Pole magnetyczne i elektryczne Ziemi

advertisement






Pole elektryczne Ziemi
Naturalne źródła pola elektrycznego
Prosty model magnetyzmu Ziemi
Poglądy uczonych
Składowe pola magnetycznego
Magnetosfera Ziemi
Przyczyną występowania stałego pola elektrycznego Ziemi jest
zgromadzony na niej ładunek ujemny i dodatnia jonizacja górnych
warstw atmosfery. Pole to zależy od szerokości geograficznej. Średnia
wartość jego natężenia wynosi nad powierzchnią ziemi na średnich
szerokościach geograficznych 130 V/m. Maleje ono ze wzrostem
wysokości nad powierzchnię ziemi i osiąga 5 V/m na wysokości 9 km.
Podlega ono również zmianom rocznym: największe pole występuje w
miesiącach zimowych, najmniejsze w letnich.
Źródłem naturalnego
zmiennego pola elektrycznego
są głownie burze a właściwie
wyładowania atmosferyczne.
Zakres częstotliwości tych pól
jest bardzo zróżnicowany: od
kilku Hz do 30 MHz. W czasie
burzy natężenie pola
elektrycznego dochodzi do
kilkuset V/m, natomiast
podczas ładnej pogody
istniejące pole elektryczne jest
znacznie mniejsze (do 0,5
V/m). Pochodzi ono od
odległych wyładowań
atmosferycznych.
Pole magnetyczne Ziemi może być rozumiane jako pole pochodzące od dipola
magnetycznego znajdującego się wewnątrz Ziemi. Mniej więcej na osi tego dipola
znajdują się na powierzchni Ziemi bieguny magnetyczne. Nie pokrywają się one z
biegunami geograficznymi.
Oś biegunów magnetycznych nachylona jest pod
kątem ok. 11° do jej osi obrotu Ziemi.
Południowy biegun magnetyczny leży w obszarze
archipelagu wysp północnej Kanady, zaś biegun
magnetyczny– na krawędzi kontynentu Antaktyda,
pod Australią.
Bieguny magnetyczne
Miejsca przecięcia osi symetrii ziemskiego pola magnetycznego
z powierzchnią Ziemi nazywa się biegunami geomagnetycznymi.
Bieguny cały czas przesuwają się po powierzchni Ziemi z prędkością
około 15 km na rok zataczając kręgi.
Bieguny magnetyczne nie leżą dokładnie po przeciwnych stronach
Ziemi, ich położenie przedstawiam poniżej:
Północny biegun
(1965)
73,5° N 100,6° W
(2001) 81,3° N 110,8° W
(2004) 82,3° N 113.4° W
(2005 ) 82,7° N 114,4° W
Południowy biegun (1965)
66,5° S 140,3° E
(1998) 64,6° S 138,5° E
(2004) 63,5° S 138,0° E
Siła Lorentza
Siła jaka działa na cząstkę obdarzoną
ładunkiem elektrycznym poruszającą się w
polu elektromagnetycznym
Hendrik Lorentz
F  qvB sin 


Według podanego wyżej modelu ziemskiego pola, jego źródłem mógłby być
ogromny magnes sztabkowy czyli kuliste namagnesowane jądro.
Obecnie naukowcy uważają, że mechanizm powstawania ziemskiego pola
magnetycznego jest podobny do tego, który działa w tzw. samowzbudnym
dynamo Elsassera-Bullarda. Dynamo to stanowi zmodyfikowaną wersję
jednobiegunowego generatora Faradaya, zbudowanego w XIX wieku.
Generator Faradaya
złożony jest z metalowej
tarczy osadzonej na osi i
umieszczonej w
prostopadłym do
powierzchni tarczy stałym i
jednorodnym polu
magnetycznym. Podczas
obrotu tarczy, na jej
elektrony swobodne działa
siła Lorentza, która
skierowana jest prostopadle
do kierunku pola
magnetycznego i wzdłuż
promienia tarczy. Dzięki
temu pomiędzy środkiem a
brzegiem tarczy wytwarza
się stałe napięcie elektryczne.
Zamiast zewnętrznego
stałego magnesu, stosuje się w
nim uzwojenie umieszczone
na osi obrotu tarczy.
Wystarczy nawet niewielkie
zewnętrzne pole magnetyczne
prostopadłe do tarczy, by
przez uzwojenie popłynął
prąd. Wówczas zacznie być
ono źródłem pola
magnetycznego i nie będzie
potrzebne pole magnesu
stałego jak w generatorze
Faradaya.
We wnętrzu naszej planety rolę tarczy i zwojnicy odgrywają prądy
konwekcyjne w płynnym jądrze. Konwekcja polega na ciągłym ruchu
wirowym w płynnym jądrze Ziemi. Gorące niższe warstwy płynnego
jądra wypływają ku warstwom wyższym, by stamtąd, po oddaniu porcji
energii cieplnej do warstwy płaszcza i ostygnięciu, jako gęstsze, ponownie
opaść. Tworzą się pętle prądów konwekcyjnych, które, dzięki siłom
Coriolisa, „wyciągane” są w kierunku płaszczyzn równoleżnikowych.
Właśnie te poziome pętle prądów konwekcyjnych są źródłem ziemskiego
pola magnetycznego
Wektor indukcji pola
magnetycznego Ziemi – B, w
dowolnie wybranym punkcie jej
powierzchni posiada składowe –
poziomą i pionową. Na biegunach
magnetycznych pozioma składowa
dąży do zera, a igła kompasu „stara
się” ustawić pionowo. Kąt pomiędzy
kierunkiem wskazywanym przez igłę
kompasu (kierunkiem północy
magnetycznej) a kierunkiem północy
geograficznej nazywa się deklinacją
magnetyczną – D, zaś kąt pomiędzy
wektorem pola magnetycznego B a
kierunkiem poziomym nazywa się
inklinacją magnetyczną – I
Maksymalna wartość wektora prostopadłego występuje na biegunach magnetycznych
Ziemi (67 mT); na równiku magnetycznym natomiast, jego wartość jest równa zero. W
przeciwieństwie do tego, składowa równoległa na równiku magnetycznym osiąga
wartość maksymalną (33 mT) i zero na biegunie magnetycznym. W Polsce wartości
składowych stałego pola magnetycznego wynoszą w
przybliżeniu: 50 mT składowa prostopadła; 20 mT równoległa.
Obszar wokół Ziemi, w którym na naładowane cząstki, takie jak protony, elektrony
oddziałuje ziemskie pole magnetyczne, a nie pola Słońca czy innych planet
nazywamy ziemską magnetosferą.
Źródło:
http://lepmfi.gsfc.nasa.gov/mfi/images/bs.gif
Magnetosfera, mimo że
skutecznie chroni Ziemię przed
wiatrem słonecznym, posiada tzw.
Obszary neutralne, czyli
miejsca, gdzie współistnieją linie
pola o przeciwnych zwrotach.
Są trzy takie obszary: dwa nad
biegunami magnetycznymi oraz
jeden większy, położony na osi
„ogona” magnetosfery.
Wysokoenergetyczne, naładowane
cząstki wiatru słonecznego mogą
zatem wniknąć głęboko do
magnetosfery w obszarach
neutralnych nad biegunami,
docierając aż do górnych warstw
ziemskiej atmosfery (na
wysokości około 100 km).
Pasy Van Allena, zwane też pasami radiacyjnymi, są
obszarami intensywnego promieniowania. Otaczają Ziemię i
składają się z naładowanych cząstek o wielkiej energii głównie elektronów i protonów - schwytanych w pułapkę
przez ziemskie pole magnetyczne, w którym poruszają się
one po trajektoriach zbliżonych do spiralnych.
Pasy radiacyjne Van Allena
- odkryte w 1958 r. przez satelitę Explorer I
- wewnętrzny: 2400 – 5000 km nad Ziemią,
- zewnętrzny: 12000 – 25000 km nad Ziemią
- wypełnione są protonami i elektronami o bardzo
wysokich energiach
Zorza polarna wokół
bieguna południowego
zarejestrowana 11 września
2005 przez satelitę NASA
Wynik symulacji komputerowej ewolucji czasowej
ziemskiego pola magnetycznego.
Download