interpretacja i przetwarzanie informacji
270.P Uzupełnij rysunek, wstawiając strzałki obrazujące cyrkulację powietrza w strefie
międzyzwrotnikowej, dopisz nazwy komórek cyrkulacyjnych i wstaw w prostokąty N (niż) lub W
(wyż).
2 p.
271. Wykonaj polecenia, korzystając z informacji na mapie przedstawiającej roczną sumę
promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą w kcal/cm 2.
6
A. Nazwij obszar otrzymujący najmniej energii słonecznej i wymień 4 obszary otrzymujące ponad
180 kcal/cm2.
1 p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
B. Wyjaśnij, dlaczego najwięcej promieniowania otrzymują okolice zwrotników, a nie okolice
równika.
1 p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
272.PW Mapy przedstawiają monsunową cyrkulację powietrza w Azji Południowej. Przeanalizuj je i
wykonaj polecenia.
7
A. Oznacz ośrodki baryczne, wpisując w miejsce niżu N, a w miejsce wyżu W. Następnie dorysuj
groty strzałek wskazujących kierunek wiatru.
1 p.
B. Wskaż mapę, która przedstawia cyrkulację w półroczu letnim. Uzasadnij odpowiedź.
1 p.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................……
C. Wyjaśnij, dlaczego Tybet otrzymuje znacznie mniej opadów niż południowe stoki Himalajów.
1 p.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................…….
273.P Narysuj sygnatury, którymi na mapach synoptycznych oznacza się front ciepły i front chłodny.
2 p.
Front ciepły
kolor ..................................
Front chłodny
kolor ..................................
274.PW Korzystając z mapy synoptycznej z 25 września 2006 r. i własnej wiedzy, wykonaj polecenia.
8
A. Wpisz na mapie literę W (wyż) lub N (niż) na zachód od Hiszpanii..
1 p.
B. Określ położenie strefy największego zachmurzenia względem frontów atmosferycznych. 1 p.
…………………………………………………………………….…………….…………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….….
C. Porównaj pogodę w Warszawie (52oN, 21oE) i Londynie (51o30’N, 0o).
Elementy pogody
2 p.
Odczytane wartości elementów pogody
w Warszawie
w Londynie
Ciśnienie (w hPa)
Temperatura (w oC)
9
Zachmurzenie
Opady
Wiatr (kierunek,
oznaczenia literowe)
Wiatr
(prędkość, w m/s)
D. Wyjaśnij, co spowodowało różnicę pogody między Warszawą a Londynem.
1 p.
…………………………………………………………………….………….……………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….….
275.W Wykonaj polecenia, korzystając z mapy rocznej sumy opadów na świecie.
A. Oznacz na mapie obszary lądowe otrzymujące poniżej 250 mm opadów rocznie.
B. Obszary oznaczone w zadaniu A podziel na trzy kategorie, biorąc pod uwagę cechy ich
położenia. Napisz, jakie to są cechy.
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………….
2 p.
1 p.
C. Nazwij czynnik, który sprawia, że wysokości opadów na zachodnich i wschodnich wybrzeżach
kontynentów na zwrotniku Koziorożca są różne.
1 p.
……………………………………………………………………………………………..
D. Wymień nazwy ruchów powietrza powodujących wysokie opady w okolicach równika i
niewielkie opady w okolicach zwrotników.
1 p.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
276.PW Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wykonaj zadania.
A. Przedstaw w formie wykresu roczny przebieg temperatury powietrza i opadów.
2 p.
10
T – temperatura powietrza w °C; O – opady w mm
B. Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza, roczną amplitudę temperatury powietrza i roczną
sumę opadów. Zapisz obliczenia.
3 p.
Średnia roczna temperatura powietrza
Obliczenia
Wynik ..........................................
Roczna amplituda temperatury powietrza
Obliczenia
Wynik ..........................................
Roczna suma opadów
Obliczenia
Wynik ..........................................
C. Wymień 3 cechy klimatu (inne niż obliczone w zadaniu B) stacji meteorologicznej, które
można odczytać z wykresu.
1 p.
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
D. Podaj nazwę strefy klimatycznej, w której leży ta stacja.
1 p.
................................................................................................................................................
277.PW Przedstawione poniżej wykresy klimatyczne sporządzono na podstawie danych z zaznaczonych
na mapie stacji meteorologicznych. Korzystając z mapy i wykresów, wykonaj polecenia.
11
A. Uzupełnij legendę mapy określeniami mas powietrza: arktyczne, polarne, zwrotnikowe,
równikowe.
2 p.
B. Przyporządkuj wykresy klimatyczne oznaczonym na mapie stacjom meteorologicznym,
wpisując nazwy stacji w miejscu kropek.
2 p.
C. Podaj dwie charakterystyczne cechy klimatu stacji meteorologicznej 1.
1 p.
1. …………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………...…
12
2. ……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..…….
D. Wyjaśnij roczny przebieg temperatury powietrza w stacji meteorologicznej 7.
1 p.
……………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………......…
………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..………
E.: Porównaj wykresy 4 i 5. Wymień dwie różnice między tymi klimatami.
1 p.
1. …………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………...…
2. ……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..…….
Budowanie prostych modeli
278. Uzupełnij schemat przedstawiający pustynnienie Sahelu, wpisując w kwadraty odpowiednie
litery.
1 p.
A. niekontrolowany wypas bydła
B. zmiana klimatu na półsuchy i suchy
C. wycięcie drzew
279. Uzupełnij schemat dotyczący kwaśnych deszczy, wpisując w kwadraty odpowiednie litery, a w
prostokąty – trzy przykłady skutków kwaśnych deszczy.
2 p.
A. reakcja tlenków siarki i azotu z wodą (parą wodną)
B. powstanie kwasów siarkowego i azotowego
C. emisja dwutlenku siarki i tlenków azotu
280. Uzupełnij schemat przedstawiający przyczyny i skutki nasilenia się efektu cieplarnianego,
wpisując w prostokąty odpowiednie litery.
2 p.
A. emisja CO2
D. spalanie paliw kopalnych
B. topnienie lodowców
E. hodowla bydła i uprawa ryżu
C. straty w gospodarce
13
Uogólnianie treści geograficznych
281. Za anomalię pogodową uważa się np. wystąpienie w Polsce w styczniu temperatury powietrza
20oC. Napisz własnymi słowami definicję anomalii pogodowej.
2 p.
…………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….…....
………………………………………………………………………………………...…..…
282. Przeczytaj tekst i wymień dwie zmiany pogody, które mogą być spowodowane opisanym
zjawiskiem. Wyjaśnij, z czego te zmiany wynikają.
2 p.
W dziejach ludzkości największą znaną eksplozją był wybuch Krakatau w Cieśninie
Sundajskiej (Indonezja) w 1883 roku. Wyrzucone z krateru popioły unosiły się na wysokości
50 km, a słup gazów osiągnął 27 km od powierzchni Ziemi.
1. …………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………….....….
………………………………………………………………………………………………..
Zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych
283. Na rysunku przedstawiającym pożar lasu zaznacz strzałkami
kierunki przemieszczania się powietrza (poziomo i pionowo).
2 p.
284. Wyjaśnij, w jakim celu zimą na otwartych przestrzeniach wzdłuż dróg ustawia się siatki, takie jak
w ogrodzeniach. Użyj terminu „akumulacja”.
2 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
285.P Podaj po jednym przykładzie korzyści, którą przynosi pasażerom oraz liniom lotniczym
odpowiednie wykorzystanie prądów strumieniowych w komunikacji lotniczej.
2 p.
Pasażerowie: ............................................................................................................................
Linie lotnicze: ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
14
286.W Jest styczeń, mroźna i słoneczna pogoda. Słyszysz fragment prognozy pogody: „Z zachodu
zbliża się do Polski ciepły front atmosferyczny”. Wymień dwie zmiany pogodowe, które
przyniesie nadchodzący front.
1 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
287. Skreśl w zdaniu błędne wyrażenia.
1 p.
Rozbijając podczas wakacji namiot na polu namiotowym w lesie, można się spodziewać, że
noce będą tam cieplejsze / chłodniejsze, a dni cieplejsze / chłodniejsze niż na otwartej
przestrzeni.
288.W Termometr wskazuje 8oC. Korzystając z tabeli, określ, jaki inny element pogody musisz brać
pod uwagę, wychodząc z domu na kilka godzin. Wyjaśnij, dlaczego.
2 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
289.PW Uzupełnij tabelę, wpisując, w jakich warunkach powstają wymienione zjawiska atmosferyczne
i podaj przykład zagrożenia spowodowanego przez każde z tych zjawisk (według przykładu).
3 p.
Zjawisko
Zawieja
Warunki powstania
Opad śniegu w czasie silnego,
porywistego wiatru
Zagrożenia
Nagłe ograniczenie
widoczności, np. na drodze
Mgła
Gołoledź
Cumulonimbus
Silny wiatr
290.Wymień trzy cechy klimatu lokalnego zadrzewionej miejscowości położonej w kotlinie nad
jeziorem, różniące go od klimatu otaczających wzgórz z polami uprawnymi.
2 p.
1. ……………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………..
15
3. ………………………………………………………………………………..……………
Wyjaśnianie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów
291. Wyjaśnij, dlaczego grubość troposfery zmienia się w zależności od pory roku i od szerokości
geograficznej.
2 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
292.W Wyjaśnij, dlaczego temperatura w ozonosferze jest wyższa niż w warstwach sąsiednich. 1 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
293.W tekście o powstawaniu monsunu zimowego skreśl błędne wyrażenia.
2 p.
W zimie ląd ochładza się i tworzy się nad nim ośrodek niskiego / wysokiego ciśnienia. Wody
Oceanu Indyjskiego działają natomiast ocieplająco / ochładzająco na zalegające nad nimi masy
powietrza. Powietrze nad oceanem wznosi się / osiada i powstaje niż / wyż. W konsekwencji zimą
monsuny wieją znad Azji ku Oceanowi Indyjskiemu / znad Oceanu Indyjskiego ku Azji. Są to
wiatry suche / wilgotne.
294. Przeczytaj tekst, w którym scharakteryzowano pewną chmurę. Rozpoznaj ją, podaj jej nazwy
polską i łacińską, określ, do jakiego rodzaju chmur ona należy i podaj nazwę charakterystycznego
tylko dla niej rodzaju opadu.
2 p.
Chmura jest bardzo duża, rozbudowana pionowo. Jej górna część jest rozbudowana, ma kształt
kowadła. Takie chmury przynoszą intensywne, lecz krótkotrwałe opady, niekiedy silne burze.
Nazwa polska ………………………………………
Nazwa łacińska i jejskrót …………………………………..
Rodzaj …………………………………..
Opad ……………………………………….
295.PW Wykonaj polecenia.
A. Wpisz w miejsce kropek podane wyrażenia.
front ciepły, front chłodny, ciepłe, chłodne
1 p.
16
B. Wyjaśnij, z czego wynikają różnice w ukształtowaniu powierzchni frontowej.
1 p.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
C. Wskaż front, na którym występują chmury warstwowe i opady ciągłe.
1 p.
...................................................................................................................................................
296.PW Obok wymienionych ekstremalnych zjawisk pogodowych wpisz po dwa przykłady ich skutków
dla działalności i życia ludzi.
2 p.
a) upał …………………………………..……………………….…………………….…….
.................................................................................................................................................
b) silny mróz ………………………….……………………….………………………….…
.................................................................................................................................................
c) gwałtowna ulewa …………….………………………..………………………….………
..................................................................................................................................................
d) bardzo wysokie opady śniegu …….………………………………………………………
..................................................................................................................................................
e) bardzo niskie opady w ciągu roku …………………………………….……………….….
...................................................................................................................................................
f) huragan …………..………………………………………………………………….……..
...................................................................................................................................................
297. Wymień trzy przykłady skutków El Niño dla środowiska przyrodniczego oraz
spowodowanych nimi strat gospodarczych.
2 p.
Skutki dla środowiska przyrodniczego
Straty gospodarcze
298. Zakreśl prawidłowe zakończenie zdania: Główną przyczyną strefowości klimatu jest
1 p.
a) zmiana intensywności promieniowania słonecznego wraz ze zmianą szerokości geograficznej.
b) układ form rzeźby terenu.
c) rozkład lądów i oceanów.
299.PW Korzystając z mapy stref klimatycznych, wykonaj polecenia.
17
A. Wpisz nazwy stref klimatycznych oznaczonych numerami 2, 4 i 7.
Strefa 2.: …………………………………………………………….
Strefa 4: ……………………………………………………………..
Strefa 7: ……………………………………………………………..
1 p.
B. Południowa granica strefy umiarkowanej ciepłej sięga na wschodnim Atlantyku szerokości
geograficznej 50oN, we wschodniej Azji – 35oN. Odczytaj szerokość geograficzną północnej
granicy strefy w tych regionach i wyjaśnij przyczyny różnic.
2 p.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
300.P Uzupełnij tabelę dotyczącą lokalnych warunków klimatycznych w dużych miastach i ich
przyczyn.
Cecha lokalnych warunków
klimatycznych
2 p.
Przyczyna
Wyższa temperatura powietrza
Wyższa suma opadów
Mniejsza wilgotność powietrza
Mniejsza prędkość wiatru
Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w skali lokalnej
301. Zaproponuj dwa działania, które mogłyby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w Twoim
miejscu zamieszkania, określ warunki ich realizacji oraz spodziewane trudności.
2 p.
Działanie
Warunki realizacji
Trudności realizacji
18
302. Na podstawie tekstu o huraganie Katrina wymień trzy konsekwencje (społeczne, przyrodnicze
lub gospodarcze) cyklonu tropikalnego. Zaproponuj jedno działanie mające na celu złagodzenie
skutków cyklonów.
3 p.
W sierpniu 2005 roku potężny cyklon tropikalny Katrina, wiejący z prędkością 270 km/h
zdewastował wybrzeża amerykańskich stanów Luizjana, Missisipi i Alabama. Spiętrzone wody
Zatoki Meksykańskiej przerwały wały przeciwpowodziowe odgradzające Nowy Orlean od jeziora
Pontchartrain. Zalanych zostało 80 % powierzchni miasta. Zginęło około10 000 osób, a straty
materialne liczy się w miliardach dolarów.
Konsekwencje
1. ………………………………………………………………………………………….….
2. …………………………………………………………………………..…………………
3. …………………………………………………………………………………….……….
Propozycja działania ..…………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
303. Wyjaśnij przyczynę smogu i zaproponuj jeden sposób zmniejszenia zagrożenia smogiem.
Przyczyna: ….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Sposób zmniejszenia zagrożenia: …..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2 p.
Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w skali globalnej
304.W Działalność człowieka spowodowała nasilenie się efektu cieplarnianego. Wymień trzy przykłady
jego skutków i zaproponuj trzy działania, które mogą ograniczyć to zjawisko. Następnie wyjaśnij,
dlaczego zaproponowane działania nie dadzą natychmiastowych efektów.
3 p.
Skutki
1. ………………………………………………………………………………….…………
2. ……………………………………………………………………………………….……
3. …………………………………………………………………………………………….
Propozycje działań
1. ……………………………………………………………………………….……………
2. …………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………...………..
C. Wyjaśnienie
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
19
……………………………………………………………………………………………….
305. Porównaj znaczenie ozonu występującego w dolnej warstwie troposfery oraz w stratosferze.
2 p.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w różnych skalach czasowych
306. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych nie przyniesie natychmiastowych rezultatów, może
natomiast powodować znaczne koszty. Czy – Twoim zdaniem – warto te koszty ponosić?
Odpowiedź uzasadnij.
2 p.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
20
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards