Za**cznik Nr 1

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
pieczęć wykonawcy
O F E R T A
Dla
Komunalnego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Składowa 11
15-399 Białystok
Złożona przez:
..........................................................................................................................................
imię i nazwisko lub nazwa firmy
..........................................................................................................................................
adres
..........................................................................................................................................
NIP
REGON
tel. (fax)
.............................
Kapitał zakladowy
jako odpowiedź na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym KPKM/ZP/02/2009
zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji WE …………… poz.
………………. z dnia ………………… i na stronie internetowej www.kpkm.pl na hurtowe
dostawy oleju napędowego i benzyn bezołowiowych transportem wykonawcy:
1. Oferuję dostawy oleju napędowego standardowego gatunków B, D, F
w łącznej ilości 4 000 000 litrów a także dostawy benzyn bezołowiowych w ilości
1 440 000 litrów spełniających wymagania jakościowe określone w rozdziale III
SIWZ. Dla potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami SIWZ załączam zakładową
normę producenta*/świadectwo jakości*.
2. Przedmiotowe dostawy oleju napędowego i benzyn bezołowiowych, na warunkach
opisanych w SIWZ wykonam za cenę wyliczoną zgodnie z zapisami tabeli:
Przedmiot
zamówienia
1
Cena
jednostkowa
netto (zł)
2
Zamawiana
Ilość ( l )
Olej
napędowy
Benzyna
bezołowiowa 95
Benzyna
bezołowiowa 98
3
4 000 000
1 300 000
140 000
Łącznie
Zapis słowny kwot podanych w tabeli:
Cena
zamówienia
netto (zł)
4
Podatek
VAT
......... %
5
Łączna kwota
zamówienia
brutto (zł)
4+5
1) cena jednostkowa 1 litra oleju napędowego netto ................................................... PLN
2) cena zamówienia oleju napędowego netto........................................................................
................................................................................................................................... PLN
3) cena jednostkowa 1 litra benzyny 95 netto............................................................. PLN
4) cena zamówienia benzyny 95 netto.................................................................................
...................................................................................................................................... PLN
5) cena jednostkowa 1 litra benzyny 98 netto .............................................................. PLN
6) cena zamówienia benzyny 98 netto ................................................................................
................................................................................................................................... PLN
7) łączna kwota całego zamówienia brutto ...........................................................................
................................................................................................................................... PLN
Podane kwoty obowiązują w dniu …………………………, obejmują koszty transportu
paliwa do zamawiającego i wszystkie składniki ceny, za które zobowiązany jest zapłacić
zamawiający.
3. Zamówienie będę realizować sukcesywnie w postaci pojedynczych dostaw
zamówionych paliw w ilościach .............. litrów w ciągu 24 godz. od wpłynięcia
zamówienia faksem lub mailem do mojej siedziby.
Zamówienie będę realizować w terminie do 15 marca 2010 roku lub do chwili kiedy
wartość zrealizowanych zamówień cząstkowych zrówna się z wartością całego
zamówienia.
Zamówienie będę realizować w całości osobiście*/z udziałem podwykonawcy*.
Zadaniem podwykonawcy (nazwa i adres firmy) ...............................................................
...........................................................................................................................................
będzie ................................................................................................................................
4. Wyznaczam termin płatności w ilości .… dni od dnia wpłynięcia prawidłowo
wystawionej
faktury VAT do zamawiającego w formie przelewu na rachunek w
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Udzielam gwarancji na jakość dostarczanych paliw (oleju napędowego i benzyn) na
okres ...... miesięcy od daty ich dostawy do zamawiającego. Gwarancja obejmuje
również skutki dostawy paliw o niewłaściwej jakości.
6. Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ sporządzoną dla tego postępowania,
wszystkimi załącznikami do niej i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2) Oświadczam, że jako wykonawca spełniam wszystkie warunki określone w ustawie
Prawo zamówień publicznych art. 22 ust.1 (Dz. U. z 2004r. Nr 119 poz. 72 z. zm.).
Pełny tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty.
3) Wadium w wysokości 200 000,00 PLN zostało wniesione w dniu ..............................
w formie............................... Dokument potwierdzający wniesienie wadium stanowi
załącznik Nr ........ do oferty.
4) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni, od upływu
ostatecznego terminu składania ofert, z uwzględnieniem przepisów art. 181 ust. 1
PZP.
5) W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto zakupu paliw na dzień
…………………………… w formie ............................
6) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy i w razie wybrania mojej
oferty zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach zawartych w SIWZ,
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
7) Oświadczam, że wyrażam zgodę na ustalanie ilości dostarczanych paliw na
podstawie odczytu z legalizowanych liczników zainstalowanych na cysternie
dostarczającej paliwo i w temperaturze rzeczywistej cieczy w momencie dostawy.
7. Zobowiązuję się ponieść koszty przygotowania i złożenia oferty z wyłączeniem sytuacji
opisanej w art. 93 ust. 4 PZP.
8. Oferowane paliwa będą pochodziły:
1) olej napędowy - od producentów krajowych/* z importu/* i będzie dostarczany z:
 magazynu własnego znajdującego się w ...........................................................
…………………………………………………………………………………………… /*
 magazynu należącego do ..................................................................................
znajdującego się w ............................................................................................ /*
 ze stacji przeładunkowej (magazynu) znajdującej się w ....................................
............................................................................................................................ /*
2) benzyna bezołowiowa ……… 95 - od producentów krajowych/* z importu/* i będzie
dostarczana z:
 magazynu własnego znajdującego się w ...............................................................
……………………………………………………………………………………………./*
 magazynu należącego do ..................................................................................
znajdującego się w ............................................................................................ /*
 ze stacji przeładunkowej (magazynu) znajdującej się w ....................................
............................................................................................................................ /*
3) benzyna bezołowiowa ……… 98 - od producentów krajowych/* z importu/* i będzie
dostarczana z:
 magazynu własnego znajdującego się w ...........................................................
……………………………………………………………………………………………/*
 magazynu należącego do ..................................................................................
znajdującego się w ............................................................................................ /*
 ze stacji przeładunkowej (magazynu) znajdującej się w ....................................
............................................................................................................................ /*
9. Oferta została złożona na ...... stronach kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......
Dokumenty stanowiące tajemnicę handlową są zawarte na stronie (numery stron)
................
10. Załączniki do oferty:
1) ..................................................
2) ..................................................
3) ..................................................
4) ..................................................
5) ..................................................
6) ..................................................
7) ..................................................
8) ..................................................
9) ..................................................
* - niepotrzebne skreślić
...................................., dnia ..................
..................................................
(upełnomocniony przedstawiciel)
Download