Zapraszamy na spotkanie z dr Victorem Wekselbergiem, senior

advertisement
Zapraszamy na spotkanie z dr Victorem Wekselbergiem, senior konsultantem w
Instytucie Rozwoju Biznesu, które odbędzie się 14.01.2015 o godz. 11.30 w sali 209.
Tytuł wystąpienia: OSOBOWOŚĆ BADANA INACZEJ. Prezentacja metody Test
Intentio Consensio (TIC).
Będzie to okazja do poznania osoby zaangażowanej w badania organizacji w
Polsce i zagranicą, która wypracowała własne podejście w odniesieniu do pracy z
zespołami, motywacji do pracy i badań kompetencji pracowniczych, w szczególności
pomiaru osobowościowych struktur poznawczych.
Celem spotkania jest prezentacja autorskiej metody TIC, która jest
alternatywną propozycją dla uznanego i powszechnie stosowanego kwestionariusza
do diagnozy cech osobowości u pracowników Inwentarza NEO FFI.
Metoda TIC może być wykorzystana w procesie selekcji na różnorodne
stanowiska, w badaniu rozwoju kapitału ludzkiego i budowaniu ścieżek karier, w
badaniach potencjału kompetencyjnego (AC/DC), do poprawy efektywności działań
indywidualnych w grupie, a także do badania motywacji i zaangażowania
pracowników.
Dr Małgorzata Chrupała-Pniak, dr Anita Pollak
dr Victor Wekselberg
Senior Konsultant w Dziale Badań i Rozwoju, Instytutu Rozwoju BIznesu, Warszawa
Sylwetka prelegenta:
Zajmuje się psychologią organizacji od 1975 roku. Tytuł doktora psychologii
organizacji uzyskał w 1989 roku w Stevens Institute of Technology, Hoboken, New
Jork, USA (PhD in Industrial/ Organizational Psychology). W swojej pracy łączy
solidną wiedzę naukową z bardzo praktycznym podejściem do konsultingu.
Pracuje na podstawie własnych koncepcji (teoria małych grup i współpracy,
motywacja do pracy, budowa modeli kompetencyjnych) oraz solidnej wiedzy z
zakresy psychologii organizacji. Jest autorem lub współautorem następujących
testów i metod psychologicznych: Test Intentio Consensio, Test Poznawczych
Umiejętności Społecznych, Situational Test of Sales Competencies, Individual
Competence Profile, a także wielu publikacji dotyczących psychologii organizacji, w
tym podręczników, monografii, artykułów specjalistycznych i recenzji, wydanych
przez polskie i zagraniczne wydawnictwa. Posiada doświadczenie międzynarodowe
pracy w USA, Serbii, Chorwacji, Ukrainie i Azerbejdżanie.
Temat wystąpienia:
Osobowość badana inaczej. Prezentacja metody Test Intentio Consensio (TIC).
Kogo może zainteresować ta prezentacja:




Nie jesteś zadowolony/a z aktualnego stanu psychologii osobowości
Chciał(a)byś badać lepiej ważne cechy z punktu widzenia motywacji do pracy
Chciał(a)byś badać kluczowe cechy w strukturze osobowości
Masz kłopot z wybraniem koncepcji osobowości, która ci odpowiada badawczo lub
aplikacyjni
Download