Projekt umowy - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

advertisement
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60 - 637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
*
*
*
*
*
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na sukcesywne tłumaczenie specjalistycznych tekstów naukowych
dla jednostek organizacyjnych Uczelni
z podziałem na części – liczba 9
(w tr ybie pr zetar gu nieograniczonego poniżej 200.000 euro)
CPV: 79530000-8
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm)
ZATWIERDZAM
Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Czesław Szafrański
1
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel./fax. 061-848-70-43
strona internetowa: www.up.poznan.pl
e-mail: [email protected]
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10
ust.1ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm). Usługa będzie realizowana na tłumaczenie
specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - załącznik nr 1 do umowy
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na tłumaczeniu
wysokospecjalistycznych tekstów naukowych zgodnie z wytycznymi określonymi w
załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2) Za rozliczeniową stronę zamówienia przyjmuje się 1800 znaków przypadających na
stronę, wliczając spacje i tabulacje.
3) Warunki wykonania usługi: tłumaczenia tekstów naukowych dokonywane będą
sukcesywnie, po ich uprzednim zamówieniu przez Kierownika Katedry lub Instytutu w
terminie nie dłuższym niż 7 dni na 1 arkusz wydawniczy od daty złożenia u wykonawcy
odnośnych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania tłumaczenia ze
zlecającym osobiście, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
3.1. Składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - liczba części: 9.
Ze względu na różnorodność tematyki oraz wysoki stopień specjalizacji przeznaczonych do
tłumaczenia tekstów dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na wybrany
przez Wykonawcę zestaw zadań. Podział zamawianej usługi na poszczególne zadania
dokonany został w oparciu o kryterium tematyki badawczej realizowanej przez poszczególne
jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego.
Część nr 1 - LEŚNICTWO

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(413stron tłumaczenia + 68 strony adjustacji)
Część nr 2 – TECHNOLOGIA DREWNA

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(553 stron tłumaczenia + 70stron adjustacji)
2
Część nr 3 – KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ
tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(262 stron tłumaczenia + 32 stron adjustacji)
Część nr 4 – HODOWLA I BIOLOGIA ZWIERZĄT


tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(448 stron tłumaczenia + 50 strony adjustacji)
Część nr 5 – TECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOSCI

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(672 stron tłumaczenia + 85 stron adjustacji)
Część nr 6 – BIOCHEMIA, GENETYKA

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(231 stron tłumaczenia + 28 strony adjustacji)
Część nr 7 – ROLNICTWO, OGRODNICTWO

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(572 stron tłumaczenia + 70 strony adjustacji)
Część nr 8 – MELIORACJA, EKOLOGIA, OCHRONA I INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(218 stron tłumaczenia + 25 stron adjustacji)
Część nr 9 – NAUKI EKONOMICZNO – SPOŁECZNE

tłumaczenia i adjustacja (korekta językowa) z języka polskiego na język angielski
(181 stron tłumaczenia + 20 stron adjustacji)
3.2 Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na tym, iż ostatecznie zamówiona ilość
zamawianych stron tłumaczenia i adjustacji będzie zależeć od bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego, jednak zsumowana wartość brutto zamówionych ilości stron tłumaczenia i
adjustacji nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy.
3.3. Przewidywane zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67
ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
3.4. Składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3
3.5. Umowy ramowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
3.6. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy przez okres 12
miesięcy.
5. TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności faktury wynosi 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury i doręczenia jej
Zamawiającemu.
6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 1- posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na
podstawie oświadczenia
2) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 2- wymagane jest doświadczenie udokumentowane
przedłożeniem co najmniej 5 kserokopii przetłumaczonych przez Wykonawcę różnych
artykułów opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach naukowych na każdą część
z osobna w ciagu ostatnich 3 lat przed upływem terminu skladania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie tematyka w/w tekstów winna pokrywać
się lub być zbliżona z różnymi dziedzinami badawczymi zgłoszonymi przez Zamawiającego
w ramach poszczególnych części. Zamawiający nie będzie uwzględniał prac o charakterze
popularno-naukowym, instruktażowym itp., nie spełniających standardu artykułu naukowego.
Jeśli Wykonawca składa ofertę dla większej ilości części , to musi przedstawić dla każdego z
nich odrębny zestaw przetłumaczonych przez siebie artykułów. Każda z kserokopii powinna
być poświadczona przez jednego z autorów, co do faktu dokonania jej tłumaczenia przez
Wykonawcę.
3) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 3- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie oświadczenia
4) Warunek art. 22 ust. 1 pkt 4-sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie
oświadczenia
5) Warunek art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków - na podstawie oświadczenia.
6.2. Ocena spełnienia warunków:
4
Oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający
dokona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły „spełnia” / „nie
spełnia”.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
6.3. a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać
spełnianie warunków, zapisanych w pkt 6.1. ppkt 2 wspólnie. Każdy z wykonawców
oddzielnie musi wykazać bark podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
b.Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej
wymienione warunki Wykonawca spełnia. Wykonawcy niespełniający, chociażby jednego z
postawionych warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty uznane za odrzucone
c.O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie
zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: dla udokumentowania spełniania
wymaganych warunkow oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące
dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich odpisy lub
kserokopie.
Na ofertę Wykonawcy składają się dokumenty wyszczególnione w pkt. 7.1 do 7.5
7.1. Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru Zamawiającego – załącznik
Nr 2
7.2. oświadczenie ustawowe Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 - załącznik Nr 3
7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4;
7.4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt. 2 ustawy,
7.5. Wykaz doświadczenia wg opisu w pkt 6.1.ppkt 2
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Oświadczenia i dokumenty
wymienione w pkt. 7.2 - 7.4 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 7 ppkt. 7.3 Wykonawca składa
5
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a, zastępuje się go
dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Dokumenty te muszą być złożone w ofercie w postaci potwierdzonej
kopii łącznie z jego przetłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego w języku polskim.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
8. OFERTA WSPÓLNA
1. Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako
przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane
pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych
wykonawców.
9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zapytania i wyjaśnienia do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, e-mail na adres podany w pkt. 1
SIWZ.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
10. FORMA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI W TREŚCI SPECYFIKACJI.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym
6
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i
również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
11. ZEBRANIE WYKONAWCÓW
Zamawiający nie przewiduje zebrania potencjalnych Wykonawców
12. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej
określonej w pkt. 1. SIWZ.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 38 ust. 6, jeżeli w
wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym
przekazano SIWZ, a także zamieści informację na stronie internetowej określonej w pkt. 1.
SIWZ.
13 .OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
w sprawach przedmiotu zamówienia:
Antoni Nowacki
Kierownik Magazynu Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia
IV piętro Collegium Maximum, tel/fax.. 061 846 61 58
w sprawach SIWZ:
Anna Baranowska
specjalista w Biurze Zamówień Publicznych,
tel. 061 848 70 43, pok. 407, IV piętro
14. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca, składając ofertę, jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1) Oferta musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ, który powinien
stanowić pierwszą stronę oferty.
b. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków
udziały w postępowaniu określone w pkt 7 SIWZ.
2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3). Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
7
reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
4) Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnion(ego)ych przedstawicieli(a) Wykonawcy.
a. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (każda
strona).
b. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
c. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
5) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)
była ponumerowana kolejnymi numerami;
6) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia;
7) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka
(podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z
imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
8). Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i udostępnienia się je od
chwili ich otwarcia.
9) Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie treści wskazanej oferty,
b. Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępniania oferty, o czym
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu lub faxem.
10) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11) Zamawiający zaleca, aby wykonawca jako osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą załączyła do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, celem możliwości ustalenia uprawnień do podpisywania
oferty.
17. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, zmiany i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem
„ZMIANA”.
8
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu skuteczności postępowania Wykonawcy, w zakresie wycofania oferty.
6. Oferty wycofane nie będą odczytane.
18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
18.1. Informacje ogólne
a. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
budynek Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 w pokoju nr 407 – Biuro
Zamówień Publicznych, najpóźniej do dnia 10 lipca 2012 r. do godz. 10:00
b. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na
Zamawiającego, która posiada następujące oznaczenia: „Oferta – tłumaczenia tekstów
naukowych”. Nie otwierać przed 10 lipca 2012 r. godz. 10:30
c. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe
otwarcie ofert. Jeśli Wykonawca przesyła ofertę pocztą kurierską, to Zamawiający zaleca,
aby koperta zewnętrzna również posiadała oznaczenie, że jest to oferta przetargowa.
18.2. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lipca 2012 roku o godz. 10:30 w pok. 407 Biuro
Zamówień Publicznych w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego
28 w Poznaniu.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunki płatności
zawarte w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
19. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW, WYJAŚNIENIA TREŚCI OFERTY,
POPRAWIANIE OMYŁEK
19.1. Uzupełnianie
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczeni i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w
dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
9
19.2. Wyjaśnienie treści oferty i poprawianie omyłek
Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1.W toku badania i
oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z
zastrzeżeniem zapisów wynikających z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w
ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
20. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
21. ODRZUCENIE OFERTY
Oferty niespełniające wymagań określonych w art. 89 Pzp zostaną przez Zamawiającego
odrzucone. .
Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 odrzuca również ofertę wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni
postępowania o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania Zamawiający
zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a. ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
23. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY
OFERT.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
SIWZ
23.1. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:
CENA OFERTY
- 100 %
10
Wybrana zostanie oferta niepodlagająca odrzuceniu z najniższą ceną.
Przydzielając punkty w tym kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt.
Każda kolejna oferta z ceną wyższą otrzyma 1 pkt. mniej.
23.2. Sposób obliczenia ceny oferty.
23.2.1. Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie danych podanych w Załączniku nr 2
Formularz ofertowy. Najpierw należy podać cenę netto i brutto za 1 stronę tłumaczenia i
adjustacji, a następnie wartość netto i brutto, jako iloczyn ilości stron i ceny jednostkowej. Po
czym należy zsumować wartości pozycji i wpisać sumę w wierszu łączna wartość. Na cenę
jednostkową winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
24.2.2. Cena brutto oferty winna być obliczona poprzez zsumowanie łącznej wartości netto
(bez podatku VAT) poszczególnych elementów zamówienia, a następnie dodanie do niej
wartości podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza się w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
23.2.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
23.2.5. Cena jednostkowa oraz cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
24 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
25. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający nie przewiduje żadnych formalności jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
26. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY
Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy.
27. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
11
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w ppkt. a) Zamawiający umieści na stronie
internetowej www.up.poznan.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po
upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą z zastrzeżeniem art. 94
ust. 2 pkt. 1 lit. a, pkt. 3 lit. a.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.
5. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, określający szczegółowe warunki
realizacji i płatności jest załącznikiem do niniejszej SIWZ - załącznik nr 5.
28. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia, przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zgodnie z art. 182 ust. 1
pkt. 2 ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej
w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informują o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
12
29.OBOWIĄZYWANIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy z dnia 29 stycznia
2004 roku- Prawo zamówień publicznych ( Dz U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 ze zm )
30. KOSZT niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pobieranej od
Zamawiającego wynosi 4,00 PLN (opłata nie dot. SIWZ pobranej ze strony internetowej).
31. ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja o przybliżonych przewidywanych ilościach stron tłumaczenia oraz
obszarach tematycznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie ustawowe dot. art.22
4. Oświadczenie ustawowe dot. art. 24
5. Istotne postanowienia umowy – projekt.
13
Załącznik Nr 1
Informacja o obszarach tematycznych
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lp
ilość
stron
Dyscyplina badawcza/Nazwa jednostki
tematyka
I
Leśnictwo
1.
Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
18
2.
Katedra Ekonomiki Leśnictwa
76
ekonomika gospodarki leśnej
3.
Katedra Hodowli Lasu
18
jakość sadzonek, kultury in vitro, ekologia, naiennictwo i szkółkarstwo leśne
4.
Katedra Inżynierii Leśnej
55
stabilizacja gruntów, hydrologia leśna
5.
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
76
ekologia, ochrona lasu i srodowiska przyrodniczego
6.
Katedra Urządzania Lasu
40
problemy zwiazane z urządzaniem lasu
7.
Katedra Użytkowania Lasu
100
8.
Katedra Fitopatologii Leśnej
30
9.
Razem:
obieg biologiczny materii w srodowisku leśnym, analiza produkcyjności gleb i
siedlisk leśnych, wpływ emisji przemysłowych na elementy składowe środowiska
lesnego
użytkowanie lasu, dendrologia leśna
fitopatologia leśna
413
II
Technologia drewna
1.
Instytut Chemicznej Technologii Drewna
318
2.
Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna
25
chemia drewna, technologia drewna, technologia celulozy i papieru, ochrona
środowiska
klejenie i uszlachetnianie drewna
14
3.
Katedra Meblarstwa
90
4.
Katedra Mechanicznej Technologii Drewna
60
5.
Katedra Tworzyw Drzewnych
60
6.
III
Razem:
drewno, wytrzymałość, sztywność, jakość, meble, konstrukcje, optymalizacja
tartacznictwo, optymalizacja, półfabrykaty, efektywność przetarcia, przerób
tartaczny, optymalizacja rozkroju, prefabrykacja
chemia polimerów, technologia tworzyw drzewnych
553
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
1.
Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
60
2.
Instytut Inżynierii Rolniczej
202
3.
Razem:
wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna, skrawanie drewna, struktura
powierzchni drewna, ststystyka, obróbka cieciem, narzędzia i obrabiarki, metrologia
techniczna, ergonomia
inżynieria rolnicza, mechanizacja rolnictwa, maszyny i urządzenia stosowane
podczas procesów agrotechnicznych
262
IV
Hodowla i biologia zwierząt
1.
Zakład Anatomii Zwierząt
30
2.
Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
72
3.
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
80
4.
Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej
35
5.
Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu
30
6.
Zakład Hodowli Owadów Użytkowych
80
badania pszczoły miodnej i pszczół dziko zyjących
7.
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
25
świnie, tuczniki, jakość mięsa
anatomia, osteologia, naczynia krwionośne, morfologia porównawcza, histologia,
mikroskopia elektronowa
fizjologia zwierząt, biochemia, genetyka molekularna
hodowla bydła, hf, jersey, Limousine, mleko, kwasy tłuszcowe, chlesterol,
polimorfizm, genetyka
trzoda chlewna, hodowla, krzyżowanie, rasy rodzime, knur, locha
hodowla i reprodukcja drobiu, jakość produktów drobiarskich, genetyka, behawior
drobiu
15
8.
Zakład Zoologii
25
zoologia, ekologia, ochrona przyrody
9.
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
35
żywienie zwierząt, gospodarka paszowa, analiza pasz
10.
Katedra Entomologii Leśnej
18
entomologia leśna
11.
Katedra Entomologii
18
entomologia
12.
Razem:
448
V
Technologia i chemia żywności
1.
Instytut Technologii Mięsa
130
2.
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
80
technologia owoców i warzyw, fermentacja i biosynteza, grzyby
wielkoowocnikowe, biosensory, technologia zbóż, koncentraty spozywcze
3.
Katedra Fizyki
90
termodynamika sorpcji wody, transport substancji przez membrany,
fotopercepcja i przkazywanie sygnałów przez fitiohormony, NMR, kalorymetria
skaningowa, biopolimery spożywcze, reologia
4.
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
95
żywienie cłowieka, fizjologia człowieka, analiza sensoryczna, otyłość fizjologia
sportu, dietetyka toksykologia
5.
Katedra Technologii Mleczarstwa
40
chemia, technologia, mikrobiologia mleka oraz produktów mleczarskich
6.
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
80
technologia i biochemia surowców i produktów drobiarskich, lizozym,
polimeryzacja i modyfikacja chemiczna i termiczna białka jaj, mikrobiologia,
procesy membranowe
7.
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
70
błonnik pokarmowy i jego przemiany, sorpcja kwasów tłuszczowych, fruktany,
inulina, tiamina, strawność białka in vitro, utlenianie lipidów
8.
Katedra Chemii
44
mikotoksyny, analiza chemiczna, sorpcja mikroelelmentów, glukozydy,
glukozydany, cukry, grzyby mikroskopowe
chemia, technologia i mikrobiologia mięsa i produktów mięsnych
16
9.
Razem:
672
VI
Biochemia, Genetyka
1.
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
46
genetyka molekularna, cytogenetyka, hodowla zwierząt, statystyka, biometria
2.
Katedra Biochemii i Analizy Żywności
15
biochemia, badania genetyczne, analiza żywności
3.
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
30
biotechnologia, biochemia molelekularna, mikrobiologia zywności
4.
Katedra Biochemii i Biotechnologii
75
genetyka molekularna i jej zastosowania w badaniach DNA człowieka, zwierząt i
roslin
5.
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
35
genetyka molekularna roślin, badania DNA, cytogenetyka, embriologia kultury in
vitro
6.
Katedra Fizjologii Roślin
30
7.
VII
Razem:
fizjologia roślin, genetyka molekularna, badania DNA
231
Rolnictwo, ogrodnictwo
1.
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska
20
2.
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
20
3.
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
100
4.
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
55
mikrobiologia rolnicza, gleboznawstwo, biochemia
5.
Katedra Agronomii
46
szczególowa uprawa roli i roślin, nasiennictwo, produkcja roslin oleistych
6.
Katedra Fitopatologii
46
chemia rolna, biogeochemia pierwiastków sladowych, systemy nawożenia
gleboznawstwo rolne, chemia i ochrona środowiska glebowego, fizyka i
mechanika gleby
fitosocjologia łąk, fitochemia łąkarstwa, gleboznawstwo łąkowe, paratotechnika,
etologia pasących się zwierząt, odmianoznawstwo i nasiennictwo traw
etiologia i epidemiologia chrób roślin, biologiczna i chemiczna ochrona roślin,
techniki molekularne, molekularna chrakterystyka patogenów, mitochndrialny DNA
17
7.
Katedra Metod Ochrony Roślin
50
biologiczna i chemiczna ochrona roślin,
8.
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
40
nawożenie roślin ogrodniczych
9.
Katedra Roślin Ozdobnych
85
ogrodnictwo, rosliny ozdobne, fizjologia, genetyka, hodowla i uprawa
10.
Katedra Sadownictwa
30
ogrodnictwo, sadownictwo
11.
Katedra Botaniki
30
botanika, morfologia i fizjologia roslin
12.
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
50
dendrologia, szkółkarstwo ogrodnicze
13.
VIII
Razem:
572
Melioracja, ekologia, ochrona i inżynieria środowiska
1.
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
30
hydraulika, współczynnik szorstkosci, rzeka
2.
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
30
ochrona środowiska, ekologia, rolnictwo, biologia, genetyka
3.
Katedra Geotechniki
38
4.
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
15
gleboznawstwo, ochrona i kształtowanie środowiska, rekultywacja terenów
5.
Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego
30
budownictwo rolnicze, mechanika budowli
6.
Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
15
melioracja, geodezja, ekologia, kształtowanie srodowiska
7.
Katedra Meteorologii
15
agrometeorologia
8.
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
45
ekologia, ochrona i kształtowanie środowiska
9.
Razem:
testy sondowań statystycznych, dylatometrycznych, sejsmicznych, osady
poflotacyjne, badania endometryczne, parametry geotechniczne gruntów
218
18
IX
Nauki ekonomiczno-społeczne
1.
Katedra Ekonomii
18
rolnictwo, ochrona środowiska, żywność
2.
Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa
30
ekonomika i organizacja drzewnictwa
3.
Katedra Pedagogiki Rolniczej
20
pedagogika
4.
Wydawnictwo
95
5.
Biblioteka Główna
18
6.
Razem:
181
19
Załącznik nr 2
Nazwa Wykonawcy …………………………
………………………………………………
Adres ……………………………………….
………………………………………………
Tel./fax. …………………………………….
e-mail ……………………………………...
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym:
1. Oferujemy
wykonywanie
usługi
polegającej
na
tłumaczeniu
i
adjustacji
specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w ramach następujących zadań wybranych z załącznika nr 1
2. Cena za 1 stronę rozliczeniową w / w usługi wynosić będzie:
Część nr 1: LEŚNICTWO*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 413 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 66 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 2: TECHNOLOGIA DREWNA*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 553 stron:
20
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 70 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 3: KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 262stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 32 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 4: HODOWLA I BIOLOGIA ZWIERZĄT*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 448 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 50 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 5: TECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOŚCI*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
21
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 672 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 85 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 6: BIOCHEMIA, GENETYKA*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 231 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 28 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 7: ROLNICTWO I OGRODNICTWO*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 572 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 70 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 8: MELIORACJA, EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA*
22
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 218 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 25 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Część nr 9: NAUKI EKONOMICZNO - SPOŁECZNE*
A. dla tłumaczeń jednej strony z języka polskiego na język angielski:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. dla adjustacji jednej strony(korekty językowej) tekstu w języku angielskim
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Łączna wartość tłumaczenia 181 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Łączna wartość adjustacji 20 stron:
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Łączna wartość (C+D):
netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Wykonawca wypełnia zadanie, na które składa ofertę. W pozostałych rubrykach
należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Oferujemy wykonywanie ww. usługi w terminie nie dłuższym niż …… dni na 1 arkusz
wydawniczy od daty złożenia u wykonawcy odnośnych materiałów.
4. Akceptujemy termin realizacji zamówienia - sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do
przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
23
7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Ofertę niniejszą składamy na . . . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralna część oferty są*:
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* należy dopisać tyle punktów, ile to konieczne.
………………………………dnia ………………………………
………………………………
(pieczęć podpis upoważnionego
przedstawiciela j wykonawcy)
24
Załącznik Nr 3
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące tłumaczenia i
adjustacji specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni
oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące:
1.
2.
3.
4.
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
................................, dnia.....................
.........................................................
(pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)
25
Załącznik nr 4
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne dotyczące tłumaczenia
i adjustacji specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni
zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp niniejszym oświadczam, że nie zaistniała żadna z
poniższych okoliczności uzasadniających wykluczenie nas/mnie jako wykonawcy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
26
7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
8)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
27
Załącznik nr 5
Projekt umowy
UMOWA NR / DGZ / PN / 2012
zawarta w dniu ……. 2012 roku w Poznaniu
pomiędzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań, zwanym dalej w treści “Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą
Prof. dr hab. Jana Pikula
przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Barbary Gierszewskiej – Szrajber
a firmą:
………………………
reprezentowaną przez
zwaną w dalszej części umowy “ Wykonawcą”,
§1
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie
Zamawiającego tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych i adjustacji
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia opisanym w punkcie 3.1.
SIWZ oraz obszarach tematycznych zapisanych w załączniku nr 1 do SIWZ w ramach
części wybranych zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ będący
integralną częścią umowy dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy
2. Wykonawca dołączy do umowy szczegółowy cennik na zasadach określonych w ofercie.
3. Zamówienia dokonano zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Numer postępowania ………/DGZ/PN/2012.
§2
1. Łączna wartość usługi tłumaczenia w ramach części wymienionych w zgodnie z ofertą,
stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ nwynosi:
kwota netto:
słownie:
kwota brutto:
słownie:
i jest zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową oraz stanowi maksymalną
łączną cenę zamówienia dokonanego na podstawie niniejszej umowy.
2. Wykonawca realizować będzie części wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ
sukcesywnie na podstawie jednostkowych zleceń pisemnych kierowanych przez
Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w
28
3.
4.
5.
6.
7.
okresie od dnia …. 2012 r. do dnia …. 2013 r.. to jest przez okres 12 miesięcy od daty
zawarcia umowy.
Za przystąpienie do realizacji zlecenia uważa się datę wpływu przesłanego faxem, pocztą,
lub e-mailem zlecenia do siedziby firmy potwierdzonego natychmiast przez Wykonawcę
Wykonawca użyje do wykonania zamówienia własne materiały i narzędzia.
Wykonawca zrealizuje zamówienie z należytą starannością.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej treści przedmiotu
zamówienia, a w szczególności nie udostępniania treści tłumaczonych tekstów naukowych
w całości ani w części osobom trzecim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianych tłumaczeń. W
takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego.
§3
W czasie trwania umowy obowiązywać będą stawki za 1 stronę rozliczeniową usługi wg
złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej (zał. Nr 2 do SIWZ). Kwota wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o liczbę rzeczywiście
przetłumaczonych stron.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni na
1 arkusz wydawniczy.
§5
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za wykonane tłumaczenia wg faktur
Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury i dostarczenia jej Zamawiającemu.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wadliwie wykonanej usługi i odstąpienia
w tym przypadku od umowy odnośnie tego zlecenia.
2. Przez wadliwe wykonanie zlecenia Zamawiający w szczególności rozumie nieterminowe,
niepoprawne, niepełne tłumaczenie, obarczone błędnie użytą terminologią fachową,
nieuwzględniające specyfiki obszaru tematycznego danej pracy naukowej.
3. Jeżeli Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń w formie pisemnej do Wykonawcy w terminie
14 dni od daty wykonania usługi, uznaje się, że zamówienie spełniło wymóg jakości.
§7
1. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy lub Zamawiający odstąpi
od umowy z jego winy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
15% wartości brutto niezrealizowanych części.
2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy odsetki
karne w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki
3. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawcę
29
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższajacego
zastrzeżone kary umowne, wprzypadku gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
§8
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia …… 2013
roku.
§9
Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się
rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod
rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
30
Załącznik nr 1 do umowy
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Instytut Inżynierii Rolniczej
Katedra Biochemii i Biotechnologii
Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiskowa
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej
Katedra Agronomii
Wydział Leśny
Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
Zakład Drzewoznawstwa i Fitosocjologii Leśnej
Zakład Siedliskoznawstwa Leśnego
Katedra Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Entomologii Leśnej
Katedra Fitopatologii Leśnej
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Zakład Łowiectwa
Zakład Ochrony Lasu
Katedra Hodowli Lasu
Zakład Ekologicznych Podstaw Hodowli Lasu
Zakład Selekcji, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Zakład Techniki Hodowli Lasu
Katedra Techniki Leśnej
Katedra Urządzania Lasu
Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu
Zakład Urządzania Lasu
Katedra Użytkowania Lasu
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Instytut Zoologii
Zakład Anatomii Zwierząt
Zakład Histologii i Embriologii Zwierząt
31
Zakład Hodowli Owadów Użytkowych
Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
Zakład Zoologii
Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej
Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
Katedra Weterynarii
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Zakład Agroturystyki
Wydział Technologii Drewna
Instytut Chemicznej Technologii Drewna
Katedra Chemii
Katedra Inżynierii Środowiska Pracy
Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna
Katedra Meblarstwa
Katedra Mechanicznej Technologii Drewna
Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej
Katedra Nauki o Drewnie
Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Katedra Tworzyw Drzewnych
Studium doktoranckie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Botaniki
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska
Katedra Fitopatologii
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Metod Ochrony Roślin
Katedra Nasiennictwa
Katedra Żywienia Roślin
Katedra Roślin Ozdobnych
Katedra Sadownictwa
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Katedra Warzywnictwa
Studium Doktoranckie przy Wydziale Ogrodniczym
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Instytut Technologii Mięsa
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Katedra Biochemii i Analizy Żywności
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
32
Katedra Fizyki
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Katedra Technologii Mleczarstwa
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Studium Doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Podyplomowe Studium Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Podyplomowe Studium Dietetyka i Planowanie Żywienia
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
Katedra Meteorologii
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra Geotechniki
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego
Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Ekonomii
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu
Katedra Rynku i Marketingu
Katedra Finansów i Rachunkowości
Katedra Pedagogiki
Katedra Nauk Społecznych
Katedra Zarządzania i Prawa
33
Download