Olkusz, dnia - Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

advertisement
Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz
Tel. 32/6430251 email: [email protected]
Olkusz, dnia __________________
WNIOSEK
□
AKTUALIZACJA WCZEŚNIEJ ZŁOŻONEGO WNIOSKU
□*
O PRZYZNANIE LOKALU MIESZKALNEGO W ZASOBACH OTBS PRZY UDZIALE KFM
I/LUB W PROJEKTOWANYM PRZEZ OTBS BUDYNKU WIELORODZINNYM
REALIZOWANYM NA ZASADACH PARTYCYPACJI W FORMULE DOCELOWEJ
WŁASNOŚCI **
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (Przyszłego Najemcy)
_________________________________________________________________
Adres zamieszkania/ do korespondencji:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tel: _____________________________________
e-mail: ___________________________________
1. Oświadczam, że znane mi są wydatki związane z otrzymaniem mieszkania czynszowego:
a) wpłata kaucji w wysokości 12-sto krotności miesięcznego czynszu przedmiotowego lokalu na dzień
podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego.
□ Wpłata partycypacji na lokal z zasobów OTBS wybudowany przy wykorzystaniu środków z
KFM lub z PIB zgodnie z obowiązującymi umowami na daną inwestycję
□ wpłata 50% kosztów budowy mieszkania, o które wnioskuje (docelowa własność)*
b) wydatki związane z eksploatacją mieszkania:
-
stawka eksploatacyjna /wraz ze spłatą kredytu/
-
opłata za media.
/podpis wnioskodawcy/
.....................................
* należy zaznaczyć x odpowiedni □
** niepotrzebne skreślić
Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz
Tel. 32/6430251 email: [email protected]
DANE WNIOSKODAWCY I OSÓB ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO
ZAMIESZKANIA
A. Dane dotyczące wnioskodawcy i osób, które będą zgłoszone do wspólnego zamieszkania.
Imię i nazwisko
Lp.
Data
urodzenia
1.
2.
3.
4.
5.
Stopień pokrewieństwa
wnioskodawca
B. Jestem zainteresowany najmem mieszkania o liczbie pokoi
powierzchni około ……………..m2.
……………………… (1, 2 lub 3) o
Deklaruję, że po zawarciu umowy partycypacyjnej dokonam wpłaty w wysokości*:
a)
□ Partycypację związaną z danym budynkiem będącym własnością OTBS wynikającą z umów na
finansowanie inwestycji KFM/PIB
Przy zasobach wybudowanych przy udziale z KFM/PIB wpłata partycypacji będzie dokonywana
niezwłocznie po podpisaniu umowy partycypacji, a przed zawarciem umowy najmu.
b)
□ 50% kosztów budowy (w nowej formule) – mieszkania z możliwością wykupu po upływie 5 lat od
zasiedlenia.
W przypadku formuły docelowej własności wpłaty dokonam w 3 ratach:
I rata – w wysokości 40% wyliczonej partycypacji w ciągu 30 dni od podpisania od umowy zasadniczej
II rata – w wysokości 30% wyliczonej partycypacji w ciągu 60 dni od podpisania od umowy zasadniczej
III rata – w wysokości 30% wyliczonej partycypacji w ciągu 90 dni od podpisania od umowy zasadniczej
Przed zawarciem umowy wstępnej(docelowa własność) lub umowy partycypacji (w przypadku zasobów w
ramach KFM/PIB) wniosę opłatę na pokrycie kosztów administracyjnych 50 zł + VAT.
…………………………………………….
(podpis)
* należy zaznaczyć x odpowiedni
□
Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz
Tel. 32/6430251 email: [email protected]
C. W załączeniu przedstawiam aktualne dochody przyszłego gospodarstwa domowego oraz wyliczenie
łącznego dochodu netto za okres pełnych 3 miesięcy: ……………………………………………………
Lp.
Miejsce pracy/nauki
Źródła dochodu
Wysokość dochodu netto w zł
1
2
3
4
5
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………………………. zł to jest
miesięcznie ………………………………… zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na podstawie,
których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a
uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego (według którego za oświadczenie
nieprawdy lub zatajenie prawdy, podlega się karze pozbawienia wolności do 3 lat), potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych w deklaracji.
…………………………………..
(podpis)
D. Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany /podpisana oraz osoby zgłoszone przeze mnie do wspólnego
zamieszkania obecnie posiadają / nie posiadają** i na dzień zawarcia umowy najmu nie będą posiadać
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
Oświadczam także, że znane mi są konsekwencje nie wypełnienia powyższego obowiązku lub
oświadczenia przeze mnie nieprawdy (art. 233 § 1 KK).
…………………………………
(podpis)
** niepotrzebne skreślić
Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz
Tel. 32/6430251 email: [email protected]
E. W przypadku zmiany danych (nr telefonu, adres korespondencyjny) zobowiązuję się do uaktualnienia
w/w w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
…………………………………..
(podpis)
F. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Olkuszu przy ul. Kr. K. Wielkiego 61, moich danych osobowych w celu rozpatrzenia
niniejszego wniosku oraz zawarcia umowy najmu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
…………………………………..
(podpis)
G. Oświadczam, ze zostałem poinformowany o obowiązku corocznej aktualizacji wniosku, licząc rok od
daty złożenia lub zaktualizowania wniosku. Brak uaktualnienia lub oświadczenia, że dane zawarte we
wniosku nie uległy zmienia spowoduje, ze wniosek ten nie będzie rozpatrywany przez Komisję
Mieszkaniową.
…………………………………..
(podpis)
Download