Savoir – vivre

advertisement
Relacja z realizacji projektu w ramach programu „Włącz się. Młodzi
i media” – Savoir – vivre – czyli dobre maniery na co dzień”.
1. DANE O SZKOLE
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Marii Dąbrowskiej 10 39 – 400 Tarnobrzeg
Województwo: podkarpackie
2. INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł projektu: Włącz się! Młodzi i media - Savoir – vivre – czyli dobre maniery na co dzień”.
Koordynator projektu: Renata Łukaszek
Uczestnicy projektu:
Karolina Kupiec
Emilia Stachowicz
Lilianna Giza
Wiktoria Rydzik
Grzegorz Kozłowski
Mateusz Strzelecki
Lucjan Żak
Wiktoria Reguła
Oliwia Skrzypek
Julia Jędrychowska
Bartłomiej Bajerczak
Jakub Kułynycz
Filip Zawada
Karol Jagiełka
3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu
przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego „ Włącz się! Młodzi i media”. Brało w nim
udział piętnastu nauczycieli i mnóstwo uczniów z całej szkoły. Uczniowie stworzyli blogi.
„Savoir – vivre – czyli dobre maniery na co dzień” to temat projektu realizowanego
w naszej szkole. Temat ten został wybrany w ramach propagowania w naszej szkole zasad
dobrego zachowania, poszerzenia wiedzy uczniów na temat zwyczajów i form towarzyskich,
reguł grzeczności, kształtowania zmiany postaw i zachowań zgodnie z powszechnie
obowiązującymi zasadami fair play. W projekcie brali udział uczniowie zarówno z klas I- III jak
i IV – VI. Głównym celem było uświadomienie uczniom, że naukę norm towarzyskich
rozpoczynamy od stosowania podstawowych, bardzo ważnych zasad obowiązujących we
wszystkich kontaktach międzyludzkich. Zasady te to: uprzejmość, punktualność, uśmiech,
życzliwość, dyskrecja, prawdomówność, uczciwość, kultura słowa, a ogólnie określa je się
jako kulturę dnia codziennego.
Zakwalifikowaliśmy się na Ogólnopolski Festiwal „Włącz się. Młodzi i media”
w Warszawie. Było wspaniale!
Artykuł na stronie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu:
http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc//asset_publisher/2a7N/content/uczniowie-z-%E2%80%9Edziesiatki%E2%80%9D-naogolnopolskim-festiwalu-%E2%80%9Emlodzi-i-media%E2%80%9D#.VK2pbGd0zIU
Uczniowie klasy IV pojechali do Warszawy z panią Iwoną Bogumił.
W ramach tegorocznej edycji programu „Włącz się” uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu zakwalifikowali się na dwudniowy
Festiwal „Młodzi i media”, który odbył się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2014 r. W
wydarzeniu tym mogło wziąć udział tylko 30 szkół, więc dla reprezentacji z „Dziesiątki”
dużym wyróżnieniem było znalezienie się w tej grupie.
Włącz się. Młodzi i media to wspólny program Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Fundacji Even. Jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania kompetencji medialnych dzieci
i dorosłych. Edukacja medialna nie jest wprawdzie oddzielnym przedmiotem w szkołach, ale
w podstawie programowej jasno zaleca się, by nauczyciele poświęcili „dużo uwagi edukacji
medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”. Jej
treści pojawiają się na różnych lekcjach przedmiotowych. W ramach programu Włącz
się uczniowie poznają język mediów, wyszukują i analizują przekazy w Internecie, prasie,
radiu, telewizji. Uczą się krytycznego i świadomego odbioru treści, poznają strategie (i tricki)
nadawców, uczą się „filtrować” informacje i obrazy, które do nich docierają. Próbują
odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na portalach społecznościowych, a wreszcie –
tworzą własne materiały, teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące
życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych. W tegorocznej edycji w ramach
zajęć z edukacji medialnej, uczniowie pod opieką nauczyciela przygotują kampanie
społeczne. Tematem naszej kampanii jest „savoir-vivre”. Edukacja medialna, łącząca
działania wirtualne z akcjami w „realu”, z wyraźną społeczną misją zyskuje dodatkowy
wymiar.
Podczas Festiwalu odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli oraz spotkania
z ekspertami, gdzie poruszane były tematy takie jak: bezpieczeństwo w sieci, mowa
nienawiści w Internecie, nowe narzędzia TIK i kampanie społeczne. Każdy z uczestników mógł
zaprojektować swojego bagda (autorską plakietkę), zrobić zdjęcie aparatem instax czy
przeprowadzić wywiad. Jednak największą atrakcją dla uczniów były wizyty studyjne
w następujących redakcjach: TVP, TVN, Radia Tok FM, Gazety Wyborczej i Newsweeka.
Grupa z Tarnobrzega była bardzo zadowolona, że trafiła do studia TVP. Tam uczniowie
mogli zobaczyć, jak przebiega proces przygotowania programu, posłuchać wypowiedzi
redaktorów związanych z nagraniami oraz zobaczyć przygotowania prezenterów. Odwiedzili
studia montażowe. Dowiedzieli się, na czym polega praca dziennikarska, jak można w łatwy
sposób manipulować informacją oraz jak zachować się przed kamerą.
Dla delegacji z naszej szkoły był to czas pełen inspiracji, uczenia się od siebie nawzajem
i wymiany doświadczeń. Liczymy na to, że wykorzystamy zdobytą wiedzę
i umiejętności w pracy nad naszymi projektami w ramach programu (projekty, kampanie
społeczne, akcje medialne) oraz w codziennym użytkowaniu mediów.
Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Kupiec, Wiktoria Reguła i Emilia Stachowicz
z klasy IVc pod opieką wychowawczyni Iwony Bogumił.
Festiwal Młodzi i media został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Partnerzy wydarzenia: Fundacja Evens, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Fundacja Panoptykon, Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej i Polskie Badania Internetu.
W ramach propagowania w naszej szkole zasad dobrego zachowania 4 marca 2015 r.
Teatrzyk Szkolny „Kabarecik” zaprezentował inscenizację pt. "Dlaczego maniery?".
W przedstawieniu uczniowie wyrecytowali kilka wierszy na temat dobrych manier.
Wyjaśnione zostały takie pojęcia jak: bon ton, savoir - vivre czy etykieta. Przypomniane
zostały słowa, które są podstawą grzeczności tj. "Dzień dobry", "Do widzenia", "Proszę",
"Dziękuję", "Przepraszam". Również przedstawiona scenka w klasie pt. "Dzień życzliwości
w szkole" nawiązywała do miłych i grzecznych zachowań wobec siebie oraz do
bezinteresownego pomagania sobie wzajemnie. Na zakończenie całej inscenizacji uczniowie
zaśpiewali piosenkę: "Ada to nie wypada".
https://www.youtube.com/watch?v=8L_T8DdXD_Q
20 I 2015r. w bibliotece naszej szkoły panie: D. Drałus i J. Chamera przeprowadziły
lekcję pt. „Czy znasz zasady savoir – vivre’u ?” Uczestnikami zajęć byli uczniowie, którzy
należą do Teatrzyku Szkolnego „Kabarecik”. Celem lekcji było uświadomienie uczniom, że
naukę norm towarzyskich rozpoczynamy od stosowania podstawowych, bardzo ważnych
zasad obowiązujących we wszystkich kontaktach międzyludzkich. Zasady te to: uprzejmość,
punktualność, uśmiech, życzliwość, dyskrecja, prawdomówność, uczciwość, a ogólnie określa
je się jako kulturę dnia codziennego.
Efektem zajęć było zrozumienie przez uczniów zasadności istnienia przyjętych norm
obyczajowych. Dostrzegli
związek między swoją kulturą osobistą (zachowaniem)
a postrzeganiem jego osoby przez innych. Dzięki tej lekcji zostały przypomniane uczniom
podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego.
Uczniowie świetnie potrafili określić niezbędne zasady właściwego zachowania się w szkole.
Lekcja została nagrana i posłuży nauczycielom do przeprowadzenia godziny wychowawczej
na ten temat. https://youtu.be/8SAXl1Sg6oA
Konspekt lekcji kl. IV – VI
Temat: Czy znasz zasady savoir - vivre′u?
CELE LEKCJI
Po zajęciach uczeń powinien:
Wiedzieć
Zapamiętać ( znać )
Rozumieć pojęcia:
- zasady kulturalnego
zachowania się
- savoir - vivre
Umieć
Umieć:
- wymienić zasady savoir –
vivre’u
w różnych
sytuacjach
- stosować zwroty
grzecznościowe
- umieć współdziałać
w grupie
PLAN ZAJĘĆ
Etap
Planowanie aktywności
Metoda, środki
ZAANGAŻOWANIE Wyjaśnienie
pojęcia Rozmowa
savoir - vivre oraz jego dydaktyczna
pochodzenie
Wystawa
Prezentacja
multimedialna
Uwagi metodyczne
Savoir - vivre to:
Ogłada, dobre maniery, bon –
ton, konwenans towarzyski,
kindersztuba: znajomość form
towarzyskich
i
reguł
grzecznościowych
obowiązujących w danej grupie.
Odczytanie myśli Gautiera:
„Grzeczność jest dawaniem
na to baczności, aby nasze
rozmowy i uczynki sprawiały
przyjemność drugim i nam
samym. Nie jest ona cnotą,
lecz z wielu cnót wypływa,
a
niekiedy
jest
jej
uzupełnieniem…”
Zapoznanie dzieci
z prezentacją multimedialną.
BADANIE
Omówienie
zasad Rozmowa
dobrego wychowania
dydaktyczna
Wystawa
Przestrzeganie
dobrych
manier dowodzi szacunku dla
innych
i czyni świat przyjemniejszym
miejscem do życia.
Pamiętaj o:
- Prawidłowym ułożeniu
sztućców ( z prawej strony
talerza łyżkę i nóż, z lewej
widelec,
przed
talerzem
sztućce deserowe)
- Podaniu zupy i napojów
z prawej strony siedzącego
-Prawidłowym przedstawianiu
się (osobie starszej – młodszą;
kobiecie
–
mężczyznę:
dziewczynie – chłopaka.
- Przyjmowaniu prezentów
(grzecznie
jest
odwinąć
prezent,
pochwalić
i podziękować ofiarodawcy).
PRZEKSZTAŁCENIE
Najogólniej zasady savoir -vivre’u to:
 uśmiech
 uprzejmość
 życzliwość
 punktualność
 dyskrecja
 lojalność
 grzeczność
Nauczyciel dzieli klasę na Rozdzielenie pracy Grupa I
4 grupy.
dla grup.
Ma za zadanie przedstawić
(losowo wg kolorów)
Praca w grupach
scenkę
( Jak powinien się zachować
uczeń spóźniony do klasy?)
a) wchodzi po cichu
b) powiedzieć
przepraszam
i cicho siadać
Grupa II
W drzwiach spotykają się
dwie
osoby.
Kto
ma
pierwszeństwo?
Grupa przedstawia dwie
sytuacje:
a) osoba, która
wychodzi;
b) osoba, która wchodzi
Następnie
grupa
daje
odpowiedź,
kto
ma
pierwszeństwo.
Grupa III
Kto pierwszy mówi „dzień
dobry”?
a) osoba starsza
młodszej
b) osoba młodsza
starszej
Grupa wskazuje na właściwe
zachowanie
Grupa IV
PREZENTACJA
EWALUACJA
Odegranie scenki
w bibliotece:
Pożyczyłeś (aś)
z biblioteki książkę. Młodszy
brat popisał ją kredkami. Co
robisz?
a) oddajesz nic nie
mówiąc
b) oddajesz
i twierdzisz, że
taka już była
c) oddajesz
i przepraszasz za
brata.
W ramach podsumowania Test na temat Uczniowie podkreślają
uczniowie podzieleniu na dobrego
w teście właściwe odpowiedzi
4 grupy piszą krótki test zachowania
Następnie każda grupa po
na
temat
dobrego
kolei wymienia odpowiedzi na
zachowania
pytania,
które
są
punktowane. Każda grupa
dostaje tyle cukierków ile
otrzymała punktów. Pytania
w teście są posumowaniem
wiadomości z lekcji.
Określenie
nastroju Pociąg
uczniów po zakończonych z
wagonikami
zajęciach,
poprzez określającymi
wrzucenie kartek do stopień
wagonika.
zadowolenia
uczniów.
Opracowała : Danuta Drałus
Dnia 25 marca 2015 roku uczniowie klas IIa, IIc, IIIb i IIId brali udział w teatrzyku
„Alicja w zaczarowanej krainie” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji
z Krakowa, wystawionym w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Spektakl poprzedzony był
zajęciami z wychowawcami związanymi z teatrem – jako zaczarowanym miejscem, podczas
których dzieci poznały terminy związane z teatrem: nazwy zawodów związanych z pracą
w teatrze, pomieszczeń itp. oraz przypomniały sobie zasady kulturalnego zachowania się
w teatrze. Uczniom przedstawienie bardzo się podobało, wszyscy miło i sympatycznie
spędzili czas oraz udowodnili, że potrafią być wzorowymi odbiorcami sztuki.
Rysunek 1 i 2 "Alicja w zaczarowanej krainie"
W ramach projektu „Młodzi i media” rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Savoir-vivredobre maniery na co dzień” wśród uczniów klas 0-III.
3 marca 2015 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu odbyło się
przedstawienie na podstawie utworu Natalii Usenko, pt.: „Królewna Gburka”.
Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy II a dla społeczności szkolnej i przedszkolaków
z tarnobrzeskich przedszkoli. Inicjatorkami przedstawienia były: wychowawczyni klasy pani
Ewa Błasiak oraz pani Anna Piwowar.
Przedstawienie opowiadało o królewnie Gburce, która wszystkich obrażała i była
bardzo źle wychowana. Znalazły się jednak dobre wróżki, które nauczyły ją czarodziejskich
słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
Mali aktorzy doskonale wcielili się w role rycerzy, dam i wróżek. Ogromnego uroku
przedstawieniu dodały wspaniałe stroje i dekoracja przygotowana przez panie i rodziców
dzieci. https://youtu.be/l5JPaWd0IL8
Rozpoczęliśmy kampanię społeczną
Komunikat, który usłyszeliście 17 grudnia 2014:
"W ramach projektu „Młodzi i media” rozpoczynamy kampanię społeczną „Savoir - vivre dobre maniery na co dzień”.
17 grudnia to wyjątkowa data. W kalendarzu świąt nietypowych oznacza „Dzień bez
wulgaryzmów”.
Wulgaryzmy są to ordynarne, grubiańskie, chamskie słowa lub wyrażenia, które zazwyczaj
wyrażają naszą złość względem kogoś lub czegoś.
Proponujemy, wyrażać złość bez wulgaryzmów. Zachęcamy do zastępowania słów
wulgarnych zamiennikami o innym znaczeniu i ciekawym, zabawnym brzmieniu np. motyla
noga, kurza stopa, kurna chata.
Nie róbmy śmietnika ze swojego języka!
Wulgaryzmów nie mówimy, Wszystkich o to prosimy!"
Plakaty w załączniku.
Mamy nadzieję, że ta kampania przyniesie zamierzony skutek
W miesiącu lutym Renata Łukaszek i Iwona Bogumił przeprowadziły akcję „Stop
wulgaryzmom” wśród uczniów klas IV – VI. Uczniowie mieli ułożyć rymowankę
propagującą czystą polska mowę, a potępiającą wulgaryzmy, oraz narysować plakat.
W ramach kampanii społecznej „Savoir - vivre - dobre maniery na co dzień” zaprosiliśmy
wszystkich uczniów i nauczycieli do aktywnego włączenia się do akcji ,,Szkoła wolna od
wulgaryzmów”
Włączyć można było się przez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach i konkursach oraz
poprzez pupularyzowanie kulturalnego języka na co dzień.
Naszą propozycją dla każdej klasy było stworzenie wspólnie z wychowawcą hasła
(rymowany dwuwers, zachęcający do rezygnacji z używania słów wulgarnych) oraz wypisanie
3 słów, które zastąpią wulgaryzmy w naszej szkole - praca zbiorowa, klasowa).
Rymowanka propagująca czystą polska mowę, a potępiająca wulgaryzmy.
Rymowanka propagująca czystą polska mowę, a potępiająca wulgaryzmy.
Plakat propagujący czystą polską mowę, a potępiający wulgaryzmy.
Rymowanka propagująca czystą polską mowę, a potępiająca wulgaryzmy.
Rymowanka propagująca czystą polską mowę, a potępiająca wulgaryzmy.
https://www.youtube.com/watch?v=iSzzV5Flyu4- - blog: dbamy o czystą polską
mowę
W ramach kampanii społecznej „Savoir - vivre - dobre maniery na co dzień”, której
celem jest zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu
codziennym 16 kwietnia 2015r, odbył się konkurs recytatorski dla klas I „Dobre wychowanie
wierszem opisane”.
Miał on na celu:
- podniesienie kultury osobistej wśród uczniów
- rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci
- zainteresowanie uczniów poezją.
W konkursie wzięło udział 50 uczestników.
Komisja w składzie: p. Marta Buczek, p. Zofia
Parol, p. Wiesława Niezgoda
wyłoniła 24 zwycięzców.
Uczestnicy konkursu recytatorskiego
Uczestnicy konkursu
recytatorskiego
Webinarium dla uczniów "Prawo autorskie na co dzień"
16 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie online z Filipem Makowieckim, w czasie
którego uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, jak nie łamać prawa autorskiego, co to są
wolne licencje. Był to krótki wykład poparty prezentacją, z testami i zadaniami dla uczniów.
Okazja poznania nowej formuły uczenia się za pomocą Internetu.
Uczestnicy widzieli i słyszeli prowadzącego lekcję o prawie autorskim, rozwiązywali
testy i ankiety, aktywnie brali udział w zajęciach.
„Savoir- vivre - dobre maniery na co dzień” - kampania społeczna
12 maja 2015 roku uczniowie klas 3 mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat
zasad savoir – vivre'u biorąc udział w konkursie o tytuł „Mistrza dobrego wychowania”.
Miał on na celu uwrażliwienie na zasady kulturalnego zachowania się, jakie powinny
obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec
osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich, jak
i oficjalnych. W konkursie wzięło udział 40 uczestników. Uczniom oraz ich wychowawcom
dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Zachęcamy wszystkich uczniów
do brania przykładu z naszych mistrzów i pogłębiania swojej wiedzy na temat kulturalnego
zachowania się na co dzień i od święta.
Konkurs "Mistrz dobrego wychowania"
Konkurs "Mistrz dobrego wychowania"
21 kwietnia 2015 r. ramach kampanii społecznej „Savoir- vivre- dobre maniery na
co dzień”, uczniowie klasy III b i III c wzięli udział w warsztatach kulinarnych w Dworku
Belweder w Chmielowie, gdzie mieli okazję przypomnieć sobie zasady nakrywania do
stołu, przygotowywania oraz kulturalnego spożywania posiłków. Dzieci pod okiem szefa
kuchni samodzielnie skomponowały swoją ulubioną pizzę. Nauczyły się też w jaki sposób
nakrywać do stołu w zależności od serwowanych dań, jak używać różnego rodzaju sztućców,
jak korzystać z wykałaczek i serwetek oraz jak ciekawie składać serwetki. Po czym
w pięknym wnętrzu przeszklonej oranżerii zjadły wykonaną przez siebie pizzę, a szef kuchni
przygotował
dzieciom
słodką
niespodziankę
fontannę
czekolady
z pysznymi owocami.
Warsztaty kulinarne - dzieci uczą się składać serwetki
Uczniowie samodzielnie komponują swoja pizzę
Kulturalne spożywanie pizzy z użyciem noża i widelca
Konkurs plastyczny w klasach I - III
„Savoir – vivre – dobre maniery na co dzień”
W trakcie realizacji kampanii społecznej „Savoir-vivre- dobre maniery na co dzień”,
odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas II na ilustrację lub jednostronicowy komiks
przedstawiający stosowanie dobrych manier w codziennych sytuacjach.
Komisja w składzie: Bożena Ryba, Beata Kubrak i Helena Bożek oceniła prace uczniów
zwracając uwagę na :
- zgodność z tematem,
- zastosowaną technikę,
- pomysłowość,
- estetykę,
i wyłoniła 22 zwycięzców.
Wszystkie nagrodzone prace zostały zaprezentowane podczas wystawy
pokonkursowej na głównym holu szkoły. Poniżej jest link. Można zobaczyć film z podkładem
muzycznym o tej wystawie.
https://www.youtube.com/watch?v=2ShPyziURnc&feature=youtu.be
Wystawa na holu po konkursie plastycznym
Wystawa na holu po konkursie plastycznym
Kampania społeczna Savoir - vivre dobre maniery na co dzień”,
Przykłady innych działań na rzecz przeciwdziałania wulgaryzacji języka oraz dbałości
o czystą i piękną mowę ojczystą oraz dobrych zachowań znajdują się poniżej.
Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmików.
https://youtu.be/iSzzV5Flyu4 - blog z hasłami potępiającymi wulgaryzmy
https://youtu.be/lFzl5natrCc - pogadanka fair play – Anna Duda
https://youtu.be/1MmplRMu6jM - przykład zastosowania fair play na boisku – Anna
Duda
W pracy nad projektem pomagali następujący nauczyciele:
Koordynator: p. Renata Łukaszek
p. Bożena Ryba
p. Adam Rębisz
p. Danuta Drałus
p. Ewa Błasiak
p. .Anna Duda
p. Helena Bożek
p. Barbara Kubrak
p. Małgorzata Osych
p. Anna Piwowar
p. Iwona Bogumił
p. Jolanta Chamera
p. Marta Buczek
p. Wiesława Niezgoda
p. Zofia Parol
p. Beata Kubrak
Praca nad projektem była bardzo intensywna, wymagała zarówno
zaangażowania uczniów jak i nauczycieli. Projekt Włącz się. Młodzi i media przyniósł
wiele satysfakcji z wykonanej pracy. Uczniowie korzystając z mediów mogli nie tylko
zdobywać nową wiedzę, ale i wyrażać swoją opinię. Poprzez pracę w grupie nauczyli
się obowiązkowości i odpowiedzialności.
Uczniowie poznali język mediów, wyszukiwali i analizowali przekazy
w Internecie, prasie, radiu, telewizji. Uczyli się krytycznego i świadomego odbioru
treści, poznali strategie (i tricki) nadawców, uczyli się „filtrować” informacje i obrazy,
które do nich docierają. Próbowali odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na
portalach społecznościowych, a wreszcie – tworzyli własne materiały, teksty, filmy,
animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego..
Poszczególne etapy pracy nad projektem pokazywaliśmy przede wszystkim
w szkole uczniom, bo do nich głównie było to skierowane. Było tez wyjście
z programem „Dlaczego dobre maniery” do miejskiej biblioteki. Nagrane filmiki były
umieszczane na szkolnej stronie internetowej, więc każdy mógł tam zaglądnąć.
Projekt zobaczyli tez rodzice w czasie Dnia Otwartego naszej szkoły. Filmiki można
także wykorzystać na lekcjach wychowawczych.
Na szkolnych korytarzach były zorganizowane wystawy tematyczne
z projektu. Uczniowie czytając hasła przeciwdziałające wulgaryzmom, chociaż trochę
nasiąkli czystą polską mową.
Myślę, że cel projektu został osiągnięty.
Oczekiwane rezultaty po realizacji projektu:









większa
świadomość
uczniów
dotycząca
negatywnego
wpływu
wulgaryzmów na współczesną kulturę,
większa wrażliwość uczniów związana z kulturą słowa,
wyeliminowanie z mowy uczniów wulgaryzmów oraz obrona języka
ojczystego,
rozbudzanie wyobraźni i postaw twórczych wśród młodych ludzi.
nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych
wzrost umiejętności komunikacyjnych
wzrost umiejętności wyszukiwania i analizy informacji w Internecie
poprawa skuteczności edukacyjnej i innowacyjnej
wykształcenie postawy krytycznego i świadomego odbioru treści
przekazywanych przez media

Download