Zalacznik-1-formularz-oferty-zmieniony-21.III_.2013

advertisement
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PP/2013/03/02
FORMULARZ OFERTY
UWAGA: Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osoby upoważnione do
złożenia oferty w niniejszym postępowaniu
w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701-705 Kodeksu cywilnego na
dostawę sprzętu do monitorowania warunków meteorologiczno - hydrologiczno hydrochemicznych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362.
ZAMAWIAJĄCY:
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres
korespondencyjny: ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń), REGON: 340884151, NIP: 879 265
08 92, KRS: 0000380495
WYKONAWCA:
1. NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:
Lp. Nazwa Wykonawcy(ów)
2.
3.
Adres(y) Wykonawcy(ów)
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Nr faksu
Adres mailowy
JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wszystkimi
Załącznikami do niej i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,
2) Zobowiązuję(emy) się wykonać całe zamówienie zgodnie z treścią: SIWZ, umowy,
wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami,
3) wartość mojej (naszej) oferty za pełną realizację zamówienia, na które składam(y)
ofertę obejmuje.
 cenę urządzeń wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeśli dotyczy),
 transport urządzeń na warunkach ubezpieczenia do wskazanego miejsca
dostawy,
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA







montaż, instalację, uruchomienie Sprzętu wraz z Oprogramowaniem
systemowym-(jeśli dotyczy) ,
sprawowanie usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym,
przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania
Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie,
opłaty celne,
koszty wniesienia, rozładowania,
koszty dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,
oświadczam, iż spełniam wymagania określone w pkt V. IDW w SIWZ.
4) CENA OFERTY
Cena całkowita oferty brutto (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)
...............................................................zł
(słownie:.............................................................................................................. zł)
należny podatek od towarów i usług stawka {……...} % kwota podatku:
………………………
(kwota podatku słownie:………………………………………………………………..)
Cena całkowita oferty netto:
……………………………………………………………………………………..zł
(słownie kwota netto: ……………………………………………………………….zł)
Przy czym podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami
prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.
Cenę poszczególnych urządzeń i sprzętu skalkulowano następująco:
Lp. Nazwa Urządzenia
Ilość
Cena netto
1.1 Rejestratory wahania poziomu i temperatury
wody;
a) Stacja dokująca umożliwiająca
komunikację z komputerem
b) Przetwornik danych – funkcje
wymieniono w załączniku nr 3 do SIWZ
pkt. 2.1.
40 szt
1.2 Czujniki termiczno-wilgotnościowe wraz
pomiarami innych parametrów + przyrządy:
a) rejestrator danych wraz z 3-letnim
abonamentem na przesył danych
b) sondy do pomiaru wilgotności i temperatury
gleby
c) czujnik temperatury gleby / powietrza
d) czujnik promieniowania PAR
e) czujnik temperatury i wilgotności powietrza
10 szt
1szt
1szt
a)10 szt
b)10szt
c)10szt
d)10szt
e)12szt
f)10szt
Cena brutto
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
f) czujnik wilgotności liścia
1.3 Stacja meteorologiczna w skład której wchodzą: 2 szt.
a) rejestrator stacji z panelem słonecznym
b) sondy temperatury i wilgotności powietrza
c) czujniki promieniowania słonecznego
d) czujniki promieniowania słonecznego PAR
e) czujnik prędkości i kierunku wiatru
f) czujnik nawilżania liści
g) sonda opadów atmosferycznych
h) sonda wilgotności gleby
i) przesył danych przez GSM (2 połączenia
dziennie od kwietnia 2013 do grudnia 2014)
a)1szt
b)2szt
c)2szt
d)2szt
e)1szt
f)1szt
g)1szt
h)1szt
i) usługa
Elementy montażowe do stacji:
a) trójnóg umożliwiający ustawienie stacji na wys.
2m powyżej powierzchni terenu
b) zestaw linek odciągowych zapewniających
stabilność stacji zainstalowanej na trójnogu
c) szpilki do masztu
d) 2 sztuki osłon przeciwsłonecznych
e) wspornik czujnika prędkości i kierunku wiatru
f) ramię do mocowania czujnika promieniowania
na maszcie
g) płytka do mocowania 4 czujników
promieniowania
Usługą montażu terenowego w
miejscowościach Krzewent (gm. Kowal, woj.
kuj- pom.) oraz Wiskitno (gm. Koronowo, woj.
kuj- pom.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi
stacji
1.4 Piezometry:
a)Filtr studzienny z PCV DN50 (60x4,0mm),
SW:1,0mm, odc. 2,0m, typ K z korkami
stożkowymi
b)Filtr studzienny z PCV DN50 (60x4,0mm),
SW:1,0mm, odc. 1,0m, typ K z korkami
stożkowymi
1.5 Młynek hydrometryczny – elektromagnetyczny
RAZEM
j) 2 usługi.
40 szt.:
a)34szt
b)6 szt.
1 szt.
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
5) OŚWIADCZAMY, ŻE:
a) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
b) oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu,
c) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w załączniku nr 2 do
SIWZ,
d) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy)
się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
e) oświadczam(y), że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu
na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa,
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez
przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, oraz, że
dokumenty te dostarczę(ymy) na każde żądanie Zamawiającego,
f) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia],
g) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
data…………………………………………….
……………………………………………..
Podpis
Download