funkcja-produkcji

advertisement
WYKŁAD 5 Funkcja produkcji Pojęcie funkcji produkcji
Założenia o funkcji produkcji
Funkcja produkcji Cobba-Douglasa i jej własności
Jednoczynnikowa funkcja produkcji Przedmiotem ekonometrycznej analizy procesu produkcyjnego
są modele ekonometryczne, z których najważniejsze to modele produkcji oraz modele kosztów.
Funkcja produkcji jest to związek, jaki zachodzi pomiędzy nakładami a skalą produkcji. Przez skalę
produkcji można rozumieć zbiór wytworzonych produktów, wyrażony bądź w jednostkach
fizycznych, bądź w cenach stałych /w skali gospodarki narodowej stosowana jest powszechnie
kategoria produktu krajowego brutto - PKB/. Ekonometryczna funkcja produkcji - to model
jednorównaniowy, w którym zmienną objaśnianą jest produkcja Y, a zmiennymi objaśniającymi są
nakłady J czynników produkcji X j :
Y = f(X 1 ,X 2 ,...,X J ) + ε
Elastyczność funkcji produkcji Elastyczność funkcji względem i - tej zmiennej definiujemy jako:
oznacza ona o ile procent zmieni się wartość funkcji jeśli i - ty argument zmieni się o 1%.
Założenia o funkcji produkcji (przypadek dwuczynnikowy) Nakłady:
kapitału: K pracy: L
Funkcja produkcji: Y = f( K,L ).
Założenia:
Y 0, K 0, L 0,
izokwanty produkcji (linie stałego produktu), tj. linie którym odpowiada ta sama wartość produkcji,
czyli Y 0 = f(K,L), są wypukłe,
funkcja produkcji jest ciągła i dwukrotnie różniczkowalna.
Własności funkcji produkcji Funkcja f (niekoniecznie funkcja produkcji) jest jednorodna, gdy:
f( λ K, λ L) = λ r f(K,L) Liczba r nazywa się stopniem jednorodności funkcji produkcji.
r = 1 - stałe korzyści skali,
r 1 - rosnące korzyści skali,
r
(…)
… - malejące korzyści skali.
Efekt skali produkcji informuje o ile wzrośnie wielkość produkcji, jeśli wartość obu czynników
produkcji wzrośnie o 1%.
Czynniki produkcji są wzajemnie zastępowalne:
KSS = dK/dL = - fL/fK - substytucja pracy przez kapitał. Skrót KSS to krańcowa stopa substytucji.
W literaturze ekonometrycznej znanych jest kilka postaci funkcji produkcji jak funkcja liniowa:
Y=aK+bL
funkcje typu…
… o tym, jaka jest wartość produkcji przy danych nakładach obu czynników produkcji.
Dwuczynnikowa funkcja produkcji Cobba - Douglasa
funkcja jest jednorodna stopnia b + c:
f(λK, λL) = λ b + c f(K,L),
krańcowa stopa substytucji:
KSS = - c/b * K/L,
efektywność produkcji względem nakładów czynników produkcji są stałe przy czym:
Elastyczność produkcji względem kapitału mówi o ile wzrośnie wielkość produkcji…
Funkcja produkcji - wykład - Czynniki produkcji - badanie ekonometrycznych modeli produkcji
Wykład - Wybrane charakterystyki funkcji produkcji
Ekonometria-zestaw wzorów 2
Ekonometria - wzory
Ekonomia Menadżerska - wykład
Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download