Test - Platforma

advertisement
Test sprawdzający
1) Orbita każdej planety jest elipsą, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Treść
prawa podał:
1p
a) Galileusz,
b) Newton,
c) Kopernik,
d) Kepler.
2) Jeżeli odległość między środkami dwóch kul zmaleje pięć razy, to wartość siły
wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego między nimi:
1p
a) zmaleje 5 razy,
b) wzrośnie 5 razy,
c) zmaleje 25 razy,
d) wzrośnie 25 razy.
3) Odległość między dwoma środkami o jednakowych masach jest równa 1m. Ile wynosi
masa każdego ciała, jeżeli siła grawitacji, którą przyciągają się te kule ma wartość
6,67x10-9N. G=6,67x10-11Nm2 /kg2.
2p
Obliczenia:
4) Odległość Marsa od Ziemi wynosi 0,37 j.a. Oblicz czas lotu samolotu pasażerskiego
w kierunku Marsa (gdyby było to możliwe) ze stałą szybkością 900km/h. Przyjmij,
że j.a.=150 mln km.
2p
Obliczenia:
Poprawne odpowiedzi:
Zad 1 – d
Zad 2- d
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download