wychowawczy "O zachowaniu przy stole i nie tylko"

advertisement
GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
Program edukacyjno-wychowawczy
„O zachowaniu przy stole i nie tylko…”
Opracowała:
mgr Aleksandra Suduł
GRYFÓW ŚLĄSKI 2013
WPROWADZENIE
Program edukacyjno-wychowawczy „O zachowaniu przy stole i nie tylko…” został
stworzony w celu przekazania uczniom podstawowych zasad dotyczących kultury osobistej,
zwyczajów oraz norm i wzorów postępowania, które mają istotny wpływ na stosunki
międzyludzkie. Program będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014, a jego adresatami
są uczniowie klas I-III Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.
Kultura osobista jest jedną z cech, które nabywa się i kształtuje przez całe życie.
Określa ona nasze zachowanie, niezależnie od tego gdzie jesteśmy i co robimy. Okres
dorastania, choć często nacechowany dużą zmiennością w sferze emocjonalno-społecznej, jest
szczególnie ważnym momentem w procesie rozwijania kultury osobistej. Każdy młody
człowiek powinien wiedzieć jak odnaleźć się w bardziej lub mniej kłopotliwych sytuacjach,
począwszy od właściwego wyglądu zewnętrznego, poprzez umiejętność prowadzenia rozmów
telefonicznych, spożywanie posiłków w restauracjach, zachowanie w domu, w szkole,
podczas przyjęć i innych okoliczności. Ogłada towarzyska i schludny wygląd nie są jednak
jedynymi wyznacznikami dobrego wychowania. Bardzo istotne jest okazywanie szacunku
drugiej osobie, a także posiadanie wiedzy z różnych dziedzin życia. Człowiek kulturalny
powinien czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym- chodzić do teatru, kina, czy też
muzeum, zwiedzać wystawy, chodzić na koncerty, czytać książki, tak aby stale poszerzać
swoje horyzonty.
Program edukacyjno-wychowawczy „O zachowaniu przy stole i nie tylko…” został
dostosowany do potrzeb dzisiejszych nastolatków i będzie realizowany w przekonaniu, że
wszelkie podjęte działania wpłyną pozytywnie na rozwój kultury osobistej uczniów,
wykształtują w nich wrażliwość wobec innych ludzi i środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem właściwego zachowania się w szkole, wśród nauczycieli i rówieśników.
Pod koniec roku szkolnego 2013/2014 zostanie dokonana ewaluacja programu, która
pozwoli określić stopień zrealizowanych działań oraz sformułować wnioski do dalszej pracy.
CELE PROGRAMU
CELE GŁÓWNE:







podnoszenie kultury osobistej uczniów;
wpajanie zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach;
budowanie systemu wartości uczniów;
rozwijanie umiejętności społecznych;
kształtowanie poczucia przynależności społecznej;
wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów;
kształtowanie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę.
CELE SZCZEGÓŁOWE:













stosowanie zasad dobrego wychowania w środowisku szkolnym, w domu i poza nim;
nabywanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych;
okazywanie szacunku i życzliwości wobec dorosłych i rówieśników;
przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury;
umiejętne posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi i egzekwowanie ich w życiu
codziennym;
kulturalne komunikowanie się z innymi;
dbanie o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i właściwy dobór stroju w zależności
od sytuacji;
wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole;
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją i niezadowoleniem w sposób
zgodny z normami społecznymi i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa;
zmniejszenie ilości konfliktów w grupie rówieśniczej;
dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom niewłaściwego zachowania;
przekazywanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr
materialnych i osobistych oraz mienia szkoły;
promowanie taktownego i tolerancyjnego zachowania wśród uczniów.
PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW:









przeprowadzanie pogadanek i dyskusji;
odgrywanie scenek sytuacyjnych i przedstawień;
tworzenie gazetek szkolnych i klasowych;
umieszczanie artykułów na stronie internetowej Gimnazjum;
organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych;
tworzenie prezentacji;
wykorzystanie technologii komputerowej;
organizowanie wystaw prac uczniów;
redagowanie haseł grzecznościowych.
POŻĄDANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
UCZEŃ:
 stosuje zasady dobrego wychowania w środowisku szkolnym, w domu i w miejscach
publicznych;
 posiada umiejętności niezbędne w kontaktach interpersonalnych;
 okazuje szacunek i życzliwość dorosłym i rówieśnikom;
 przestrzega norm społecznych i zasad kultury;
 posługuje się zwrotami grzecznościowymi w życiu codziennym;
 kulturalnie komunikuje się z innymi (nie używa wulgaryzmów, wypowiada swoje
zdanie w sposób jasny i poprawny);
 dba o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą i właściwy dobór stroju w zależności
od sytuacji;
 kulturalnie zachowuje się przy stole;
 radzi sobie z agresją i niezadowoleniem w sposób zgodny z normami społecznymi
i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa;
 nie wdaje się w konflikty z rówieśnikami;
 dostrzega i przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania;
 szanuje cudze dobra materialne i osobiste oraz mienie szkoły;
 zachowuje się taktownie i tolerancyjnie wobec innych.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
TREŚCI
ZADANIA
REALIZACJA ZADAŃ
SPOSOBY
Kultura osobista
na co dzień
Cały rok
- Popularyzacja
postawy człowieka
umiejącego zachować
się odpowiednio w
różnych
okolicznościach.
- Międzyklasowy
konkurs dla uczniów
klas pierwszych.
X 2013
Biblioteka szkolna
(A. Ochocka)
- Ukazywanie
wzorców właściwego
zachowania wobec
nauczycieli
oraz pozostałych
pracowników szkoły;
- Przeprowadzenie
pogadanek podczas
godzin
wychowawczych;
Cały rok
Wychowawcy
- Przeprowadzenie
szkolnego protestu
przeciwko
wulgaryzmom
(tworzenie plakatów
i haseł przeciwko
używaniu
wulgaryzmów w
szkole i miejscach
publicznych).
II 2014
Samorząd
uczniowski
Festyn integracyjny
klas pierwszych
„Chcesz być trendy,
chcesz być cool-miej
maniery tak jak
król”
X 2013
Wychowawcy
klas II
- Przeprowadzenie
pogadanki na temat
właściwego stroju
na różne okazje
(uroczystości
Cały rok
Wszyscy
nauczyciele
- określenie tego co
wypada, a co nie.
- promowanie
kulturalnego
zachowania podczas
lekcji i na przerwach;
- promowanie
właściwego
zachowania podczas
balu gimnazjalnego;
- budowanie
pozytywnych relacji
i wzorów zachowania
w grupie rówieśniczej;
- podkreślenie
poszanowania mienia
osobistego i
szkolnego;
Dbałość
o wygląd
CZAS
- Przeprowadzenie
pogadanek podczas
godzin
wychowawczych,
zajęć
wyrównawczych i
lekcji
przedmiotowych.
- Zapoznanie uczniów
z pojęciami: bon ton
savoir-vivre, dobre
wychowanie, kultura
osobista;
- używanie zwrotów
grzecznościowych;
Kultura
w środowisku
szkolnym
ODPOWIEDZIALNI
- Właściwe dobieranie
stroju do różnych
okoliczności (strój
codzienny, galowy,
sportowy,
Wychowawcy
Wszyscy
nauczyciele
Wychowawcy
Dobre maniery
przy stole
dyskotekowy).
szkolne i
pozaszkolne, zajęcia
sportowe, egzamin
gimnazjalny,
wyjścia do kina,
teatru, muzeum);
- Promowanie
właściwego
zachowania przy stole
(prawidłowa postawa
podczas jedzenia,
kulturalne spożywanie
posiłków, właściwe
używanie sztućców).
- Przeprowadzenie
pogadanek podczas
godzin
wychowawczych;
Cały rok
Wychowawcy
- przedstawienie
zasad właściwego
zachowania się
w stołówce;
Cały rok
Nauczyciel świetlicy
(M. Kostrakiewicz)
- omawianie
bezpieczeństwa i
higieny
przygotowania
posiłków.
Cały rok
Nauczyciel zajęć
technicznych
(A. Burbul)
- Przeprowadzenie
pogadanek podczas
godzin
wychowawczych
dot. kulturalnego
zachowania w
miejscach
publicznych;
Cały rok
Wychowawcy
- przeprowadzenie
pogadanek na temat
kulturalnego
zachowania w
środkach transportu
publicznego;
IX 2013
Nauczyciel świetlicy
(M. Kostrakiewicz)
- tworzenie
plakatów
dotyczących
kulturalnego
zachowania w
różnych
okolicznościach.
II 2014
Nauczyciel zajęć
artystycznych
(A. Burbul)
- Nauka nakrywania
do stołu (w tym
również:
przygotowywanie
prostych potraw oraz
zwracanie uwagi na
estetykę i walory
smakowe
przygotowywanych
dań);
Savoir-vivre
w miejscach
publicznych
- Ćwiczenie
prawidłowych
zachowań w kinie,
teatrze, operze,
muzeum, w środkach
transportu publicznego
oraz podczas
wycieczek.
- przestrzeganie
regulaminu
wycieczek
szkolnych;
Jestem
Europejczykiem
- Opracowanie
zwrotów
grzecznościowych w
języku angielskim i
niemieckim.
- Tworzenie
plakatów i gazetek z
formami
grzecznościowymi
w języku angielskim
i niemieckim;
Cały rok
Zespół Nauczycieli
Języków Obcych
Grzeczność–
jedna z cech
dobrego
wychowania
- Zapoznanie się z
zasadami dobrego
wychowania w
dostępnych źródłach:
podręczniki do języka
polskiego, broszury,
artykuły w internecie
itp.
- Tworzenie mapy
pojęciowej Kultura
osobista a nasz
wizerunek (klasa
1)
- drama
Sztuka
porozumiewania się,
rozmowy
telefoniczne (klasa
2)
- tworzenie
opowiadania
literackiego na
wybrany temat
( klasa 3)
III 2014
Nauczyciel języka
polskiego
(E. Demidow)
Ja i zasady
savoir - vivre
Jestem
kulturalnym
kibicem
I 2014
IX 2013
- Wpajanie
podstawowych zasad
savoir - vivre;
- Własnoręczne
tworzenie książki
z zasadami savoir vivre.
I 2014
- Opracowanie
zwrotów
grzecznościowych;
- Tworzenie gazetek
z formami
grzecznościowymi.
XI 2013
- "Piękno mowy
ojczystej" przygotowanie do
recytacji.
- Recytowanie
wierszy z
uwzględnieniem
zasad savoir - vivre
przygotowanych na
tę uroczystość.
- Tworzenie
plakatów, gazetek
oraz piosenek
propagujących
kulturalne
kibicowanie;
III 2014
- Opracowanie
kulturalnych
przyśpiewek, plakatów
i gazetek
wspierających polską
reprezentację.
Nauczyciel języka
polskiego
(M. Sadowska)
XI-XII
2013
Nauczyciele
wychowania
fizycznego
I 2014
Nauczyciel
informatyki
(W. Pasternak)
-tworzenie Kodeksu
Kulturalnego
Kibica.
- Umieszczenie
Kodeksu
Kulturalnego Kibica
na stronie
internetowej
Gimnazjum.
Download