Bazy danych i analiza danych w biznesie

advertisement
Specjalność: Bazy danych i analiza danych w biznesie
Podstawy baz danych i język SQL

















Podstawy projektowania baz danych.
Język SQL
Implementacja reguł i ograniczeń
Procedury, funkcje, wyzwalacze
Widoki
Elementy optymalizacji zapytań
Definiowanie bazy danych
Definiowanie reguł i ograniczeń
Język SQL – DDL (Data Definition Language)
Język SQL – DML (Data Manipulation Language)
Zapytania SQL
Operatory złaczeń (INNER JOIN, OUTER JOIN, PIVOT, UNPIVOT,
APPLY)
Wyrażenia CTE
Język T-SQL
o Procedury składowane
o Funkcje użytkownika (tabelaryczne i skalarne)
o Wyzwalacze DDL
o Wyzwalacze DML
o Wyzwalacze INSTEAD OF
Widoki i widoki zmaterializowane
Praca z planami wykonania zapytań (optymalizacja)
Nierelacyjne typy danych
Projektowanie systemów OLAP





wprowadzenie do zagadnień związanych z terminologią OLAP,
projektowanie wielowymiarowych magazynów danych z zastosowaniem
schematów star i snowflake,
wielowymiarowe kostki danych
kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
pulpity menadżera
Standardy wymiany danych



Definiowanie dokumentów XML
Walidacja dokumentów XML (XSD)
Podstawy technologii XPath i XQuery




Wykorzystanie technologii XML w relacyjnych bazach danych
Typ danych XML
Metody typu XML
Formatowanie wyników zapytań do postaci XML
Elementy administracji baz danych





Zarządzanie kontami i prawami
Zarządzanie kluczami kryptograficznymi
Automatyczna realizacja strategii tworzenia kopii zapasowych
Wykorzystanie narzędzi:
o Policy Menagement
o Resource Governor
o Change Data Capture
Wykorzystanie dynamicznych widoków zarządczych do realizacji zadań
administracyjnych
Planowanie i implementacja procesów integracji danych




Wprowadzenie do projektowania rozwiązań ETL
Projektowanie przepływu danych
Projektowanie schematów przetwarzania
Technologie wspierające procesy ETL (MS SQL Server Integration
Services)
Eksploracja danych




Wprowadzenie do problemów eksploracji danych (Data Miting)
Metodologia procesów DM
Projektowanie rozwiązań klasy „Business Intelligence”
Algorytmy DM
Projektowanie procesu raportowania dla potrzeb analizy danych




Narzędzia i technologie wykorzystywane do tworzenia raportów
Portale informacyjne
Usługa Reporting Services
Subskrypcja raportów
Podstawy programowania aplikacji bazodanowych

Visual Studio 2010 i ASP.NET MVC (w wersji 3)








Struktura projektu aplikacji internetowej w ASP.NET MVC (modele i
repozytoria, kontrolery, widoki oraz zawartość statyczna, testy
jednostkowe)
Model:
o korzystanie z ADO.NET
o korzystanie z O/RM (Linq to SQL, NHibernate, Entity Framework)
o LINQ to SQL
o Entity Framework i scenariusze:
 Database first
 Model first
 Code first
o wzorzec Repository
o korzystanie z Data Annotations
Kontroler
o akcje, routing żądań
o korzystanie z filtrów akcji
o wzorce DI oraz IoC
Widok
o pojęcie "view engine"
o korzystanie z silnika ASP.NET Web Forms
o korzystanie z silnika Razor
o zastosowanie "unobtrusive javascript validation", JQuery i JQueryUI
Biblioteki pakietów (Library packages) oraz NuGet
Szablony T4 i scaffolding (na przykładzie mvcscaffolding)
Testy jednostkowe i "mocking"
podstawy budowy usług WWW
o archtektura SOA
o protokół SOAP
o język WSDL
o usługa UDDI
o implementacja usług WWW w ASP.NET
o wprowadzenie do WCF (tworzenie usługi oraz klienta)
L.p. Nazwa przedmiotu
1.
Podstawy baz danych i język SQL
2.
Projektowanie systemów OLAP
3.
Standardy wymiany danych
4.
Elementy administracji baz danych
5.
Planowanie i implementacja procesów
integracji danych
6.
Eksploracja danych
7.
Projektowanie procesu raportowania dla potrzeb
analizy danych
8.
Podstawy programowania aplikacji
bazodanowych
9.
Seminarium dyplomowe
Prowadzący
Andrzej
Ptasznik
Jacek
Markus
Andrzej
Ptasznik
Jacek
Markus
Marcin
Szeliga
MVP
Egzamin
Semestr Semestr
I
II
/Zaliczenie W. L. W. L.
E
10
20
Z
4
12
E
8
8
Z
4
12
E
8
16
-
Grzegorz
Stolecki
MVP
Andrzej
Ptasznik,
Jacek
Markus
Marcin
Iwanowski MVP
E
Andrzej
Ptasznik
Z
20
E
10
10. Obrona prac
I sem: 80 godzin
II sem.: 104 godziny
REKRUTACJA
 Regulamin
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Kwestionariusz osobowy
 Zaświadczenie o zatrudnieniu
4
12
Z
4
12
E
6
14
Download