Projekt pn. „Zaplanuj swoją karierę” jest współfinansowany ze

advertisement
Projekt pn. „Zaplanuj swoją karierę”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 25 do Regulaminu
TEST KOMPETENCJI
PROFIL PRAWO I NAULI POLITYCZNE
(zajęcia interdyscyplinarne, warsztaty)
1.Wybierz poprawną definicje:
A Państwo to zbiorowość ludzi mieszkających na dowolnym terytorium
B Państwo jest organizacją powołaną przez społeczeństwo –ludność żyjącą na danym
terytorium i mającym suwerenną władzę
C Państwo to grupa społeczna ludzi mieszkająca na danym terytorium dobrze
zorganizowana
2.Konstytucja jest ustawą zasadniczą, oznacza to, że /podkreśl poprawną
odpowiedź:
A uchwala ją Sejm
B opisuje główne dziedziny życia obywateli
C inne ustawy i akty prawne muszą być z nią zgodne
3.W każdym z podpunktów A – D podkreśl jedną właściwą odpowiedź,
dotyczącą rodzaju grupy społecznej:
A Rodzina – grupa pierwotna / grupa wtórna
B Grupa przyjaciół z podwórka – grupa formalna / grupa nieformalna
C Naród – grupa mała / grupa wielka
D Klub biznesu BCC – grupa otwarta / grupa zamknięta
4.Podkreśl dwie cechy współczesnego państwa:
A Organizacja polityczna
B Organizacja internacjonalistyczna
C Organizacja terytorialna
D Organizacja eksterytorialna
E Organizacja dobrowolna 8
5. Podkreśl nazwę dokumentu stanowiącego podstawę prawną powołania
i funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych:
A Karta Atlantycka
B Deklaracja Narodów Zjednoczonych
1
C Karta Narodów Zjednoczonych
D Powszechna Deklaracja Praw Człowiek
6. Dzieje jakich trzech państw rozpoczął traktat w Verdun z 843 roku?
A Francji, Anglii, Niemiec
B Anglii, Francji, Hiszpanii
C Italii, Francji, Hiszpanii
D Niemiec, Francji, Włoch
7. Wskaż ziemie, które w 1307 roku należały do Władysława Łokietka:
A ziemia krakowska
B ziemia łęczycka
C ziemia poznańska
D ziemia sandomierska
8. Kardynał Armand Jean du Plessis de Richelieu był pierwszym ministrem za
panowania:
A Ludwika XIII
B Ludwika XIV
C Ludwika XV
D Ludwika XVI
9. Gdzie mieściła się siedziba Ligi Narodów?
A w Genewie
B w Londynie
C w Nowym Jorku
D w Sztokholmie
10.Lasy iglaste sosnowe rosnące na glebach najuboższych to:
A bory
B łęgi
C grądy
11. Najwyżej położony punkt w Polsce to szczyt:
A Śnieżka ( 1602 m n.p.m. )
B Rysy ( 2499 m n.p.m. )
C Gerlach ( 2655 m n.p.m.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards