KOSZTY OPERACYJNE

advertisement
KOSZTY OPERACYJNE
dr Marek Masztalerz
UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW
UKŁAD
RODZAJOWY
UKŁAD
FUNKCJONALNY
UKŁAD
KALKULACYJNY
MPK
koszty proste
wg rodzaju
koszty funkcji
realizowanych
przez jednostkę
koszty produkcji
wg nośników (czyli
w przekroju wyrobów,
usług lub klientów)
koszty wg miejsc
powstawania (np.
działów, wydziałów,
procesów)
Amortyzacja
ZuŜycie materiałów
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia dla prac.
Pozostałe koszty
Zespół „4”
Koszty zakupu
Koszty dział. podst.
Koszty dział. pomoc.
Koszty zarządu
Koszty sprzedaŜy
Zespół „5”
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Zespół „5”
Koszty wydziału X
Koszty wydziału Y
...
Koszty działu A
Koszty działu B
... itp.
Zespół „5” lub „9”
© Marek Masztalerz
1
401 AMORTYZACJA
TAK
NIE
Amortyzacja własnych środków trwałych
własnych i w leasingu finansowym
Wartość netto sprzedanych niefinansowych
aktywów trwałych (PKO)
Amortyzacja wartości niematerialnych
i prawnych
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
niefinansowych aktywów trwałych (PKO)
Amortyzacja długoterminowych inwestycji
niefinansowych, jeśli firma stosuje model
wyceny w cenie nabycia
Wartość netto zlikwidowanych, darowanych,
ukradzionych niefinansowych aktywów
trwałych (PKO)
Jednorazowy odpis środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych
o niskiej wartości (poniŜej 3 500 zł)
Wartość netto niefinansowych aktywów
trwałych utraconych w wyniku zdarzeń
losowych (SN)
Środki trwałe moŜna amortyzować metodą liniową, degresywna lub naturalną.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
© Marek Masztalerz
401 AMORTYZACJA
Umorzenie ŚT
Amortyzacja
Umorzenie WNiP
Umorzenie NID
© Marek Masztalerz
2
402 ZUśYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
TAK
NIE
Materiały bezpośrednie produkcji: surowce,
paliwa, półfabrykaty, komponenty itp.
Materiały związane z wytworzeniem środków
trwałych lub wartości niematerialnych
Materiały pośrednie: paliwa, energia, gazy
Materiały na cele reprezentacji i reklamy
Niezawinione niedobory, straty i ubytki
naturalne materiałów, skompensowane
z nadwyŜkami, mieszczące się w granicach
norm zuŜycia, składowania lub transportu
Środki ochrony i higieny pracowników
Materiały w ramach działalności socjalnej
Narzędzia, przyrządy i inne przedmioty
niskocenne zaliczane do materiałów
Niezawinione niedobory i straty materiałów
przekraczające normy ubytków
ZuŜycie materiałów i części zamiennych na
cele konserwacji, napraw i remontów
Zawinione niedobory i straty materiałów
Opakowania jednostkowe i zbiorcze
ZuŜycie odpadów uŜytkowych powstałych
w toku produkcji
Materiały na cele biurowe i ogólne: kawa,
woda , artykuły spoŜywcze, wydawnictwa,
materiały eksploatacyjne, środki czystości
Straty materiałów wynikające za zdarzeń
losowych lub materiały wykorzystane w celu
usuwania skutków zdarzeń losowych
Odpisy aktualizujące wartość materiałów oraz
wynikające z wyceny materiałów po cenie
sprzedaŜy netto niŜszej od ceny nabycia
© Marek Masztalerz
402 ZUśYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
Materiały
ZuŜycie materiałów i energii
Środki pienięŜne
Rozrachunki z dostawcami
© Marek Masztalerz
3
403 USŁUGI OBCE
TAK
NIE
Usługi podwykonawców produkcji
Remonty, konserwacje, naprawy
Transport, spedycja, składowanie
Czynsze za najem i dzierŜawę
Usługi doradcze i prawne, usługi rekrutacji,
badań, ekspertyz, analiz, atestów itp.
Usługi transportu, montaŜu, modernizacji,
przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub
adaptacji środków trwałych
Usługi na rzecz wytworzenia środków trwałych
i wartości niematerialnych
Usługi na rzecz pracowników: szkolenia,
przewozy, posiłki, usługi medyczne itp.
Prowizje i odsetki od kredytów i leasingu
Usługi menedŜerskie
Usługi bankowe (prowizje i opłaty)
Prowizje maklerskie
Usługi łączności (telefon, kurier, internet)
Usługi związane ze sprzedaŜą, likwidacją,
darowizną środków trwałych
Usługi biurowe i poligraficzne
Usługi utrzymania czystości, ochrony, ppoŜ.
Usługi księgowe
Usługi usuwania skutków zdarzeń losowych
Koszty napraw pokrywane przez zakład
ubezpieczeń
© Marek Masztalerz
403 USŁUGI OBCE
Rozrachunki z dostawcami
Usługi obce
Środki pienięŜne
Zapasy
© Marek Masztalerz
4
404 PODATKI I OPŁATY
TAK
NIE
Podatek od nieruchomości
Podatek dochodowy (PIT & CIT)
Opłaty roczne za uŜytkowanie wieczyste
Podatek VAT podlegający odliczeniu
Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty zwiększające wartość środka
trwałego lub środka trwałego w budowie
Cło i akcyza
VAT naliczony niepodlegający odliczeniu
(z wyjątkiem VAT od środków trwałych)
VAT naleŜny od towarów i usług przekazanych
na cele reprezentacji i reklamy, jeśli wcześniej
przysługiwało prawo do odliczenia VAT
Sankcje podatkowe i opłaty karne
Odsetki karne
Opłaty sądowe i notarialne związane
z dochodzeniem roszczeń
Opłaty administracyjne i skarbowe
Opłaty koncesyjne
Wpłaty na PFRON i inne centralne fundusze
tworzone na podstawie przepisów prawa
© Marek Masztalerz
404 PODATKI I OPŁATY
Rozrachunki publicznoprawne
Podatki i opłaty
Środki pienięŜne
© Marek Masztalerz
5
405 WYNAGRODZENIA
TAK
Wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę,
umów zlecenia lub umów o dzieło
Wartość świadczeń w naturze (np. deputatów)
lub ich ekwiwalentów pienięŜnych
Honoraria osób wchodzących w skład
organów zarządzających lub nadzorczych
NIE
Wynagrodzenia osób zatrudnionych
w obszarze własnej działalności socjalnej
jednostki (np. obsługa i administracja
obiektów socjalnych)
Wynagrodzenia osób „z zewnątrz”, które nie są
pracownikami jednostki, np. konsultantów,
doradców, prawników, tłumaczy itp.
Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy
budowie, rozbudowie, przebudowie,
modernizacji, adaptacji środków trwałych
Wynagrodzenia osób zatrudnionych przy
usuwaniu skutków zdarzeń losowych
Świadczenia na rzecz pracowników
© Marek Masztalerz
405 WYNAGRODZENIA
Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
Zapasy
© Marek Masztalerz
6
406 UBEZP. SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA
TAK
Składki na ubezpieczenia społeczne
obciąŜające pracodawcę
Składki na FP oraz FGŚP
Świadczenia rzeczowe związane z ochroną
i higieną pracy, środki czystości, artykuły
spoŜywcze, odzieŜ ochronna itp.
NIE
Wartość świadczeń w naturze (np. deputatów)
lub ich ekwiwalentów pienięŜnych
Materiały na cele biurowe i ogólne: kawa,
woda , artykuły spoŜywcze, prenumeraty
czasopism fachowych, środki czystości
ogólnego przeznaczenia itp.
Dopłaty do biletów okresowych
Szkolenia pracowników
Świadczenia dodatkowe np. bilety do kina,
do teatru, na basen, do siłowni itp.
Paczki świąteczne i dodatki świąteczne
Ubezpieczenia osobowe pracowników
pokrywane ze środków pracodawcy
Wypłaty pienięŜne na rzecz osób fizycznych
np. nagrody jubileuszowe, stypendia,
odprawy pośmiertne itp.
© Marek Masztalerz
406 UBEZP. SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA
Rozrachunki z ZUS
Ubezp.
Ubezp. spol.
spol. i inne świadczenia
Rozrachunki z dostawcami
Środki pienięŜne
Zapasy
© Marek Masztalerz
7
407 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE
TAK
PodróŜe słuŜbowe
Koszty reprezentacji i reklamy, z tym
zuŜycie materiałów na te cel
NIE
Wszelkie koszty wchodzące w skład
pozostałych kosztów operacyjnych
Ubezpieczenia majątkowe
Składki członkowskie
Wypłaty na rzecz osób fizycznych, które nie
są zaliczane do wynagrodzeń i świadczeń na
rzecz pracowników
Odsetki, prowizje, róŜnice kursowe od
zobowiązań słuŜących sfinansowaniu
wytworzenia produktów, ujęte w koszcie
wytworzenia produktów
Inne koszty (np. najem i dzierŜawa,
prenumerata czasopism)
© Marek Masztalerz
407 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE
Rozrachunki z dostawcami
Pozostałe koszty rodzajowe
Środki pienięŜne
Zapasy
© Marek Masztalerz
8
Być konsekwentnym...
„Kawa, herbata, woda” w księgach firmy:
ZuŜycie
materiałów
i energii
Świadczenia
na rzecz
pracowników
Pozostałe
koszty
rodzajowe
DLACZEGO TAK JEST ?
„PrzecieŜ wszystkie wersje są poprawne!”
„Skąd mam wiedzieć, jak koleŜanka to księguje?”
„A co za róŜnica, przecieŜ i tak pójdzie w koszty?!”
„I tak tego nikt nie kontroluje...”
© Marek Masztalerz
Jak to moŜliwe ???
Zakupiono programy
komputerowe i dokonano
jednorazowego odpisu.
„Zapomniano” o nabyciu
samochodów w lipcu i naliczono
amortyzację za 4 miesiące.
© Marek Masztalerz
9
UKŁAD FUNKCJONALNY KOSZTÓW
koszty związane z zakupem materiałów i towarów,
np. koszty transportu od dostawcy, koszty opakowań itp.
KOSZTY
ZAKUPU
KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ
koszty związane z podstawową działalnością jednostki
(produkcyjną, handlową lub usługową) – w firmach
produkcyjnych są to koszty wytworzenia wyrobów
(bezpośrednie i pośrednie koszty produkcji)
KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI
POMOCNICZEJ
koszty bezpośrednio związane z pomocniczą działalnością
jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową), np.
koszty funkcjonowania własnej elektrowni, kotłowni,
warsztatu remontowego itp.
KOSZTY
ZARZĄDU
KOSZTY
SPRZEDAśY
koszty ogólnozakładowe, związane z funkcjonowaniem
działów administracyjnych (pozaprodukcyjnych)
koszty związane ze sprzedaŜą produktów i towarów,
np. koszty reklamy, koszty transportu do odbiorcy,
prowizje dla handlowców itp.
© Marek Masztalerz
MPK
Koszty Wydziału Produkcyjnego I
Koszty Wydziału Produkcyjnego II
Koszty Magazynu
Koszty Działu Transportu
Koszty Działu Handlowego
Koszty Działu Marketingu
Koszty Działu Księgowości
Koszty Działu Finansowego
Koszty Działu Kadr
Koszty Działu Controllingu
Koszty Biura Zarządu
Koszty ...
Jeśli firma stosuje system budŜetowania, to zamiast typowego podziału na MPK
wprowadza się system ewidencji kosztów i wyników wg ośrodków odpowiedzialności.
© Marek Masztalerz
10
UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW
KOSZTY
BEZPOŚREDNIE
KOSZTY
WYDZIAŁOWE
KOSZTY
POŚREDNIE
KOSZTY
ZARZĄDU
KOSZTY
SPRZEDAśY
koszty, które moŜna bezpośrednio przypisać do
produktów, np. materiały bezpośrednie, koszty
zakupu, płace bezpośrednie, usługi produkcyjne
(outsourcing)
koszty pośrednio związane z działalnością
produkcyjną np. płace kierownika produkcji
i nadzoru produkcyjnego, amortyzacja hali
i maszyn produkcyjnych, zuŜycie energii
w hali produkcyjnej itp.
koszty ogólnozakładowe, niezwiązane wprost z dział.
produkcyjną, np. wynagrodzenia pracowników
administracyjnych, amortyzacja środków trwałych
i wartości niematerialnych uŜywanych w administracji,
najem/dzierŜawa budynków i lokali biurowych lub
ogólnogospodarczych, usługi obce (remonty, ochrona,
utrzymanie zieleni, usługi bankowe, pocztowe,
telekomunikacyjne), szkolenia, podróŜe słuŜbowe,
zuŜycie materiałów biurowych itp.
koszty związane ze sprzedaŜą produktów, np.
koszty reklamy, koszty transportu do odbiorcy,
prowizje dla handlowców itp.
© Marek Masztalerz
UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY
KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI
PODSTAWOWEJ
KOSZTY
WYDZIAŁOWE
KOSZTY
ZARZĄDU
KOSZTY
SPRZEDAśY
koszty bezpośrednio
związane z podstawową
działalnością jednostki
(produkcyjną, handlową
lub usługową)
KOSZT
WYTWORZENIA
koszty pośrednio związane
z działalnością podstawową
koszty ogólnozakładowe, ponoszone poza wydziałami
produkcyjnymi – najczęściej są to koszty stałe
koszty związane ze sprzedaŜą produktów i towarów,
np. koszty reklamy, koszty transportu do odbiorcy,
prowizje dla handlowców itp.
© Marek Masztalerz
11
501 PRODUKCJA PODSTAWOWA
TAK
ZuŜycie materiałów bezpośrednich do
wytworzenia wyrobów i usług
Rozliczone koszty zakupu przypadające na
zuŜyte materiały bezpośrednie
Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz
pracowników bezpośrednio produkcyjnych
NIE
Koszty pośrednie produkcji (wydziałowe
i ogólnoprodukcyjne – dopóki nie zostaną
rozliczone i przeniesione na konto 501
Nierozliczone koszty pośrednie produkcji
(koszty niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych)
ZuŜycie narzędzi specjalnych niezbędnych
do wytworzenia określonych produktów
Usługi obce (outsourcing produkcyjny)
wykonane w związku z produkcją
Amortyzacja naturalna maszyn i urządzeń
ZuŜycie energii na cele technologiczne, jeśli
moŜliwe jest bezpośrednie przypisanie
Rozliczone koszty pośrednie produkcji
Wyroby odzyskane z braków oraz koszty
braków wewnętrznych nienaprawialnych
ujawnionych w trakcie produkcji
© Marek Masztalerz
501 PRODUKCJA PODSTAWOWA
490
Produkcja podstawowa
Koszty pośrednie produkcji
Koszty zakupu
© Marek Masztalerz
12
502-... KOSZTY WYDZIAŁOWE
TAK
Koszty pośrednie produkcji ponoszone
w wydziale produkcyjnym (bezpośrednie
koszty wydziałowe), np. amortyzacja
maszyn i urządzeń produkcyjnych w
wydziale, zuŜycie materiałów pośrednich,
wynagrodzenia kierownictwa wydziału oraz
nadzoru produkcyjnego itp.
Koszty pośrednie produkcji rozliczone na
wydziały produkcyjne za pomocą kluczy
Rozliczone koszty zakupu
Rozliczone koszty działalności pomocniczej
NIE
Koszty bezpośrednie produkcji ponoszone
w wydziałach produkcyjnych
Koszty ogólnoprodukcyjne, nierozliczane na
wydziały produkcyjne.
Na koniec okresu koszty wydziałowe
są przenoszone na dwa konta:
uzasadniona część kosztów pośrednich
na konto 501 „Produkcja podstawowa”
– celem ustalenia kosztu wytworzenia,
a koszty niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych (koszty nieuzasadnione)
na konto „Pozostałe koszty operacyjne”.
© Marek Masztalerz
502-... KOSZTY WYDZIAŁOWE
490
Produkcja podstawowa
Koszty zakupu
Koszty dział. pomocniczej
RMK
© Marek Masztalerz
13
508 KOSZTY OGÓLNOPRODUKCYJNE
TAK
Koszty pośrednie produkcji ponoszone
ponad wydziałami produkcji podstawowej
albo wspólnie przez wydziały produkcyjne
– nierozliczone na koszty wydziałowe
Koszty pośrednie produkcji, które w danej
jednostce ze względu na małe znaczenie
albo brak moŜliwości dokonania pomiaru
i wyceny rozchodu świadczeń nie są
ujmowane jako koszty działalności
pomocniczej (np. magazyny surowców,
kontrola jakości, nadzór techniczny)
Rozliczone koszty zakupu
Rozliczone koszty działalności pomocniczej
NIE
Koszty bezpośrednie produkcji ponoszone
w wydziałach produkcyjnych
Koszty wydziałowe (bezpośrednio przypisane
do wydziałów produkcyjnych lub rozliczone
za pomocą kluczy na wydziały)
Koszty niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych
Na koniec okresu saldo konta 508
jest przenoszone na konto 501 celem
ustalenia kosztu wytworzenia.
© Marek Masztalerz
508 KOSZTY OGÓLNOPRODUKCYJNE
490
Koszty ogólnoprodukcyjne
Koszty zakupu
Koszty dział. pomocniczej
RMK
© Marek Masztalerz
14
51... KOSZTY ZAKUPU
Na kontach 51... ujmuje się koszty zakupu surowców i materiałów nabytych na potrzeby
działalności jednostki oraz koszty zakupu towarów nabytych w celu odsprzedaŜy.
TAK
Usługi obce transportu, załadunku,
rozładunku, spedycji, wysyłki
Ubezpieczenie transportu
Prowizje pośredników (dostawców)
Koszty opakowań zbiorczych i palet
NIE
Koszty zakupu w przypadku ewidencji
materiałów i towarów w cenach nabycia
Koszty zakupu przypadające na materiały
i towary w magazynach w przypadku
ewidencji po cenie zakupu (są rozliczane
w czasie proporcjonalnie do rozchodu za
pomocą kont 64...)
Koszty badań jakości
Koszty składowania poza jednostką
Koszty transportu, załadunku i wyładunku
poniesione w ramach jednostki
© Marek Masztalerz
51... KOSZTY ZAKUPU
490
Koszty zakupu
RMK
Koszty dział. pomocniczej
© Marek Masztalerz
15
52... KOSZTY SPRZEDAśY
TAK
Koszty opakowań zbiorczych produktów
Koszty załadunku i rozładunku, transportu,
ubezpieczenia transportu produktów
Prowizje przedstawicieli handlowych
NIE
Koszty przeglądów i napraw pogwarancyjnych
Wartość produktów zniszczonych w czasie
sprzedaŜy i transportu uznanych za zawinione
Koszty centrów dystrybucji i sklepów
Koszty promocji i reklamy produktów
Koszty udziału w targach, wystawach
Wartość produktów zniszczonych w czasie
sprzedaŜy i transportu uznanych za
niedobory niezawinione
Koszty sprzedaŜy w całości
obciąŜają koszty okresu.
Koszty przeglądów i napraw gwarancyjnych
Koszty obsługi klientów
Rozliczenie rezerwy (RMK) na przeglądy
i naprawy gwarancyjne
© Marek Masztalerz
52... KOSZTY SPRZEDAśY
490
Koszty sprzedaŜy
Koszty zakupu
Koszty dział. pomocniczej
RMK
© Marek Masztalerz
16
53... DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
Konta 53... słuŜą do ewidencji kosztów wydziałów pomocniczych jak np. elektrownie, kotłownie,
gazownie, transformatornie, wydziały remontowe, transportowe, sprzętowe, magazyny surowców
i materiałów, ośrodki przetwarzania danych, biura projektowo-konstrukcyjne, laboratoria,
komórki świadczeń pracowniczych, działy obsługi tłumaczeniowej, prawnej itp.
TAK
NIE
Koszty rodzajowe obciąŜające działalność
pomocniczą
Koszty działalności socjalnej
Koszty rozliczane w czasie przypadające na
produkcję pomocniczą
Koszty zaliczane do kosztów wydziałowych,
kosztów ogólnoprodukcyjnych, kosztów
zarządu lub kosztów sprzedaŜy sprzedaŜy
© Marek Masztalerz
53... DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
490
Koszty dział. pomocniczej
Koszty zakupu
RMK
Koszty wydziałów pomocniczych są rozliczane na koszty produkcji, koszty zarządu lub koszty
sprzedaŜy na podstawie przyjętych kluczy / zasad rozliczania świadczeń pomocniczych.
© Marek Masztalerz
17
55... KOSZTY ZARZĄDU
TAK
NIE
Koszty rodzajowe ponoszone w komórkach
administracyjnych jednostki
Koszty, które moŜna zaliczyć do kosztów
produkcji lub sprzedaŜy
Koszty funkcjonowania zarządu i organów
nadzorczych jednostki
Koszty działalności pomocniczej
Koszty reprezentacji i public relations
Koszty działalności socjalnej
Koszty ogólnozakładowe, niezaliczane
do kosztów produkcji i kosztów sprzedaŜy
Koszty świadczeń komórek pomocniczych
na rzecz komórek administracyjnych
Koszty zarządu w całości
obciąŜają koszty okresu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
obciąŜające koszty okresu w komórkach
administracyjnych
© Marek Masztalerz
55... KOSZTY ZARZĄDU
490
Koszty ogólnego zarządu
Koszty zakupu
Koszty dział. pomocniczej
RMK
© Marek Masztalerz
18
SCHEMATY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ KOSZTÓW
PRZYKŁAD: firma dostała rachunek za remont biura 20 000 zł
EWIDENCJA KOSZTÓW TYLKO W UKŁADZIE RODZAJOWYM
202 Rozrachunki z dostawcami
20 000
403 Usługi obce
20 000
EWIDENCJA KOSZTÓW TYLKO W UKŁADZIE FUNKCJONALNO-KALKULACYJNYM
202 Rozrachunki z dostawcami
550 Koszty zarządu
20 000
20 000
EWIDENCJA KOSZTÓW W DWÓCH UKŁADACH
202 Rozrachunki z dostawcami
20 000
403 Usługi obce
20 000
490 Rozliczenie kosztów rodzajowych
550 Koszty zarządu
20 000
20 000
© Marek Masztalerz
ROZLICZANIE KOSZTÓW
Koszty rodzajowe w zespole „4” rozlicza się na koszty w zespole „5” na podstawie kluczy.
Klucze te mogą być ustalane arbitralnie (klucze procentowe ustalone w drodze negocjacji)
lub oparte na stosownych nośnikach kosztów, czyli takich wielkościach, które w sposób
moŜliwie wierny odzwierciedlają faktyczne rozłoŜenie kosztów pomiędzy produkty/usługi
(w układzie kalkulacyjnym) lub miejsca powstawania kosztów (w układzie MPK).
KLUCZ
ROZLICZANE KOSZTY (przykładowe)
Powierzchnia
Czynsze za najem powierzchni (MPK, UFK)
Liczba maszynogodzin
Energia i amortyzacja w wydziałach produkcyjnych (UK)
Liczba roboczogodzin
Wynagrodzenia przypadające na konkretne produkty / usługi
Kubatura
Koszty ogrzewania (MPK, UFK)
Część kosztów rodzajowych moŜna rozliczyć bez stosowania kluczy na podstawie
szczegółowej ewidencji, np. amortyzację środków trwałych i wynagrodzenia.
© Marek Masztalerz
19
ARKUSZ ROZLICZENIOWY KOSZTÓW
POZYCJE
KOSZTÓW
Koszty
produkcji
Amortyzacja
Koszty
sprzedaŜy
Koszty
zarządu
SUMA
5 400 zł
-
3 200 zł
8 600 zł
27 800 zł
2 500 zł
1 900 zł
32 200 zł
4 300 zł
600 zł
5 200 zł
10 100 zł
Podatki i opłaty
100 zł
200 zł
600 zł
900 zł
Wynagrodzenia
12 900 zł
2 400 zł
8 700 zł
24 000 zł
2 500 zł
800 zł
3 400 zł
6 700 zł
600 zł
1 700 zł
4 200 zł
6 500 zł
53 600 zł
8 200 zł
27 200 zł
89 000 zł
ZuŜycie materiałów
Usługi obce
Świadczenia
Pozostałe koszty
SUMA
© Marek Masztalerz
ARKUSZ ROZLICZENIOWY KOSZTÓW – przykład
ARKUS Z ROZLICZENIOWY KOS ZTÓW
550 - Ko s zty o g ó lno a dministra cyjne
527 - Ko sz ty sprz e da Ŝy
INNE
za mie sią c ....... ro k .........
41
411
412
413
42
421
422
423
424
43
431
432
433
434
435
44
45
46
461
462
463
464
47
471
472
473
474
Am o rtyz a c ja
Amortyz ac ja s prz ę tu
Amortyz ac ja nieruc homoś c i
Amortyz ac ja wa rtoś c i nie mate rialnyc h
Ma te ria ły i e ne rg ia
Mat. biurowe , ka wa , woda , ś rodki c z ys toś c i
P a liwo i cz ę ś c i s a moc hodowe
P rą d, ga z, ś c ieki, woda
P oz os ta łe ma teria ły (np. s przę t nis koc e nny)
Usług i o bce
Na je m i dz ierŜ a wa
Te le fony
Re monty, prz eglą dy, kons e rwa cje
Dora dz two, obs ługa pra wna
P oz os ta łe us ługi obc e
Po da tki i o pła ty
Wyna g ro dze nia
Ś w ia dcz e nia na rz e c z pra c o w nikó w
S kła dki ZUS i inne kos z ty pra c y
S z kole nia pra c owników
Ube z piec z e nia prac owników
P oz os ta łe ś wiadc z e nia
Po z o sta łe ko szty
P odróŜ e s łuŜ bowe
Re prez e ntac ja i re kla ma
Ube z piec z e nia mają tkowe
P oz os ta łe kos z ty
S UMA
Za rz ą d
Księ g o w o ść
Dz ia ł
Pro je kto w y
Dz ia ł
Pro dukc ji
Dz ia ł
S e rw isu
Ma g a z yn
Obsług a
klie nta
P ro m o c ja
i re kla m a
ZA
FK
DP
DR
SU
MG
KL
PR
IN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S UMA
-
© Marek Masztalerz
20
MODEL EWIDENCYJNY KOSZTÓW
W FIRMIE DEWELOPERSKIEJ
Nr
konta
Koszty w układzie
rodzajowym
401
Amortyzacja
402
Materiały i energia
403
Usługi obce
404
Podatki i opłaty
405
Wynagrodzenia
406
Świadczenia na rzecz pracowników
407
Pozostałe koszty
Ewidencja analityczna kosztów
rodzajowych jednopoziomowa,
numeracja kont np. 403-1, 403-2 itd.
Nr
konta
502
503
527
Koszty w układzie
funkcjonalno-kalkulacyjnym
Koszty działalności podstawowej
- ujmuje się tutaj wszystkie koszty
budowy w przekroju budynków,
kilkupoziomowa analityka kosztów
Koszty budowy dróg i ulic
909 Konto techniczne
Koszty sprzedaŜy
- ujmuje się tutaj koszty promocji,
reklamy oraz obsługi klienta
Koszty zarządu
- ujmuje się tutaj koszty ogólnego
550
zarządu w przekroju komórek
funkcjonalnych: Zarząd, Dział
Finansowo-Księgowy, Dział
Projektowania, Dział Kadr itp.
© Marek Masztalerz
MODEL EWIDENCYJNY KOSZTÓW
W FIRMIE PRODUKCYJNEJ
Nr konta
Koszty w układzie rodzajowym
401
Amortyzacja
411
Materiały
419
Energia
421
Obróbka obca
426
Usługi transportowe
427
Remonty
429
Pozostałe usługi obce
431
Wynagrodzenia
445
Świadczenia na rzecz pracowników
461
Podatki
466
PodróŜe słuŜbowe
468
Koszty reklamy
469
Pozostałe koszty
470
Koszty NKUP
Nr konta
501
Koszty w układzie
funkcjonalno-kalkulacyjnym
Produkcja podstawowa
- ujmuje się tutaj wszystkie koszty
bezpośrednie produkcji, analityka
według asortymentów produktów
508
Koszty ochrony środowiska
521
Koszty wydziałowe
- ujmuje się tutaj koszty pośrednie
produkcji, analityka wg rodzaju
523
Koszty sprzedaŜy
- obejmują tutaj wyłącznie koszty
opakowań i transportu wyrobów
551
Koszty ogólnego zarządu
- ujmuje się tutaj koszty zarządu
oraz koszty promocji i reklamy,
analityka wg rodzaju
© Marek Masztalerz
21
SCHEMAT EWIDENCJI KOSZTÓW
W FIRMIE PRODUKCYJNEJ
KOSZTY
PRODUKCJI
501
PRODUKTY
GOTOWE
601
PRODUKTY
W TOKU
KOSZT
WYTWORZENIA
SPRZEDANYCH
PRODUKTÓW
710
602
KOSZTY
RODZAJOWE
„4”
KOSZTY
SPRZEDAśY
527
KOSZTY
ZARZĄDU
550
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKR.
KOSZTÓW
KOSZT
WŁASNY
SPRZEDAśY
640
© Marek Masztalerz
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
RMK – CZYNNE
RMK – BIERNE
wydatki bieŜące na poczet kosztów
przyszłych okresów
rezerwy na wydatki przyszłych okresów
ujmowane jako koszty bieŜące
• prenumerata czasopism
• czynsz za najem i dzierŜawę
• ubezpieczenia majątkowe i osobowe
• opłaty za wieczyste uŜytkowanie gruntu
• koszty remontów środków trwałych
• koszty zakupu materiałów i towarów
• rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
• rezerwy na nagrody jubileuszowe i premie
• rezerwy na naprawy gwarancyjne
• rezerwy na koszty reklamacji
• rezerwy na koszty remontów środków trwałych
• rezerwy na wynagrodzenia urlopowe
640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów
koszty poniesione w bieŜącym
okresie, ale dotyczące przyszłych
okresów (RMK czynne)
rozliczenie kwoty kosztów
dotyczącej bieŜącego okresu
(RMK czynne)
rozwiązanie rezerwy lub jej
zmniejszenie (RMK bierne)
utworzenie rezerwy na przyszłe
wydatki (RMK bierne)
© Marek Masztalerz
22
Download