„Niechaj każdy uczeń pamięta, że ważne są dobre maniery na co

advertisement
Warszawa dn. 13.10.2008
„Niechaj każdy uczeń pamięta, że
ważne są dobre maniery na co
dzień i od święta…”
Szacowni Państwo!
Niniejszym pragniemy donieść, iż planujemy
uroczystość wielką, a na cześć dobrych
i szlachetnych obyczajów urządzoną.
Żywimy nadzieję, że uczynicie nam ten zaszczyt
i tłumnie się stawicie w dniu wyznaczonym,
porze dogodnej i miejscu przychylnym gościom.
…..
Osoba odpowiedzialna z ramienia szkoły:
mgr Mariola Pietroń-Ratyńska
Dzielnicowy Konkurs wiedzy z zakresu Savoir-vivre, czyli kindersztuby,
konwenansu towarzyskiego, dobrych manier.
Cel główny:
1) Propagowanie zasad Savoir-vivre wśród dzieci i młodzieży.
2) Przybliżenie tzw. konwenansu towarzyskiego, kindersztuby- form towarzyskich
i reguł grzeczności.
Zakres tematyczny:
1) zasady nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,
2) wygląd, prezencja (np. postawa, higiena) i właściwy ubiór,
3) formy towarzyskie (np. w szkole, w rodzinie, na przyjęciach),
4) komunikacja (także telefoniczna i internetowa),
5) zasady korespondencji,
6) witanie i przedstawianie sobie różnych osób,
7) zachowania się w szczególnych sytuacjach (m.in. dbałość o właściwy wygląd)-
teatr, restauracja, komunikacja miejska, stadion, imprezy masowe.
Adresaci konkursu: uczniowie szkoły podstawowej
Kategoria:
klasy I-III
Forma:
Plakat edukacyjny poruszający problematykę zasad savoire vivre
Forma sceniczna (piosenka, wierszyk, scenka rodzajowa)
klas IV-VI
Forma:
„Podręcznik dobrych manier dla współczesnego nastolatka”
Reklama dobrych manier
Przewidziana formy i techniki prezentacji w tej kategorii dowolne (plastyczne,
muzyczne, multimedialne, teatralne).
Każda szkoła może zgłosić po jednej trzyosobowej drużynie z danej kategorii wiekowej,
wytypowanej drogą eliminacji ze szkoły.
Ważne, aby drużyna miała w swoim składzie po 1 uczniu z każdego poziomu.
Konkurs przewiduje 2 etapy:
I etap to prezentacja przygotowana przez drużynę
II etap konkurs wiedzy
Terminy:
składanie zgłoszeń upływa 15 listopada 2008 roku
I etap konkursu 19 listopada 2008 roku
Ważne! Ilość drużyn przechodzących do finału uzależniamy od ilości zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy na nr faksu:
(022) 811 58 43
[email protected] w a.pl
Proponowania literatura:
Kodek s towarzyski. Jak się powinien zachow a ć człowiek wytworny w
domu i po za domem
Arhens Seba stian , 200 8, Fu n d a c j a dl a U ni w e r s y t e t u Ja g i e l l o ń s k i e g o
K sięg a dobrych obyczajów. Tom II
Peg gy Post , 200 8, C a r t a l i a Pr e s s
Bon czy ton.... savoi- vivre dla dzieci
Grzegorz Ka s d ep ke , 200 8, Lite r a t u r a
Nakryw a m y do stołu. Przewodnik dla gosp od arzy i goś ci
Rosen Lynn , 200 8, ba u e r- w el t b i l d m e d i a (kdc)
Dobre wychow a nie wierszem
Pierga Bożena , 200 8, ze b r a
Pułapki savoir vivre`u
Hanna Verena Zemme , 200 8, Bell o n a
K sięg a dobrych obyczajów
Post Peggy , 200 7, C a r t a l i a Pr e s s
Przewodnik dobrych obyczajów dla dzieci
Post Cindy , 200 7, C a r t a l i a Pr e s s
Savoir vivre na co dzień. Bożena Dykiel poleca
Sako wi cz Agnieszka , 200 7, Pu b l i c a t
Savoir- vivre dla zaawan s o w a n y c h. 6 etapów dochodzenia do sukce s ó w
Benoit Christine , 200 7, ba u e r- w elt b il d m e d i a (kdc)
Błysk a wi czy kurs Savoir- vivre`u
Katarzyna i Aleks a n der Kropiwnic cy , 200 7, Pu b l i c a t
Savoir- vivre Podrecznik dobrych manier
Sa wi c k a Ewa , 200 7, P ar k
Savoir- vivre. Przy stole. W pracy
Ewa Sa wi c k a , 200 7, stu d i o wy d a w n i c z e ze b r a
Jak słucha ć, by ludzie do nas mówili
Mary Hartley , 200 7, Fe e r i a
Obyczaje ślubne
Post Peggy , 200 6, C a r t a l i a Pr e s s
Savoir vivre Podręcznik w pilnych potrzebach
Stanisła w Krajski , 200 6, sg k
Obyczaje towarzyskie
Walew s ki ch Wielopols k a Maria z Colonna , 200 6, Libr a
Savoir- vivre XXI wieku
Nadine de Roths child , 200 6, Zy s k i S-ka
Savoir- vivre nowocze sn ej kobiety
Birgit Adam , 200 6, M A K Ofi c y n a W y d a w n i c z a
Nowy Savoir- vivre
Tadeu sz Rojek , 200 6, Ksi ąż k a i Wi e d z a
Sztuka bycia i obycia
Ma ciej A. Brzozow s ki , 200 6, M u z a S. A.
Po męsku Obyczaje silnej płci
Post Peter , 200 5, C a r t a l i a Pr e s s
Party kolacja grill
Post Peg gy , 200 5, C a r t a l i a Pr e s s
Dobre obyczaje we dwoje
Post Peter , 200 5, C a r t a l i a Pr e s s
Dobre maniery
Hermine Hartley , 200 4, Vo c a t i o Ofi c y n a W y d a w n i c z a
Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych manier
Lady Perfect , 200 4, K or o p r i n t - El e w
Szkoła gotow ania i podejmowa ni a goś ci
Barbara Bonisolli, Dagm ar von Cram m , 200 3, D elt a W- Z Ofi c y n a W y d a w n i c z a
Dar dobrych obyczajów
Post Cindy , 200 2, C a r t a l i a Pr e s s
Słow a grzeczne i serdeczne
Ewa Jędrzejko, Małgorzata Kita , 200 2, Exli b ri s
Sztuka dorastania
Greg Jonson, Su sie Shellenberger , 2000, V o c a t i o Ofi c y n a W y d a w n i c z a
Przeżyć wśród ludzi
Post Elizabeth , 1 9 9 5, C a r t a l i a Pr e s s
Przeprasza m ja tu stałem
Post Peg gy , C a r t a l i a Pr e s s
Karta zgłoszenia
Dzielnicowy Konkurs wiedzy z zakresu Savoir-vivre, czyli kindersztuby, konwenansu
towarzyskiego, dobrych manier.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły, adres)
…………………………………………………………………………………………….…………………………….
(telefon, e- mail)
Członkowie drużyny:
1. ……………………………………………… klasa…………
2. ……………………………………………... klasa…………
3. ……………………………………………... klasa…………
Członkowie drużyny:
4. ……………………………………………… klasa…………
5. ……………………………………………... klasa…………
6. ……………………………………………... klasa…………
…………………………………………………………………..………………………………………………………
(forma prezentacji)
Opiekun drużyny:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Download