Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

advertisement
Piaseczno, dnia 17 lipca 2012 r.
SĄD Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno
Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr ZP/FIN/04/12
Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/FIN/04/12 o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na Świadczenie usług
przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy
tymczasowej
Zamawiający informuje, że w dniu 16 lipca 2012 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie:
Jakich form umów z Pracownikami Tymczasowymi (zawieranych przez Wykonawcę) Zamawiający wymaga od
Wykonawcy? Czy zamawiający wymaga podpisywania przez Wykonawcę z Pracownikami Tymczasowymi tylko
i wyłącznie umowy o pracę (tymczasową na okres wykonywania określonej pracy, ect.) czy Zamawiający
dopuszcza również inne formy umów – np. umowy cywilno prawne
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy podpisywania z Pracownikami Tymczasowymi umów o
pracę na okres związania umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Pytanie:
Czy Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą za realne przepracowane godziny/dni Pracowników
Tymczasowych (np. wynagrodzenie 1700 zł brutto dla, czy też Zamawiający wypłaca Wykonawcy pełne
wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy Pracownika Tymczasowego (niezależnie od np. urlopu
wypoczynkowego Pracownika Tymczasowego)?
Odpowiedź:
Zamawiający wypłaca Wykonawcy pełne wynagrodzenie brutto za miesiąc pracy Pracownika Tymczasowego
niezależnie od np. urlopu wypoczynkowego Pracownika Tymczasowego.
Pytanie:
Czy w sytuacji nieobecności Pracownika Tymczasowego Zamawiający będzie wymagał zastępstwa na okres
nieobecnośći tegoż?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał zastępstwa, chyba że okres nieobecności będzie trwał powyżej
33 dni.
Pytanie:
Czy podane w rozdziale IX, pkt. 1 podpkt. a) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sumy
miesięcznych kosztów wynagrodzeń brutto na poszczególne stanowiska, są kwotami wynagrodzenia brutto dla
każdego z Pracowników Tymczasowych pracujących na poszczególnych stanowiskach, czy też są kwotami
Strona 1 z 2
wynagrodzeń dla Wykonawcy, a Zamawiający nie ingeruje w kwoty wynagrodzeń ustalone pomiędzy
Wykonawcą a Pracownikiem Tymczasowym.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż sumy miesięcznych kosztów wynagrodzeń brutto na poszczególne stanowiska, są
kwotami wynagrodzenia brutto dla każdego z Pracowników Tymczasowych pracujących na poszczególnych
stanowiskach,
Pytanie:
Po zapoznaniu się z treścią zamówienia chciałbym się zorientować czy Agencje Pośrednictwa Pracy mogą
uczestniczyć w przetargu ?
Odpowiedź:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają wymagania określone w
ustawie dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 z poźn. zm.)
Wobec braku zaistnienia przesłanek o których mowa W art. 38 ust. 5 ustawy z dn. 29.ot.2004 r. Prawo
Zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), termin składania ofert
nie ulega zmianie.
Treść powyższej zmiany zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
Strona 2 z 2
Download