karta pracy – powtórzenie i utrwalenie wiadomości z

advertisement
KARTA PRACY –
POWTÓRZENIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI Z MAGNETYZMU
I PRĄDU PRZEMIENNEGO
Zadanie 1 (4 pkt)
Narysuj linie pola magnetycznego magnesu sztabkowego i podkowiastego. Zaznacz zwroty linii sił
pola.
Zadanie 2 (2 pkt)
Mamy dwie identyczne sztabki żelaza. Jedna z nich jest namagnesowana, a druga nie. Jak ustalić,
wykorzystując inne środki, która z nich jest magnesem, a która nie?
Odp.:
Zadanie 3 (2 pkt)
W puste miejsca wstaw odpowiednie wyrazy z ramki (odmieniając je prawidłowo przez
przypadki).
Pole magnetyczne to ......................................., w której działają siły magnetyczne. Magnes możemy
otrzymać z .................................................... po uporządkowaniu .............................................
............................................. Proces porządkowania domen nazywamy.....................................
domena magnetyczna, przestrzeń, namagnesowanie, ferromagnetyk
Zadanie 4 (2 pkt)
W miejsca kółeczek wstaw odpowiednie symbole biegunów magnetycznych ziemskich.
Zadanie 5 (3 pkt)
Dokończ zdania.
1) W ................. roku Hans Chrystian Oersted przez przypadek odkrył, wspólnie ze studentami, że
każdy przewodnik z prądem..................................................................................................
2) Świadczy o tym zachowanie igły magnetycznej, która......................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 6 (1 pkt)
Posługując się regułą prawej dłoni określ zwrot linii pola magnetycznego
wokół przedstawionego na rysunku przewodnika, przez który płynie prąd
elektryczny.
Zadanie 7 (1 pkt)
Określ bieguny magnetyczne zwojnicy przedstawionej na rysunku
Zadanie 8 (3 pkt)
Uzupełnij zdania.
Siłę elektrodynamiczną nazywamy siłę, z jaką .......................................................... działa na
przewodnik .................................................... Aby określić kierunek i zwrot tej siły posługujemy się
regułą ....................................................Aby obliczyć wartość tej siły wykorzystujemy wzór:
F = .....•........•.......
Zadanie 9 (3 pkt)
Oblicz wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem o długości 40 cm
przez który popłynął prąd o natężeniu 15 A, a indukcja pola magnetycznego wynosi 2 T. Zapisz
obliczenia i odpowiedź.
Obliczenia:
Odpowiedź:...............................................................................................................................
Zadanie 10 (1 pkt)
Posługując się regułą lewej ręki określ, w która stronę A,B,C czy D wychyli się przewodnik z
prądem pod wpływem pola magnetycznego.
Download
Study collections